หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานเปิดโลกการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายพายัพ ฟุ้งธีระกุล ผอ.โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คณะกรรมการกลาง ปฐมวัย
2 นางสุดธิดา จันทร์ทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการกลาง ปฐมวัย
3 นางปิยรัตน์ กรมพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านชุมนาก คณะกรรมการกลาง ปฐมวัย
4 นางมลิวัลย์ สะมิเปรม ครู โรงเรียนบ้านวังพลับ คณะกรรมการกลาง ปฐมวัย
5 นางนิยดา แสนวงค์คำ ครู โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง คณะกรรมการกลาง ปฐมวัย
6 นายชาลี รุจนยุทธ รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายกฤชอุดม กลิ่นเกตุ รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายสมศักดิ์ เอี่ยมดี รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายสิทธิพงษ์ พิรุณ รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
10 นางสาวจุฑารัตน์ ตระกูลชัย รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายธัญ สายสุจริต รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายสุนทร นุชทรวง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายครรชิต เอี่ยมคุ้ย ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ
15 นางเบญจมาศ เอกสุภาพันธุ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ
16 นางณิชากร สุขพิธี ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ
17 นางสนาม ปานชื่น ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
18 นางนพพรพรรณ ญาณโกมุท ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ
19 นางชุติมา อินสุวรรณ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายปัญญา ภาษาทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
21 นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายเอนก จาดดำ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
23 นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายไพฑูรย์ นุชทรวง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวที
25 นายกฤชอุดม กลิ่นเกตุ รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
26 นายครรชิต เอี่ยมคุ้ย ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
27 นางณิชากร สุขพิธี ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
28 นางภาวิณี กระแสร์ญาณ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
29 นางสาวธนาพร เท่าเทียมตน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
30 นาางสาวศิริพร ใจทิม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
31 นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
32 นายสมชาย เมืองสุข ผอ.ร.ร.บ้านส่องตาแล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
33 นายศักดิ์ชาย กมขุนทด ผอ.ร.ร.พิบูลวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
34 นายรังสรรค์ แสงแก้ว ผอ.ร.ร.หนองปรือประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
35 นายปรมัย เผือกเหลือง ครู ร.ร.บ้านวังบัว คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
36 นางศศิประภา แก่งอินทร์ ครู ร.ร.อนุบาลคลองลาน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
37 นายธราการ กล้ากสิการ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
38 นางสาวปราณี ไชยผุย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
39 นางซ่อเอื้อง ประเทศสิง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
40 นางสุดธิดา จันทร์ทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
41 นางสาวภัทราภรณ์ สารีพุทธ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านคลองแขยง คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
42 นายธัญ สายสุจริต รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
43 นายนิพันธ์ ยอดสุวรรณ ผอ.ร.ร.บ้านไร่ใหม่ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
44 นายยอสซ์ มีสุข ครู ร.ร.บ้านศรีอุดมธัญญะ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
45 นายสถาพร คำเกิด ครู ร.ร.บ้านชุมนาก คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
46 นายทรงศักดิ์ นิติธรรมโสภณ ครู ร.ร.ประชารักษ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
47 นายอรรถนนท์ จำปาหวาย ธุรการ ร.ร.อนุบาลทรายทองวัฒนา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
48 นายธราการ กล้ากสิการ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
