รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ระหว่างวันที่ 10 - 12 กันยายน พ.ศ.2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) 1. เด็กชายธนายุทธ  โตพุ่ม
 
1. นายสมมาตร  พรมมา
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  กัลพฤกษ์
 
1. นายประชากร  สอนสกุล
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  ขอนทอง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เชื้อนุ่น
3. เด็กหญิงกัลยกร  ศิวิวงษ์
4. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ดีบุญ
5. เด็กหญิงจันจิรา  เขียวแก้ว
6. เด็กชายจารุพิชย์   ปานคำ
7. เด็กชายจิรวัฒน์  โพธิ์บัลลังค์
8. เด็กชายชนัดพล  บ้านสระ
9. เด็กหญิงชนาภา  คุ้มวงษ์
10. เด็กหญิงชนิดาภา   ครุธแก้ว
11. เด็กชายชนเดช  ขรพัฒน์
12. เด็กหญิงชลธิชา  ครุธแก้ว
13. เด็กชายชัยวัฒน์  อันยงค์
14. เด็กชายชาคริต  อนุสนธิ์
15. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วรรณา
16. เด็กหญิงดวงกมล  หอมรื่น
17. เด็กหญิงดารารัตน์  กระแสเทพ
18. เด็กชายธนาพิพัฒน์  ช่อชั้น
19. เด็กหญิงธิคำภรณ์  น้อยชื่น
20. เด็กหญิงธิดารัตน์  มาน้อย
21. เด็กหญิงธิวา  ไกรยงค์
22. เด็กหญิงนันท์นภัส  ข่ายทอง
23. เด็กหญิงนาฎลดา  อินกรัด
24. เด็กหญิงนิสา  คำภารถ
25. เด็กชายปัญญวัต  ศรีสวัสดิ์
26. เด็กชายพีรวัส  วารี
27. เด็กหญิงภาณุมาศ   ทองรักษ์
28. เด็กชายภานุพงศ์  กุเบน
29. เด็กชายวันชัย  บัวเผียน
30. เด็กชายศราวุฒิ  อุดธง
31. เด็กชายศราวุธ  ค้ำชู
32. เด็กหญิงศศิธร  ยายอด
33. เด็กชายสิทธิกร  ไกรยงค์
34. เด็กหญิงสุพัตรา  กุเบน
35. เด็กชายอดิเทพ  คงสุข
36. เด็กหญิงอภิญญา  ขอนทอง
37. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  ทรัพย์ปราชญ์
38. เด็กชายอิทธิพล  รัตนศศิธร
39. เด็กชายเจตนิพัทธ์  อนุสนธิ์
40. เด็กชายเฉลิมวุฒิ  ขุ่ยลานหญ้า
 
1. นายประชากร  สอนสกุล
2. นายยุรนันท์  บดีรัฐ
3. นายสุรสิทธิ์  จันทนา
4. นายเวนิต  อนุสรณ์ประดิษฐ์
5. นางทับทิม  สังคง
6. นางอุ่นเรือน  เกตุเอี่ยม
7. นางศิริวรรณภา  ฉิมสุข
8. นางภาศิมาส  ยอดวันดี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ราชคม
 
1. นางสาวสุนิษา  ธูปหอม
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายคณิศร  อุปคุฑ
2. เด็กชายณัฐภูมิ  พลเสนา
3. เด็กชายพีรภัรท  เสาแก้วคำ
4. เด็กชายสุริยา  มาจะนะ
5. เด็กชายอดิศักดิ์  ท้วมจันทร์
6. เด็กชายอนัฐพล  จริรัมย์
 
1. นายบุญทัน  วงศ์เครือ
2. นายสุรินทร์  สมจิโน
3. นายนัฐพล  ครุฑน้อย
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) 1. เด็กชายชินภัทร  วงเวียน
2. เด็กชายฐิติศักดิ์  กระบวนศรี
3. เด็กชายบุญฤทธิ์  สำเภาแก้ว
 
1. นางกัญญานันท์  พิมขาลี
2. นางสาวอาณุรัตน์  ผ่อนแก้ว
 
7 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) 1. เด็กชายนเรศ  จงศิริ
2. เด็กหญิงสุธิตา  แสนวัง
 
1. นางมาลี  โพธาวรรณ์
2. นางรตวรรณ  ทองไมตรี
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) 1. เด็กชายธนาธิป  รุ่งสว่าง
2. เด็กชายธีรภัทร  แสงขำ
3. เด็กชายบุญญวัฒน์  ตุลมา
 
1. นางสาวจินดา  สวัสดิ์นะที
2. นางสาวชวรินีย์  สระทองแร่
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ 1. เด็กหญิงนันธิวา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายคมสันต์  กองม่วง
 
