หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-kpt1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายสุวิทย์ ศรีเริงหล้าศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นายบัลลังก์ ฉิมพาลีครู โรงเรียนบ้านเทพนครกรรมการ
3. นายชานนท์ สุขสอาดครู โรงเรียนบ้านลานไผ่กรรมการ
4. นางสาววิสากุล กองทองนอกครู โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษากรรมการ
5. นายประกิต บูชาบุญครู โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
6. นางสาวธนกมล บัวแย้มครู โรงเรียนบ้านแคทองกรรมการ
7. นางจันทิมา สุขศิริครู โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนครกรรมการ
8. นายภราดร นาคพงษ์ครู โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิกรรมการ
9. นายพงษ์พันธ์ ฉิมโหมดครู โรงเรียนบ้านลานกระทิงกรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีธานี คงกระจ่างครู โรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
11. นางสาวกาญจนา กังพิศดารครู โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์กรรมการ
12. นายสุประวัติ วงศ์ธนบัตรครู โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
13. จ.ส.อ.ไพโรจน์ พงษ์สิงห์ครู โรงเรียนบ้านบึงลูกนกกรรมการ
14. นายคณาพงศ์ ศรีสุขศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
15. นางทิพวรรณ สุวรรณศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสุวิทย์ ศรีเริงหล้าศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นายบัลลังก์ ฉิมพาลีครู โรงเรียนบ้านเทพนครกรรมการ
3. นายชานนท์ สุขสอาดครู โรงเรียนบ้านลานไผ่กรรมการ
4. นางสาววิสากุล กองทองนอกครู โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษากรรมการ
5. นายประกิต บูชาบุญครู โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
6. นางสาวธนกมล บัวแย้มครู โรงเรียนบ้านแคทองกรรมการ
7. นางจันทิมา สุขศิริครู โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร (บ้านท่าคูณ)กรรมการ
8. นางวาสินี เนียมยานนท์ครู โรงเรียนยางเลียงราษฎร์พัฒนากรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสุวิทย์ ศรีเริงหล้าศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นายบัลลังก์ ฉิมพาลีครู โรงเรียนบ้านเทพนครกรรมการ
3. นายชานนท์ สุขสอาดครู โรงเรียนบ้านลานไผ่กรรมการ
4. นางสาววิสากุล กองทองนอกครู โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษากรรมการ
5. นายประกิต บูชาบุญครู โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
6. นางสาวธนกมล บัวแย้มครู โรงเรียนบ้านแคทองกรรมการ
7. นางจันทิมา สุขศิริครู โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร (บ้านท่าคูณ)กรรมการ
8. นางวาสินี เนียมยานนท์ครู โรงเรียนยางเลียงราษฎร์พัฒนากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายคณาพงศ์ ศรีสุขศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นางทิพวรรณ สุวรรณศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
3. จ.ส.อ.ไพโรจน์ พงษ์สิงห์ครูู โรงเรียนบ้านบึงลูกนกกรรมการ
4. นายภราดร นาคพงษ์ครู โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีธานี คงกระจ่างครู โรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
6. นางสาวกาญจนา กังพิศดารครู โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์กรรมการ
7. นายสุประวัติ วงศ์ธนบัตรครู โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายคณาพงศ์ ศรีสุขศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นางทิพวรรณ สุวรรณศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
3. นายภราดร นาคพงษ์ครู โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิกรรมการ
4. นายพงษ์พันธ์ ฉิมโหมดครู โรงเรียนบ้านลานกระทิงกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีธานี คงกระจ่างครู โรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
6. จ.ส.อ.ไพโรจน์ พงษ์สิงห์ครู โรงเรียนบ้านบึงลูกนกกรรมการ
7. นางสาวกาญจนา กังพิศดารครู โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์กรรมการ
8. นายสุประวัติ วงศ์ธนบัตรครู โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายคมสัน พันธ์โนราชโรงเรียนบ้านเกศกาสรกรรมการ
2. นายธนกรกฤษ อินมลศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
3. นายคำรณ แสนหาญศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
4. นายอลงกรณ์ ป้อมใยโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายคมสัน พันธ์โนราชโรงเรียนบ้านเกศกาสรกรรมการ
2. นายธนกรกฤษ อินมลศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
3. นายคำรณ แสนหาญศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
4. นายอลงกรณ์ ป้อมใยโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายธนกรกฤษ อินมลศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นางวันเพ็ญ เสนาะจิตโรงเรียนบ้านบ่อสามแสนกรรมการ
