รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพป. เชียงราย เขต 4

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี 1. เด็กชายศิราภัทร  ถิ่นสุข
2. เด็กชายสุทธวีร์  ศักดิ์สม
 
1. นางสาลินี  นันต๊ะ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันปูเลย 1. เด็กชายกิตติธัช  อินต๊ะทุ่ง
2. เด็กชายวิทยา  กรรณิการ์
 
1. นายสนธวัฒน์  อินทะนะ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร   ไชยตัน
2. เด็กชายมณฑล   อินต๊ะนิล
 
1. นายดิเรกฤทธ์   รักษาศิลป์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 1. เด็กชายพีรพัฒน์  พิชญ์พิพัฒน์
2. เด็กชายสุรศักดิ์  เกษตรโสภาพันธ์
 
1. นางกาญจนา  อินทรสิทธิ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ 1. เด็กหญิงฝนทิพย์  ลียะกุล
2. เด็กหญิงพิมพ์ณภา  แซ่ท่อ
 
1. นางสาวศิริธร  การเก็บ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหาน 1. เด็กหญิงณิชกมล  แซ่ท่อ
2. เด็กชายธิติพงษ์  ฉัตรนาถวรกุล
3. เด็กชายวิเชษฐ์  ลีแก้วสวรรค์
4. เด็กชายสกนธ์  จตุโชคอุม
5. เด็กชายเกษราภรณ์  พันดา
 
1. นายสายันห์  ขิใสยา
2. นายสิทธิพงษ์  รัศมี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. นายกี  แซ่ซ่ง
2. นายซง  แซ่เฮ่อร์
3. นายพงษ์เทพ  แซ่เล้า
4. เด็กหญิงมธุรส  แซ่เล้า
5. นางสาวสุพัตรา  แซ่เล้า
 
1. นายสุรพศ  ช่วยบ้าน
2. นางสาวอุไรวรรณ  ทวิชัย
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัชญาณี  สิทธินนท์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  จันทร์หลวง
 
1. นางณัฐธิดา  รักประชา
2. นางสาวขัติยา  ติ๊บหน่อ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กหญิงประภาพร  หางนาค
2. เด็กชายเปรมชนัน  พุทธิมา
 
1. นางสาวโสพิน  พุทธิมา
2. นางเขมภัสสร์  ชอบธรรม
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนริมโขงวิทยา 1. เด็กหญิงอินทิรา  สุขใจ
2. เด็กชายเจษฎา  พรหมเลิศ
 
1. นางรัศมี  ธรรมวงค์
2. นางสาวเกตุวลี  จำปาคำ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระแล 1. เด็กหญิงเด๊อะ  แซ่มัว
 
1. นายวิชัย  กาวิน
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหาน 1. เด็กชายสมนึก  แซ่จาง
 
1. นายสิทธิพงษ์  ช่างหัตถ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. นางสาวธนิดาพร   วิทยาพร้าว
 
1. นางมณี   ไชยสมบัติ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคุ 1. เด็กหญิงลี  แซ่เล่า
 
1. นางสาวมาลินี  พรหมศรี
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระแล 1. เด็กชายรัฐภูมิ  แซ่โซ้ง
 
1. นายวิชัย  กาวิน
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. นางสาวรัตติญากร   สุวรรณเวียง
 
1. นางมณี   ไชยสมบัติ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงยุวดี  นรชาติวศิน
 
1. นายอดิศักดิ์  แก้วแพร่
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายภูริ  ฮงประยูร
 
1. นายอนุศักดิ์  ฮงประยูร
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตา 1. เด็กหญิงธาริณี  แซ่ลี
2. เด็กหญิงแพรไหม  แซ่มัว
 
1. นางสายสุณี  กิตติประพันธ์
2. นางสาวปรางณิศา  สารศรี
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงนุชนาฎ  อินถา
2. เด็กชายอภิวิชญ์   ทะการ
 
1. นางทองเพียร  ทาสุวรรณ์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. นางสาวนารีรัตน์  แซ่ซ้ง
2. เด็กหญิงสุวิมล  แซ่เท่า
 
1. นางอัญชลี  ชินะข่าย
2. นางสนธิยา  อินธิศักดิ์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กชายลิขิต  ปร๊ะย่อ
 
1. นายทวีศักดิ์  สมควร
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 1. เด็กชายทิตย์  ลีงวน
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  จันต๊ะคาด
3. เด็กชายเศรษฐพงศ์  เชอร์แลน
 
1. นางอำพา  วงศ์โกฎ
2. นางสาวกรรณิการ์  จักรสาน
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 91.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงวรรณธิดา  แซ่หื้อ
2. เด็กหญิงอัญชลี  แซ่ลี
3. เด็กหญิงเกสร  ชาญชัยพิทักษ์สิน
 
