หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนคีรีวงศ์วัฒนา 2 7 3
2 002 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 17 45 33
3 004 โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร 11 14 12
4 003 โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ 1 2 1
5 005 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี 8 9 9
6 006 โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา 3 7 6
7 009 โรงเรียนบ้านกระบวยทอง 8 16 13
8 008 โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย 11 17 12
9 016 โรงเรียนบ้านคลองขุด 3 6 4
10 020 โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ 9 15 12
11 021 โรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อย 2 6 3
12 022 โรงเรียนบ้านคลองพลูประชาสรรค์ 5 5 4
13 024 โรงเรียนบ้านคลองมดแดง 11 32 20
14 025 โรงเรียนบ้านคลองยาง 0 0 0
15 026 โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 10 59 29
16 027 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 2 4 2
17 028 โรงเรียนบ้านคลองสะพานช้าง 0 0 0
18 029 โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ 13 30 23
19 019 โรงเรียนบ้านคลองเตย 8 10 8
20 018 โรงเรียนบ้านคลองแขยง 10 15 11
21 017 โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา 6 7 7
22 030 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ 3 4 3
23 023 โรงเรียนบ้านคลองไพร 4 8 6
24 031 โรงเรียนบ้านคอปล้อง 3 8 5
25 033 โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา 1 3 1
26 034 โรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา 3 3 3
27 037 โรงเรียนบ้านชายเคือง 20 37 31
28 038 โรงเรียนบ้านชุมนาก 5 10 6
29 035 โรงเรียนบ้านช่องลม 0 0 0
30 036 โรงเรียนบ้านช้างคับ 14 27 17
31 040 โรงเรียนบ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 0 0 0
32 042 โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 13 23 16
33 041 โรงเรียนบ้านดงเจริญ 1 2 1
34 043 โรงเรียนบ้านดงเย็น 6 20 12
35 044 โรงเรียนบ้านดอนขวาง 1 6 3
36 045 โรงเรียนบ้านตากฟ้าพัฒนา 4 10 6
37 046 โรงเรียนบ้านถนนงาม 4 17 7
38 277 โรงเรียนบ้านถนนน้อย 6 10 7
39 048 โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา 7 11 8
40 049 โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 23 51 33
41 050 โรงเรียนบ้านทะเลพัฒนา 0 0 0
42 056 โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน 9 19 13
43 057 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 13 20 17
44 058 โรงเรียนบ้านทุ่งหันตรา 4 13 5
45 285 โรงเรียนบ้านท่าขึ้น 19 36 25
46 280 โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี 2 8 2
47 202 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 4 13 9
48 220 โรงเรียนบ้านท่าพุทรา 3 9 2
49 275 โรงเรียนบ้านท่ามะเขือ 5 13 10
50 284 โรงเรียนบ้านนาเหนือ 0 0 0
51 270 โรงเรียนบ้านนิคม 6 11 9
52 268 โรงเรียนบ้านบึงลาด 5 22 6
53 067 โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต 4 9 4
54 303 โรงเรียนบ้านบึงสำราญ 5 5 5
55 206 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 16 25 22
56 302 โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี 0 0 0
57 292 โรงเรียนบ้านบึงเสือเต้น 3 21 11
58 248 โรงเรียนบ้านบ่อกระบาก 0 0 0
59 274 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 0 0 0
60 282 โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 11 50 24
61 255 โรงเรียนบ้านปางตาไว 9 20 13
62 075 โรงเรียนบ้านปางลับแล 1 3 2
63 225 โรงเรียนบ้านป่าเหียง 4 10 8
64 279 โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี 2 4 2
65 309 โรงเรียนบ้านพัดโบก 9 18 12
66 094 โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 6 10 6
67 256 โรงเรียนบ้านมอเจริญ 9 45 20
68 251 โรงเรียนบ้านมอเจริญ(สาขา) 0 0 0
69 203 โรงเรียนบ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์) 1 6 3
70 318 โรงเรียนบ้านมาบคล้า 5 15 9
71 226 โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา 6 19 13
72 247 โรงเรียนบ้านรังแถว 3 8 6
