สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเมืองกาญจน์ 15 6 10 31 38 7 0 0 45
2 ขุนขวากพิทยา 9 8 1 18 25 2 2 0 29
3 บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 7 1 0 8 11 0 0 0 11
4 บ้านห้วยเอียน 7 0 1 8 8 0 0 0 8
5 ปางหัดสหศาสตร์ 5 4 3 12 11 4 0 0 15
6 ชุมชนบ้านต้าตลาด 5 3 3 11 12 2 0 0 14
7 บ้านเวียงหมอก 4 10 3 17 28 2 0 2 30
8 อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 4 6 6 16 23 3 1 0 27
9 บ้านห้วยหาน 4 3 0 7 8 0 0 0 8
10 อนุบาลเชียงของ 4 0 1 5 6 1 0 0 7
11 บ้านกระแล 3 2 0 5 5 0 0 0 5
12 ลูกรักเชียงของ 3 1 4 8 9 5 1 0 15
13 ชุมชนบ้านสบเปา 3 1 1 5 6 1 0 0 7
14 บ้านร่องแช่ 2 4 3 9 9 1 0 0 10
15 หนองแรดวิทยา 2 4 0 6 7 0 0 0 7
16 อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 2 3 0 5 6 2 0 0 8
17 สักสันเชียงใหม่วิทยาคม 2 2 2 6 7 1 3 0 11
18 บ้านแผ่นดินทอง 2 2 1 5 6 1 0 0 7
19 บ้านราษฎร์ภักดี 2 1 2 5 5 0 1 1 6
20 สันทรายงามวิทยา 2 1 0 3 5 0 0 0 5
21 ศรีสว่าง 2 1 0 3 3 0 0 0 3
22 กฤษณาทวีวิทย์ 2 0 2 4 6 2 1 0 9
23 บ้านทุ่งนาน้อย 2 0 1 3 4 1 0 0 5
24 บ้านห้วยลึก 2 0 1 3 3 0 0 0 3
25 บ้านขอนซุง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
26 บ้านพญาพิภักดิ์ 1 3 2 6 7 0 1 0 8
27 บ้านตุ้มเหนือ 1 2 4 7 10 1 0 0 11
28 บ้านรักแผ่นดิน 1 2 1 4 6 4 1 0 11
29 บ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 1 2 0 3 5 0 0 0 5
30 บ้านบ่อแสง 1 2 0 3 3 1 0 0 4
31 บรรพตวิทยา 1 1 2 4 6 3 0 0 9
32 บ้านต้านาล้อม 1 1 2 4 6 0 0 0 6
33 ชุมชนบ้านศรีดอนชัย 1 1 1 3 5 0 0 0 5
34 ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 1 1 1 3 4 1 0 1 5
35 บ้านไทยสมบูรณ์ 1 1 1 3 4 0 0 0 4
36 บ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) 1 1 1 3 1 2 0 0 3
37 บ้านตีนเป็ด 1 1 1 3 1 1 1 0 3
38 จำไฮบ้านเหล่า 1 1 0 2 6 0 0 0 6
39 บ้านตองม่วงชุม 1 1 0 2 4 1 0 0 5
40 บ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) 1 1 0 2 4 0 1 0 5
41 บ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 1 1 0 2 3 1 0 0 4
42 บ้านทรายทอง 1 1 0 2 3 0 0 0 3
43 บ้านหวาย 1 1 0 2 2 1 0 0 3
44 อนุบาลตาดควัน 1 1 0 2 2 0 1 0 3
45 บ้านห้วยคุ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
46 ปอวิทยา 1 1 0 2 2 0 0 0 2
47 ริมโขงวิทยา 1 1 0 2 2 0 0 0 2
48 แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 1 0 1 2 10 3 1 0 14
49 บ้านม่อนป่ายาง 1 0 1 2 4 0 0 1 4
50 บ้านร่มโพธิ์ไทย 1 0 1 2 4 0 0 0 4
51 บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี 1 0 1 2 3 0 0 0 3
52 ห้วยเดื่อ 1 0 1 2 3 0 0 0 3
53 บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) 1 0 0 1 6 3 0 0 9
54 เด็กดีพิทยาคม 1 0 0 1 5 1 0 0 6
55 สันสะลีกวิทยา 1 0 0 1 4 2 0 0 6
56 บ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 1 0 0 1 3 0 1 0 4
57 บ้านปากอิง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
58 อนุบาลยางฮอม 1 0 0 1 2 0 0 0 2
59 บ้านชมภู 1 0 0 1 1 0 0 0 1
60 บ้านทุ่งโห้ง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
61 บ้านร่มโพธิไทยสาขาห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
62 บ้านสันปูเลย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
63 บ้านหนองเตา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
64 บ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