1. นางจิตตานันท์  สีมาตย์
2. นางสาวจิราวดี  ธิจันทร์
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงจารุณี  แซ่ลี
2. เด็กชายธัชชัย  พจนาวรากุล
3. นายม่ง  แซ่ลี
 
1. นายทวีศักดิ์  สมควร
2. นายธนงเดช  กรรณิกา
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กชายอนุชา  แสงเพชร
 
1. นายบุญทวี  ธรรมโคร่ง
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. นายณัฐกิตติ์  ค้าพริก
 
1. นายสุพรรณ์  ธะนะหมอก
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กชายจิรัฎฐ์  แซ่ซ้ง
 
1. นายบุญทวี  ธรรมโคร่ง
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงรัตนากร  พูลพิพัฒน์
 
1. นายสุพรรณ์  ธะนะหมอก
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายกฤษณพล  ตันติ๊บ
 
1. นายสุพรรณ์  ธะนะหมอก
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. นางสาวกนกพร  นามวงศ์
 
1. นายวินัย  เวียงนาค
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงปราณปรียา  ธนะพิมพ์
 
1. นายสุพรรณ์  ธะนะหมอก
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. นายกิตติศักดิ์  บุญสุข
 
1. นายวินัย  เวียงนาค
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตีนเป็ด 1. เด็กหญิงดารณี  การรักษา
 
1. นางสาวสายสินีย์  แสงคำดี
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) 1. เด็กหญิงธีรนุช  วังเย็น
 
1. นายวิทยา  ดีแก้ว
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กหญิงพรรณปพร  ยาวิเลิง
 
1. นายสุกิจ  กันใจ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1. เด็กหญิงนงนภัส  กันทัพ
 
1. นางสุขุมาลย์  ศิริบุญยืน
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนซุง 1. เด็กชายภูรินทร์  อำนาจศาล
 
1. นายมานพ  เขตรักษา
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแรดวิทยา 1. เด็กหญิงพรพัฒน์  ชัยประภา
 
1. นางวรรณนวล  ผาบไชย
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงวันวิสา  ไชยพูล
 
1. นางยุพเรศ  อุดมทอสกุล
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง 1. เด็กหญิงณัฎฐิกา  ดอนดาภัย
2. เด็กหญิงณัฏฐริดา  ทำของดี
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  ใจสุข
4. เด็กชายณัฐพงษ์  เตชะอ้าย
5. เด็กชายณัฐพล  ใจวงค์
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  อุ่นเรือน
7. เด็กหญิงธัญพิชชา  ผลทิพย์
8. เด็กชายธีรภัทร  เตชะอ้าย
9. เด็กหญิงปวิณมัย  อุ่นเรือน
10. เด็กหญิงพิชญา  ปัญญาบุญ
11. เด็กชายภัทรพงษ์  วิงวอน
12. เด็กหญิงมาตา  มหามาตย์
13. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ทรัพย์สมบูรณ์
14. เด็กหญิงวาสนา  วิชัยเนตร
15. เด็กหญิงสรสวรรค์  ฮาบสุวรรณ
16. เด็กหญิงอรพรรณ  อินดอน
17. เด็กหญิงอรัชพร  ธนะวงศ์
18. เด็กชายอินทนนท์  ยะวงศ์
19. เด็กหญิงเกศินี  ธะนะวงค์
20. เด็กชายเทพทัต  สาระทะ
 
1. นางเอื้อมเดือน  กุลวรรณ
2. นางพรกมล  ทะระมา
3. นายวรวุฒิ  กิตติเดชะนันทน์
4. นายสมคิด  เวียงเกตุ
5. นายขจรเกียรติ  ยาวิชัย
6. นางอำภา  เวียงเกตุ
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. นายกุลนันท์  สาทอง
 
1. นางกุพชกา  อักษรดิษฐ์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย   แซ่ย่าง
 
1. นางสาวดลยา   แสนธรรมมา
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชมภู 1. เด็กชายยุทธพิชัย  เภารัตนปกรณ์
 
1. นางธนภรณ์  สุทธหลวง
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร) 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ยอดยิ่ง
 
1. นางสาวจีรวรรณ  มาลพัฒน์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. นายไพรอุดม  แซ่ซ้ง
 
1. นางภารดี  รูปศรี
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. เด็กชายศิปกรณ์   โนวงษ์
 
1. นางยุพา   ธนะศิริวงษ์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 1. เด็กหญิงนันทิชา  รัตนะ
 