10 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทิมา 1. เด็กหญิงนาถนภัส  ชัยวงษ์
2. เด็กหญิงปราชญ์อักษร  ศรีนางใย
 
1. นายณัฐพงศ์  ทวีรัตน์
2. นางเทียมฤทัย  ทวีรัตน์
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชัยภูมิ 1. เด็กชายจิราวัฒน์  ปินตาสาร
 
1. นางณัฐฐิญา  อัครจรัญรัตน์
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชัยภูมิ 1. เด็กชายกิตตินันท์  กันหาคำ
 
1. นางณัฐฐิญา  อัครจรัญรัตน์
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชัยภูมิ 1. เด็กชายวันชนะ  เรือนเครือ
2. เด็กชายวุฒิกร  ใจนางงาม
 
1. นางสาวศรีแพร  อ้นเกษ
2. นางลออ  ตาพรม
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงซ่อม 1. เด็กหญิงนภสร  คุณแพ
 
1. นางสาวณัฐพร  อึ้งภาภรณ์
 
15 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงซ่อม 1. เด็กชายชัยพร  ใจเอม
2. เด็กชายปฏิภาณ  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นายปรัชญา  แก่งศิริ
2. นายอาทิตย์   อภิวัฒน์ปุญญบาล
 
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงซ่อม 1. เด็กชายสุเมธ  วงศ์ศรีเผือก
2. เด็กชายอดิศักดิ์   พุฒจอน
 
1. นางเฟื่องฟ้า  สุขเจริญ
2. นายปรัชญา  แก่งศิริ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตอรัง 1. เด็กหญิงสุพรรณิกา  ปิจเจริญ
 
1. นายสมภาร  ศรีทอง
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อำพันธ์
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  กุลชา
 
1. นางทาริกา  งามประเสริฐ
2. นายทวาย  โชติน้อย
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย 1. เด็กหญิงจิราพร  พวงทอง
2. เด็กหญิงวรรัตน์  ครรธมาลา
 
1. นางวิลาสินี  เงินเส็ง
2. นางทาริกา  งามประเสริฐ
 
20 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าไม้ 1. เด็กหญิงพลอยแก้ว  ส่องแสง
2. เด็กชายพีรสิษฐ์  ชดเชย
3. เด็กชายเอกรัตน์  อินยัง
 
1. นางสาวพัสฏาพรห์  คำจันทร์
2. นางสาวกรมณ  เลขะวัฒนะ
 
21 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พันธ์ุพืช
2. เด็กชายณัฐพล  ตุระภิภาค
3. เด็กชายธนสิทธิ์  เขียวเกษม
4. เด็กหญิงพรทิพย์  ใจล้อม
5. เด็กหญิงสลวยเกษ  ชัยศรีรัมย์
6. เด็กชายสิทธิกร  บุญเกิด
7. เด็กหญิงอรอนงค์  ใจดำ
8. เด็กชายเอกรัตน์  ลำเจียก
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ยมรัตน์
2. นางนิตยา  บุญญา
3. นางวาสนา  เกิดสุข
 
22 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) 1. เด็กชายธนพล  ปิกรอด
2. เด็กชายธรรมรัตน์  ลาฝอย
3. เด็กหญิงธาวิณี  รัสมี
4. เด็กชายนิธิศ  -
5. เด็กชายภูมิสิทธิ์  เพชรวิเศษ
6. เด็กชายรวิพล  ไหว้ครู
7. เด็กหญิงวัชรีพร  นารอด
8. เด็กหญิงสุภัตตา  โพธิบัลลังค์
9. เด็กหญิงสุภาวดี  พรมมาตร์
10. เด็กหญิงเกตุสุวรรณ์  ศรีคันทะรักษ์
 
1. นางลำพูน  แก้วจันทร์
2. นางสาวสุณีย์  วงษ์เหมอะ
3. นางสมพร   สุจจะชารี
 
23 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  หมั่นเขตรกิจ
2. เด็กหญิงมัทนีย์  จตุรงค์
3. เด็กหญิงวรัญญา  ปานทองคำ
4. เด็กหญิงสุชาดา  ฉายวิโรจน์
5. เด็กหญิงเจนจิรา  มาลัยพวง
6. เด็กหญิงโสภาพร   สร้อยพลาย
 
1. นางลำพูน  แก้วจันทร์
2. นายประพัฒน์   อินทรสูต
3. นายมนตรี  บุตรงาม
4. นางสมพร   สุจจะชารี
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงพิไกร 1. เด็กหญิงภัทรวดี  บัวบาน
 
1. นางลัดดา  ลือพัฒธิมา
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กชายนวพัฒน์  ชัยรินทร์
 