49 นางสาวภัทราภรณ์ สารีพุทธ พนักงานราชการ ร.ร.บ้านคลองแขยง คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
50 นายสมศักดิ์ เอี่ยมดี รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
51 นางสนาม ปานชื่น ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
52 นางนพพรพรรณ ญาณโกมุท ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
53 นางสาววันเพ็ญ นาคไพจิตร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
54 นางสาวอพันตรี สิงหเดช นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
55 นางสาวจุฑารัตน์ ตระกูลชัย รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
56 นางเบญจมาศ เอกสุภาพันธุ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
57 นางมาลินี พานชัย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
58 นางแสงจันทร์ ศรีมงคล เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
59 นายกฤษฏิ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
60 นางเกษกนก สุขแก้ว ครุ ร.ร.วังแขมวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
61 นายวินัย ชลการ ครู ร.ร.วังแขมวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
62 นายกฤชอุดม กลิ่นเกตุ รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
63 นางสรัญญา ทับน้อย รอง ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
64 นางนันทะพร ทวยจันทร์ ผอ.ร.ร.บ้านคลองยาง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
65 นางสาวชวัณรัตน์ อ้อยฉิมพลี ผอ. ร.ร.บ้านศรีทองสามัคคี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
66 นางสุพิศ นาคเมือง ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
67 ว่าที่ร้อยตรีหญิงพจนี ถูกมี ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
68 นางสาวธนาพร เท่าเทียมตน ศึกษานิเทศน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
69 นายณรงค์ เกี้ยวเกิด ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
70 นายสามารถ กมขุนทด ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
71 นางจิรภาส กล้ากสิการ ครูโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
72 นายจิรายุทธ สงพิทักษ์ ครู โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
73 นางสุมาลี จารุเตมีย์ ครู โรงเรียนบ้านบ้านไร่ใหม่ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
74 นายนวพล สุขศิริ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
75 นางอุไร ติตาปะนะ ครู โรงเรียนบ้านวังตาช่วย คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
76 นางจันทร์ฉาย สินธุบุญ ครู คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
77 นายณรงค์ ก้อนทอง ครู โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
78 นางวาสนา สวนนิตย์ ครู โรงเรียนพิบูลพิทยาคาร คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
79 นางประเทือง แก้ววิเชียร ครู โรงเรียนบ้านปางตาไว คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
80 นางนิติยา อุ่นเป็นนิตย์ ครู โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
81 นางสาวกนกวรรณ กรพิทักษ์ ครู โรงเรียนบ้านอุดมสามัคคี คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
82 นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
83 นางณัฐศยากร พรภูวเดช ครู รร.บ้านวังบัว คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
84 นางสาวรัตนาพร โฉมอินทร์ ครู รร.บ้านปากคลองลาน คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
85 นายวันชัย หอมรื่น ครู รร.บ้านไร่ดอนแตง คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
86 นางสาวภัทราภรณ์ สารพุทธ พนักงานราชการ รร.บ้านคลองแขยง คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
87 นางสาวธัญชนก สมดวงศรี ธุรการ รร.บ้านเพชรนิยม คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
88 นายธรรมประจักษ์ เอื้อทองขาว ครูธุรการ รร.บ้านไร่ดอนแตง คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
89 นางอำพร อ่อนวัน ครู รร.บ้านห้วยน้อย คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
90 นายกฤษฎา เงินดี พนักงานราชการ รร.สักงามประชาสรรค์ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
91 นายศุภกิจ ยาวีระ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
92 นายเฉลิม พงษ์สกัด ครูโรงเรียนบ้านช้างคับ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