1. นายยุติธรรม  ธรรมโม
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. เด็กหญิงวรรณิษา  วงษาสนธิ์
 
1. นางกุพชกา  อักษรดิษฐ์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายสันสกฤต  แสนจิตร
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ทวิชัย
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแรดวิทยา 1. เด็กหญิงสิรินทรา  มีป๋า
 
1. นางสาวเพชรา  ถุงเงิน
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย 1. นายกิตตินันท์  วงค์ชัย
 
1. นางสุวิมล  สุทธะ
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. เด็กชายศิปกรณ์   โนวงษ์
 
1. นางยุพา   ธนะศิริวงษ์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 1. เด็กหญิงณัฐริกา  สวัสดี
 
1. นางสาวธารีรัตน์  อรุณศรี
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 1. นางสาวนาวิกา  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวพริ้มเพรา  อะทะไชย
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง 1. เด็กชายจุฬารุ่ง  วงศ์วุฒิ
 
1. นางนิภา  แปลงล้วน
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อแสง 1. เด็กหญิงวันวิสา  หล่ายนาสาร
 
1. นางวิชชุตา  จุมปู
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กชาย อรรถนนท์   อินต๊ะสงค์
2. เด็กชายกฤษกร  แสวงผล
3. เด็กหญิงกัญญา  ตินนะศรี
4. เด็กชายกัณห์พิชญ์  วงค์ชัย
5. เด็กชายกันตพงศ์   เกี้ยวกลาง
6. เด็กชายกิตติศักดิ์   บัวย้อย
7. เด็กหญิงจิณณพัต  ทรัพย์ทวี
8. เด็กชายจิดาภา   จันทร์วิลา
9. เด็กชายจิรเดช  วงค์ชัย
10. เด็กชายญาดารัตน์   วงศ์ชัย
11. เด็กชายดลหทัย   ไชยสิทธิ์
12. เด็กชายทักษวัฒน์   ยานะนา
13. เด็กชายธนา   โก๊เจริญ
14. เด็กชายธนากร   ท่าน้ำ
15. เด็กชายธัญลักษณ์   จับใจนาย
16. เด็กชายธิดารัตน์   บุญหนัก
17. เด็กชายนรหัส   อดทน
18. เด็กชายนฤมล   คำมา
19. เด็กชายนัทธ์ชนัน   ศรีมูล
20. เด็กหญิงนีรนารา มีอาร์  ปันติบุญ
21. เด็กชายปฐมพร   พิทักษ์เจริญลาภ
22. เด็กชายปิยาอร   โฮมสองชั้น
23. เด็กชายพลอย   โชติเสน
24. เด็กชายพิสิษฐ์พล   จันทรกิตติคุณ
25. เด็กชายภัชรพล   สุทะเมธี
26. เด็กชายภูบดินทร์  ไชยพิศ
27. เด็กชายภูวดล   ทะสีพรม
28. เด็กชายยุพารัตน์   พรมชัย
29. เด็กชายรัชชานนนท์  วงค์ใหญ่
30. เด็กชายรัตนพงศ์  ต๊ะนัย
31. เด็กชายวีระศักดิ์  ทูธง
32. เด็กชายสลิลทิพย์   วงศ์ชัย
33. เด็กชายสายรุ้ง   จินะราช
34. เด็กหญิงสุปรียา  คำมะ
35. เด็กชายสุภัสสร   หงษ์คำ
36. เด็กชายอรรนพ  อุปชัย
37. เด็กชายอรรัมภา   นิติวิทยากุล
38. เด็กชายเทวา   นุ้ยสินธุ์
39. เด็กชายเบญญาภา   ยาวิราช
40. เด็กหญิงโชติกา  ธนอัศวนนท์
 
1. นายสุวิชา  กล้ายิ่ง
2. นางสาวปิลันธนา  พรหมขัติแก้ว
3. นายตรีภพ  สนิ
4. นายบุญทวี  ธรรมโคร่ง
5. นายธาดา  ใจปินตา
6. นางสาวทัศพร  แกล้วกล้า
7. นายรวี  รัศมีโรจน์
8. นายตฤณธิวัฒน์  ภิญโญชัยภัทร
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กชายชินดนัย  นันทะเสนา
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  พงษ์สวัสดิ์
3. เด็กหญิงธิดา  แซ่ลี
4. เด็กหญิงธิดา  สกลศรีศักดิ์
5. เด็กชายธีรภัทร  แซ่เล่า
6. เด็กหญิงราตรี  แซ่เล่า
7. เด็กหญิงวิชญาพร  สายสอาด
8. เด็กชายวีระศักดิ์  แซ่กง
9. เด็กชายอาทิตย์  แซ่เฮ้อ
10. เด็กหญิงเจนจิรา  หมอป่า
 
