หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-kpt2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายจงรักษ์ จูเปรมปรีโรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่นประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนัทกร แสงนิลโรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษากรรมการ
3. นางสมัย บุญจันทร์ โรงเรียนสามแยกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายประเสริฐ สิงหเดชโรงเรียนบ้านวังชะโอนประธานกรรมการ
2. นายสุรินทอน บ่อถ้ำโรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์กรรมการ
3. นายภานุวัตร พันธุ์ยี่โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ชัย อายุพัฒน์โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนประธานกรรมการ
2. นางสาวตะวัน เขตคงโรงเรียนบ้านปากคลองลานกรรมการ
3. นายประสาน จริยภิวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองทองหล่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายชลอ เงินเมืองโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
2. นายสุทธิ กลางสุพรรณ์โรงเรียนบ้านถนนน้อยกรรมการ
3. นางสาวพรศิริ ปล้องมากโรงเรียนบ้านแปลงสี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายลภัส เอ็นดูโรงเรียนบ้านคลองไพรประธานกรรมการ
2. นายนริศร์ ยอดวันดีโรงเรียนบ้านวังตาช่วยกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ราชรีโรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายมารุต มินทร์เสนโรงเรียนบ้านท่าขึ้นประธานกรรมการ
2. นางอินทุกานต์ กวดขุนทดโรงเรียนอุทิศศึกษากรรมการ
3. นางสาวเสาวรี ใจธรรมโรงเรียนบ้านปางตาไวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนันทนี ศรีสุขโรงเรียนบ้านชุมนากประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินาฏ โอสารโรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์กรรมการ
3. นายสันติ ขำสกลโรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสมพร เก่งกิจการโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ลัดดาพันธ์โรงเรียนบ้านเพชรมงคลกรรมการ
3. นางสุฑาภรณ์ พินิจทะโรงเรียนอนุบาลคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ จันทร์บ้านโต้นโรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางนันทวัน แก้วสว่างโรงเรียนบ้านชุมนากกรรมการ
3. นางวันนา มีมุขโรงเรียนวัดคูหาสวรรค์กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายวีระ ชาติบุญญาฤทธิ์โรงเรียนบ้านสระตาหรมประธานกรรมการ
2. นางจิรภาส กล้ากสิการโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นายสมยูร หลอดทองโรงเรียนบ้านทุ่งทองกรรมการ
4. นายสุรนาท มีศิลป์โรงเรียนบ้านแม่ลาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายวีระ ชาติบุญญาฤทธิ์โรงเรียนบ้านสระตาหรมประธานกรรมการ
2. นางจิรภาส กล้ากสิการโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นายสมยูร หลอดทองโรงเรียนบ้านทุ่งทองกรรมการ
4. นายสุรนาท มีศิลป์โรงเรียนบ้านแม่ลาดกรรมการและเลขานุการ
5. นางสุพัชลา ตื๊บบุ่งโรงเรียนสักงามประชาสรรค์ที่ปรึกษา
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางวสี ชนะภัยโรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวจีระภา จงจิตรโรงเรียนบ้านแปลงสี่กรรมการ
3. นางอัจฉรา พงษ์พรตโรงเรียนบ้านโพธิ์เอนกรรมการ
4. นายกฤษติศักดิ์ ปองผดุงโรงเรียนบ้านสามเรือนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายกวี อิทธิวัฒนะโรงเรียนบ้านส่องตาแลประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ ธรรมเจริญโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายเอนก บุตรสิงห์โรงเรียนบ้านปากคลองลานกรรมการ
4. นายสุรันต์ ทอดเสียงโรงเรียนอนุบาลคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางวิลาวัณย์ นุชทรวงโรงเรียนบ้านแม่ลาดประธานกรรมการ
2. นายประยูร ว่องธัญญการโรงเรียนบ้านหนองโมกกรรมการ
3. นางพิรุญ ไชยวงษ์โรงเรียนบ้านหนองโมกกรรมการ
4. นางสุพัชลา ตื๊บบุ่งโรงเรียนสักงามประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายเกรียงศักดิ์ บุรีวงศ์โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตงประธานกรรมการ
2. นายภานุ กรานต์พรมมาโรงเรียนอุทิศศึกษากรรมการ
3. นางสาววาสนา สีบุญโรงเรียนบ้านหนองน้ำแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายเอนก ธรรมเจริญโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ จุ้ยวงษ์โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์กรรมการ
3. นางสาวเขมิกา คำวงค์โรงเรียนบ้านพัดโบกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายเกรียงศักดิ์ บุรีวงศ์โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตงประธานกรรมการ
2. นายกฤษณ์ หมีทองโรงเรียนบ้านเกาะฝ้ายกรรมการ
3. นายสมน้อย ดีสมโรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสุชิน ช้างจั่นโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางศศิธร สมหารวงศ์โรงเรียนบ้านถาวรพัฒนากรรมการ
3. นางนารีนาท สารินนท์โรงเรียนวัดคลองเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายประสิทธิ์ การภักดีโรงเรียนบ้านกระบวยทองประธานกรรมการ
2. นายมนตรี บุญโทโรงเรียนบ้านวังตะล่อมกรรมการ
3. นางสาวนลัท ตันติกุลโรงเรียนวัดแสงอุทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายเอนก ธรรมเจริญโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ไตรวารีโรงเรียนบ้านไร่ใหม่กรรมการ