73 319 โรงเรียนบ้านร้อยไร่ 0 0 0
74 229 โรงเรียนบ้านวังชะโอน 12 32 14
75 271 โรงเรียนบ้านวังตะล่อม 4 6 5
76 106 โรงเรียนบ้านวังตาช่วย 17 36 26
77 304 โรงเรียนบ้านวังนำ้แดง 4 12 6
78 269 โรงเรียนบ้านวังน้ำ 3 4 3
79 200 โรงเรียนบ้านวังน้ำซึม 2 5 4
80 314 โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา 5 10 6
81 219 โรงเรียนบ้านวังบัว 15 33 25
82 295 โรงเรียนบ้านวังพลับ 3 10 7
83 265 โรงเรียนบ้านวังล้อมรำลึก 0 0 0
84 115 โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง 6 17 8
85 266 โรงเรียนบ้านวังหัวแหวนพัฒนา 3 15 8
86 117 โรงเรียนบ้านวังหามแห 2 5 3
87 103 โรงเรียนบ้านวังเจ้า 7 9 8
88 102 โรงเรียนบ้านวังแขม"สว่างชัยวงษ์" 6 21 10
89 263 โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา 5 11 6
90 230 โรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคี 1 1 1
91 311 โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา 4 14 7
92 122 โรงเรียนบ้านศรีอุดมธัญญะ 1 6 2
93 310 โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา 1 3 1
94 123 โรงเรียนบ้านสระตาพรม 2 4 3
95 125 โรงเรียนบ้านสามขา 1 2 1
96 290 โรงเรียนบ้านสามเรือน 5 12 7
97 222 โรงเรียนบ้านสามแยก 1 5 2
98 207 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 16 31 17
99 312 โรงเรียนบ้านส่องตาแล 23 49 35
100 298 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 5 15 9
101 228 โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง 4 8 6
102 224 โรงเรียนบ้านหนองจอก 1 3 2
103 237 โรงเรียนบ้านหนองชะแอน 24 53 35
104 134 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 5 10 8
105 133 โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม 4 19 8
106 297 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 7 12 8
107 136 โรงเรียนบ้านหนองทองหล่อ 2 5 2
108 315 โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 9 40 11
109 246 โรงเรียนบ้านหนองบอน 6 10 9
110 276 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1 1 1
111 264 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 3 8 6
112 259 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 3 8 4
113 239 โรงเรียนบ้านหนองหิน 0 0 0
114 260 โรงเรียนบ้านหนองโมก 7 11 8
115 306 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 0 0 0
116 148 โรงเรียนบ้านหัวรัง 5 13 9
117 296 โรงเรียนบ้านหัวเสลา 5 9 8
118 231 โรงเรียนบ้านหาดชะอม 6 13 10
119 151 โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 18 51 33
120 147 โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 6 16 9
121 146 โรงเรียนบ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม 1 2 2
122 250 โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 13 25 21
123 300 โรงเรียนบ้านอุดมสามัคคี 0 0 0
124 232 โรงเรียนบ้านเกาะตาล 0 0 0
125 293 โรงเรียนบ้านเกาะฝ้าย 1 2 2
126 313 โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 12 36 18
127 252 โรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่น 4 10 6
128 267 โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ 0 0 0
129 317 โรงเรียนบ้านเขาพริกไทย 6 8 8
130 242 โรงเรียนบ้านเปาะสวอง 3 9 3
131 086 โรงเรียนบ้านเพชรนิยม 3 5 5
132 254 โรงเรียนบ้านเพชรมงคล 16 29 20
133 281 โรงเรียนบ้านแปลงสี่ 5 10 7
134 321 โรงเรียนบ้านแม่ลาด 2 5 3
135 032 โรงเรียนบ้านโคกเลาะ 1 1 1
136 278 โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา 13 39 20
137 233 โรงเรียนบ้านโนนตารอด 1 1 1
138 244 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง(รัฐพินิจประชาสรรค์) 0 0 0
139 063 โรงเรียนบ้านโนนพลวง 0 0 0
140 079 โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 11 29 20
141 081 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 7 18 10
142 307 โรงเรียนบ้านโป่งแต้ 6 15 11
143 287 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 3 7 5
144 089 โรงเรียนบ้านโพธิ์เอน 9 18 12
145 283 โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย 2 5 3