1. นางสาวเพ็ญศิริ  กองมงคล
2. นางสาวนิกิจสุดา  เตรียมทนะ
3. นายนพพงษ์  ขัติยะ
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุวรรณ
2. เด็กหญิงตะวัน  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงประกายวรรณ  ศรีบุญเรือง
4. เด็กหญิงพร  เรืองคำผา
5. เด็กหญิงมลฤทัย  แสงจันทร์
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  แม่เย็น
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  แม่เย็น
 
1. นายวายุวัฒน์  ชัยวรรณะ
2. นางสาวกมลชนก  ยองคำ
3. นางอธิษฐาน  เชาว์รัตนประภา
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุวรรณ
2. เด็กหญิงตะวัน  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงประกายวรรณ  ศรีบุญเรือง
4. เด็กหญิงพร  เรืองคำผา
5. เด็กหญิงมลฤทัย  แสงจันทร์
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  แม่เย็น
 
1. นายวายุวัฒน์  ชัยวรรณะ
2. นางสาวกมลชนก  ยองคำ
3. นางอธิษฐาน  เชาว์รัตนประภา
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงรักตาภา  แซ่ลี
2. เด็กหญิงรัตนา  แซ่ลี
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  แซ่ย่าง
4. เด็กหญิงสายไหม  แซ่เท่า
5. เด็กหญิงสุชาดา  แซ่ย่าง
6. เด็กหญิงเบญจมาศ  หมั้นเยือน
 
1. นายวายุวัฒน์  ชัยวรรณะ
2. นางสาวกมลชนก  ยองคำ
3. นางอธิษฐาน  เชาว์รัตนประภา
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี 1. เด็กชายขุนโชค  มหาย่าง
2. นางสาวทิพวรรณ  แซ่ย่าง
3. นายบุญช่วย  แซ่ย่าง
4. เด็กหญิงฟ่ง  แซ่ท่อ
5. เด็กชายภาวิน  ไชยบวรนันท์
6. เด็กหญิงมณินทร  ภิภักดิ์เจริญวงศ์
7. นางสาวรัชนี  แซ่ย่าง
8. นายวีรภาพ  มหาย่าง
9. นางสาวศศิวิมล  แซ่ว่าง
10. นางสาวสุพรรษา  แซ่ย่าง
11. นายอัครวินท์  มหาย่าง
12. นางสาวเพียงรัก  แซ่ท่อ
 
1. นายปุณณวัฒน์  โพธิ์คง
2. นางสาวมนต์ธิดา   ตามัย
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายทอง 1. เด็กหญิงกาญจนา  แซ่หว้า
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  แซ่ฟ้า
3. เด็กหญิงจินตนา  วงศ์นภาไพศาล
4. เด็กหญิงจีรนันท์  แซ่ย้าง
5. เด็กหญิงชลดี  อุดมคีรีรัตน์
6. เด็กหญิงญาณิศวร์  แซ่ฟ้า
7. เด็กหญิงวรุณี  แซ่ฟ้า
8. เด็กหญิงสกาวรัตน์   แซ่ฟ้า
9. เด็กหญิงอภิญา  แซ่เฮ้อ
10. เด็กหญิงอรทัย  หมั่นพัฒนาการ
11. เด็กหญิงอรนิภา  แซ่ฟ้า
12. เด็กหญิงอังค์วรา  แซ่ฟ้า
13. เด็กหญิงเจนจิรา  แซ่ฟ้า
 
1. นางสาวลลิดา  กองกรม
2. นางภัทรวดี  วิชาเหล็ก
3. นางสาวรมณ  คำมา
4. นางปิยะพร  ไพรมิ่งมงคล
5. นายจำรัส  สมควร
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. นางสาวนาคำสี  เชอมือ
2. นายพิทวัช  มณีโช
3. นายสันสกฤต  แสนจิตร
4. นายอานนท์  มาเยอะ
5. นายเยี่ยมสวัสดิ์  แซ่ระย้า
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ทวิชัย
2. นายคณพศ  ชัยวรรณะ
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสว่าง 1. เด็กหญิงจิรทิปต์  ผิวขาว
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  หมื่นจันทร์
 
1. นางลำดวน   ไชยิถะ
2. นางชุตินันท์  ธรรมดำรงวิทย์
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กหญิงจินดา  มณีคีรีบรรพต
2. เด็กชายฉัตรดนัย  เกษมเพ็ญพันธ์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  อนุสาวรีย์ดอย
4. เด็กชายนิบุณ   แซ่ว่า
5. เด็กชายนู่  แซ่มัว
6. เด็กชายศักดิ์ศรี  แซ่เติ๋น
 