3. นางพรทิพย์ รักกสิกรรมโรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นางเบ็ญจมาศ เอี่ยมอิ่มโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายคำรณ แสนหาญศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นางอำนวย แสนหาญโรงเรียนอาชานุสรณ์กรรมการ
3. นางวีรยา หลวงเครือโรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นายกัณฐพิพัฒน์ พุทธสารโรงเรียนบ้านปางขนุนกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสงวนวรรณ พงษ์ภมรโรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชรกรรมการ
2. นางสมลักษณ์ เฉลิมลักษณ์โรงเรียนบ้านทรงธรรมกรรมการ
3. นางชลธิภา วัชรภัทรโรงเรียนบ้านคลองเมืองกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายอนันต์ จินดาพงษ์ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นางจันทร์แรม เข็มนาจิตรครู โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์กรรมการ
3. นางทาริกา งามประเสริฐครู โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัยกรรมการ
4. นางวราภรณ์ นวลอยู่ครู โรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายวัฒนา ศรีตนชัยศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นายพินิจ ทองดีครู โรงเรียนอนุบาลไทรงามกรรมการ
3. นายชูศักดิ์ จันทร์อ่อนครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงฯกรรมการ
4. นายเชาว์ รอดเกตุครู โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์กรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายนิติณัฐ นวลอยู่ครู โรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
2. นายสุรพล มาดหมายครู โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่ายกรรมการ
3. นายปรีชา แก้วมาลากุลครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายจำลอง วัฒนพงษ์ครู โรงเรียนอนุบาลลานกระบือกรรมการ
2. นางธณาภรณ์ เทพสุกลครู โรงเรียนบ้านหนองหัววัวกรรมการ
3. นายพงษ์เชษฐ พลแก้วครู โรงเรียนบ้านลานไผ่กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายขวัญชัย นิ่มคำครู โรงเรียนบ้านชัยภูมิกรรมการ
2. นางสาวณัฐพร อึ้งภาภรณ์ครู โรงเรียนบ้านดงซ่อมกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี อ่อนกล้าครู โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนากรรมการ
4. นางสาวดลยา ยอดเพชรครู โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางจันทร์แรม เข็มนาจิตรครู โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์กรรมการ
2. นางทาริกา งามประเสริฐครู โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัยกรรมการ
3. นางวราภรณ์ นวลอยู่ วราภรณ์ นวลอยู่ครู โรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายนิติณัฐ นวลอยู่ครู โรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
2. นายสุรพล มาดหมายครู โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่ายกรรมการ
3. นายปรีชา แก้วมาลากุลครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายจำลอง วัฒนพงษ์ครู โรงเรียนอนุบาลลานกระบือกรรมการ
2. นางธณาภรณ์ เทพสุกลครู โรงเรียนบ้านหนองหัววัวกรรมการ
3. นายพงษ์เชษฐ พลแก้วครู โรงเรียนบ้านลานไผ่กรรมการ
4. นางสาวสุนันทา ศิริเมืองครู โรงเรียนบ้านไทรย้อยกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายวัฒนา ศรีตนชัยศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นายพินิจ ทองดีครู โรงเรียนอนุบาลไทรงามกรรมการ
3. นายชูศักดิ์ จันทร์อ่อนครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงกรรมการ
4. นายเชาว์ รอดเกตุครู โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายนิติณัฐ นวลอยู่ครู โรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
2. นายสุรพล มาดหมายครู โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่ายกรรมการ
3. นายปรีชา แก้วมาลากุลครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ จินดาพงษ์ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นายจำลอง วัฒนพงษ์ครู โรงเรียนอนุบาลลานกระบือกรรมการ
3. นางธณาภรณ์ เทพสกุลครู โรงเรียนบ้านหนองหัววัวกรรมการ
4. นายพงษ์เชษฐ พลแก้วครู โรงเรียนบ้านลานไผ่กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายขวัญชัย นิ่มคำครู โรงเรียนบ้านชัยภูมิกรรมการ
2. นางสาวณัฐพร อึ้งภาภรณ์ครู โรงเรียนบ้านดงซ่อมกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี อ่อนกล้าครู โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายขวัญชัย นิ่มคำครู โรงเรียนบ้านชัยภูมิกรรมการ
2. นางสาวณัฐพร อึ้งภาภรณ์ครู โรงเรียนบ้านดงซ่อมกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี อ่อนกล้าึครู โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนากรรมการ
4. นางสาวดลยา ยอดเพชรครู โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางจันทร์แรม เข็มนาจิตรครู โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์กรรมการ
