หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกาญจนะศึกษา 0 0 0
2 002 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยา 5 13 9
3 003 โรงเรียนจงสวัสดิ์เจริญวิทยา 0 0 0
4 004 โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา 5 14 9
5 008 โรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) 8 21 10
6 009 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) 13 69 24
7 007 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 15 94 30
8 010 โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน 0 0 0
9 018 โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี 8 25 18
10 019 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) 14 28 24
11 020 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) 5 15 10
12 021 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) 6 14 10
13 022 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) 8 17 12
14 023 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) 5 8 6
15 024 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 4 4 4
16 025 โรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา 2 3 3
17 042 โรงเรียนบ้านคลองสีนวล 3 5 3
18 043 โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย 1 3 2
19 044 โรงเรียนบ้านคลองห้วยยั้ง 1 3 2
20 040 โรงเรียนบ้านคลองเมือง 3 5 4
21 041 โรงเรียนบ้านคลองเรือ 2 3 2
22 045 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ 3 12 5
23 047 โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง 2 4 3
24 048 โรงเรียนบ้านคุยประดู่ 0 0 0
25 049 โรงเรียนบ้านคุยป่ายาง 1 1 1
26 050 โรงเรียนบ้านคุยป่ารัง 0 0 0
27 051 โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง 6 17 8
28 046 โรงเรียนบ้านคุยแขวน 1 2 2
29 053 โรงเรียนบ้านจันทิมา 4 11 8
30 054 โรงเรียนบ้านจิกคันช้อน 0 0 0
31 055 โรงเรียนบ้านจิกลาด 0 0 0
32 057 โรงเรียนบ้านชัยภูมิ 16 32 22
33 056 โรงเรียนบ้านช่องลม 1 3 2
34 058 โรงเรียนบ้านดงซ่อม 11 36 23
35 059 โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ 6 11 6
36 060 โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ 7 11 11
37 062 โรงเรียนบ้านตลุกงาม 0 0 0
38 063 โรงเรียนบ้านตอรัง 15 28 20
39 065 โรงเรียนบ้านทรงธรรม 9 21 11
40 066 โรงเรียนบ้านทรายทอง 1 2 1
41 072 โรงเรียนบ้านทุ่งตาพุก 8 20 14
42 073 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำตก 1 6 3
43 074 โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย 11 21 19
44 075 โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล 3 6 5
45 076 โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง 2 6 4
46 078 โรงเรียนบ้านทุ่งสวน 0 0 0
47 077 โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 0 0 0
48 067 โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ 0 0 0
49 068 โรงเรียนบ้านท่านา 0 0 0
50 070 โรงเรียนบ้านท่าเสลี่ยง 5 11 6
51 071 โรงเรียนบ้านท่าเสากระโดง 3 5 4
52 069 โรงเรียนบ้านท่าไม้ 23 46 29
53 083 โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) 4 13 7
54 084 โรงเรียนบ้านนานอก 1 3 2
55 085 โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ 0 0 0
56 086 โรงเรียนบ้านนาป่าแดง 3 6 5
57 087 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) 5 29 14
58 088 โรงเรียนบ้านน้ำดิบมะพร้าว 1 3 2
59 089 โรงเรียนบ้านน้ำโท้ง 0 0 0
60 101 โรงเรียนบ้านบางลาด 4 6 6
61 102 โรงเรียนบ้านบึงกระดาน 1 1 1
62 103 โรงเรียนบ้านบึงทับแรต 5 10 9
63 104 โรงเรียนบ้านบึงพิไกร 12 25 18
64 105 โรงเรียนบ้านบึงมาลย์ 6 16 10
65 106 โรงเรียนบ้านบึงลูกนก 5 7 5
66 099 โรงเรียนบ้านบ่อตาโพธิ์ 2 4 4
67 100 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 4 8 5
68 098 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 14 27 20
69 107 โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ 5 13 9
70 108 โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง 12 33 20
71 109 โรงเรียนบ้านปรือพันไถ 3 6 6
72 110 โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ 3 25 9
73 111 โรงเรียนบ้านปางขนุน 10 26 16
74 112 โรงเรียนบ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) 6 9 8
75 113 โรงเรียนบ้านป่าถั่ว 3 7 6
76 115 โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย 12 22 19
77 116 โรงเรียนบ้านพานทอง 1 2 2
78 119 โรงเรียนบ้านมอสมบัติ 8 22 14
79 120 โรงเรียนบ้านมะเดื่อชุมพร 8 11 9
80 126 โรงเรียนบ้านลานกระทิง 4 7 6
81 127 โรงเรียนบ้านลานช้างท่าว 3 8 6
82 128 โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ 2 9 3