1. นางวราภรณ์  นวลอยู่
 
26 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กหญิงพิริยาพร  เรืองตระกูล
 
1. นางวราภรณ์  นวลอยู่
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เกิดคง
2. เด็กหญิงธนพร  ทัดเทพธนบูลย์
3. เด็กหญิงพิมลพรรณ  อาษารบ
 
1. นางสาวนงเยาว์  เวียงผดุง
2. นางสมศรี  จารุฑีฆัมพร
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  พานทอง
2. เด็กชายชาญวิทย์  อำนาจ
3. เด็กชายธนภูมิ  ขาวสวย
4. เด็กหญิงนภัสสร  วจีสัตย์
5. เด็กชายนันทกร  จันทร์หอม
6. เด็กหญิงบุษยา  ยืนยงค์
7. เด็กชายปวริศ  แสนดี
8. เด็กหญิงพรทิพา  พิมนิล
9. เด็กหญิงพัณณิตา  คดีพิศาล
10. เด็กหญิงภัททิยา  จันทร์เล็ก
11. เด็กหญิงลลิตา  หินกลาง
12. เด็กหญิงวรรณนิภา  กลิ่นนาค
13. เด็กหญิงศรัญญา  เหลี่ยมจุ้ย
14. เด็กชายศิริภัทร  นาคสุทธิ
15. เด็กหญิงสุทธิดา  จันทร์หอม
16. เด็กหญิงสุพรรษา  เจนจบ
17. เด็กหญิงอรรวินทร์  วิมล
18. เด็กชายอัครชัย  นวลทิม
19. เด็กหญิงอัปสรสวรรค์  นวลทิม
20. เด็กหญิงเมขลา  โยธาศรี
 
1. นายอรรณพ  พุ่มปาน
2. นางนวรัตน์  พุ่มปาน
3. นายชลอ   วัตตเสรี
4. นายกิตติพงศ์  เกิดพิน
5. นายพงษภัทร์  ยอดเพชร
6. นายสุรศักดิ์  เพ็ชรตุ่น
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย 1. เด็กชายธนพัฒน์  กลีบบัว
2. เด็กชายธนวันต์  ศิริวงษ์
3. เด็กชายธวัชชัย  มาน้อย
 
1. นายรัตนศักดิ์  เงินทอง
2. นายสุวรรณโชค  เหล่าเขตวิทย์
 
30 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย 1. เด็กชายคมชาญ  ข่ายทอง
2. เด็กชายมนตรี  สงคุ้ม
3. เด็กชายวีรพล  เนื้อไม้
 
1. นายรัตนพันธุ์  เงินทอง
2. นายประสาทพร  อัคคพันธุ์
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมอสมบัติ 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุขสม
2. เด็กหญิงน้ำค้าง  กรชัย
3. เด็กหญิงมนัสวี  สงบถ้อย
4. เด็กหญิงวริษา  สอนใจดี
5. เด็กหญิงวาสนา  กำเหนิด
6. เด็กหญิงสุนิศา  สกุลพิมพ์
 
1. นางอารัญญา  พลทองมาก
2. นางปัณชญา  ฉายแสง
3. นางกาญจนา  นุตจรัส
 
32 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานกระทิง 1. เด็กชายปาณรวัฐ  ธรรมสอน
2. เด็กหญิงวรัญญา  แสงโห้
 
1. นางอภินันท์  สีขำ
2. นางสาวพิมพ์พิมล  พันธุรัตน์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 61 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานหิน 1. เด็กหญิงมินตรา   โยงรัมย์
 
1. นางสาวพิจิตรา  ทองสน
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 61 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานหิน 1. เด็กหญิงวิมล  ปวงประชัง
 
1. นางสาวธัญณัฏฐ์นรี  ศรีพัก
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานหิน 1. เด็กหญิงสุรีย์พร   ไชยมาตร
 
1. นายภัสพล  นวลอุไร
 
36 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานหิน 1. เด็กหญิงชุติมน   คนดี
2. เด็กชายณรงค์กร   จงใจ
 
1. นายนฤดล   เทศประสิทธิ์
2. นางสาวขนิษฐา  เนื้อไม้
 
37 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานหิน 1. เด็กหญิงช่อผกา   ศรีหะประพันธ์
 
1. นายธนกฤต  ไม้แดง
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานไผ่ 1. เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ครุธโม
2. เด็กหญิงณิชาพัชร์  จ้อยม่วง
3. เด็กชายธนกรณ์  จ้อยม่วง
 
1. นายพงษ์เชษฐ์  พลแก้ว
2. นายไพรโรจน์  สำลี
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานไผ่ 1. เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ครุธโม
2. เด็กชายศกุนิฌญ์  กายทวน
3. เด็กชายสุวิทย์  จันทรประทักษ์
 