3. นางสาวเขมิกา คำวงค์โรงเรียนบ้านพัดโบกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุชิน ช้างจั่นโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางศศิธร สมหารวงศ์โรงเรียนบ้านถาวรพัฒนากรรมการ
3. นางนารีนาท สารินนท์โรงเรียนวัดคลองเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเสาวลักษณ์ จุ้ยวงษ์โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ประธานกรรมการ
2. นายเดช สุวรรณนำปนโรงเรียนรอดนิลวิทยากรรมการ
3. นางสำอาง สังข์ยกโรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายจิระ โตมะนิตย์โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวนลัท ตันติกุลโรงเรียนวัดแสงอุทัยกรรมการ
3. นางสาวนุชนาท ด่างพล้อยโรงเรียนบ้านวังบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายประยงค์ ประสงค์ลาภโรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ การภักดีโรงเรียนบ้านกระบวยทองกรรมการ
3. นายธีระศักดิ์ เขียวปั้นโรงเรียนบ้านบึงหล่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุชิน ช้างจั่นโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นายเอนก ธรรมเจริญโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวเขมิกา คำวงค์โรงเรียนบ้านพัดโบกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ การภักดีโรงเรียนบ้านกระบวยทองประธานกรรมการ
2. นายศิริเกศ เยี่ยงวิญญูโรงเรียนบ้านเพชรมงคลกรรมการ
3. นางมยุรี สังข์กลิ่นโรงเรียนบ้านคลองสุขใจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายจำเริญ กาศเกษมโรงเรียนอนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นางรัตยา ยามาโรงเรียนบ้านโนนตารอดกรรมการ
3. นายมนตรี ขันธหงษ์โรงเรียนบ้านแปลงสี่กรรมการ
4. นายภาณุชิต ชาวด่านโรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายเสกสรรค์ มิ่งจันทึกโรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายศิริเกศ เยี่ยงวิญญูโรงเรียนบ้านเพชรมงคลกรรมการ
3. นายภาณุชิต ชาวด่านโรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ การภักดีโรงเรียนบ้านกระบวยทองประธานกรรมการ
2. นายมนตรี บุญโทโรงเรียนบ้านวังตะล่อมกรรมการ
3. นายเสกสรรค์ มิ่งจันทึกโรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายประคอง แจ้งไพรโรงเรียนอนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ พุ่มซ่อนกลิ่นโรงเรียนชุมชนบ้านคลองลานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสมควร สุขน่วมโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ พุ่มซ่อนกลิ่นโรงเรียนชุมชนบ้านคลองลานประธานกรรมการ
2. นายสมภพ ทิพยโสตถิโรงเรียนบ้านเพชรมงคลกรรมการ
3. นางสาวนริศรา นนธ์ไธสงค์โรงเรียนอนุบาลคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสมบูรณ์ พุ่มซ่อนกลิ่นโรงเรียนชุมชนบ้านคลองลานประธานกรรมการ
2. นายสมภพ ทิพยโสตถิโรงเรียนบ้านเพชรมงคลกรรมการ
3. นางสาวนริศรา นนธ์ไธสงค์โรงเรียนอนุบาลคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ พุ่มซ่อนกลิ่นโรงเรียนชุมชนบ้านคลองลานประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านมอเจริญกรรมการ
3. นางสาวนริศรา นนธ์ไธสงค์โรงเรียนอนุบาลคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายประคอง แจ้งไพรโรงเรียนอนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านมอเจริญกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ พุ่มซ่อนกลิ่นโรงเรียนชุมชนบ้านคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายประคอง แจ้งไพรโรงเรียนอนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมควร สุขน่วมโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ พุ่มซ่อนกลิ่นโรงเรียนชุมชนบ้านคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายณัฐพล เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านมอเจริญประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมควร สุขน่วมโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ พุ่มซ่อนกลิ่นโรงเรียนชุมชนบ้านคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายประคอง แจ้งไพรโรงเรียนอนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมควร สุขน่วมโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ พุ่มซ่อนกลิ่นโรงเรียนชุมชนบ้านคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายประคอง แจ้งไพรโรงเรียนอนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านมอเจริญกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ พุ่มซ่อนกลิ่นโรงเรียนชุมชนบ้านคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายประคอง แจ้งไพรโรงเรียนอนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านมอเจริญกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ พุ่มซ่อนกลิ่นโรงเรียนชุมชนบ้านคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายประคอง แจ้งไพรโรงเรียนอนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นายเชี่ยวชาญ แก้วสิงห์โรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคีกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ พุ่มซ่อนกลิ่นโรงเรียนชุมชนบ้านคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายประคอง แจ้งไพรโรงเรียนอนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นายเชี่ยวชาญ แก้วสิงห์โรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคีกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ พุ่มซ่อนกลิ่นโรงเรียนชุมชนบ้านคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายประคอง แจ้งไพรโรงเรียนอนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นายมาโนช เขม้นดีโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ พุ่มซ่อนกลิ่นโรงเรียนชุมชนบ้านคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายประคอง แจ้งไพรโรงเรียนอนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นายมาโนช เขม้นดีโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ พุ่มซ่อนกลิ่นโรงเรียนชุมชนบ้านคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสมภพ ทิพยโสตถิโรงเรียนบ้านเพชรมงคลประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านมอเจริญกรรมการ