83 129 โรงเรียนบ้านลานตาบัว 9 24 15
84 130 โรงเรียนบ้านลานทอง 1 6 3
85 132 โรงเรียนบ้านลานสะเดา 4 6 4
86 133 โรงเรียนบ้านลานหิน 15 21 21
87 131 โรงเรียนบ้านลานไผ่ 23 44 35
88 134 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 8 19 13
89 137 โรงเรียนบ้านวังชมภู 3 6 5
90 138 โรงเรียนบ้านวังชะโอน 10 24 17
91 139 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 10 33 21
92 140 โรงเรียนบ้านวังตะแบก 1 3 2
93 141 โรงเรียนบ้านวังทอง 9 17 15
94 142 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 5 13 6
95 144 โรงเรียนบ้านวังประดา 1 2 1
96 145 โรงเรียนบ้านวังมะค่า 7 13 11
97 136 โรงเรียนบ้านวังเฉลียง 0 0 0
98 135 โรงเรียนบ้านวังโขน 4 13 8
99 143 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 2 4 2
100 146 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 8 21 15
101 147 โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 2 4 2
102 148 โรงเรียนบ้านสมอโคน 1 3 2
103 149 โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต 8 21 13
104 150 โรงเรียนบ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) 0 0 0
105 151 โรงเรียนบ้านสุรเดชสามัคคี 2 5 4
106 152 โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 14 35 22
107 153 โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง 3 4 4
108 154 โรงเรียนบ้านหนองกรด 1 1 1
109 155 โรงเรียนบ้านหนองขาม 4 9 7
110 157 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 1 2 1
111 158 โรงเรียนบ้านหนองจิก 3 9 6
112 161 โรงเรียนบ้านหนองตากล้า 2 6 4
113 163 โรงเรียนบ้านหนองทราย 3 5 4
114 164 โรงเรียนบ้านหนองทอง 2 2 2
115 165 โรงเรียนบ้านหนองปากดง 0 0 0
116 166 โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ 7 17 10
117 169 โรงเรียนบ้านหนองรี 1 2 2
118 170 โรงเรียนบ้านหนองละมั่งทอง 2 3 2
119 171 โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ 1 6 2
120 172 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1 1 1
121 174 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง 7 11 9
122 175 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 35 53 42
123 176 โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย 0 0 0
124 177 โรงเรียนบ้านหนองหัววัว 17 34 27
125 162 โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี 3 14 7
126 156 โรงเรียนบ้านหนองแขม 0 0 0
127 160 โรงเรียนบ้านหนองแดน 10 24 14
128 159 โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ 2 6 3
129 167 โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 9 28 15
130 173 โรงเรียนบ้านหนองโสน 17 39 30
131 178 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 13 26 19
132 168 โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง 4 5 4
133 179 โรงเรียนบ้านหร่ายการ้อง 2 4 2
134 182 โรงเรียนบ้านหัวยาง 2 3 3
135 180 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 6 18 13
136 181 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ยางงาม 3 5 3
137 188 โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ 1 2 2
138 189 โรงเรียนบ้านอินทรานุสรณ์ 6 11 8
139 027 โรงเรียนบ้านเกศกาสร 13 35 23
140 028 โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน 9 14 11
141 029 โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล 4 29 5
142 030 โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด 17 30 20
143 031 โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า 6 11 8
144 032 โรงเรียนบ้านเก่า 6 10 8
145 035 โรงเรียนบ้านเขาคีริส 0 0 0
146 036 โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร 5 9 7
147 037 โรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม 0 0 0
148 038 โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ 14 36 24
149 061 โรงเรียนบ้านเด่นพระ 5 10 7
150 079 โรงเรียนบ้านเทพนคร 20 47 35
151 080 โรงเรียนบ้านเทียมเจริญ 0 0 0
152 090 โรงเรียนบ้านเนินกรอย 2 3 2
153 091 โรงเรียนบ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา 0 0 0
154 121 โรงเรียนบ้านเมืองพาน 0 0 0
155 033 โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ 4 9 7
156 052 โรงเรียนบ้านแคทอง 2 4 4
157 122 โรงเรียนบ้านแม่บัว 3 10 5
158 034 โรงเรียนบ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) 4 7 4
159 039 โรงเรียนบ้านโขมงหัก 5 14 10
160 093 โรงเรียนบ้านโนนจั่น 9 18 16
161 094 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 0 0 0
162 095 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 9 15 12