2. นางทาริกา งามประเสริฐครู โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัยกรรมการ
3. นางวราภรณ์ นวลอยู่ครู โรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายพินิจ ทองดีครู โรงเรียนอนุบาลไทรงามกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ จันทร์อ่อนครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงกรรมการ
3. นายเชาว์ รอดเกตุครู โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์กรรมการ
4. นางสาวสุนันทา ศิริเมืองครู โรงเรียนบ้านไทรย้อยกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์ดาว ลูกอินทร์โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุกรรมการ
2. นางนารีรีตน์ เผ่าฟูโรงเรียนบ้านเกาะสะบ้ากรรมการ
3. นางจารุวรรณ คงเผ่าพงษ์โรงเรียนสาธิตกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางพิมพ์ดาว ลูกอินทร์โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุกรรมการ
2. นางนารีรีตน์ เผ่าฟูโรงเรียนบ้านเกาะสะบ้ากรรมการ
3. นางจารุวรรณ คงเผ่าพงษ์โรงเรียนสาธิตกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายนวลนาฏ หนองเอี่ยนโรงเรียนบ้านสระสิงห์โตกรรมการ
2. นางสาวอานุช เหล่าเขตกิจโรงเรียนบ้านหงษ์ทองกรรมการ
3. นางรักชนก รอดเกตุโรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางบุศรา สิทธิชัยโรงเรียนบ้านโนนสมอกรรมการ
2. นางเกษร ธงทองโรงเรียนประชาสันติภาพกรรมการ
3. นางรตวรรณ ทองไมตรีโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางวิลาสินี เงินเส็งโรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัยกรรมการ
2. นางนวลนาฏ หนองเอี่ยนโรงเรียนบ้านสระสิงห์โตกรรมการ
3. นางลำพูน แก้วจันทร์โรงเรียนบ้านน้ำดิบ ฯกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางสาวขวัญชนก อ่ำดอนกลอยโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
2. นางวิลาสินี เงินเส็งโรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัยกรรมการ
3. นางวารุมาศ บูชาเกียรติโรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นางสาวขวัญชนก อ่ำดอนกลอยโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
2. นางวิลาสินี เงินเส็งโรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัยกรรมการ
3. นางวารุมาศ บูชาเกียรติโรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายมานะ กัลปพฤกษ์ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ สุขสมครู โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
3. นางวิไล หม่องมะลิต๊ะครู โรงเรียนบ้านบ่อสามแสนกรรมการ
4. นางสาวศศินันท์ ประมูลครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายมานะ กัลปพฤกษ์ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นายจุมพล น้ำสังข์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองทรายกรรมการ
3. นายบุญเลิศ เทพสกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำใสกรรมการ
4. นายชรินทร์ ศรีทับทิมครู โรงเรียนบ้านชัยภูมิกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายมานะ กัลปพฤกษ์ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นายจุมพล น้ำสังข์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองทรายกรรมการ
3. นางรุ่งแสง กลิ่นบัวครู โรงเรียนบ้านคุยป่ายางกรรมการ
4. นายบุญเลิศ เทพสกุลผอ.โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใสกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางนิภาภรณ์ พิณเมืองทองศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นางเตือนใจ จันทวีครู โรงเรียนบ้านเทพนครกรรมการ
3. นางณัฐิกานต์ บุญนาคครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
4. นางระเบียบ พรมมีครู โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางนิภาภรณ์ พิณเมืองทองศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นางปวีณา บังควรครู โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิกรรมการ
3. นางปาริชาติ เชาวลิตโรจน์ครู โรงเรียนบ้านโขมงหักกรรมการ
4. นางรวงทอง กวางวิเศษครู โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์กรรมการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสมนึก เพชรพิพัฒน์ครู โรงเรียนบ้านธำมรงค์ฯกรรมการ
2. นางฐิติมา โนวิชัยครู โรงเรียนบ้านหนองแดนกรรมการ
3. นางพัชรี ทองคำครู โรงเรียนบ้านลานดอกไม้กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางนัททิกา แดงชาติศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นางสาวสายสนธ์ ทองอรุณสุขครู โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นางสิริณัฏฐ์ ชลิตมงคลกุลครู โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียดกรรมการ
4. นายสุรชาติ เกิดศรีครู โรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางสาวทัศนีย์ เนื้อไม้ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นายณรงค์ ร่มพยอมครู โรงเรียนบ้านสระสิงห์โตกรรมการ
3. นายอรรถวิทย์ รอดพันธุ์ครู โรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการ
4. นางน้ำทิพย์ เมฆีครู โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสิริณัฏฐ์ ชลิตมงคลกุลครู โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียดกรรมการ
2. นางสุริพร กิติโยธีครู โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นางพรทิพย์ รักกสิกรรมครู โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางกมลทิพย์ ฉิมมาครู โรงเรียนยั่งยืนราษฎร์พัฒนากรรมการ
2. นางพัชรี เขื่อนแก้วครู โรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
3. นายสมเจตน์ กาเทียมครู โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชรกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางจำรัส คำบันลือครู โรงเรียนบ้านลานดอกไม้กรรมการ
2. นางณัฐมนต์ เสือคำรณครู โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อกรรมการ
3. นางสาวกฤษณา เพชรพนาภรณ์ครู โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางนัททิกา แดงชาติศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นางพิมพ์ใจ เนื้อไม้ครู โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นางวราภา ปานทองคำครู โรงเรียนบ้านคลองเมืองกรรมการ
4. นางรัตนาพร นาคพงษ์ครู โรงเรียนสาธิตกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางทิวา ลาอาภัยครู โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์กรรมการ
2. นางศรัญญา ฉิมพุฒครู โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษากรรมการ
3. นางศศิเพ็ญ ทองทับครู โรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวทัศนีย์ เนื้อไม้ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นางรัชนี วรขจีครู โรงเรียนบ้านโนนใหญ่กรรมการ
3. นางพิมพ์ใจ เนื้อไม้ครู โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์กรรมการ
4. นางสุวนีย์ บดีรัฐครู โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียดกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ จินดาพงษ์ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นายสามารถ ปานทองคำครู โรงเรียนบ้านคลองเมืองกรรมการ
3. นายประเสริฐ รุ่งน้อยครู โรงเรียนบ้านหงษ์ทองกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางจิราภรณ์ ธรรมบุตรครู โรงเรียนสหวิทยาคมกรรมการ
2. นางวรุณี แรมไธสงครู โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อกรรมการ
3. นางนันธนา อยู่ครอบครู โรงเรียนอนุบาลลานกระบือกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสาวทัศนีย์ เนื้อไม้ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นางวีณา มูลศรีครู โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษากรรมการ
3. นางสมปอง กมลวิบูลย์ครู โรงเรียนบ้านตลุกงามกรรมการ
4. นางคัชรินทร์ หอมสะอาดครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5กรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสาวจงกล คำสุขครู โรงเรียนชุมชนบ้านคณฑีกรรมการ
2. นางจิราพร งามล่องครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางประพันธ์ สุขหมื่นครู โรงเรียนอนุบาลไทรงามกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางจันทร เพชรบูณ์ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ ระวรรณครู โรงเรียนสหวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุทิน เนียมประยูรครู โรงเรียนอนุบาลไทรงามกรรมการ
4. นางอัมพร อึ้งชัยพงษ์ครู โรงเรียนบ้านพรานกระต่ายกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายจันทร เพชรบูณ์ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นางทิพย์สุรีย์ อุดมสิทธิพงษ์ครู โรงเรียนสหวิทยาคมกรรมการ
3. นายมงคล คำส่งครู โรงเรียนบ้านหนองวัวดำกรรมการ
4. นางบุษบา บัวพันธ์ครู โรงเรียนอ่างทองพัฒนากรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางจันทร เพชรบูณ์ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นางทิพย์สุรีย์ อุดมสิทธิพงษ์ครู โรงเรียนบ้านเทียมเจริญกรรมการ
3. นางนิตยา บุญพยอมครู โรงเรียนยอดประชาสรรค์กรรมการ
4. นางวันเพ็ญ เสนาะจิตครู โรงเรียนบ้านบ่อสามแสนกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางฐิติมา พุทธวงค์ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5กรรมการ
2. นางภาศิมาส ยอดวันดีครู โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วกรรมการ
3. นางวิภาทิณี ฉิมพาลีครู โรงเรียนบ้านเทพนครกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางนัททิกา แดงชาติศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นางอำนวย แสนหาญครู โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์กรรมการ
3. นางวีรยา หลวงเครือครู โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นางสาวกัลยา เชยเล็กครู โรงเรียนบ้านวังตะแบกกรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาวบุญลักษณ์ อึ้งชัยพงษ์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นางอัมพร จารุชาตครู โรงเรียนอนุบาลไทรงามกรรมการ