1. นางสาวมาลี  วุฒิ
2. นางสาวเพ็ญศรี  วงศ์ชัย
3. นางสาวจงรัก  กาญจนกัญโห
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาดควัน 1. เด็กชายกฤษดา  สิทธยะ
2. เด็กชายจตุพล  เทพเสาร์
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  วงค์แก้วมูล
4. เด็กชายรัชชานนท์  ตัวมูล
5. เด็กชายเอกวิษา  คำสด
6. เด็กหญิงเอมิกา  กันตา
 
1. นายบุญตรง  มูลพร้อม
2. นางพรทิพย์  มูลพร้อม
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กชายดนัยพร  แซ่ท่อ
2. นายนู้  แซ่ย่าง
3. นายศรชัย  แซ่วื่อ
4. นายสมพงษ์  แซ่วื่อ
5. นายหรือ  แซ่เล่า
6. นายอุทัย  แซ่ฟ้า
7. นายเก๊าเส็ง  แซ่จ๋าว
8. นายเต็ง  แซ่เล่า
 
1. นายวีระศักดิ์  น้อยหมอ
2. นายไพฑูรย์  วงศ์ฮาด
3. นายธนงเดช  กรรณิกา
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  บุญเมือง
2. เด็กหญิงสุพิชชา  อินประสงค์
3. เด็กหญิงอิสรีย์  ผ่านวิริยะชัย
 
1. นางสาวบุณยานุช  กันอินทร์
2. นางสาวสุวรรณี  ธิลา
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  รักพ่อ
2. เด็กหญิงวันดี  อินวงศ์
3. เด็กชายสิปปวิชญ์  รักแม่
 
1. นางวิลาสินี  ประยศ
2. นางสาวดวงมณี  นันติ
 
72 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม 1. เด็กหญิงนารีรัตน์   จิตรเปรมวาณิชย์
2. เด็กหญิงพิมพิรา   เชียงกันทะ
 
1. นายธวัช  ปรามาลย์
2. นางรติกานต์  คักกันหา
 
73 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มโพธิไทยสาขาห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย 1. เด็กหญิงญาณิศา  วุฒิ
2. เด็กหญิงรัศมี  แซ่ลี
 
1. นางสาวธันวาลักขณ์  ช่างปัด
2. นายณรงค์  พละดร
 
74 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหาน 1. เด็กหญิงวันวิไล  แซ่ลี
2. เด็กชายอวยชัย  แซ่ว่าง
3. นายเอกศักดิ์  ยอดมณีบรรพต
 
1. นายสายันห์  ขิใสยา
2. นางสาวจีรภา  บุญหนัก
 
75 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหาน 1. เด็กชายธงชัย  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงรัติกาล  แซ่ลี
 
1. นายสายันห์  ขิใสยา
2. นายสถาพร  สุริยะชัย
 
76 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 1. เด็กชายจักรินทร์  ก่อสร้าง
2. เด็กหญิงศิลป์สุภา  รู้ทำนอง
 
1. นางสาวยลดา  อุตมะ
2. นางสาวมารยาท  จุฬากุล
 
77 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กชายชุติไชย  คิดดี
2. เด็กหญิงโสภิดา  สุริยา
 
1. นายอินสม  ศรีคำ
2. นางสาวฐิติยา  ปินคำ
 
78 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ธิตา
2. เด็กชายเกื้อพงค์  ศรีใจแก้ว
 
1. นายอินสม  ศรีคำ
2. นางปานแก้ว  สงบ
 
79 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 1. เด็กหญิงจินดาลักษณ์  ตุ้ยสิทธ์
2. เด็กหญิงสุทัตตา  รักไม้
 
1. นางสาวยลดา  อุตมะ
2. นางสาวอารมณ์  สุขจินดา
 
80 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  โรงสะอาด
2. เด็กชายรังสิมันต์ุ  คำตื้อ
 
1. นายศรัณย์  วงค์สารภี
2. นางสาวดารวีร์  พันชา
 
81 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  จันทร์แก่น
2. เด็กชายสัญชัย  แซ่ลี
 
1. นางสาวจงรัก  กาญจนกัญโห
2. นายธีระพงษ์  ปานต๊ะรังษี
 
82 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กหญิงจิราพัชร  จรัลจรัสพันธ์
2. เด็กหญิงพรภิชา  ศรีอ่อน
 
1. นายฉัตรชัย  วิสามารถ
2. นางสาวจงรัก  กาญจนกัญโห
 
83 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายสุทัศน์  กุเลา
2. เด็กชายอนุพงศ์  แซมื่อ
 
