สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเมืองกาญจน์ 12 6 7 25 32 7 0 0 39
2 ขุนขวากพิทยา 9 6 1 16 23 2 1 0 26
3 บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 7 1 0 8 11 0 0 0 11
4 ปางหัดสหศาสตร์ 5 4 3 12 11 4 0 0 15
5 ชุมชนบ้านต้าตลาด 5 3 3 11 12 2 0 0 14
6 อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 4 6 6 16 22 3 1 0 26
7 บ้านห้วยหาน 4 0 0 4 5 0 0 0 5
8 บ้านเวียงหมอก 3 9 2 14 22 2 0 2 24
9 บ้านกระแล 3 2 0 5 5 0 0 0 5
10 ลูกรักเชียงของ 3 1 4 8 9 5 1 0 15
11 ชุมชนบ้านสบเปา 3 1 1 5 6 1 0 0 7
12 บ้านร่องแช่ 2 3 3 8 9 0 0 0 9
13 หนองแรดวิทยา 2 3 0 5 6 0 0 0 6
14 สักสันเชียงใหม่วิทยาคม 2 2 1 5 7 1 2 0 10
15 บ้านราษฎร์ภักดี 2 1 2 5 5 0 1 1 6
16 บ้านแผ่นดินทอง 2 1 1 4 5 1 0 0 6
17 สันทรายงามวิทยา 2 1 0 3 5 0 0 0 5
18 กฤษณาทวีวิทย์ 2 0 2 4 6 2 1 0 9
19 อนุบาลเชียงของ 2 0 0 2 3 1 0 0 4
20 ศรีสว่าง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
21 บ้านตุ้มเหนือ 1 2 3 6 7 1 0 0 8
22 บ้านพญาพิภักดิ์ 1 2 2 5 6 0 1 0 7
23 อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 1 2 0 3 3 2 0 0 5
24 บ้านบ่อแสง 1 2 0 3 3 1 0 0 4
25 ชุมชนบ้านศรีดอนชัย 1 1 1 3 5 0 0 0 5
26 บ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) 1 1 1 3 1 2 0 0 3
27 บ้านตีนเป็ด 1 1 1 3 1 1 1 0 3
28 จำไฮบ้านเหล่า 1 1 0 2 6 0 0 0 6
29 บ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 1 1 0 2 3 1 0 0 4
30 บ้านไทยสมบูรณ์ 1 1 0 2 3 0 0 0 3
31 อนุบาลตาดควัน 1 1 0 2 2 0 1 0 3
32 บ้านห้วยคุ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
33 ริมโขงวิทยา 1 1 0 2 2 0 0 0 2
34 แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 1 0 1 2 9 3 1 0 13
35 บ้านม่อนป่ายาง 1 0 1 2 4 0 0 1 4
36 บ้านทุ่งนาน้อย 1 0 1 2 3 1 0 0 4
37 บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี 1 0 1 2 3 0 0 0 3
38 บ้านห้วยลึก 1 0 1 2 2 0 0 0 2
39 บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) 1 0 0 1 5 2 0 0 7
40 เด็กดีพิทยาคม 1 0 0 1 5 1 0 0 6
41 บ้านขอนซุง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
42 บ้านชมภู 1 0 0 1 1 0 0 0 1
43 บ้านทรายทอง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
44 บ้านทุ่งโห้ง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
45 บ้านร่มโพธิไทยสาขาห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
46 บ้านสันปูเลย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
47 บ้านหนองเตา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
48 บ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
49 ไตรมิตรวิทยา 0 4 2 6 9 0 0 0 9
50 เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 0 2 2 4 5 0 1 0 6
51 บ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 0 2 0 2 4 0 0 0 4
52 บ้านหลู้ 0 2 0 2 2 0 0 0 2
53 บ้านป่ารวก 0 2 0 2 0 2 0 0 2
54 บ้านต้นปล้อง 0 1 1 2 5 4 0 0 9
55 บ้านรักแผ่นดิน 0 1 1 2 3 4 1 0 8
56 บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 0 1 1 2 3 0 0 1 3
57 บ้านสันหลวงสามัคคี 0 1 1 2 2 0 0 0 2
58 กิตติคุณเทิงวิทยา 0 1 0 1 4 3 1 1 8
59 บ้านม่วงยาย 0 1 0 1 4 1 0 0 5
60 บ้านแม่ลอยไร่ 0 1 0 1 4 1 0 0 5
61 บ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) 0 1 0 1 3 0 0 0 3
62 ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 0 1 0 1 2 1 0 1 3
63 บ้านเกี๋ยง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
64 บ้านหวาย 0 1 0 1 1 1 0 0 2
65 บ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
66 ปอวิทยา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
67 อนุบาลเวียงแก่น 0 1 0 1 1 0 0 0 1
68 บรรพตวิทยา 0 0 2 2 5 2 0 0 7
69 อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) 0 0 2 2 3 1 0 0 4
70 บ้านต้านาล้อม 0 0 2 2 3 0 0 0 3
71 บ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) 0 0 2 2 2 0 1 0 3
72 ศรีดอนไชยวิทยา 0 0 2 2 2 0 0 0 2
73 บ้านปล้องใต้ 0 0 1 1 3 0 0 0 3
74 บ้านป่าซาง 0 0 1 1 2 1 1 0 4
75 บ้านห้วยไคร้ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
76 บ้านหลวง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
77 บ้านแม่เปา 0 0 1 1 1 1 0 0 2
78 บ้านใหม่โชคชัย 0 0 1 1 1 1 0 0 2
79 บ้านป่าแดงห้วยหลวง 0 0 1 1 1 0 2 0 3
80 บ้านปางค่า 0 0 1 1 1 0 0 0 1
81 บ้านห้วยโป่ง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
82 ห้วยก้างราษฎร์วิทยา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
83 ห้วยเดื่อ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
84 บ้านบุญนาค 0 0 0 0 4 0 0 0 4
85 ต.ช.ด.อาชีวะศึกษาเชียงราย-พะเยา 0 0 0 0 3 1 0 2 4
86 สันสะลีกวิทยา 0 0 0 0 3 1 0 0 4
87 บ้านตองม่วงชุม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
88 วัดพระเกิดคงคาราม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
89 บ้านน้ำม้า 0 0 0 0 1 2 1 0 4
90 วรรณศรวิทยา 0 0 0 0 1 2 1 0 4
91 บ้านท่าข้าม 0 0 0 0 1 2 0 0 3
92 บ้านแก่นวิทยา 0 0 0 0 1 2 0 0 3
93 บ้านหนองบัวคำ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
94 บ้านห้วยซ้อ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
95 อนุบาลพญาเม็งราย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
96 บ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
97 บ้านดอนมหาวัน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
98 บ้านดอนไชย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
99 บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
100 บ้านบุญเรือง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
101 บ้านปากอิง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
102 บ้านร่มโพธิ์ไทย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
103 บ้านใหม่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
104 อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
105 บ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 0 2 0 0 2
106 พระกุมารเยซูเชียงของ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
107 บ้านศรีลานนา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
108 บ้านสันทรายมูล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
109 บ้านหก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
110 อนุบาลสุขเจริญพิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
111 บ้านท่าข้าม (เทิง) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 104 93 78 275 406 92 22 9 520