1. นายวินัส  ทุนแท่ง
2. นายไพรโรจน์  สำลี
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชะโอน 1. เด็กหญิงจันทกานต์  เกิดพงษ์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ชดเชย
3. เด็กหญิงจิราภา  เกิดพงษ์
 
1. นางสาวปิยดา  ครุธเกตุ
2. นางสาวอรอนงค์  เกตุเผือก
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชะโอน 1. เด็กหญิงภาวิณี  ทั่งทอง
2. เด็กหญิงสุภาพร  แถวบุญมี
3. เด็กหญิงเพริศพริ้ง  ศิรินาค
 
1. นางสาวสำอางค์  คันทา
2. นางพชรพร  อุดคนดี
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชะโอน 1. เด็กหญิงฐิตาภา  พูลเพิ่ม
2. เด็กหญิงวรรณิษา  วัดภู่
3. เด็กหญิงสุวัจนี  สมานฉันท์
 
1. นางสาววันดี  วงษ์เขียด
2. นางสาวทิพย์มณี  เกิดมงคล
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 1. เด็กชายยุทธนา  บุญเพชร
2. เด็กชายวีรภัทร  พูลทอง
3. เด็กหญิงแพรนภา  คันธะวัฒ
 
1. นางสาวพัชรี  อิ่มเนย
2. นางสาวปณิตา  ทิพย์หทัย
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  ขุนไทย
2. เด็กชายภูริน  ทองเทศ
3. เด็กหญิงอภิญญา  เทียมทนงค์
 
1. นางสาวปณิตา  ทิพย์หทัย
2. นางสาวพัชรี  อิ่มเนย
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังทอง 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ม่วงทอง
 
1. นางปณิวรรณ  โฉมนาท
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังทอง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  หลวงวิชา
2. เด็กชายสถาพร  ศรีสะอาด
3. เด็กชายอนิรุทธ์  บุตรวิลัย
 
1. นางสาวณพัฐอร  เกษมี
2. นางสุธรรมมา  วงศ์ธนบัตร
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังทอง 1. เด็กหญิงชนิดา  มณีวงษ์
2. เด็กชายวันเฉลิม  ชุ่มเขียวดี
3. เด็กหญิงอาภัสรา  ไชยศิริ
 
1. นางปราณี  กันปล้อง
2. นางสาวณพัฐอร  เกษมี
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงญาณาทิพย์  สว่างใจ
2. เด็กหญิงปาริชาติ  พรมจีน
 
1. นายนิรันดร์  บุญประสาร
2. นางสนทนา  บุญประสาร
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายพงษ์ชัย   ชัยวงค์
 
1. นายพิรุฬห์  สิงหราช
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายมงคล   เต็มดวง
 
1. นายพิรุฬห์  สิงหราช
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายอัษฎาพล   ชูชวลิต
 
1. นายพิรุฬห์  สิงหราช
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายกิตติชัย   เมนกูล
2. เด็กชายดิเรก   สว่างศรี
3. เด็กชายทวีศักดิ์   ทิพย์เกษร
4. เด็กชายธนพล   น้ำนวล
5. เด็กชายธนากร   สุริยะท้วม
6. เด็กชายธเนศ  วงษา
7. เด็กชายมานพ   เชตนุช
8. เด็กชายแก้ว   ภูนาท
 
1. นายสรวุทธิ   พิทธยะพงษ์
2. นายชัยวุธ  ศรีอตวงศ์
3. นายณรงค์   บุญเกิด
 
53 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายตะวัน   ดุษฎี
2. เด็กชายนรินทร   รักชาติ
 
1. นางวันเพ็ญ   เกิดมีโภชน์
2. นางสาววรรณภา   ธิแปงวงค์
 
54 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงจิตตา  คำมัง
 
1. นางกันต์กนิษฐ์  บุญเสริม
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กชายพงศธร  เสือคล้าย
2. เด็กหญิงพฤกษา  ดีแล้ว
3. เด็กหญิงอัจจิมา  คำเที่ยง
 
1. นายสุพะศิน  อยู่ยอด
2. นางสาววรารัตน์  ฤทธิ์เอี่ยม
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงพฤกษา  ดีแล้ว
2. เด็กหญิงมินตรา  อินเมฆ
3. เด็กหญิงอัจจิมา  คำเที่ยง
 
1. นายสุพะศิน  อยู่ยอด
2. นางสาวกนิษฐา  จีนเม้ง
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  มาน้อย
2. เด็กชายสราวุฒิ  บางยิ้ม
 
1. นางสาวธมน  ดีหนอ
2. นางสาวสุภาภรณ์  สร้อยเสน
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายธนาพล  สำรี
 
