สรุปเหรียญรางวัล สพป. กำแพงเพชร เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านส่องตาแล 14 4 0 0 18
2 บ้านหนองชะแอน 11 8 4 1 23
3 บ้านสุขสำราญ 11 3 1 0 15
4 บ้านทุ่งทอง 11 2 0 0 13
5 อนุบาลคลองลาน 11 1 4 1 16
6 ชุมชนบ้านสลกบาตร 11 0 0 0 11
7 บ้านอุดมทรัพย์ 10 1 0 1 11
8 บ้านโชคชัยพัฒนา 10 0 1 2 11
9 บ้านบึงหล่ม 9 5 1 0 15
10 บ้านวังตาช่วย 9 4 1 0 14
11 บ้านใหม่หนองยาง 9 2 1 0 12
12 บ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 9 0 2 0 11
13 ชุมชนบ้านคลองลาน 8 6 2 0 16
14 บ้านทรัพย์มะนาว 8 5 3 3 16
15 บ้านวังบัว 8 3 3 0 14
16 บ้านคลองสุขใจ 8 2 1 2 11
17 วัดปรีชาราษฎร์บำรุง 8 1 2 1 11
18 วัดพรหมประดิษฐ์ 7 6 4 2 17
19 เทพผดุงศิษย์ศึกษา 7 5 1 0 13
20 บ้านท่าขึ้น 7 4 4 3 15
21 บ้านเพชรมงคล 7 4 2 0 13
22 บ้านกระโดนเตี้ย 7 1 2 1 10
23 บ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 7 1 1 1 9
24 บ้านมอเจริญ 7 1 1 0 9
25 บ้านช้างคับ 6 7 0 1 13
26 บ้านปากคลองลาน 6 5 0 0 11
27 บ้านวังชะโอน 6 3 0 1 9
28 บ้านพัดโบก 6 2 1 0 9
29 บ้านชายเคือง 6 2 1 0 9
30 บ้านโป่งแต้ 6 0 0 0 6
31 บ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 5 4 2 1 11
32 วัดคูหาสวรรค์ 5 3 2 3 10
33 บ้านคลองลึกพัฒนา 5 3 2 0 10
34 บ้านคลองมดแดง 5 2 3 1 10
35 บ้านถาวรวัฒนา 5 2 0 0 7
36 บ้านโป่งน้ำร้อน 5 2 0 0 7
37 ชุมชนประชาสามัคคี 5 1 0 0 6
38 อุทิศศึกษา 5 0 0 0 5
39 บ้านคลองน้ำไหลใต้ 4 3 1 0 8
40 บ้านทุ่งซ่าน 4 2 2 0 8
41 บ้านคลองแขยง 4 2 2 0 8
42 บ้านปางตาไว 4 2 2 0 8
43 บ้านหนองน้ำแดง 4 2 1 0 7
44 บ้านโพธิ์เอน 4 1 2 1 7
45 บ้านวังแขม"สว่างชัยวงษ์" 4 1 1 0 6
46 บ้านหนองตะเคียน 4 1 1 0 6
47 วัชรสหศึกษา 4 1 0 0 5
48 ศรีวรลักษณ์ 4 1 0 0 5
49 บ้านใหม่เจริญสุข 4 0 2 0 6
50 บ้านคลองแขยงวิทยา 4 0 1 0 5
51 บ้านตากฟ้าพัฒนา 4 0 0 0 4
52 อนุบาลปางศิลาทอง 3 5 2 0 10
53 บ้านคลองเตย 3 3 1 0 7
54 บ้านหนองโมก 3 3 1 0 7
55 อนุบาลมิ่งขวัญ* 3 1 3 0 7
56 วัดสว่างอารมณ์ 3 1 3 0 7
57 อนุบาลคลองขลุง 3 1 2 2 6
58 บ้านวังหันน้ำดึง 3 1 2 0 6
59 อ่างทองราษฎร์วิทยา 3 1 1 0 5
60 บ้านบึงสำราญ 3 1 1 0 5
61 ศรีวรลักษณ์* 3 1 0 3 4
62 บ้านบึงลาด 3 1 0 1 4
63 บ้านหนองชุมแสง 3 1 0 1 4
64 บ้านท่าช้าง 3 1 0 0 4
65 บ้านวังนำ้แดง 3 1 0 0 4
66 บ้านถนนงาม 3 1 0 0 4
67 บ้านป่าเหียง 3 1 0 0 4
68 บ้านเขาพริกไทย 3 0 2 0 5
69 เทพผดุงศิษย์ศึกษา* 3 0 2 0 5
70 บ้านหนองกระทุ่ม 3 0 1 1 4
71 บ้านบึงเสือเต้น 3 0 0 0 3
72 บ้านคอปล้อง 3 0 0 0 3
73 บ้านจิตตมาสพัฒนา 3 0 0 0 3
74 วัดหนองเหมือด 2 4 2 2 8
75 บ้านนิคม 2 4 0 0 6
76 ประชารักษ์ศึกษา 2 3 4 3 9
77 วัดพิกุลทอง 2 3 3 0 8
78 วชิรสารศึกษา 2 3 2 0 7
79 สักงามประชาสรรค์ 2 3 0 0 5
80 บ้านกระบวยทอง 2 2 1 1 5
81 บ้านวังเจ้า 2 2 1 0 5
82 บ้านห้วยน้อย 2 2 0 0 4
83 วัดคลองเจริญ 2 2 0 0 4
84 บ้านวังน้ำพัฒนา 2 1 2 0 5
85 หนองปรือประชาสรรค์ 2 1 2 0 5
86 บ้านแปลงสี่ 2 1 2 0 5
87 บ้านหนองบอน 2 1 1 1 4
88 บ้านทุ่งหันตรา 2 1 1 0 4
89 วชิรนิติโสภณ 2 1 1 0 4
90 บ้านชุมนาก 2 1 0 2 3
91 บ้านไพรสวรรค์ 2 1 0 0 3
92 บ้านวังพลับ 2 1 0 0 3
93 บ้านรังแถว 2 1 0 0 3