65 ไตรมิตรวิทยา 0 4 2 6 9 0 0 0 9
66 บ้านหลู้ 0 3 0 3 2 1 0 0 3
67 เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 0 2 2 4 5 0 1 0 6
68 บ้านต้นปล้อง 0 2 1 3 6 4 0 0 10
69 บ้านป่ารวก 0 2 0 2 0 2 0 0 2
70 บ้านม่วงยาย 0 1 2 3 5 2 0 0 7
71 บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 0 1 2 3 5 1 0 0 6
72 อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) 0 1 2 3 4 1 0 0 5
73 บ้านปล้องใต้ 0 1 1 2 4 0 0 0 4
74 บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 0 1 1 2 3 0 0 1 3
75 บ้านสันหลวงสามัคคี 0 1 1 2 2 1 0 0 3
76 กิตติคุณเทิงวิทยา 0 1 0 1 4 3 1 1 8
77 บ้านแม่ลอยไร่ 0 1 0 1 4 1 0 0 5
78 บ้านเกี๋ยง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
79 บ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
80 อนุบาลเวียงแก่น 0 1 0 1 1 0 0 0 1
81 บ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) 0 0 2 2 2 0 1 0 3
82 ศรีดอนไชยวิทยา 0 0 2 2 2 0 0 0 2
83 อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา 0 0 1 1 2 2 0 0 4
84 บ้านป่าซาง 0 0 1 1 2 1 1 0 4
85 บ้านห้วยไคร้ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
86 บ้านแม่เปา 0 0 1 1 2 1 0 0 3
87 บ้านหลวง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
88 บ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) 0 0 1 1 1 2 0 0 3
89 บ้านใหม่โชคชัย 0 0 1 1 1 1 0 0 2
90 บ้านป่าแดงห้วยหลวง 0 0 1 1 1 0 2 0 3
91 บ้านปางค่า 0 0 1 1 1 0 0 0 1
92 บ้านห้วยโป่ง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
93 ห้วยก้างราษฎร์วิทยา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
94 บ้านบุญนาค 0 0 0 0 4 0 0 0 4
95 ต.ช.ด.อาชีวะศึกษาเชียงราย-พะเยา 0 0 0 0 3 1 0 2 4
96 บ้านหนองบัวคำ 0 0 0 0 2 3 0 0 5
97 วัดพระเกิดคงคาราม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
98 บ้านน้ำม้า 0 0 0 0 1 2 1 0 4
99 วรรณศรวิทยา 0 0 0 0 1 2 1 0 4
100 บ้านท่าข้าม 0 0 0 0 1 2 0 0 3
101 บ้านแก่นวิทยา 0 0 0 0 1 2 0 0 3
102 บ้านขุนห้วยไคร้ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
103 บ้านดอนมหาวัน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
104 บ้านห้วยซ้อ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
105 อนุบาลพญาเม็งราย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
106 บ้านงิ้วใหม่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
107 บ้านดอนไชย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
108 บ้านบุญเรือง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
109 บ้านปล้องตลาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
110 บ้านใหม่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
111 พระกุมารเยซูเชียงของ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
112 บ้านทุ่งซางดงหลวง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
113 บ้านศรีลานนา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
114 บ้านสันทรายมูล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
115 บ้านหก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
116 อนุบาลสุขเจริญพิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
117 บ้านท่าข้าม (เทิง) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 136 115 95 346 494 107 25 9 626