1. นายไชยรัตน์   เกิดสุข
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายบุเพชร  จิตสุข
2. เด็กชายพิพัฒน์  กัลปพฤกษ์
3. เด็กชายยศกร  พิศิริ
4. เด็กชายวิพัฒน์  แก้วกูล
5. เด็กชายอนันต์  ท้าวกัลยา
 
1. นายอารัญ  หนองหลวง
2. นายนำพล  ธินวล
3. นางทิพวรรณ  เกิดอ่วม
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ออมสิน
 
1. นางทิพวรรณ  เกิดอ่วม
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ออมสิน
 
1. นางทิพวรรณ  เกิดอ่วม
 
62 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  ชูสุวรรณ
2. เด็กหญิงอรพิน  อินทะเสน
 
1. นายมนตรี  บุญช่วย
 
63 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงวิภาดา  บรรจง
 
1. นางสาวนวลจันทร์  เชื้อหงษ์
 
64 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  แกว่นธัญกิจ
 
1. นางสาวนวลจันทร์  เชื้อหงษ์
 
65 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงสุพรรษา  สมปู่
 
1. นางสาวสมนึก  ภัทรรังษี
 
66 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  สมนึก
2. เด็กหญิงกุลกัญญา  เกษมจิต
3. เด็กหญิงนาตยา  คัดธะนิด
4. เด็กหญิงปณิดา  นาที
5. เด็กหญิงปณิตา   โป๊ะโดย
6. เด็กหญิงอาทิตยา  รอดอ่อน
7. เด็กหญิงเมทินี  คัดธะนิด
 
1. นางสาวศิริวรรณ   อินทร์แพง
2. นางผ่องศรี  สาระถี
3. นางสาวรัตช์ยาภรณ์  เหมือนจิตต์
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแดน 1. เด็กหญิงจณิสตา  ประเสริฐ์ศักดิ์
2. เด็กหญิงชลธิชา   ลาพึง
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  คำเมือง
4. เด็กหญิงศิริทิพย์   แอ่นดอย
5. เด็กหญิงสุนันทา  พงศาปุริมพัฒน์
 
1. นายจเด็ด  ห้อยพรมราช
2. นางสาวเมธาวี  คำรินทร์
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ 1. เด็กชายตะวัน  วิไล
2. เด็กชายนพดล  สมหวัง
3. เด็กชายอิทธิพล  กุลชา
 
1. นายจำปี  ภูเหม็น
2. นางสาววิไลวรรณ  สืบสุนทร
 
69 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 87.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ยางงาม 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ปานณรงค์
2. เด็กชายณภัทร  สายสะอาด
 
1. นายเอกชัย  บางฉนวน
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกศกาสร 1. เด็กหญิงนวรัตน์  อินเลี้ยง
2. เด็กหญิงพรรวิภา  อบฟ้ง
3. เด็กหญิงลดาวัลย์  คำหล่าย
 
1. นางปิ่นรัตน์  คล้ายประเสริฐ
2. นางสุวรรณา  โคกลือชา
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน 1. เด็กหญิงวรรณิกา  คุ้มเณร
 
1. นายนริศ  แก้วเมือง
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด 1. เด็กชายฤทธิรงค์   จั่นคำ
2. เด็กชายวินัย   ทองดี
 
1. นางวรรณา   โชคประเสริฐถาวร
 
73 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่า 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปิ่นมณี
 
1. นายรุ่ง  จิตสนธิ
 
74 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่า 1. เด็กหญิงนภาพร  อ่างเอย
 
1. นายรุ่ง  จิตสนธิ
 
75 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง    ทุ่งแดง
 
1. นางสาวสมฤทัย   ทิพย์ทอง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่นพระ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  สีกา
 
1. นายประสิทธิ์  จิตเสงี่ยม
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพนคร 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  จำปาแดง
2. เด็กหญิงธนภรณ์  สิญจวัตร์
3. เด็กหญิงนัดตะวัน  อูปคำ
4. เด็กหญิงศศินา   คำบรรลือ
5. เด็กหญิงอรทัย  ใจบุญ
6. เด็กหญิงไพลิน  ทองสุข
 
1. นางวิภาทิณี  ฉิมพาลี
2. นายบุญเฮง  ดอนทองดี
3. นางสาวปนัดดา  แสงสว่างวัฒนะ
 
78 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพนคร 1. เด็กชายณัฐพล  เซ็นน้อย
2. เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  วันมา
3. เด็กชายสันติ  ลีลา
 
1. นางสาวพนิดา  สีกล่อม
2. นางสาวนิตยา  โพธิ์ศิริ
 
79 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพนคร 1. เด็กชายณัฐภัทร  เกษศิลป์
2. เด็กหญิงทิพรัตน์  คงเนาวรัตน์
3. เด็กชายวุฒิชัย  หลงหมี
 