3. นางสุพาพร อินทาครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
4. นางศิริพร จันคงครู โรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
5. นางสุชัญญา บัวผันครู โรงเรียนอนุบาลไทรงามกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวบุญลักษณ์ อึ้งชัยพงษ์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นางกัลยา อาจมากครู โรงเรียนบ้านสระสิงห์โตกรรมการ
3. นางตีรณันต์ บุญเนียมครู โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร (บ้านท่าคูณ)กรรมการ
4. นางอุมากร ธรรมยาครู โรงเรียนอนุบาลไทรงามกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสิรินาถ คงรัตน์ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นางรัชฎาภรณ์ โพธิ์พฤกษ์ครู โรงเรียนอ่างทองพัฒนาฯกรรมการ
3. นางสาวเกษร สนิทมากครู โรงเรียนบ้านโนนสมอกรรมการ
4. นางศรัญญา ทับน้อยรอง ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวสิรินาถ คงรัตน์ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นางสาวเกษร สนิทมากครู โรงเรียนบ้านโนนสมอกรรมการ
3. นางรัชฎาภรณ์ โพธิ์พฤกษ์ครู โรงเรียนอ่างทองพัฒนาฯกรรมการ
4. นางศรัญญา ทับน้อยรอง ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษกำแพงเพชรกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนัยนา นิลคล้ายศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นางสายชล กุไธสงค์ครู โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวลำพวน บัวเผียนครู โรงเรียนบ้านทรงธรรมกรรมการ
4. นางสาวสร้อยทิพย์ พานไทย ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนัยนา นิลคล้ายศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นางสายชล กุไธสงค์ครู โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวลำพวน บัวเผียนครู โรงเรียนบ้านทรงธรรมกรรมการ
4. นางสาวสร้อยทิพย์ พานไทย ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางนัยนา นิลคล้ายศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นางสายชล กุไธสงค์ครู โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวลำพวน บัวเผียนครู โรงเรียนบ้านทรงธรรมกรรมการ
4. นางสาวสร้อยทิพย์ พานไทย ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกำแพงเพชรกรรมการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางนันทนา วงศ์สกุลเกียรติครู โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
2. นายยงค์ ลาสุขขังครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)กรรมการ
3. นางสาวทิพวัลย์ ยามาครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ้านบ่อทอง)กรรมการ
4. นางสาวภัททิยา แก่นบุญครู โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร (บ้านนครชุม)กรรมการ
5. นางสาวรัตนา ยามาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนันทนา วงศ์สกุลเกียรติครู โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
2. นายยงค์ ลาสุขขังครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)กรรมการ
3. นางสาวทิพวัลย์ ยามาครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ้านบ่อทอง)กรรมการ
4. นางสาวภัททิยา แก่นบุญครู โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร (บ้านนครชุม)กรรมการ
5. นางสาวรัตนา กัลปพฤกษ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางนันทนา วงศ์สกุลเกียรติครู โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
2. นายยงค์ ลาสุขขังครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)กรรมการ
3. นางสาวทิพวัลย์ ยามาครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ้านบ่อทอง)กรรมการ
4. นางสาวภัททิยา แก่นบุญครู โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร (บ้านนครชุม)กรรมการ
5. นางสาวรัตนา กัลปพฤกษ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนันทนา วงศ์สกุลเกียรติครู โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
2. นายยงค์ ลาสุขขังครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)กรรมการ
3. นางสาวทิพวัลย์ ยามาครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ้านบ่อทอง)กรรมการ
4. นางสาวภัททิยา แก่นบุญครู โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร (บ้านนครชุม)กรรมการ
5. นางสาวรัตนา กัลปพฤกษ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางนันทนา วงศ์สกุลเกียรติครู โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
2. นายยงค์ ลาสุขขังครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)กรรมการ
3. นางสาวทิพวัลย์ ยามาครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ้านบ่อทอง)กรรมการ
4. นางสาวภัททิยา แก่นบุญครู โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร (บ้านนครชุม)กรรมการ
5. นางสาวรัตนา กัลปพฤกษ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสิรินาถ คงรัตน์ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นางจันทร์รอน ช่างน้อยครู โรงเรียนชุมชนบ้านคณฑีกรรมการ