1. นายขจรศักดิ์  พวงกุหลาบ
2. นายคณพศ  ชัยวรรณะ
 
84 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี 1. เด็กชายนพพร  แซ่ย่าง
2. นายวิลัย  แซ่ว่าง
3. เด็กชายใจ  แซ่ย่าง
 
1. นายมงคล   พิผ่วนนอก
2. นางเนาวรัตน์  พิผ่วนนอก
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 1. เด็กชายดนุนัย  แซ่ฟ่า
2. เด็กชายดาว  แซ่ท่อ
3. เด็กชายประจักษ์  แซ่โซ้ง
 
1. นายสุริยัน  รุ้งดี
2. นายสุรเชษฐ์  ฟองอินทร์
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายงามวิทยา 1. นายจรัส  ทริรัม
2. นางสาวธิดารัตน์  ทิวาพัฒน์
3. เด็กหญิงปลายฝน  ปัญจะรักษ์
 
1. นางรัตนาภรณ์  โชติรักษ์
2. นางจำเรียนภรณ์  เรืองบุญ
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงจตุพร  แซ่หลี
2. เด็กหญิงดลพร  มือโม๊ะ
3. เด็กหญิงอมรา  แซ่ย้า
 
1. นายอำพล  ณ น่าน
2. นายนิวาท  เหลี่ยมพันธุ์
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายงามวิทยา 1. เด็กชายทวิภพ  พลนิกร
2. นายรัชชานนท์  วีระแสง
3. เด็กชายวุฒิชัย  วิไลหล้า
 
1. นางรัตนาภรณ์  โชติรักษ์
2. นางสาววัลลี  สบบง
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) 1. เด็กหญิงกฤติยานันท์  กันปลา
2. เด็กหญิงจิดาภา   ภูมินนท์
3. เด็กหญิงนิศารัตน์   จันทร์เป็ง
4. เด็กหญิงศิรินารี   อุ่นคำ
5. เด็กชายอดิศร   หลวงแก้ว
6. เด็กชายอัศวเทพ   หมอกเหมย
 
1. นางสาคร  ไชยชนะ
2. นางจินดา  วาดวงศ์
3. นายนิรันดร์  แสงแก้ว
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 1. เด็กหญิงฉัตรดาว  แซ่ลี
2. เด็กหญิงนาซี  แสงหว้า
3. เด็กหญิงมาลี  แซ่ซ้ง
4. เด็กหญิงรัชนี  แซ่ลี
5. เด็กหญิงศุภวารี  แซ่ลี
6. เด็กหญิงเจ๋อ  แซ่ว่าง
 
1. นางวลัยพรรณ  ธราพร
2. นางนิตยา  ขันทะ
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสว่าง 1. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  เพชรรินทร์
2. เด็กชายเฉลิมพร  ทะทา
3. เด็กหญิงเสาวคนธ์  แสนคำวัง
 
1. นางชุตินันท์  ธรรมดำรงวิทย์
2. นางวิจิตร  เป็กธนู
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 1. เด็กชายพงศกร  เชอหมื่อ
2. เด็กหญิงลูเม  ยียุง
3. เด็กหญิงสุณี  แซ่ลี
 
1. นายยศธศักดิ์  อ้นน้อย
2. นางกิรัณ  มหาวรรณ์
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. นายสันสกฤต  แสนจิตร
2. เด็กหญิงอภิญญา  แสนเปาม่อน
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  แซ่เฮอร์
 
1. นางสาวสุภาวดี  ประสมทรัพย์
2. นางสาวปิยนุช  ศิริธาราธิกุล
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กหญิงกิติมา  แซ่เห้อ
2. เด็กหญิงพิสมัย  แสงซ่งพงศ๋พันธ์
3. เด็กหญิงฟามจ้อย  แซ่จ๋าว
 
1. นายสากล  เพชรใจศักดิ์
2. นายดวงแก้ว  มีความรัก
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงนภัสสร  อรุณฟอง
2. เด็กหญิงพิมลัดดา  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงยุพาพร  สุวรรณ
 
1. นางสาวสาริกา  ธรรมรักษา
2. นางสาวปิยนุช  ศิริธาราธิกุล
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงธนัชญา  รูปกลม
2. เด็กหญิงนันทิดา  ธนะวงศ์
3. เด็กหญิงปราณปรียา  ธนะพิมพ์
 
1. นายพนม  ปงกา
2. นางลำพึง  อุดตระการ
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายคุณัชญ์  นิพัทธ์สกุล
2. เด็กหญิงดวงพร  ก้างยาง
3. เด็กชายสุกิจ  แซ่จ้าง
 