93 นายสมชาย วงศ์จรัส ครูโรงเรียนบ้านเพชรมงคล คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
94 นายไชยยงค์ คำลา ครูโรงเรียนบ้านโป่งแต้ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
95 นายเรียน ศรีชาดา ครูโรงเรียนนบ้านโนนพลวง คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
96 นายดำรง คชฤทธื์ ครูโรงเรียนบ้านเกาะฝ้าย คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
97 นายณัฐพนธ์ ไผ่ชู ครูโรงเรียนบ้านโนนตารอด คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
98 นางสาวนภากูล ธาตุ ครูโรงเรียนบ้านช้างคับ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
99 นางประไพ รักษ์ไพรสณฑ์ ครูโรงเรียนบ้านพัดโบก คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
100 นางนงลักษณ์ นุสนธิ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าพุทรา คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
101 นางสานันท์ น้อยสาย ครูธุรการโรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคี คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
102 นางอุดมพร เอี่ยมสุภา ครูโรงเรียนวชิรสารศึกษา คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
103 นายสมชาย แรมไธสง ครูโรงเรียนถาวรวัฒนา คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
104 นายพยนต์ ภักดีภูวนาถ ครูโรงเรียนบ้านร้อยไร่ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
105 นางสมใจ กันทะชมพู ครูโรงเรียนอนุบาลคลองลาน คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
106 นางพัชรินทร์ คำลา ครูโรงเรียนบ้านส่องตาแล คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
107 นายสำอาง ทองอ้น ครูโรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
108 นางเพียงพิศ นาคพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านปางลับแล คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
109 นายวรรณวิทย์ แจ่มฟ้า ครูโรงเรียนบ้านแม่ลาด คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
110 นางเบญจวรรณ เย็นอ่อน โรงเรียนบ้านวังบัว คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
111 นางสาวธนาพร เท่าเทียมตน ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการกลาง กิจกรรมเรียนร่วม
112 นางเบญจา นุชทรวง ครู ร.ร.อนุบาลวังไทร คณะกรรมการกลาง กิจกรรมเรียนร่วม
113 นางสาวปรียภัสสร์ อุปชิต ครู ร.ร.วัดหนองเหมือด คณะกรรมการกลาง กิจกรรมเรียนร่วม
114 นางสราญรัตน์ อิสระชัยเสาวกุล ครู ร.ร.บ้านโพธิ์เอน คณะกรรมการกลาง กิจกรรมเรียนร่วม
115 นางสาวนงลักษณ์ เอี่ยมรักษา ครู ร.ร.บ้านเพชรมงคล คณะกรรมการกลาง กิจกรรมเรียนร่วม
116 นางรัตนา ยอดวันดี ครู ร.ร.บ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ คณะกรรมการกลาง กิจกรรมเรียนร่วม
117 นางประภาพันธ์ สัจจาศิลป์ ครู ร.ร.อนุบาลคลองขลุง คณะกรรมการกลาง กิจกรรมเรียนร่วม
118 นางเพ็ญรุ่ง ดีภา ครู ร.ร.อนุบาลคลองขลุง คณะกรรมการกลาง กิจกรรมเรียนร่วม
119 นางสาวอาภรณ์ ค่ำยัง ครู ร.ร.บ้านวังหันน้ำดึง คณะกรรมการกลาง กิจกรรมเรียนร่วม
120 นางสาวพิกุล บรรดา ครู ร.ร.บ้านปางตาไว คณะกรรมการกลาง กิจกรรมเรียนร่วม
121 นางนันทวัน แก้วสว่าง ครู ร.ร.บ้านชุมนาก คณะกรรมการกลาง กิจกรรมเรียนร่วม
122 นางชุลีรัตน์ ทองมี ครู ร.ร.บ้านหินดาตราษฎร์บำรุง คณะกรรมการกลาง กิจกรรมเรียนร่วม
123 นางสาวสุรีย์รัตน์ คงคามี ครู ร.ร.บ้านบึงสำราญ คณะกรรมการกลาง กิจกรรมเรียนร่วม
124 นางอัจฉรา คงอินทร์ ครู ร.ร.บ้านพรหมมาสามัคคี คณะกรรมการกลาง กิจกรรมเรียนร่วม
125 นางสุกานต์ดา ชัยมงคล ครู ร.ร.บ้านชายเคือง คณะกรรมการกลาง กิจกรรมเรียนร่วม
126 นางบุษบา เย้ยโพธิ์ ครู ร.ร.บ้านวังน้ำแดง คณะกรรมการกลาง กิจกรรมเรียนร่วม
127 นางสาวกัลยา โสธนะ ครู ร.ร.บ้านบึงเสือเต้น คณะกรรมการกลาง กิจกรรมเรียนร่วม
128 นางนฤมล จันทราศรี ครู ร.ร.อนุบาลคลองลาน คณะกรรมการกลาง กิจกรรมเรียนร่วม
129 นางบุญเกิด คำทูม ครู ร.ร.บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 คณะกรรมการกลาง กิจกรรมเรียนร่วม
130 นางสาวบุญประคอง อำมาตร์ทัศน์ ครู ร.ร.บ้านดงเย็น คณะกรรมการกลาง กิจกรรมเรียนร่วม
131 นางสาวมาลี คล่องธัญกรณ์ ครู ร.ร.บ้านวังตะล่อม คณะกรรมการกลาง กิจกรรมเรียนร่วม
132 นายชาลี รุจนยุทธ รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
133 นายทองอาน จ่าทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าขึ้น ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
134 นายสุชิน ช้างจั่น ครูโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