3. นางสาวศิริธิดา ทวนธงครู โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วกรรมการ
4. นายอำพร โคสอนครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายยงค์ ลาสุขขังครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)กรรมการ
2. นางนันทนา วงศ์สกุลเกียรติครู โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นางสาวทิพวัลย์ ยามาครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ้านบ่อทอง)กรรมการ
4. นางสาวภัททิยา แก่นบุญครู โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร (บ้านนครชุม)กรรมการ
5. นางสาวรัตนา กัลปพฤกษ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางนันทนา วงศ์สกุลเกียรติครู โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
2. นายยงค์ ลาสุขขังครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)กรรมการ
3. นางสาวทิพวัลย์ ยามาครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ้านบ่อทอง)กรรมการ
4. นางสาวภัททิยา แก่นบุญครู โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร (บ้านนครชุม)กรรมการ
5. นางสาวรัตนา กัลปพฤกษ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายยงค์ ลาสุขขังครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)กรรมการ
2. นางนันทนา วงศ์สกุลเกียรติครู โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นางสาวทิพวัลย์ ยามาครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ้านบ่อทอง)กรรมการ
4. นางสาวภัททิยา แก่นบุญครู โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร (บ้านนครชุม)กรรมการ
5. นางสาวรัตนา กัลปพฤกษ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายยงค์ ลาสุขขังครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)กรรมการ
2. นางนันทนา วงศ์สกุลเกียรติครู โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นางสาวทิพวัลย์ ยามาครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ้านบ่อทอง)กรรมการ
4. นางสาวภัททิยา แก่นบุญครู โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร (บ้านนครชุม)กรรมการ
5. นางสาวรัตนา กัลปพฤกษ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางนันทนา วงศ์สกุลเกียรติครู โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
2. นายยงค์ ลาสุขขังครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)กรรมการ
3. นางสาวทิพวัลย์ ยามาครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ้านบ่อทอง)กรรมการ
4. นางสาวภัททิยา แก่นบุญครู โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร (บ้านนครชุม)กรรมการ
5. นางสาวรัตนา แก่นบุญครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางนัยนา นิลคล้ายศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นางสาวสุทธิรักษ์ ลุ่มลึกครู โรงเรียนบ้านโขมงหัก กรรมการ
3. นางสาวบัณฑิตา ศิริสุนทรครู โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นายวีรยุทธ ศรีวิชัยครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนัยนา นิลคล้ายศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นางสาวสุทธิรักษ์ ลุ่มลึกครู โรงเรียนบ้านโขมงหักกรรมการ
3. นางสาวบัณฑิตา ศิริสุนทรครู โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นายวีรยุทธ ศรีวิชัยครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางนัยนา นิลคล้ายศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นางสาวสุทธิรักษ์ ลุ่มลึกครู โรงเรียนบ้านโขมงหักกรรมการ
3. นางสาวบัณฑิตา ศิริสุนทรครู โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นายวีรยุทธ ศรีวิชัยครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนัยนา นิลคล้ายศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นางสาวสุทธิรักษ์ ลุ่มลึกครู โรงเรียนบ้านโขมงหักกรรมการ
3. นางสาวบัณฑิตา ศิริสุนทรครู โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นายวีรยุทธ ศรีวิชัยครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางนัยนา นิลคล้ายศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นางสาวสุทธิรักษ์ ลุ่มลึกครู โรงเรียนบ้านโขมงหักกรรมการ
3. นางสาวบัณฑิตา ศิริสุนทรครู โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นายวีรยุทธ ศรีวิชัยครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นางนัยนา นิลคล้ายศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นางสาวสุทธิรักษ์ ลุ่มลึกครู โรงเรียนบ้านโขมงหักกรรมการ
3. นางสาวบัณฑิตา ศิริสุนทรครู โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นายวีรยุทธ ศรีวิชัยครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางนัยนา นิลคล้ายศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นางสาวสุทธิรักษ์ ลุ่มลึกครู โรงเรียนบ้านโขมงหักกรรมการ