163 096 โรงเรียนบ้านโนนสมอ 0 0 0
164 092 โรงเรียนบ้านโนนโก 7 15 13
165 097 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 6 10 8
166 117 โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา 19 28 23
167 118 โรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์ 3 14 6
168 184 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 13 24 14
169 187 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 25 44 29
170 185 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี (ลานกระบือ) 0 0 0
171 186 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี (ไทรงาม) 1 2 1
172 183 โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม 6 15 10
173 064 โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์ 3 4 3
174 081 โรงเรียนบ้านไทยทวี 0 0 0
175 082 โรงเรียนบ้านไทรย้อย 2 2 2
176 114 โรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม 2 4 3
177 125 โรงเรียนบ้านไร่ 2 1 1
178 123 โรงเรียนบ้านไร่ดง 0 0 0
179 124 โรงเรียนบ้านไร่ลำปาง 4 8 3
180 190 โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 7 20 13
181 191 โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 28 103 53
182 192 โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์ 2 6 4
183 193 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 0 0 0
184 194 โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา 16 27 22
185 196 โรงเรียนยอดประชาสรรค์ 0 0 0
186 197 โรงเรียนยั่งยืนราษฎร์วิทยา 0 0 0
187 198 โรงเรียนยางเลียงราษฎร์พัฒนา 1 1 1
188 199 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร 5 16 11
189 200 โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา 7 11 10
190 202 โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ 21 44 34
191 203 โรงเรียนวัดคูยาง 20 44 36
192 206 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญพร 6 11 10
193 207 โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสน์ 0 0 0
194 205 โรงเรียนวัดโพธาราม 0 0 0
195 208 โรงเรียนสหวิทยาคม 13 22 19
196 209 โรงเรียนสาธิต 9 35 18
197 204 โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ 4 10 4
198 210 โรงเรียนสิริแก้วเจริญ 1 2 1
199 212 โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง 2 5 2
200 213 โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุง 5 48 16
201 211 โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ 5 14 8
202 215 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 17 37 25
203 218 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 14 33 24
204 220 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ 26 49 38
205 221 โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย 2 6 4
206 222 โรงเรียนอนุบาลภู่ขจร 0 0 0
207 224 โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ 9 22 16
208 225 โรงเรียนอนุบาลสมนึก 1 2 1
209 223 โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) 9 21 16
210 216 โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 12 21 16
211 219 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 13 33 21
212 227 โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา 16 37 26
213 228 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา 11 21 17
214 195 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา 0 0 0
215 026 โรงเรียนแนะนำราษฎร์บำรุง 0 0 0
216 017 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) 3 7 3
217 011 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา 10 68 25
218 012 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 7 14 7
219 201 โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา 6 19 11
220 217 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูล 0 0 0
221 226 โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา 0 0 0
222 005 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 2 1
223 006 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสาร อุปถัมภ์) 0 0 0
224 214 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 0 0 0
225 013 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) 3 8 5
226 014 โรงเรียนเทศบาล 2 (ทุ่งสวน) 8 24 16
227 015 โรงเรียนเทศบาล 3 1 2 1
228 016 โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ 10 15 12
รวม 1270 3043 1985
5028

ติดต่อ ศน.อนันต์ จินดาพงษ์ (0877331117),ศน.สถิตาภรณ์ อารีเอื้อ (0812804332) สพป.กำแพงเพชร เขต 1
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]