94 บ้านวังโป่งพัฒนา 2 0 2 1 4
95 บ้านมาบคล้า 2 0 1 2 3
96 บ้านคลองไพร 2 0 0 0 2
97 บ้านไผ่ยาวสามัคคี 2 0 0 0 2
98 วัชรสหศึกษา* 2 0 0 0 2
99 บ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 1 5 1 2 7
100 วัดอุเบกขาราม 1 3 1 1 5
101 บ้านหัวเสลา 1 3 1 0 5
102 บ้านถนนน้อย 1 3 1 0 5
103 บ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต 1 3 0 0 4
104 บ้านหนองคล้าพงษ์ทอง 1 3 0 0 4
105 บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 1 2 2 1 5
106 บ้านหาดชะอม 1 2 2 1 5
107 บ้านสามเรือน 1 2 2 0 5
108 บ้านท่ามะเขือ 1 2 2 0 5
109 บ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา 1 2 1 0 4
110 ทุ่งน้อยพัฒนา 1 2 0 0 3
111 บ้านดงเย็น 1 2 0 0 3
112 บ้านไร่ใหม่ 1 1 3 0 5
113 บ้านระหานประชาศึกษา 1 1 2 1 4
114 บ้านไผ่งาม 1 1 2 0 4
115 บ้านหัวรัง 1 1 2 0 4
116 รอดนิลวิทยา 1 1 1 1 3
117 วชิรนิติโสภณ* 1 1 1 0 3
118 บ้านวังน้ำ 1 1 1 0 3
119 บ้านโพธิ์ทอง 1 1 1 0 3
120 วรรณวัฒน์ศึกษา 1 1 1 0 3
121 บ้านเขาน้ำอุ่น 1 1 0 1 2
122 บ้านหนองปล้อง 1 1 0 1 2
123 บ้านคลองสมบูรณ์ 1 1 0 0 2
124 เบญจมาศศึกษา 1 0 1 0 2
125 คีรีวงศ์วัฒนา 1 0 1 0 2
126 บ้านคลองขุด 1 0 1 0 2
127 บ้านแม่ลาด 1 0 1 0 2
128 วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี 1 0 1 0 2
129 อนุบาลมิ่งขวัญ 1 0 0 2 1
130 ประชาราษฎร์สามัคคี 1 0 0 1 1
131 บ้านท่าพุทรา 1 0 0 1 1
132 บ้านคลองปลาสร้อย 1 0 0 1 1
133 บ้านหนองทองหล่อ 1 0 0 1 1
134 บ้านปางลับแล 1 0 0 0 1
135 บ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์) 1 0 0 0 1
136 บ้านหนองช้างงาม 1 0 0 0 1
137 บ้านสามขา 1 0 0 0 1
138 สหะราษฎร์ศึกษา* 1 0 0 0 1
139 บ้านหนองจอก 1 0 0 0 1
140 บ้านโนนตารอด 1 0 0 0 1
141 บ้านไร่ดอนแตง 0 5 0 0 5
142 อนุบาลบึงสามัคคี 0 4 2 0 6
143 บ้านคลองพลูประชาสรรค์ 0 2 1 0 3
144 บ้านวังตะล่อม 0 2 1 0 3
145 บ้านวังหัวแหวนพัฒนา 0 2 1 0 3
146 บ้านเปาะสวอง 0 2 1 0 3
147 อนุบาลธัญรดา 0 2 0 0 2
148 วัดน้อยวรลักษณ์ 0 1 2 0 3
149 บ้านคลองใหญ่ใต้ 0 1 2 0 3
150 บ้านเพชรนิยม 0 1 2 0 3
151 บ้านใหม่ธงชัย 0 1 1 0 2
152 วรรณวัฒน์ศึกษา* 0 1 1 0 2
153 บ้านท่าข้ามสามัคคี 0 1 0 1 1
154 บ้านพรหมมาสามัคคี 0 1 0 0 1
155 บ้านศรีทองสามัคคี 0 1 0 0 1
156 บ้านสระตาพรม 0 1 0 0 1
157 บ้านสามแยก 0 1 0 0 1
158 บ้านหนองปรือ 0 1 0 0 1
159 อนุบาลวังไทร 0 1 0 0 1
160 บ้านหนองผักหนาม 0 0 2 0 2
161 บ้านจอมทองพัฒนา 0 0 1 0 1
162 บ้านดอนขวาง 0 0 1 0 1
163 บ้านวังน้ำซึม 0 0 1 0 1
164 บ้านศรีอุดมธัญญะ 0 0 1 0 1
165 บ้านศรีเกษตรพัฒนา 0 0 1 0 1
166 บ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม 0 0 1 0 1
167 บ้านโคกเลาะ 0 0 1 0 1
168 มิตรอารีวิทยาสิน 0 0 1 0 1
169 อนุบาลทรายทองวัฒนา 0 0 1 0 1
170 อุทิศศึกษา* 0 0 1 0 1
171 เบญจมาศศึกษา* 0 0 1 0 1
172 บ้านวังหามแห 0 0 0 1 0
173 ชุมชนบ้านโค้งไผ่ 0 0 0 1 0
174 บ้านดงเจริญ 0 0 0 1 0
175 วัดพัฒนราษฎร์บำรุง 0 0 0 1 0
176 อนุบาลปางมะค่า 0 0 0 1 0
177 บ้านเกาะฝ้าย 0 0 0 0 0
178 สหะราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 0
รวม 500 260 172 67 999