3. นายสุชิน ห้วยหงษ์ทองโรงเรียนบ้านปากคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสมภพ ทิพยโสตถิโรงเรียนบ้านเพชรมงคลประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านมอเจริญกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสมควร สุขน่วมโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายนักรบ สุวรรณกูลโรงเรียนบ้านหนองหินประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมควร สุขน่วมโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
3. นายประคอง แจ้งไพรโรงเรียนอนุบาลคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายนักรบ สุวรรณกูลโรงเรียนบ้านหนองหินประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมควร สุขน่วมโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
3. นายประคอง แจ้งไพรโรงเรียนอนุบาลคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายนักรบ สุวรรณกูลโรงเรียนบ้านหนองหินประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมควร สุขน่วมโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
3. นายสุชิน ห้วยหงษ์ทองโรงเรียนบ้านปากคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายนักรบ สุวรรณกูลโรงเรียนบ้านหนองหินประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมควร สุขน่วมโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
3. นายสุชิน ห้วยหงษ์ทองโรงเรียนบ้านปากคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายประคอง แจ้งไพรโรงเรียนอนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นายเชี่ยวชาญ แก้วสิงห์โรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวสมเงิน บุญสุขโรงเรียนบ้านบึงสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายประคอง แจ้งไพรโรงเรียนอนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นายอุเทน พิลึกโรงเรียนบ้านทุ่งซ่านกรรมการ
3. นายเชี่ยวชาญ แก้วสิงห์โรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายประคอง แจ้งไพรโรงเรียนอนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นายนักรบ สุวรรณกูลโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
3. นางสาวสุภัตตา พุ่มเทียนโรงเรียนวัดหนองเหมือดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายประคอง แจ้งไพรโรงเรียนอนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นายนักรบ สุวรรณกูลโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
3. นางสาวสุภัตตา พุ่มเทียนโรงเรียนวัดหนองเหมือดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายประคอง แจ้งไพรโรงเรียนอนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งณภา บุตรสำราญโรงเรียนบ้านหนองผักหนามกรรมการ
3. นางสาวสมเงิน บุญสุขโรงเรียนบ้านบึงสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายประคอง แจ้งไพรโรงเรียนอนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งณภา บุตรสำราญโรงเรียนบ้านหนองผักหนามกรรมการ
3. นายสมเงิน บุญสุขโรงเรียนบ้านบึงสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นางสาวสมเงิน บุญสุขโรงเรียนบ้านบึงสำราญประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งณภา บุตรสำราญโรงเรียนบ้านหนองผักหนามกรรมการ
3. นางสาวชุติมา กลิ่นรองโรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายประคอง แจ้งไพรโรงเรียนอนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นายอิทธิพล นิลสุ่มโรงเรียนบ้านชายเคืองกรรมการ
3. นางสำอาง สังข์ยกโรงเรียนบ้านบึงสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายสิทธิพงษ์ พิรุณรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ศรี ลอยบัณฑิตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะล่อมกรรมการ
3. นายวิชิต สุริสารผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสะพานช้างกรรมการ
4. นายบุญเลิศ บุญญาโรงเรียนบ้านไพรสวรรค์กรรมการ
5. นายวราบุตร อุทกังโรงเรียนอนุบาลปางศิลาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายสิทธิพงษ์ พิรุณรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ศรี ลอยบัณฑิตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะล่อมกรรมการ
3. นายวิชิต สุริสารผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสะพานช้างกรรมการ
4. นายบุญเลิศ บุญญาโรงเรียนบ้านไพรสวรรค์กรรมการ
5. นายวราบุตร อุทกังโรงเรียนอนุบาลปางศิลาทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ จันทองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปางมะค่าประธานกรรมการ
2. นายยศวัจน์ ธนาเกียรติวิบูลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบคล้ากรรมการ