1. นางสาวพนิดา  สีกล่อม
2. นางสาวรัชดา  รำงับ
 
80 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพนคร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงษ์ธัญการณ์
 
1. นายวรพล  ช้างลอย
 
81 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพนคร 1. เด็กหญิงมดแดง  รักไทย
2. เด็กชายสาธิต  จีนเอม
3. เด็กหญิงสุพัชชา  ทรายเพชร
 
1. นายพรชัย  บัวเผื่อน
2. นางสาวพิมพา  บัวสำลี
 
82 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพนคร 1. เด็กชายกฤษดา  ศรีใจคำ
2. เด็กชายพีระพัฒน์  พุ่มเจริญ
3. เด็กชายเจษฎา  ไวธัญกิจ
 
1. นายพรชัย  บัวเผื่อน
2. นางวิภาทิณี  ฉิมพาลี
 
83 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพนคร 1. เด็กหญิงกฤตยา  สายวงษ์
2. เด็กชายธนาวุฒิ  ฝั้นขิติ
3. เด็กชายเพชรแท้  รักไทย
 
1. นางสุธีรา  สารียัง
2. นางสาวนรมน  นาคคุ้ม
 
84 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพนคร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงอุทัย
2. เด็กชายอลันร์  สาอะ
3. เด็กหญิงแอน  รักไทย
 
1. นางสุธีรา  สารียัง
2. นางสาวศันษนีย์  เลื่อนลอย
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินกรอย 1. เด็กหญิงสุพัฒตา  ศรีเจริญ
 
1. นางปัทมพร  ปรียะธีรา
 
86 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจั่น 1. เด็กหญิงชัชวรรณยา  วงษ์ธนสินโชติ
2. เด็กหญิงลักษิกา  จันทะอาภา
 
1. นายปภินย์วิชฐ์  พ่วงวงษ์
2. นางสาวกนกนันท์  สนใจ
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา 1. เด็กชายสุทัศน์   แก้วภักดี
 
1. นางสาวเพ็ญศรี   อ่อนกล้า
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา 1. นายพิพัฒน์    หมวกเสนา
 
1. นายภูมินทร์   นามคง
 
89 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กชายชายชาญ   ชากระโทก
2. เด็กชายรักไทย  แสงกระจ่าง
 
1. นายประกิต  บูชาบุญ
 
90 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กชายคทาวุธ    พิลึก
2. เด็กหญิงวรางคณา   การะภักดี
 
1. นางสาวธิราพร  พวงทอง
2. นางสาวมลฑา  บาลไธสง
 
91 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กชายภูริวัฑฒ์   ไชยา
2. เด็กชายสันติ    สารัก
 
1. นางสาวธิราพร   พวงทอง
2. นางสาวประทุมพร  เก่งพนา
 
92 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม 1. เด็กหญิงอารียา  ฟูยี
 
1. นางนราภรณ์  อินทพงษ์
 
93 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   จันทร์จำรูญ
2. เด็กชายธีรภัทร   วิระรินทร์
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   ทองประเสริฐ
 
1. นางชุติกาญจน์   สีเขียว
2. นางวิชชุดา   บุญส่งเสริม
 
94 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 1. เด็กชายธนยศ   โมคลา
2. เด็กชายธีรยุทธ  สาดแก้ว
3. เด็กชายรุ่งอรุณ   โอภาส
 
1. นายสุรศักดิ์   สาลีจันทร์
2. นางชุติกาญจน์   สีเขียว
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 1. เด็กชายบุรินทร์  โมคลา
2. เด็กหญิงภาวีณา  โพธิ์สุวรรณ์
3. เด็กชายวันวิเศษ  เกตุสำลี
 
1. นางรุ่งราวัลย์  พุ่มริ้ว
2. นางธันยพร  นิ่มช้ำ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายธีระวัฒน์  ข้อจักร์
 
1. นายชาญศักดิ์  ตาวุ่น
 
97 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงดวงกมล  มักใคร่
2. เด็กชายวสันต์  แสนไว
3. เด็กชายสุทธิกานต์  เบ้าชะนะ
 
1. นางวีรยา  หลวงเครือ
2. นางพรสุดา  สุชาติ
 
98 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางเลียงราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงกันยา  สู่สุข
 
1. นางวาสินี  เนียมญานนท์
 
99 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา 1. เด็กหญิงชิดแพร  เพชรแสง
2. เด็กหญิงณัฐสุภา  แก้ววงษา
3. เด็กชายธงฉัตร  คงเจริญ
4. เด็กชายบุญญฤทธิ์  ริดเม่น
5. เด็กชายสุรวีร์  สัปทน
 