135 นายประคอง แจ้งไพร ครูโรงเรียนอนุบาลคลองลาน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
136 นางปจุติมา มั่นอ่ำ ครูโรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
137 นางสมหมาย หวังทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านบึงลาด คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
138 นางสำอาง สังข์ยก ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
139 นายจิระ โตมะนิตย์ ครูโรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
140 นางสาวศิริพร ใจทิม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
141 นายภาณุวัฒน์ บุญเยีย พนักงานราชการโรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
142 นายบุรินทร์ สามล ครู ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มนิเทศติดตามและประเมิลผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
143 นายเอนก จาดดำ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
144 นายธีรพล จาดดำ พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
145 นายเอนก จาดดำ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ประธานคณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
146 นางนิรมล สุขบุรี ครูโรงเรียนบ้านพัดโบก คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
147 นางสมศรี โอสา ครูโรงเรียนบ้านวังแขม "สว่างชัยวงษ์" คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
148 นางศศิธร สมหารวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านถาวรพัฒนา คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
149 นางศิริญญา มิ่งขวัญ ครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่ คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
150 นางสุภาพรรณ แก้วคำแสน ครูโรงเรียนบ้านวังชะโอน คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
151 นางสาวอัจฉรา พยัคฆ์เกษม ธุรการโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
152 นางสาวนิสานารถ ชูพินิจ ธุรการโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
153 นายมนตรี ขันธหงษ์ ครูโรงเรียนบ้านแปลงสี่ คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
154 นายเสกสรรค์ มิ่งจันทึก ครูโรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
155 นายประคอง พุ่มนุตร ครูโรงเรียนบ้านวังตาช่วย คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
156 นางสาวเขมิกา คำวงค์ ครูโรงเรียนบ้านพัดโบก คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
157 นางสาววาสนา สีบุญ ครูโรงเรียนบ้านพัดโบก คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
158 นางวงเดือน แสนบุญมา ครูโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
159 นายสุรินทร์ บ่อถ้ำ ครูโรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
160 นางสาวนุจรีย์ จ่อนตะมะ ครูโรงเรียนสักงามประชาสรรค์ คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
161 นางลลิตภัทร พะยอม ครูโรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพ 189 คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
162 นางสาวสมคิด ศรีทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
163 นางศิรรัตน์ ดิษสละ ครูโรงเรียนบ้านดงดำบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
164 นายวันชัย บุญดี ครูโรงเรียนบ้านหนองชะแอน คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
165 นางสุกัญญา มงคลศรี ครูโรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
166 นางสาวนลัท ตันติกุล ครูโรงเรียนวัดแสงอุทัย คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
167 นายไพฑูรย์ ดาวเรือง ผอ.ร.ร.บ้านวังแขม “สว่างชัยวงษ์” รองประธานกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
168 นางสุกัญญา ร่มโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
169 นายสิทธิพงษ์ พิรุณ รอง.ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน และประธานคณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
170 นายอุทัย พินิจทะ ผอ.ร.ร.บ้านคลองเตย รองประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
171 นางสาวสมปรารถนา คล้ายอ้น ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
172 นางสาวศิราภรณ์ ศิริพันธ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
173 นางเบญจพรรณ ศิริพันธ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
174 นางจุไรรัตน์ เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ ครู ร.ร.บ้านวังแขม “สว่างชัยวงษ์” คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