3. นายประเทือง คงใหญ่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพงษ์ พิรุณรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ศรี ลอยบัณฑิตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะล่อมกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ จันทองโรงเรียนบ้านเขาพริกไทยกรรมการ
4. นายบุญเลิศ บุญญาโรงเรียนบ้านไพรสวรรค์กรรมการ
5. นางชนกานต์ วชิรกมลกุลโรงเรียนรอดนิลวิทยากรรมการ
6. นางสาวรุ่งณภา บุตรสำราญโรงเรียนบ้านหนองผักหนามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพงษ์ พิรุณรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ศรี ลอยบัณฑิตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะล่อมกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ จันทองโรงเรียนบ้านเขาพริกไทยกรรมการ
4. นายบุญเลิศ บุญญาโรงเรียนบ้านไพรสวรรค์กรรมการ
5. นางชนกานต์ วชิรกมลกุลโรงเรียนรอดนิลวิทยากรรมการ
6. นางสาวรุ่งณภา บุตรสำราญโรงเรียนบ้านหนองผักหนามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสิทธิพงษ์ พิรุณรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ศรี ลอยบัณฑิตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะล่อมกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ จันทองโรงเรียนบ้านเขาพริกไทยกรรมการ
4. นายบุญเลิศ บุญญาโรงเรียนบ้านไพรสวรรค์กรรมการ
5. นางชนกานต์ วชิรกมลกุลโรงเรียนรอดนิลวิทยากรรมการ
6. นายสกล อุไรรัตน์โรงเรียนบ้านปางตาไวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสิทธิพงษ์ พิรุณรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ศรี ลอยบัณฑิตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะล่อมกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ จันทองโรงเรียนบ้านเขาพริกไทยกรรมการ
4. นายบุญเลิศ บุญญาโรงเรียนบ้านไพรสวรรค์กรรมการ
5. นางชนกานต์ วชิรกมลกุลโรงเรียนรอดนิลวิทยากรรมการ
6. นายสกล อุไรรัตน์โรงเรียนบ้านปางตาไวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวนลัท ตันติกุลโรงเรียนวัดแสงอุทัยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมควร สุขน่วมโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
3. นายวราบุตร อุทกังโรงเรียนอนุบาลปางศิลาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมร บุญเจริญโรงเรียนบ้านห้วยสามัคคีธรรมประธานกรรมการ
2. นายภัทรพล ฤทธิ์เทพโรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์กรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ทรัพย์แพโรงเรียนบ้านหนองน้ำแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวนลัท ตันติกุลโรงเรียนวัดแสงอุทัยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมควร สุขน่วมโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
3. นายวราบุตร อุทกังโรงเรียนอนุบาลปางศิลาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสมร บุญเจริญโรงเรียนบ้านห้วยสามัคคีธรรมประธานกรรมการ
2. นายภัทรพล ฤทธิ์เทพโรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์กรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ทรัพย์แพโรงเรียนบ้านหนองน้ำแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวนลัท ตันติกุลโรงเรียนวัดแสงอุทัยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมควร สุขน่วมโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
3. นายวราบุตร อุทกังโรงเรียนอนุบาลปางศิลาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวนลัท ตันติกุลโรงเรียนวัดแสงอุทัยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมควร สุขน่วมโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
3. นายวราบุตร อุทกังโรงเรียนอนุบาลปางศิลาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ ทรัพย์แพโรงเรียนบ้านหนองน้ำแดงประธานกรรมการ
2. นางสมร บุญเจริญโรงเรียนบ้านห้วยสามัคคีธรรมกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ทรัพย์แพโรงเรียนบ้านหนองน้ำแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายภัทรพล ฤทธิ์เทพโรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางวันวิสา พุ่มทรัพย์โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษากรรมการ
3. นางชนกานต์ วชิรกมลกุลโรงเรียนรอดนิลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายภัทรพล ฤทธิ์เทพโรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสมร บุญเจริญโรงเรียนบ้านห้วยสามัคคีธรรมกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ทรัพย์แพโรงเรียนบ้านหนองน้ำแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาววันวิสา พุ่มทรัพย์โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ทรัพย์แพโรงเรียนบ้านหนองน้ำแดงกรรมการ
3. นางชนกานต์ วชิรกมลกุลโรงเรียนรอดนิลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ ทรัพย์แพโรงเรียนบ้านหนองน้ำแดงประธานกรรมการ
2. นางวันวิสา พุ่มทรัพย์โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษากรรมการ
3. นางชนกานต์ วชิรกมลกุลโรงเรียนรอดนิลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางชนกานต์ วชิรกมลกุลโรงเรียนรอดนิลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ทรัพย์แพโรงเรียนบ้านหนองน้ำแดงกรรมการ
3. นางสาววริยา โมฆะรัตน์โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ ทรัพย์แพโรงเรียนบ้านหนองน้ำแดงประธานกรรมการ
2. นางวันวิสา พุ่มทรัพย์โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษากรรมการ
3. นางชนกานต์ วชิรกมลกุลโรงเรียนรอดนิลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางสาวนลัท ตันติกุลโรงเรียนแสงอุทัยประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ทรัพย์แพโรงเรียนบ้านหนองน้ำแดงกรรมการ
3. นายภัทรพล ฤทธิ์เทพโรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย หวังทรัพย์โรงเรียนบ้านบึงลาดประธานกรรมการ
2. นางสาวเพียนเนตร นิ่มช้ำโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์กรรมการ
3. นางสาวสมคิด ศรีทรัพย์โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายสมหมาย หวังทรัพย์โรงเรียนบ้านบึงลาดประธานกรรมการ
2. นางสาวเพียนเนตร นิ่มช้ำโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์กรรมการ
3. นางสาวอาภรณ์ ค่ำยังโรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย หวังทรัพย์โรงเรียนบ้านบึงลาดประธานกรรมการ
2. นางสาวเพียนเนตร นิ่มช้ำโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์กรรมการ
3. นางดวงรัตน์ สัตยพันธ์โรงเรียนวัดแสงอุทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายสมหมาย หวังทรัพย์โรงเรียนบ้านบึงลาดประธานกรรมการ
2. นางสาวเพียนเนตร นิ่มช้ำโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์กรรมการ
3. นางดวงรัตน์ สัตยพันธ์โรงเรียนวัดแสงอุทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ มัทวรัตน์โรงเรียนอนุบาลคลองขลุงประธานกรรมการ
2. นางดวงรัตน์ สัตยพันธ์โรงเรียนวัดแสงอุทัยกรรมการ
3. นางจิตราภรณ์ สังข์ทองโรงเรียนอนุบาลทรายทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางอรวรรณ มัทวรัตน์โรงเรียนอนุบาลคลองขลุงประธานกรรมการ
2. นางดวงรัตน์ สัตยพันธ์โรงเรียนวัดแสงอุทัยกรรมการ
3. นางศิรรัตน์ ดิษสละโรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางกัลยา โสธนะโรงเรียนบ้านบึงเสือเต้นประธานกรรมการ
2. นางปจุติมา มั่นอ่ำโรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนากรรมการ
3. นางจิตราภรณ์ สังข์ทองโรงเรียนอนุบาลทรายทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางกัลยา โสธนะโรงเรียนบ้านบึงเสือเต้นประธานกรรมการ
2. นางปจุติมา มั่นอ่ำโรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนากรรมการ
3. นางจิตราภรณ์ สังข์ทองโรงเรียนอนุบาลทรายทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ พุ่มฉัตรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิกุลทองประธานกรรมการ
2. นางจันทรา อุทกังผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ทองกรรมการ
3. นางอังคณา จาดดำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ พุ่มฉัตรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิกุลทองประธานกรรมการ
2. นางจันทรา อุทกังผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ทองกรรมการ
3. นางอังคณา จาดดำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายปัญญา ไพฑูรย์ผอ.โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวิณี พัวงามประเสริฐครู โรงเรียนบ้านมอแดงฯกรรมการ
3. นายวิชาญ เหมะณีครู โรงเรียนบ้านท่าขึ้นกรรมการ
4. นางนิภาภรณ์ ยอดคำครู โรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
5. นายวินิทร แก้วเจริญศรีครู โรงเรียนวชิรนิติโสภณกรรมการ
6. นายแมนศรวง เสือสิงห์พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านสามเรือนกรรมการ
7. นางสาวแพรวพรรณ ขันกสิกรรมครู โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัยกรรมการ
8. นายทัศนพงษ์ ไพฑูรย์ครู โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัยกรรมการ
9. นายยงยุทธ์ แสงแสนครู โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัยกรรมการ
10. นางสาวฐานิดา เฉื่อยฉ่ำครู โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัยกรรมการ
11. นางสาวเกศรินทร์ เกษแก้วครู โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัยกรรมการ
12. นางทัศนีย์ เอี่ยมแจงครู โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัยกรรมการ
13. นายสุริยันต์ ปาณคำครู โรงเรียนวัดอุเบกขารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายจักรภัทร ตุงคำผอ. โรงเรียนบ้านดอนขวางประธานกรรมการ
2. นายสมชาย เมืองสุขผอ. โรงเรียนบ้านศรีไพศาลกรรมการ
3. นางสาวบุญเยื้อง สุขศิริผอ. โรงเรียนบ้านหัวเสลากรรมการ
4. นายแสงชัย คงแสงครู โรงเรียนบ้านพัดโบกกรรมการ
5. นายภาณุมาศ นาเวชธุรการ โรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการ
6. นางสาวกฤษณา สุวรรณเจริญครู โรงเรียนบ้านมอเจริญกรรมการ
7. นายยอสซ์ มีสุขครู โรงเรียนบ้านศรีอุดมธัญญะกรรมการ
8. นายคมสัน ชาติสุทธิครู โรงเรียนบ้านส่องตาแลกรรมการ
9. นายธีระพงษ์ พานทองครู โรงเรียนบ้านพัดโบกกรรมการ
10. นายณรงค์ สุ่มส่ายครู โรงเรียนบ้านเปาะสวองกรรมการ
11. นางรุ่งทิพย์ พิลึกครู โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ สืบวงษ์รอดครู โรงเรียนอนุบาลวังไทร ประธานกรรมการ
2. นายอภิศักดิ์ บุญล้ำเลิศครู โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ เสือสิงห์ครู โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง กรรมการ
4. นางศศิประภา แก่งอินทร์ครู โรงเรียนอนุบาลคลองลานกรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ เอี่ยมรักษาครู โรงเรียนบ้านเพชรมงคลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวศิราภรณ์ ศิริพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางอุษา ขำหลงครู โรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการ
3. นางธัญญรัศม์ โรจน์วรวิชครู โรงเรียนบ้านท่าขึ้นกรรมการ
4. นางทัศนีย์ ฟุ้งวิเศษครู โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์กรรมการ
5. นางสาวจรรยา โชติรัตน์ครู โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา ร่มโพธิ์ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายอธิปไตย ชัยหังรอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลคลองลาน กรรมการ
3. นางศิริ ดีกังครู โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตงกรรมการ
4. นางสาวนงค์รักษ์ นิยมพงษ์ครู โรงเรียนบ้านมอเจริญกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา แก้วโตครู โรงเรียนบ้านวังพลับกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายศุภฤกษ์ ภู่ฤทธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลานประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ วงค์เมืองคำโรงเรียนบ้านบึงหล่มกรรมการ
3. นางสาววนัสนันต์ ไฉนงุ้นโรงเรียนบ้านปางตาไวกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสินทารา เกษแก้วโรงเรียนวัดอุเบกขารามประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งอรุณ ศรีมันตะโรงเรียนบ้านคลองมดแดงกรรมการ
3. นายคฑายุทธ์ บุญใหญ่โรงเรียนวัชรสหศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายจิรวัฒน์ จิตชัยภรณ์โรงเรียนบ้านคลองไพรประธานกรรมการ
2. นายวินัย มนัสตรงโรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวอัญชลี ทองดีโรงเรียนบ้านทุ่งทองกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริวรรณ ตันหยงโรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร วิบูลย์ธนังกุลโรงเรียนบ้านดงเจริญกรรมการ
3. นายวัชระ ปาวงค์สร้อยโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวรังศิยา อินทสรโรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ จิราพงษ์โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาวกรรมการ
3. นายสราวุธ จักรงามโรงเรียนบ้านมอเจริญกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางอุ่นเรือน เมืองสองชั้นโรงเรียนบ้านใหม่หนองยางประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัสรพี นากงามโรงเรียนบ้านเพชรนิยมกรรมการ
3. นายสมชาย โคตรภูงาโรงเรียนบ้านโป่งดูประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสมัคร ปิ่นทองโรงเรียนบ้านปากคลองลานประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ เตชัยโรงเรียนบ้านเพชรมงคลกรรมการ
3. นายไพบูลย์ วงค์เมืองคำโรงเรียนบ้านบึงหล่มกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายดำรงค์ เอมโอฐโรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา พัฒติกะพงษ์โรงเรียนบ้านส่องตาและกรรมการ
3. นางสาวอัญญาพร หอมเนียนโรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายจารึก อัตตะชีวะโรงเรียนชุมชนบ้านคลองลานประธานกรรมการ
2. นางชญาภา เป็นแผ่นโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นางอำพร อ่อนวันโรงเรียนบ้านห้วยน้อยกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสถาพร คำเกิดโรงเรียนบ้านชุมนากประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิตาภัทร์ เกิดแก้วโรงเรียนบ้านหนองน้ำแดงกรรมการ
3. นายกฤษฎา เงินดีโรงเรียนสักงามประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายนิพันธ์ ยอดสุวรรณโรงเรียนบ้านไร่ใหม่ประธานกรรมการ
2. นายวทัญญูู เหล่าทองโรงเรียนบ้านทุ่งซ่านกรรมการ
3. นางสาวรัตนาพร โฉมอินทร์โรงเรียนบ้านปากคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ชัย อายุพัฒน์โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนประธานกรรมการ
2. นางสาวกานต์ติมา แซ่เติ๋นโรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนากรรมการ
3. นายต่อตระกูล ทองมูลโรงเรียนบ้านถนนน้อยกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายจารึก อัตตะชีวะโรงเรียนชุมชนบ้านคลองลานประธานกรรมการ
2. นายดำรงค์ เอมโอฐโรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อยกรรมการ
3. นายนพวัตร อินทรชิตโรงเรียนวชิรนิติโสภณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายจิรวัฒน์ จิตชัยภรณ์โรงเรียนบ้านคลองไพรประธานกรรมการ
2. นายวินัย มนัสตรงโรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวอัญชลี ทองดีโรงเรียนบ้านทุ่งทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นางสาวรังศิยา อินทสรโรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ จิราพงษ์โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาวกรรมการ
3. นายสราวุธ จักรงามโรงเรียนบ้านมอเจริญกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสาวพิมพ์ประไพ ชาตินัดโรงเรียนบ้านมาบคล้ากรรมการ
2. นางณัฐชาภรณ์ บุญเพชรรัตน์โรงเรียนบ้านหัวรังกรรมการ
3. นางพรสวรรค์ วินิจสรโรงเรียนอนุบาลปางศิลาทองกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวพิมพ์ประไพ ชาตินัดโรงเรียนบ้านมาบคล้ากรรมการ
2. นางณัฐชาภรณ์ บุญเพชรรัตน์โรงเรียนบ้านหัวรังกรรมการ
3. นางพรสวรรค์ วินิจสรโรงเรียนอนุบาลปางศิลาทองกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายศักดิ์ชัย บางพานโรงเรียนสักงามประชาสรรค์กรรมการ
2. นางอรสา กระต่ายทองโรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ยกรรมการ
3. นางสังวาลย์ ศรีสมบูรณ์โรงเรียนบ้านหินดาตราษฏร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชัย บางพานโรงเรียนสักงามประชาสรรค์กรรมการ
