สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเมืองกาญจน์ 38 7 0 0 45
2 บ้านเวียงหมอก 28 2 0 2 30
3 ขุนขวากพิทยา 25 2 2 0 29
4 อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 23 3 1 0 27
5 ชุมชนบ้านต้าตลาด 12 2 0 0 14
6 ปางหัดสหศาสตร์ 11 4 0 0 15
7 บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 11 0 0 0 11
8 แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 10 3 1 0 14
9 บ้านตุ้มเหนือ 10 1 0 0 11
10 ลูกรักเชียงของ 9 5 1 0 15
11 บ้านร่องแช่ 9 1 0 0 10
12 ไตรมิตรวิทยา 9 0 0 0 9
13 บ้านห้วยเอียน 8 0 0 0 8
14 บ้านห้วยหาน 8 0 0 0 8
15 สักสันเชียงใหม่วิทยาคม 7 1 3 0 11
16 บ้านพญาพิภักดิ์ 7 0 1 0 8
17 หนองแรดวิทยา 7 0 0 0 7
18 บ้านรักแผ่นดิน 6 4 1 0 11
19 บ้านต้นปล้อง 6 4 0 0 10
20 บรรพตวิทยา 6 3 0 0 9
21 บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) 6 3 0 0 9
22 กฤษณาทวีวิทย์ 6 2 1 0 9
23 อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 6 2 0 0 8
24 อนุบาลเชียงของ 6 1 0 0 7
25 ชุมชนบ้านสบเปา 6 1 0 0 7
26 บ้านแผ่นดินทอง 6 1 0 0 7
27 บ้านต้านาล้อม 6 0 0 0 6
28 จำไฮบ้านเหล่า 6 0 0 0 6
29 บ้านม่วงยาย 5 2 0 0 7
30 เด็กดีพิทยาคม 5 1 0 0 6
31 บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 5 1 0 0 6
32 บ้านราษฎร์ภักดี 5 0 1 1 6
33 เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 5 0 1 0 6
34 บ้านกระแล 5 0 0 0 5
35 สันทรายงามวิทยา 5 0 0 0 5
36 บ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 5 0 0 0 5
37 ชุมชนบ้านศรีดอนชัย 5 0 0 0 5
38 กิตติคุณเทิงวิทยา 4 3 1 1 8
39 สันสะลีกวิทยา 4 2 0 0 6
40 ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 4 1 0 1 5
41 บ้านทุ่งนาน้อย 4 1 0 0 5
42 บ้านตองม่วงชุม 4 1 0 0 5
43 อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) 4 1 0 0 5
44 บ้านแม่ลอยไร่ 4 1 0 0 5
45 บ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) 4 0 1 0 5
46 บ้านม่อนป่ายาง 4 0 0 1 4
47 บ้านไทยสมบูรณ์ 4 0 0 0 4
48 บ้านร่มโพธิ์ไทย 4 0 0 0 4
49 บ้านปล้องใต้ 4 0 0 0 4
50 บ้านบุญนาค 4 0 0 0 4
51 ต.ช.ด.อาชีวะศึกษาเชียงราย-พะเยา 3 1 0 2 4
52 บ้านบ่อแสง 3 1 0 0 4
53 บ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 3 1 0 0 4
54 บ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 3 0 1 0 4
55 บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 3 0 0 1 3
56 ศรีสว่าง 3 0 0 0 3
57 บ้านห้วยลึก 3 0 0 0 3
58 บ้านทรายทอง 3 0 0 0 3
59 บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี 3 0 0 0 3
60 ห้วยเดื่อ 3 0 0 0 3
61 บ้านหนองบัวคำ 2 3 0 0 5
62 อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา 2 2 0 0 4
63 บ้านป่าซาง 2 1 1 0 4
64 บ้านหวาย 2 1 0 0 3
65 บ้านหลู้ 2 1 0 0 3
66 บ้านสันหลวงสามัคคี 2 1 0 0 3
67 บ้านห้วยไคร้ 2 1 0 0 3
68 บ้านแม่เปา 2 1 0 0 3
69 อนุบาลตาดควัน 2 0 1 0 3
70 บ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) 2 0 1 0 3
71 บ้านขอนซุง 2 0 0 0 2
72 บ้านห้วยคุ 2 0 0 0 2
73 ปอวิทยา 2 0 0 0 2
74 ริมโขงวิทยา 2 0 0 0 2
75 บ้านปากอิง 2 0 0 0 2
76 อนุบาลยางฮอม 2 0 0 0 2
77 บ้านเกี๋ยง 2 0 0 0 2
78 ศรีดอนไชยวิทยา 2 0 0 0 2
79 บ้านหลวง 2 0 0 0 2
80 วัดพระเกิดคงคาราม 2 0 0 0 2
81 บ้านน้ำม้า 1 2 1 0 4
82 วรรณศรวิทยา 1 2 1 0 4
83 บ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) 1 2 0 0 3
84 บ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) 1 2 0 0 3
85 บ้านท่าข้าม 1 2 0 0 3
86 บ้านแก่นวิทยา 1 2 0 0 3
87 บ้านตีนเป็ด 1 1 1 0 3
88 บ้านใหม่โชคชัย 1 1 0 0 2
89 บ้านขุนห้วยไคร้ 1 1 0 0 2
90 บ้านดอนมหาวัน 1 1 0 0 2
91 บ้านห้วยซ้อ 1 1 0 0 2
92 อนุบาลพญาเม็งราย 1 1 0 0 2
93 บ้านป่าแดงห้วยหลวง 1 0 2 0 3
94 บ้านชมภู 1 0 0 0 1
95 บ้านทุ่งโห้ง 1 0 0 0 1
96 บ้านร่มโพธิไทยสาขาห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย 1 0 0 0 1
97 บ้านสันปูเลย 1 0 0 0 1
98 บ้านหนองเตา 1 0 0 0 1
99 บ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร) 1 0 0 0 1
100 บ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์) 1 0 0 0 1
101 อนุบาลเวียงแก่น 1 0 0 0 1
102 บ้านปางค่า 1 0 0 0 1
103 บ้านห้วยโป่ง 1 0 0 0 1
104 ห้วยก้างราษฎร์วิทยา 1 0 0 0 1
105 บ้านงิ้วใหม่ 1 0 0 0 1
106 บ้านดอนไชย 1 0 0 0 1
107 บ้านบุญเรือง 1 0 0 0 1
108 บ้านปล้องตลาด 1 0 0 0 1
109 บ้านใหม่ 1 0 0 0 1
110 บ้านป่ารวก 0 2 0 0 2
111 พระกุมารเยซูเชียงของ 0 2 0 0 2
112 บ้านทุ่งซางดงหลวง 0 1 0 0 1
113 บ้านศรีลานนา 0 1 0 0 1
114 บ้านสันทรายมูล 0 1 0 0 1
115 บ้านหก 0 1 0 0 1
116 อนุบาลสุขเจริญพิทยา 0 1 0 0 1
117 บ้านท่าข้าม (เทิง) 0 0 1 0 1
รวม 494 107 25 9 635