175 นายนฤเทพ ทองนวล ครู ร.ร บ้านวังแขม “สว่างชัยวงษ์” คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
176 นางสาวสาวิตรี สุขสบาย ครู ร.ร บ้านวังแขม “สว่างชัยวงษ์” คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
177 นางสาวนพรัตน์ โพธิ์พฤกษ์ ครู ร.ร บ้านวังแขม “สว่างชัยวงษ์” คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
178 นางสาวชาลี อินทรฉัตร ธุรการ ร.ร.บ้านวังแขม “สว่างชัยวงษ์” คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
179 นางสาวอรวรรณ คุณุ ธุรการ ร.ร.วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
180 นายชาลี รุจนยุทธ รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ ประธานกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
181 นางสาวสมปรารถนา คล้ายอ้น ศึกษานิเทศก์ รองประธานกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
182 นางสุขวิมล ขุนเทียนเขมชาติ ครู ร.ร.วัดอุเบกขาราม กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
183 นางพนารัตน์ ยอดสุวรรณ ครู ร.ร.บ้านโป่งน้ำร้อน กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
184 นางสาวจารุมาศ มีเสือทอง ครู ร.ร.บ้านทรัพย์มะนาว กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
185 นางสาวธีราพร เมืองแก้ว ครู ร.ร.บ้านใหม่เจริญสุข กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
186 นายธัญ สายสุจริต รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
187 นายกฤชอุดม กลิ่นเกตุ รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ประธานกรรมการ
188 นางสาวศิริพร ใจทิม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
189 นางสาวศิราภรณ์ ศิริพันธ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
190 ว่าที่ ร.ต.หญิงพจนี ถูกมี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
191 นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
192 นายเอนก จาดดำ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
193 นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
194 นายสุนทร นุชทรวง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
195 นายณรงค์ เกี้ยวเกิด ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
196 นายปัญญา ภาษาทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
197 นางสุกัญญา ร่มโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
198 นายศุภกิจ ยาวีระ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
199 นายศุภกิจ ยาวีระ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
200 นายไพฑูรย์ นุชทรวง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
201 นางเบญจพรรณ ศิริพันธ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
202 นางสุพิศ นาคเมือง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
203 นางสุดธิดา จันทร์ทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
204 นายสามารถ กมขุนทด ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
205 นางสาวสาลินี ชนาพงษ์จารุ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
206 นางสาวสมรารถนา คล้ายอ้น ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
207 นางธัณย์จิรา ธนาเกียรติวิบูล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
208 นาย ชาลี รุจนยุทธ รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต2 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การจัดแข่งขันทักษะวิชาการ
209 นาย มานิต นาคเมือง ผอ.ร.ร. วังแขมวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การจัดแข่งขันทักษะวิชาการ
210 นาย ไพรฑรูย์ ดาวเรือง ผอ.ร.ร. วังแขม สว่างชัยวงษ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การจัดแข่งขันทักษะวิชาการ
211 นาย ภาษกร แจ่มหม้อ ครู ร.ร.วังแขมวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การจัดแข่งขันทักษะวิชาการ
212 นาง สายฝน ดีเลิส ครู ร.ร.วังแขมวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การจัดแข่งขันทักษะวิชาการ
213 นาย เรื่องศักดิ์ กตสิยานนท์ ครู ร.ร.วังแขมวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การจัดแข่งขันทักษะวิชาการ
214 นาง อัมพร ดวงปัญญาสว่าง ครู ร.ร.วังแขม สว่างชัยวงษ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การจัดแข่งขันทักษะวิชาการ
215 นาย นฤเทพ ทองนวล ครู ร.ร.วังแขม สว่างชัยวงษ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การจัดแข่งขันทักษะวิชาการ