1. นายธวีวัฒน์  อินกรัด
2. นางสาวมัณฑนา  คำใส
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา 1. เด็กชายทวีศักดิ์  โทบุดดี
2. เด็กชายน้ำเพชร  สร้อยภูบัว
3. เด็กชายศิวกร  จุลศิลป์
4. เด็กชายศุภวิชญ์  วังหงษา
5. เด็กชายสุรวีร์  สัปทน
 
1. นางสาวนงนุช  แสงทอง
2. นางสรจี  เกตุหอม
 
101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูยาง 1. เด็กชายกันตินันท์  วัฒนพันธ์
2. เด็กหญิงกิตติยานันท์  จันทร์ศร
 
1. นางสมหมาย  กิจเกียรติ
2. นางสาวฤชุวี  เพชรเภรี
 
102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญพร 1. เด็กหญิงพัณณิตา   บดีรัฐ
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์   ศรีทองอินทร์
 
1. นางนงลักษณ์   ชูเฉลิม
2. นางชุลีพร   รัตนวรกันต์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหวิทยาคม 1. เด็กชายเลิศชาย   เนมินทร์
 
1. นางรัชนีพร  ภักดี
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิต 1. เด็กหญิงกุสุมา  อ้นเกษ
2. เด็กหญิงฉัตรชนก  น้ำดอกไม้
3. เด็กหญิงชมลวรรณ  ชูชื่น
4. เด็กหญิงชุติภิญญา  อุดมสิทธิกุล
5. เด็กหญิงณัฐกมล  บุญประเสริฐ
6. เด็กหญิงณัฐนพิน  บุญศิริมณีโชค
7. เด็กหญิงณัฐนันท์  พันธุมี
8. เด็กหญิงณัฐวิกา  มิ่งใย
9. เด็กชายธนรัตน์  นิลกำแหง
10. เด็กหญิงนิชาภา  บัวเทศ
11. เด็กหญิงนิรารัชย์  พุ่มชา
12. เด็กหญิงปพิชญา  เอี่ยมเอื้อยุทธ
13. เด็กหญิงศิรารัตน์   พุ่มชา
14. เด็กหญิงเบญญาภา  โพธิ์พรหม
15. เด็กหญิงเปมิกา  วิบูลสุนทรางกูล
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  นาคพงษ์
2. นางจารุวรร ณ  คงเผ่าพงษ์
3. นายนิธิวัฒน์  น้อยกลด
 
105 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิต 1. เด็กชายกรรณธรรม  อินมาตร
2. เด็กชายภัทราวุฒิ  มีรอด
 
1. นายไพบูลย์  ปิ่นจุไร
2. นางสาวปาณิศา  มีขันหมาก
 
106 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิต 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รุ่งเรือง
2. เด็กชายอิศสรา  ผลพระ
 
1. นายไพบูลย์   ปิ่นจุไร
2. นางสาวปาณิศา  มีขันหมาก
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กชายวิชญ์บดินทร์  พุทธรักษา
 
1. นายมงคล  รอพันธ์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กชายจิราเจตต์  ประเสริฐพงษ์
 
1. นายมงคล  รอพันธ์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงพันทิพย์  บุตรวงศ์
 
1. นางจุฬาพัฒน์  สุขสวัสดิ์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กชายดลพกร  อินกลัด
 
1. นางสาวลมัย  มีขันหมาก
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  กวางแก้ว
2. เด็กหญิงชัญญานุช  หมีคุ้ม
3. เด็กหญิงภัคจิรา  โพธิ์ศรีทอง
4. เด็กหญิงภัทรพร  ทองนวล
5. เด็กหญิงลฎาภา   หลวงกิจจา
6. เด็กหญิงลักษมณ  กะลำพา
7. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  บุญเชิญ
8. เด็กหญิงเขมจิรา  พุ่มหมัน
 
1. นางจุฬาพัฒน์  สุขสวัสดิ์
2. นายมงคล  รอพันธ์
3. นางวิมลรัตน์  โพธิ์ม่วง
 
112 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 1. เด็กชายชนวีย์  ชาญเขตรกรณ์
2. เด็กชายธนกร  ฉิมแป้น
 
1. นายวิโรจน์  ไชยสิงห์
 
113 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 1. เด็กชายณัฐธศรณ์  เล้ารุ่งเรือง
2. เด็กชายสิทธิชัย  เขียวเขิน
 
1. นายวิโรจน์  ไชยสิงห์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ 1. เด็กชายสุวิจักขณ์  มฤทธิ์ดา
 
1. นายเอกกฤษ  ขะมันจามร
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปรางทอง
 
1. นายเอกกฤษ  ขะมันจามร
 
116 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ 1. เด็กชายณัฏฐพล   มีศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายธนกร   กัลพฤกษ์
3. เด็กชายพีรพัฒน์   เอมศิริ
 
