หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพป. เชียงราย เขต 4

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายบุญชม ยะแสง ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
2 นายบุญธรรม จอมมงคล ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
3 นายสืบศักดิ์ พรหมแย้ม ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
4 นางเสถียร สุวรรณจักษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
5 นายสมนึก ดาดี ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
6 นายสะอาด คำตัน ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
7 นางดวงคิด จรเอ้กา ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
8 นางกุลจิรา บัวผัน ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
9 นางจินดาภา ละฟู่ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
10 นางสาวธีรวรรณ จันทร์วิชชาพร ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
11 นางสาวนันทนา จันทร์ฝั้น ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
12 นางสาวยุพิน บุญประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
13 นางสาวอมรรัตน์ หงษาคำ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
14 นางไพรฑูลย์ สายโท ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
15 นางวรณี แก้วสุข ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
16 นางวนิดา จรัสวิชญ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
17 นายพงศพันธุ์ ไชยบุญเรือง ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
18 นายพงศธร ช่างปัด ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
19 นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
20 นายสมดุลย์ เจริญสุข รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
21 นายดำรงค์ หาญชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลึก คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
22 นายประเสริฐ โรงสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
23 นายอุดม บุดดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงยาย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
24 นายสมศิลป์ สายหลัา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
25 นายปริญญา สารคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหาน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
26 นายธนาวัฒน์ ธรรมานะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
27 นายธีระพงษ์ จันต๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
28 นายบุญธรรม ยังไว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเตา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
29 นายเอกราช ลือชา ผู้อำนวยการโรงเรียนปอวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
30 นายผดุง ยาละ ผู้อำนวยการโรงเรียนปางหัสสหศาสตร์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
31 นายเจษฎา รูปศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนขวากพิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
32 นายสุชาติ ศรีธินนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรพตวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
33 ว่าที พ.ท.มรกต อินปั๋น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยคุ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
34 นายกวิน ฟุ่มเฟื้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเอียน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
35 นายสงกรานต์ ศุภผล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโล็ะ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
36 นายเจริญ โกศัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายทอง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
37 นายมานิตย์ ถูนาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลู้ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
38 นายจิราวุฒิ เกตนิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาแล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
39 นายครรชิต มาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแจมป๋อง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
40 นางจิรายุ ภัทรวุฒิ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคำ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
41 นางเสถียร สุวรรณจักษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
42 นายสืบศักดิ์ พรหมแย้ม ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
43 นายเกษียร มะโนชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
44 นายสะอาด คำตัน ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
45 นางสาวยุพิน บุญประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
46 นางวนิดา จรัสวิชญ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
47 นางสาวนันทนา จันทร์ฝั้น ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
48 นางสาวธีรวรรณ จันทร์วิชชาพร ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
49 นายสะอาด ฟองอินทร์ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการ
50 นายทศพร เมฆอากาศ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการ
51 นายวัลลภ ไม้จำปา รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการ
52 นายสมดุลย์ เจริญสุข รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการ
53 นายสมนึก ดาดี ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการ
54 นายบุญชม ยะแสง ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการ
55 นายบุญธรรม จอมมงคล ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการ
56 นางไพรฑูลย์ สายโท ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการ
57 นายพงศธร ช่างปัด ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการ
58 นายสมดุลย์ เจริญสุข รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
59 นายเจษฎา รูปศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนขวากพิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
60 นายสะอาด คำตัน ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
61 นายเกษียร มะโนชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
62 นายพงศธร ช่างปัด ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
63 นายไพทูรย์ วงศ์ฮาด ครู โรงเรียนขุนขวากพิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
64 นายพูนผล พิลาจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านม่วงยาย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
65 นายผล กิชัย นักการภารโรง โรงเรียนขุนขวากพิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
66 นายสนั่น นิลเนตร นักการภารโรง โรงเรียนบ้านม่วงยาย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
67 นายประยูร จินะราช นักการภารโรง โรงเรียนบ้านแจมป๋อง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
68 นายวรวุฒิ วงศ์ชัย นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
69 นายจำลอง ทะพรม นักการภารโรง โรงเรียนบ้านหลู้ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
70 นายดิเรก เตรียมทนะ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านห้วยลึก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
71 นายสมศักดิ์ วงศ์ชัย นักการภารโรง โรงเรียนบ้านทุ่งคำ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
72 นายสมชาย ก่อเกิดวงศ์ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านหนองเตา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
73 นายวรเดช วงศ์ชัย นักการภารโรง โรงเรียนบ้านห้วยเอียน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
74 นายพิสิษฐ์ พรประทุม นักการภารโรง โรงเรียนบรรพตวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
75 นายดร ยาวิเลิง นักการภารโรง โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
76 นายอามอน ใจภัณฑ์ นักการภารโรง โรงเรียนปอวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
77 นายบุญผาย สมควร นักการภารโรง โรงเรียนบ้านโล๊ะ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