2. นางอรสา กระต่ายทองโรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ยกรรมการ
3. นางสังวาล ศรีสมบูรณ์โรงเรียนบ้านหินดาตราษฏร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสุนีย์ สารีพุทธโรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
2. นางยุพดี อ่อนฤทธิ์โรงเรียนบ้านหัวรังกรรมการ
3. นายภัทธิรา จันทารัตน์โรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสุนีย์ สารีพุทธโรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
2. นางยุพดี อ่อนฤทธิ์โรงเรียนบ้านหัวรังกรรมการ
3. นายภัทธิรา จันทารัตน์โรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายวันชัย โมกศักดิ์โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขตกรรมการ
2. นายยงยุทธ ฟองธิวงศ์โรงเรียนบ้านแปลงสี่กรรมการ
3. นางเมธิวรรณ ถ้วยอิ่มโรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายเฉลิม ดงบังโรงเรียนบ้านท่าพุทรากรรมการ
2. นายสมศักดิ์ รอบุญโรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขตกรรมการ
3. นางอัจฉรา คงอินทร์โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายวันชัย โมกศักดิ์โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขตกรรมการ
2. นายยงยุทธ ฟองธิวงศ์โรงเรียนบ้านแปลงสี่กรรมการ
3. นางเมธิวรรณ ถ้วยอิ่มโรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ นาคพันธ์โรงเรียนบ้านปางลับแลกรรมการ
2. นายส่งชัย จันทร์หาโรงเรียนบ้านทุ่งซ่านกรรมการ
3. นายนรเชษฐ์ รักษ์ไพรสณฑ์โรงเรียนบ้านพัดโบกกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายมังกร บุญศรีโรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคีกรรมการ
2. นางสังวน พุ่มหมอกโรงเรียนบ้านวังบัวกรรมการ
3. นางกัลยาณี ผิวผ่องโรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายมังกร บุญศรีโรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคีกรรมการ
2. นางสังวน พุ่มหมอกโรงเรียนบ้านวังบัวกรรมการ
3. นางกัลยาณี ผิวผ่องโรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่กรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางกิ่งแก้ว บุญศรีโรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคีกรรมการ
2. นางอุไร พรมตันโรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนากรรมการ
3. นางสมหญิง พวงกลิ่นโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางกิ่งแก้ว บุญศรีโรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคีกรรมการ
2. นางอุไร พรมตันโรงเรียนบ้้านศรีสมบูรณ์พัฒนากรรมการ
3. นางสมหญิง พวงกลิ่นโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางวิมล ใส้พงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตรกรรมการ
2. นางพรรณีย์ นาคเอี่ยมโรงเรียนบ้านแม่ลาดกรรมการ
3. นางพิชญา โชติช่วงโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางวิมล ใส้พงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตรกรรมการ
2. นางพรรณีย์ นาคพันธ์โรงเรียนบ้านแม่ลาดกรรมการ
3. นางพิชญา โชติช่วงโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวไพรัตน์ พิมพ์พาสอนโรงเรียนอนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม)กรรมการ
2. นางสุพัตรา ขันกสิกรรมโรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189กรรมการ
3. นางสารภี เมาเกตุโรงเรียนบ้านโพธิ์เอนกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวไพรัตน์ พิมพ์พาสอนโรงเรียนบ้านวังบัวกรรมการ
2. นางสุพัตรา ขันกสิกรรมโรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189กรรมการ
3. นางสารภี เมาเกตุโรงเรียนบ้านวังบัวกรรมการ

ปฐมวัย

การแข่งขัน Science Show บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปฐมวัย
1. นางสุนันธ์ จาดดำโรงเรียนอนุบาลปางศิลาทองประธานกรรมการ
2. นางรัศมี อ่วมน้อยโรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึงกรรมการ
3. นางระภา เอี่ยมสุธีโรงเรียนชุมชนบ้านคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสุดธิดา จันทร์ทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาพร ประเสริฐพรศรีโรงเรียนบ้านวังน้ำแดงกรรมการ
3. นางบรรเจิด ทองนวมโรงเรียนอนุบาลวังไทรกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางจินตนา เชื้อผู้ดีโรงเรียนอนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนสิริ แก้วศิริโรงเรียนวัชรสหศึกษากรรมการ
3. นางปรานี พูลพันธ์ชูโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวจีระภา พึ่งกริมโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงประธานกรรมการ
2. นางสุกานต์ดา ชัยมงคลโรงเรียนบ้านชายเคืองกรรมการ
3. นางสำรวม เครือผือโรงเรียนบ้านวังเจ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางไปรยา ศรีชาดาโรงเรียนบ้านวังเจ้าประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์รัตน์ คงคามีโรงเรียนบ้านบึงสำราญกรรมการ
3. นางจิตรปฏิมา มังคละคีรีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกุุหลาบ จันทร์ต้นโรงเรียนบ้านบึงสำราญประธานกรรมการ
2. นางนิชนันท์ มัธยาโรงเรียนบ้านมาบคล้ากรรมการ
3. นายอำพร โคสอนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกุหลาบ จันทร์ต้นโรงเรียนบ้านบึงสำราญรองประธานกรรมการ
2. นางนิชนันท์ มัธยาโรงเรียนบ้านมาบคล้ากรรมการ