146 245 โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง 12 24 17
147 205 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 10 22 16
148 227 โรงเรียนบ้านไผ่งาม 4 9 6
149 289 โรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคี 2 5 4
150 253 โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ 3 3 3
151 100 โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง 5 8 8
152 272 โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ 5 13 8
153 258 โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา 16 27 23
154 249 โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 2 5 3
155 322 โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร 0 0 0
156 204 โรงเรียนรอดนิลวิทยา 7 15 8
157 241 โรงเรียนวชิรสารศึกษา 7 16 10
158 168 โรงเรียนวัดคลองเจริญ 4 11 7
159 240 โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ 14 35 20
160 236 โรงเรียนวัดน้อยวรลักษณ์ 3 5 5
161 294 โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุง 12 48 20
162 320 โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 19 35 28
163 299 โรงเรียนวัดพัฒนราษฎร์บำรุง 1 2 1
164 257 โรงเรียนวัดพิกุลทอง 9 21 12
165 273 โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี 2 4 3
166 234 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 7 17 13
167 235 โรงเรียนวัดหนองเหมือด 10 18 14
168 261 โรงเรียนวัดอุเบกขาราม 10 22 16
169 223 โรงเรียนวัดแสงอุทัย 0 0 0
170 182 โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ 5 13 7
171 262 โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ 6 12 8
172 301 โรงเรียนอนุบาลขาณุวรลักษบุรี 0 0 0
173 221 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 10 40 17
174 201 โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 18 67 33
175 305 โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา 1 1 1
176 190 โรงเรียนอนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม) 0 0 0
177 192 โรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี 6 15 9
178 316 โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า 1 2 1
179 286 โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง 12 28 17
180 196 โรงเรียนอนุบาลวังไทร 1 3 2
181 291 โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา 10 21 18
182 161 โรงเรียนมิตรอารีวิทยาสิน 1 2 1
183 163 โรงเรียนรังษีวิทยา 0 0 0
184 213 โรงเรียนรังษีวิทยา* 0 0 0
185 164 โรงเรียนวชิรนิติโสภณ 4 9 5
186 215 โรงเรียนวชิรนิติโสภณ* 3 8 4
187 166 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 3 7 3
188 218 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา* 2 5 3
189 167 โรงเรียนวัชรสหศึกษา 5 9 8
190 214 โรงเรียนวัชรสหศึกษา* 2 3 3
191 180 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ 5 22 9
192 210 โรงเรียนศรีวรลักษณ์* 7 12 7
193 181 โรงเรียนสหะราษฎร์วิทยา 1 10 2
194 216 โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา* 1 1 1
195 187 โรงเรียนอนุบาลจิตรวี 0 0 0
196 188 โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร 0 0 0
197 191 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา 3 17 8
198 217 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา* 0 0 0
199 195 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ 3 34 4
200 211 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ* 7 19 11
201 198 โรงเรียนอุทิศศึกษา 5 11 7
202 209 โรงเรียนอุทิศศึกษา* 1 2 1
203 007 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา 14 48 21
204 212 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา* 5 13 6
205 157 โรงเรียนเบญจมาศศึกษา 2 4 3
206 208 โรงเรียนเบญจมาศศึกษา* 1 1 1
รวม 1120 2724 1680
4404

admin : Thararat Yenjairad : Education Supervisor >>>E-mail : thararatkpp@hotmail.com >>id line deawkpp1.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120

Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]