1. นางอิสรีย์  ชัยวรรณะ
2. นางสาวนวภัสร์  อินต๊ะไชยวงค์
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงดาว  แซ่เล่า
2. เด็กหญิงดาวเรือง  แซ่เฮอะ
3. เด็กหญิงสายธาร  แซ่ย่าง
 
1. นางจงกลณี  ท้าวราช
2. นายภิชัย  ยาวิเลิง
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ไชยลังการ
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  กาคำ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  แซ่ซ้ง
 
1. นางจงกลณี  ท้าวราช
2. นายภิชัย  ยาวิเลิง
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. นางสาวพรเพ็ญ  แซ่ลี
2. นางสาวอำไพพร  แซ่ลี
3. นางสาวไมอง  แซ่เฮ่อร์
 
1. นางอิสรีย์  ชัยวรรณะ
2. นางสาวนวภัสร์  อินต๊ะไชยวงค์
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงขจีรัตน์  ศรชัยปัญญา
2. เด็กหญิงปวีณา  มนัสมโนธรรม
3. เด็กชายวีรวุฒิ  แซ่ย่าง
 
1. นางสุกัลยา  อินเทพ
2. นางสาวพินทุสร  พัวพันธ์พิพัฒน์
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ 1. เด็กหญิงฐานุมาศ   โนใจ
2. เด็กหญิงปิยะธิดา   ลือเมือง
3. เด็กหญิงสวิกา   นันไชยกัน
 
1. นางศิรดา  เกตุแก้ว
2. นางดัชนี  สิทธิโสภา
 
103 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 1. เด็กหญิงชญาดา  บุญสุข
2. เด็กชายทวีชัย  แซ่หวัง
3. เด็กชายธีรภัทร  แซ่เหมา
 
1. นางคนานางค์   คำปันแปง
2. นางสาวนิชานาถ  นิตย์ด่านกลาง
 
104 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระแล 1. เด็กชายชยุต  แซ่โซ้ง
2. เด็กชายรชฏ  ไพรบรรจง
3. เด็กชายวรเชต  แซ่ล้อ
 
1. นางสาวตวงพร  คำศรี
2. นางกัญญาพัชร  แสงสุข
 
105 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน 1. เด็กหญิงจินตนา  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงรัฐชณีย์  แซ่ฟ่า
3. เด็กหญิงเบลีย  แซ่ท่อ
 
1. นางสาววิจิตรา  ภูติโส
2. นางสาวนฤมล  สมวุฒิ
 
106 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม 1. เด็กหญิงปาริชาติ  โทเวียง
2. เด็กชายภราดร  ศรีบุญเรือง
3. เด็กหญิงสุชานันท์  แก้วรากมุก
 
1. นางวัชรมน  จันทรา
2. นางสาวนฤมล  เบาจิตต์
 
107 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 1. เด็กชายธีระยุทธ  หมั้นเทือม
2. เด็กหญิงฮาฟีซา  บิดซะมาศ
 
1. นางดาริน   มาน้อย
2. นางสาวกิ่งกาญจน์  ไชยราช
 
108 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเดื่อ 1. เด็กหญิงณัฐยาดา  สวัสดิผล
2. เด็กชายบุญฤทธิ์  ไชยมงคล
 
1. นางผ่องศรี  รู้ธรรม
2. นางสงวนศรี  ศิริเทพ
 
109 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 1. เด็กชายวุฒิชัย  จังจอม
 
1. นายศุภเกียรติ  สมณช้างเผือก
 
110 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 1. เด็กหญิงนฤมล  นิลคง
 
1. นางกฤษณี  ป้องฉิม
 
111 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนซุง 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  โนใจ
 
1. นางพัชราภรณ์  ดอนแก้ว
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยางฮอม 1. เด็กชายวุฒิกันต์  ต๊ะยศ
 
1. นางจันทร์เทียบ  สะอาด
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายบวรภัค  จันต๊ะคาด
 
1. นายอนุศักดิ์  ฮงประยูร
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงรักตาภา  แซ่ลี
3. เด็กหญิงรัตนา  แซ่ลี
4. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  แซ่ย่าง
5. เด็กหญิงสายไหม  แซ่เท่า
6. เด็กหญิงสุชาดา  แซ่ย่าง
7. เด็กหญิงเบญจมาศ  หมั้นเยือน
 
1. นายวายุวัฒน์  ชัยวรรณะ
2. นางสาวกมลชนก  ยองคำ
3. นางอธิษฐาน  เชาว์รัตนประภา
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตวิทยา 1. เด็กชายสุนทร  พลยุทธศาสตร์
 