3. นายอำพร โคสอนศูนยฺ์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุชิน ช้างจั่นโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางสำอาง สังข์ยกโรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตรกรรมการ
3. นายเอนก ธรรมเจริญโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสุชิน ช้างจั่นโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางสำอาง สังข์ยกโรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตรกรรมการ
3. นายเอนก ธรรมเจริญโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุชิน ช้างจั่นโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางสำอาง สังข์ยกโรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตรกรรมการ
3. นายเอนก ธรรมเจริญโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสุชิน ช้างจั่นโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางสำอาง สังข์ยกโรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตรกรรมการ
3. นายเอนก ธรรมเจริญโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมพิศ เอี่ยมศรีโรงเรียนบ้านบึงสำราญประธานกรรมการ
2. นางสาวชวัณรัตน์ อ้อยฉิมพลีโรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคีกรรมการ
3. นายปรมัย เผือกเหลืองโรงเรียนบ้านวังบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเรียน ศรีชาดาโรงเรียนบ้านโนนพลวงประธานกรรมการ
2. นางน้ำทิพย์ ดีสมโรงเรียนบ้านช้างคับกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ จุ้ยวงศ์โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายศักดิ์ศรี ลอยบัณฑิตย์โรงเรียนบ้านวังตะล่อมประธานกรรมการ
2. นางศันสนีย์ ธนสมบัติโรงเรียนบ้านวังพลับกรรมการ
3. นางสาวลัดดา จันทร์อ้นโรงเรียนบ้านหัวเสลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายศักดิ์ศรี ลอยบัณฑิตย์โรงเรียนบ้านวังตะล่อมประธานกรรมการ
2. นางศันสนีย์ ธนสมบัติโรงเรียนบ้านวังพลับกรรมการ
3. นางสาวลัดดา จันทร์อ้นโรงเรียนบ้านหัวเสลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายศักดิ์ศรี ลอยบัณฑิตย์โรงเรียนบ้านวังตะล่อมประธานกรรมการ
2. นางศันย์สนีย์ ธนสมบัติโรงเรียนบ้านวังพลับกรรมการ
3. นางสาวลัดดา จันทร์อ้นโรงเรียนบ้านหัวเสลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ศรี ลอยบัณฑิตย์โรงเรียนบ้านวังตะล่อมประธานกรรมการ
2. นางศันสนีย์ ธนสมบัติโรงเรียนบ้านวังพลับกรรมการ
3. นางสาวลัดดา จันทร์อ้นโรงเรียนบ้านหัวเสลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ศรี ลอยบัณฑิตย์โรงเรียนบ้านวังตะล่อมประธานกรรมการ
2. นางศันสนีย์ ธนสมบัติโรงเรียนบ้านวังพลับกรรมการ
3. นางสาวลัดดา จันทร์อ้นโรงเรียนบ้านหัวเสลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวปนัดดา เครือทัตศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางอำนวย บุญจวงโรงเรียนบ้านบึงสำราญกรรมการ
3. นางนันทวัน แก้วสว่างโรงเรียนบ้านชุมนากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเบญจวรรณ เย็นอ่อนโรงเรียนบ้านวังบัวประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา โตนาคศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางสราญรัตน์ อิสระชัยเสาวกุลโรงเรียนบ้านโพธิ์เอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ การภักดีโรงเรียนบ้านกระบวยทองประธานกรรมการ
2. นางสาวสราวดี สุขหมื่นศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางนันทะพร ทวยจันทร์โรงเรียนคลองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวัชรี ไชยศรีย์โรงเรียนวัดอุเบกขารามประธานกรรมการ
2. นางธิดารัตน์ เผือกเหลืองโรงเรียนบ้านวังตะล่อมกรรมการ
3. นายคะนอง เพ็ชรพูลโรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวัชรี ไชยศรีย์โรงเรียนวัดอุเบกขารามประธานกรรมการ
2. นางธิดารัตน์ เผือกเหลืองโรงเรียนบ้านวังตะล่อมกรรมการ
3. นายคะนอง เพ็ชรพูลโรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพัชรินทร์ เอี่ยมรักษาโรงเรียนบ้านหนองจอกประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณเพ็ญ ทาลายาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางรัชนก มหาศรีโรงเรียนบ้านโนนตารอดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายภูสิทธิ์ โพธิ์อ่องโรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวมลชยา จี้สละโรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนากรรมการ
3. นายชะราวุฒิ ฤทธิ์ทองโรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายภูสิทธิ์ โพธิ์อ่องโรงเรียนบ้านหินดาษราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายชะราวุฒิ ฤทธิ์ทองโรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการ
3. นางสาวมลชยา จี้สละครู โรงเรียนบ้านจิตตมาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเฉลิม ดงบังโรงเรียนบ้านท่าพุทราประธานกรรมการ
2. นายสุรศิลป์ โคตรประทุมโรงเรียนบ้านทุ่งทองกรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ พะโยมโรงเรียนบ้านคลองเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายภาณุชิต ชาวด่านโรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายอิสเรศ แพโพธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางอัจฉรา คงอินทร์โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ

admin : Thararat Yenjairad : Education Supervisor >>>E-mail : thararatkpp@hotmail.com >>id line deawkpp1.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120

Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]