1. นางบุญหลั่น   อินทพงษ์
2. นางธนารีย์   อินทพงษ์
 
117 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ 1. เด็กชายวัชระ  ดอนพิมพา
2. เด็กชายอัศนี  ศรีดี
 
1. นายชะเล  อินเกตุ
2. นางวรรณา  ศกุนรักษ์
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  วงกาวิน
 
1. นางเพทาย  ทองคุ้ม
 
119 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) 1. เด็กหญิงซันญ่า  โอ,ไบรเอน
2. เด็กชายนพรัตน์  ไชยทิง
3. เด็กชายพีรพงศ์   บุญเลิศ
 
1. นางสงวนวรรณ   พงษ์ภมร
2. นางสาวภัททิยา  แก่นบุญ
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 1. เด็กชายยธนาวุฒิ   สังข์ทรัพย์
 
1. นายกิจจา  ศุภดิษฐ์
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 1. เด็กหญิงวศินี  คงบุญ
 
1. นางสาวพัฒนา  เพชรกำแหง
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 1. เด็กหญิงวนิดา  คำกอง
2. เด็กหญิงวาสนา  กลิ่นคูณ
3. เด็กหญิงเมธาวดี  สิงห์ใส
 
1. นางรุจิรา  ประเสริฐสังข์
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 1. เด็กชายศุภกิจ  วิบูลย์กุล
 
1. นางสาวปราณี  ต่อกร
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  กำศร
 
1. นายธีระพงษ์  คงสิบ
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 1. เด็กหญิงศิริวดี  ด้วงพิทักษ์
 
1. นายมนูญ  จีระดิษฐ์
 
126 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 1. เด็กหญิงวนัชพร  มั่นเกษวิริยะการ
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์  เก่งถิ่นเถื่อน
 
1. นายจำนง  พันธุรัตน์
2. นางสาวปาริสา  ขาวขำ
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  คำฝอย
2. เด็กหญิงนงนุช  ศิริเฉิดฉันท์
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  มั่นเขตวิทย์
 
1. นางสุภาพ  ยอดสุทธิ
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายชลธาร  บรรณทิพย์
 
1. นางสาววาสิฐฐี  สมัครราษฎร์
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายศราวุมิ  โพธิ์เล็ก
 
1. นางสาววาสิฐฐี  สมัครราษฎร์
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงกิตตินันท์  นิลบรรพต
2. เด็กหญิงพิชชาภร  เรืองนก
3. เด็กหญิงพิชญาภา  เรืองนก
 
1. นางสาวนุจนาฎ  เชาว์ไว
2. นางสาวธนิดา  ทิพย์เสน
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  หวังเจริญ
2. นางสาวนฤมล  ฟักทอง
3. นางสาวอมรรัตน์  ระยับ
 
1. นางเนตรนภา  พวงไธสง
2. นางสาวนุจนาฎ  เชาว์ไว
 
132 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองพัฒนา 1. เด็กชายทศพล  ใบพะออม
2. เด็กชายสหัสชัย  เหมือนอินทร์
 
1. นายวรรณลภย์  จันทรนวล
 
133 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองพัฒนา 1. เด็กหญิงณัฐสลิล  อยู่พันธ์
 
1. นางรัชฎาภรณ์  โพธิ์พฤกษ์
 
134 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองพัฒนา 1. เด็กหญิงปอแก้ว  ชมพู่
 
1. นางรัชฎาภรณ์  โพธิ์พฤกษ์
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (ทุ่งสวน) 1. เด็กชายจักรพันธ์  สุมะหิงพันธุ์
2. เด็กชายณัฐพนธ์  เสาวรส
3. เด็กชายธนภัทร  คงรัตน์
4. เด็กชายธีรธัช  นากแก้ว
5. เด็กชายสุภัทรชัย  ชัยฤทธิ์
6. เด็กชายเจษฎา  เจตร์เขตร์การณ์
 
1. นายเกียรติกุล  กิจภิญโญ
2. นางจอมขวัญ  กิจภิญโญ
3. นายชนก  เชียงมูล
 
136 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (ทุ่งสวน) 1. เด็กหญิงวีรดา  มั่งทอง
2. เด็กชายสุรชัย  ใจมั่น
3. เด็กหญิงเจตชนก  กุลฉิม
 
1. นางสาวถิรนันท์  สุดไทย
2. นางนัดทญา  ศุภราทิตย์
 
137 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ 1. เด็กหญิงสิริมา  โกมล
 
1. นายสุพจน์  เพ็งนิ่ม
 
138 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ 1. เด็กหญิงสิริมา  โกมล
 
1. นายสุพจน์  เพ็งนิ่ม