3. นางสาวบัณฑิตา ศิริสุนทรครู โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นายวีรยุทธ ศรีวิชัยครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางนัยนา นิลคล้ายศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นางสาวสุทธิรักษ์ ลุ่มลึกครู โรงเรียนบ้านโขมงหักกรรมการ
3. นางสาวบัณฑิตา ศิริสุนทรครู โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นายวีรยุทธ ศรีวิชัยครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนัยนา นิลคล้ายศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นางสาวสุทธิรักษ์ ลุ่มลึกครู โรงเรียนบ้านโขมงหักกรรมการ
3. นางสาวบัณฑิตา ศิริสุนทรครู โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นายวีรยุทธ ศรีวิชัยครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางนัยนา นิลคล้ายศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นางสาวสุทธิรักษ์ ลุ่มลึกครู โรงเรียนบ้านโขมงหักกรรมการ
3. นางสาวบัณฑิตา ศิริสุนทรครู โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นายวีรยุทธ ศรีวิชัยครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกำแพงเพชรกรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพินทิพา ปัญญาเสนครู โรงเรียนบ้านนาบ่อคำกรรมการ
2. นางพจนีย์ ถนอมศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านลานหินกรรมการ
3. นางสาวปนัดดา เครือทัตครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพินทิพา ปัญญาเสนครู โรงเรียนบ้านนาบ่อคำกรรมการ
2. นางพจนีย์ ถนอมศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านลานหินกรรมการ
3. นางสาวปนัดดา เครือทัตครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจตุพร ดิษฐบรรจงครู โรงเรียนบ้านลานหินกรรมการ
2. นางสาวพนิดา สีกล่อม ครู โรงเรียนบ้านเทพนครกรรมการ
3. นางสาวปณิตา ปากเกร็ดครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจตุพร ดิษฐบรรจงครู โรงเรียนบ้านลานหินกรรมการ
2. นางสาวพนิดา สีกล่อม ครู โรงเรียนบ้านเทพนครกรรมการ
3. นางสาวปณิตา ปากเกร็ดครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ พลาผลครู โรงเรียนบ้านท่าไม้กรรมการ
2. นางมะลิวรรณ์ มูลลอนครู โรงเรียนบ้านโนนใหญ่กรรมการ
3. นางสาวสราวดี สุขหมื่นครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ พลาผลครู โรงเรียนบ้านท่าไม้กรรมการ
2. นางมะลิวรรณ์ มูลลอนครู โรงเรียนบ้านโนนใหญ่กรรมการ
3. นางสาวสราวดี สุขหมื่นครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ พลาผลครู โรงเรียนบ้านท่าไม้กรรมการ
2. นางมะลิวรรณ์ มูลลอนครู โรงเรียนบ้านโนนใหญ่กรรมการ
3. นางสาววิลดา หอมจันทร์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ พลาผลครู โรงเรียนบ้านท่าไม้กรรมการ
2. นางมะลิวรรณ์ มูลลอนครู โรงเรียนบ้านโนนใหญ่กรรมการ
3. นางสาววิลดา หอมจันทร์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางคัชรินทร์ หอมสะอาดครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5กรรมการ
2. นางปพิชญา สุขทรัพย์ครู โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสาววรรรณเพ็ญ ทาลายาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางคัชรินทร์ หอมสะอาดครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5กรรมการ
2. นางปพิชญา สุขทรัพย์ครู โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสาววรรรณเพ็ญ ทาลายาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเฟื้องฟ้า เจริญสุขครู โรงเรียนบ้านดงซ่อมกรรมการ
2. นายประสูติ ชูจิ๋วครู โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาลกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ วงศ์สกุลเกียรติครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเฟื้องฟ้า เจริญสุขครู โรงเรียนบ้านดงซ่อมกรรมการ
2. นายประสูติ ชูจิ๋วครู โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาลกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ วงศ์สกุลเกียรติครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเฟื้องฟ้า เจริญสุขครู โรงเรียนบ้านดงซ่อมกรรมการ
2. นายประสูติ ชูจิ๋วครู โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาลกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ วงศ์สกุลเกียรติครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสมนึก ภัทรรังสีครู โรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
2. นางสวาท จีนเพชรครู โรงเรียนบ้านลานกระทิงกรรมการ
3. นายอิศเรศ แพโพธิ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสมนึก ภัทรรังสีครู โรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
2. นางสวาท จีนเพชรครู โรงเรียนบ้านลานกระทิงกรรมการ
3. นายอิศเรศ แพโพธิ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษกำแพงเพชรกรรมการ

ติดต่อ ศน.อนันต์ จินดาพงษ์ (0877331117),ศน.สถิตาภรณ์ อารีเอื้อ (0812804332) สพป.กำแพงเพชร เขต 1
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]