216 นางสาว สนม ครุฑธานุชาติ ครู ร.ร.วังแขม สว่างชัยวงษ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การจัดแข่งขันทักษะวิชาการ
217 นาง สมศรี โอสาร ผอ.ร.ร. วังแขม สว่างชัยวงษ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การจัดแข่งขันทักษะวิชาการ
218 นางจุไรรัตน์ เหล่าหศักดิ์ประสิทธิ์ ครู ร.ร.วังแขม สว่างชัยวงษ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การจัดแข่งขันทักษะวิชาการ
219 นางสาว สาวิตรี สุขสบาย ครู ร.ร.วังแขม สว่างชัยวงษ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การจัดแข่งขันทักษะวิชาการ
220 นางสาว สาวิตรี สุขสบาย ครู ร.ร.วังแขม สว่างชัยวงษ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การจัดแข่งขันทักษะวิชาการ
221 นาง บุรินทร์ สามล ครู ปฎิบัติหน้าที่กลุ่มนิเทศติดตามฯ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การจัดแข่งขันทักษะวิชาการ
222 คณะครูโรงเรียนวังแขมวิทยาคม ครู ร.ร.วังแขมวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การจัดแข่งขันทักษะวิชาการ
223 นางสาว ได้พร คันธวัน ครูพี่เลี้ยง ร.ร.วังแขมวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การจัดแข่งขันทักษะวิชาการ
224 นางสาว นฤมมล ทับเต่า ครูพี่เลี้ยง ร.ร.วังแขมวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การจัดแข่งขันทักษะวิชาการ
225 นาย เดช ปราสาททอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การจัดแข่งขันทักษะวิชาการ
226 นาย เสน่ห์ เอี่ยมเลิส ช้างไม้ 3 สพป.กำแพงเพชร 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การจัดแข่งขันทักษะวิชาการ
227 นาย สมชาย วิยะกัน ช้างไม้ 4 สพป.กำแพงเพชร 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การจัดแข่งขันทักษะวิชาการ
228 นาย จรัญ เขี่ยวมูล ลูกจ้างชั่วคราว ร.ร.วังแขม สว่างชัยวงษ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การจัดแข่งขันทักษะวิชาการ
229 นาย เอนก จาดดำ ศึกษานิเทิศน์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การจัดแข่งขันทักษะวิชาการ
230 นายไพฑูรย์ นุชทรวง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การจัดแข่งขันทักษะวิชาการ
231 นายสิทธิพงษ์ พิรุณ รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวทีพิธีเปิด
232 นายครรชิต เอี่ยมคุ้ย ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวทีพิธีเปิด
233 นายเดช ปราสาททอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวทีพิธีเปิด
234 นายวิชิต ผาสุขจิตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวทีพิธีเปิด
235 นายบุรินทร์ สามล ครู ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวทีพิธีเปิด
236 นายอมรเทพ สุขสวัสดิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวทีพิธีเปิด
237 นายเสน่ห์ เอี่ยมเลิศ ช่างไม้ชั้น 3 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวทีพิธีเปิด
238 นายสมชาย วิยะกัน ช่างไฟฟ้า 4 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวทีพิธีเปิด
239 นายภาธร ดวงรัตน์ ช่างไม้ชั้น 4 ร.ร.บ้านโพธิ์ทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวทีพิธีเปิด
240 นายสุทัน เนยมา ช่างไม้ชั้น 4 ร.ร.ไพรสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวทีพิธีเปิด
241 นายลำดวน ร่มโพธิ์ พนักงานธุรการ 4 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวทีพิธีเปิด
242 นายสมเดช ช้างแก้ว ช่างสีชั้น 3 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวทีพิธีเปิด
243 นายโกมิน มาจาด ช่างไม้ชั้น 4 ร.ร.วัดคงคาราม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวทีพิธีเปิด
244 นายปัญญา เกาะน้ำใส ช่างไม้ชั้น 4 ร.ร.พิบูลวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวทีพิธีเปิด
245 นายสุพจน์ โพธิ์พฤกษ์ ช่างไม้ชั้น 4 ร.ร.บ้านร้อยไร่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวทีพิธีเปิด
246 นายวิรัตน์ วิเศษ ช่างไม้ชั้น 3 ร.ร.บ้านสามเรือน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวทีพิธีเปิด
247 นายบำรุง สามารถ ช่างไม้ชั้น 4 ร.ร.วัดพิกุลทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวทีพิธีเปิด
248 นายถาวร ยิ้มสวน ช่างไม้ชั้น 4 ร.ร.วัดพรหมประดิษฐ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวทีพิธีเปิด

admin : Thararat Yenjairad : Education Supervisor >>>E-mail : thararatkpp@hotmail.com >>id line deawkpp1.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120

Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]