1. นายกิตติพงษ์  ใจอารีย์
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 1. เด็กชายสิรภพ  จอมศรีลา
 
1. นางพิสมัย  นามนาย
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหวาย 1. นางสาวอรยานี  พรมใจ
 
1. นางสาวขวัญทิชา  วรพัฒน์
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายอัศวิน  แซ่ซ้ง
 
1. นายอนุศักดิ์  ฮงประยูร
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 1. เด็กหญิงธัญชนก  จอมใจ
 
1. นางเพ็ญศรี  มูลพร้อม
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 1. เด็กชายธีระยุทธ  หมั้นเทือม
 
1. นางดาริน  มาน้อย
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากอิง 1. เด็กหญิงณัฐฤดี  ยาสาคร
 
1. นางวิไลวรรณ  ตันติ๊บ
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 1. เด็กชายพิทวัส  บุญแสวง
 
1. นางดาริน  มาน้อย
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปอวิทยา 1. เด็กหญิงอรพรรณ  อุสาใจ
 
1. นายสุพจน์  ปัญญา
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กชายพัฒนพงษ์  บุญเจิง
 
1. นายนพพงษ์  ขัติยะ
 
125 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายถิรยุทธ์  แซ่ลี
2. เด็กชายธวัชชัย  อมตชีวานนท์
3. เด็กหญิงพิสมัย  แซ่เท่า
 
1. นางอิสรีย์  ชัยวรรณะ
2. นางวาสิณี  ยอดแก้ว
 
126 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 1. เด็กหญิงบุญยวีร์  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  แซ่เหื้อ
3. เด็กหญิงสุภาพร  แซ่ลี
 
1. นางวลัยพรรณ  ธราพร
2. นางนิตยา  ขันทะ
 
127 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 1. เด็กหญิงซาฟีนี  บิดซะมาศ
2. เด็กชายธนโชติ  สมศรี
3. เด็กหญิงฮาฟีซา  บิดซะมาศ
 
1. นางดาริน  มาน้อย
2. นางสาวเพ็ญพักตร์  บุญเสริม
 
128 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทย 1. เด็กชายณัฐพล  แซ่โซ่ง
2. เด็กชายทวีเดช  แซ่โซ้ง
3. เด็กชายพิทักษ์  แซ่หาญ
 
1. นายองครักษ์  ณ อุบล
2. นายวาทิตย์  ศรีจะตะ
 
129 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 1. เด็กหญิงซาฟีนี  บิดซะมาศ
2. เด็กชายธนโชติ  สมศรี
3. เด็กชายวุฒิชัย  จังจอม
 
1. นางดาริน  มาน้อย
2. นายศุภเกียรติ  สมณช้างเผือก
 
130 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้านาล้อม 1. เด็กชายคมสัน  ทะนะแก้ว
2. เด็กชายชิติพัทธ์  เพียรพนัด
3. เด็กชายภานุภาพ  ยาวิชัย
 
1. นายวีรยุทธ  วันต๊ะ
2. นางสุจินดา   สุริยะ
 
131 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  อิ่นคำ
2. เด็กหญิงณัฐพร  หงส์ฟ้อน
3. เด็กหญิงสุภัทรา  เชื้อเมืองพาน
 
1. นางสาวศุทธินี  ไกลถิ่น
2. นางพิมพ์จันทร์  นันต๊ะแขม
 
132 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 1. เด็กชายธนโชติ  สมศรี
2. เด็กชายธีระยุทธ  หมั้นเทือม
 
1. นายภูตะวัน  จุุฬาเพชร
2. นางดาริน  มาน้อย
 
133 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1. เด็กชายกันตพัฒน์  กันแก้ว
2. เด็กชายนราวิชญ์  หินแก้ว
 
1. นายสุนทร  เหลี่ยมใส
2. นายเอกชัย  ของทิพย์
 
134 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายสมจิตร  แซ่ลี
2. เด็กชายอนุุเทศน์  แซ่ย่าง
 
1. นายคณพศ  ชัยวรรณะ
2. นายสวัสดิ  แสงงาม
 
135 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 1. เด็กชายณัฐพร  สุวรรณทา
2. เด็กชายทิชานนท์  คำมะวงค์
3. เด็กชายปฏิพล  แซ่ซ้ง
 
1. นายเอนก  เทพยศ
2. นางวันทนา  ยงยืน
 
136 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 1. เด็กชายยุทธศาสตร์  จอแยะ
2. เด็กชายศิริชัย  แซ่ลี
3. เด็กชายอธิวัฒน์  แซ่ลี
 
1. นายยศธศักดิ์  อ้นน้อย
2. นางกิรัณ  มหาวรรณ์