78 นายอดิศักดิ์ แก้วแพร่ ครู โรงเรียนขุนขวากพิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
79 นายชัยวัฒน์ วงศ์บุญเรือง ครู โรงเรียนขุนขวากพิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
80 นายเจษฎา รูปศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนขวากพิทยา กรรมการฝ่ายพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
81 นางสาวนิภารัตน์ อินชัยยา ครูโรงเรียนขุนขวากพิทยา กรรมการฝ่ายพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
82 นางศิริพร เมืองดี ครูโรงเรียนขุนขวากพิทยา กรรมการฝ่ายพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
83 นายพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 กรรมการฝ่ายพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
84 นางกุลจิรา บัวผัน ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 กรรมการฝ่ายพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
85 นางภารดี รูปศรี ครูโรงเรียนขุนขวากพิทยา กรรมการฝ่ายพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
86 นายปวีณา แสนเรือง ครูโรงเรียนขุนขวากพิทยา กรรมการฝ่ายพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
87 นางรัตนา ชินะข่าย ครูโรงเรียนขุนขวากพิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคมและปฐมพยาบาล
88 นางอัญชลี ชินะข่าย ครูโรงเรียนขุนขวากพิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคมและปฐมพยาบาล
89 นางสนธิยา อินธิศักดิ์ ครูโรงเรียนขุนขวากพิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคมและปฐมพยาบาล
90 นางภารดี รูปศรี ครูโรงเรียนขุนขวากพิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคมและปฐมพยาบาล
91 นางปวีณา แสนเรือง ครูโรงเรียนขุนขวากพิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคมและปฐมพยาบาล
92 นางสาวศิริพร ศรีชัยจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบรรพตวิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคมและปฐมพยาบาล
93 นางสาวอังคณาพร จนใจ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยคุ กรรมการฝ่ายปฏิคมและปฐมพยาบาล
94 นางศกุนตลา เชื่อนศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยหาน กรรมการฝ่ายปฏิคมและปฐมพยาบาล
95 นางสาวณภัทร สมยานัน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ กรรมการฝ่ายปฏิคมและปฐมพยาบาล
96 นางวรรณพยา นาระต๊ะ ครูโรงเรียนขุนขวากพิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคมและปฐมพยาบาล
97 นางธิดารัตน์ บุตรดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนขุนขวากพิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคมและปฐมพยาบาล
98 นายมานิตย์ ถูนาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลู้ กรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกผลการแข่งขัน
99 นายอินสม ศรีคำ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา กรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกผลการแข่งขัน
100 นายอินสม ศรีคำ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา กรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกผลการแข่งขัน
101 นางสาวยุพิน บุญประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 กรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกผลการแข่งขัน
102 นายชัยวัฒน์ วงศ์บุญเรือง ครูโรงเรียนขุนขวากพิทยา กรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกผลการแข่งขัน
103 นางสาวนพรัตน์ เมืองคำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกผลการแข่งขัน
104 นายประมวล นันไชย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกผลการแข่งขัน
105 นางสาวเกตุสุดา สิทธิอาษา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกผลการแข่งขัน
106 นางสาวญาณิศา คำมา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกผลการแข่งขัน
107 นางสาวสุชาดา ยะฝั้น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกผลการแข่งขัน
108 นายวรวุฒิ อินต๊ะชัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกผลการแข่งขัน
109 นายพงศธร ช่างปัด ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 กรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกผลการแข่งขัน
110 นางจินดาภา ละฟู่ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 กรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกผลการแข่งขัน
111 นายบุญธรรม จอมมงคล ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 กรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกผลการแข่งขัน
112 นายวรวุฒิ อินต๊ะชัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกผลการแข่งขัน
113 นายสืบศักดิ์ พรหมแย้ม ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
114 นางสาวยุพิน บุญประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
115 นางสาวธีรวรรณ จันทร์วิชชาพร ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
116 นางดวงคิด จรเอ้กา ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
117 นายภิชัย ยาวิเลิง ครู โรงเรียนขุนขวากพิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
118 นางสาวนันทนา จันทร์ฝั้น ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
119 นางสาวพิจิตรา เหมะสุรินทร์ ครู โรงเรียนขุนขวากพิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
120 นายวัลลภ ไม้จำปา รองผู้อำนวยการสพป.เชียงราย เขต 4 กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
121 นางจรรยาลักษณ์ เชื้อหมอ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการการพิเศษ กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
122 นางผุสดี เมฆอากาศ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
123 นางอารีวรรณ พ่วงภิญโญ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
124 นางสาวอัญชญากาญจน์ กันทะวงศ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
125 นางสาวศจีพร ผันผาย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการการ กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
126 นางสาวเสาวลักษณ์ อโนราช ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงราย เขต 4 กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
127 นางดรุณี การะเกตุ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงราย เขต 4 กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
128 นายไพฑูรย์ ยอดคำวัง ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงราย เขต 4 กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
129 นางสาวณัฐฐาพร ตั้งตระกูลวงศ์ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงราย เขต 4 กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
130 นางสาวแสงเดือน ใจกล้า เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
131 นางไพรฑูลย์ สายโท ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
132 นางสาวธีรวรรณ จันทร์วิชชาพร ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
133 นางจินดาภา ละฟู่ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
134 นายบุญชม ยะแสง ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 กรรมการฝ่ายข้อมูลและประชาสัมพันธ์
135 นายบุญธรรม จอมมงคล ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 กรรมการฝ่ายข้อมูลและประชาสัมพันธ์
136 นางไพรฑูล์ สายโท ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 กรรมการฝ่ายข้อมูลและประชาสัมพันธ์
137 นางสาวธีรวรรณ จันทร์วิชชาพร ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 กรรมการฝ่ายข้อมูลและประชาสัมพันธ์
138 นางจินดาภา ละฟู่ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 กรรมการฝ่ายข้อมูลและประชาสัมพันธ์
139 นางสาวกมลลักษณ์ ลอยฟูน นักประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต 4 กรรมการฝ่ายข้อมูลและประชาสัมพันธ์
140 นายชูชาติ มีแหวน นักประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต 4 กรรมการฝ่ายข้อมูลและประชาสัมพันธ์
141 นายพงศธร ช่างปัด ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 กรรมการฝ่ายข้อมูลและประชาสัมพันธ์
142 นางสาวอมรรัตน์ หงษาคำ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงราย เขต 4 กรรมการฝ่ายข้อมูลและประชาสัมพันธ์


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]