หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 29 68 48
2 005 โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า 6 8 7
3 006 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 15 29 23
4 007 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย 5 10 5
5 008 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 8 24 17
6 009 โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 7 23 13
7 011 โรงเรียนต.ช.ด.อาชีวะศึกษาเชียงราย-พะเยา 6 9 8
8 015 โรงเรียนบรรพตวิทยา 9 16 12
9 016 โรงเรียนบ้านกระแล 5 7 6
10 017 โรงเรียนบ้านก๊อ 0 0 0
11 022 โรงเรียนบ้านขอนซุง 2 2 2
12 023 โรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้ 2 5 4
13 151 โรงเรียนบ้านครึ่ง 0 0 0
14 025 โรงเรียนบ้านครึ่งใต้ 0 0 0
15 026 โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) 9 23 16
16 027 โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่ 1 2 2
17 029 โรงเรียนบ้านชมภู 1 1 1
18 033 โรงเรียนบ้านดอนมหาวัน 2 2 2
19 034 โรงเรียนบ้านดอนแยง 0 0 0
20 032 โรงเรียนบ้านดอนไชย 1 3 2
21 037 โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม 5 8 7
22 040 โรงเรียนบ้านตีนเป็ด 3 3 3
23 041 โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ 11 34 18
24 036 โรงเรียนบ้านต้นปล้อง 10 14 13
25 035 โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี 3 4 3
26 038 โรงเรียนบ้านต้านาล้อม 6 19 12
27 039 โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 6 12 9
28 042 โรงเรียนบ้านทรายทอง 3 15 7
29 045 โรงเรียนบ้านทุ่งคำ 0 0 0
30 046 โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) 3 3 3
31 048 โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง 1 3 2
32 049 โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 6 22 11
33 050 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 4 20 9
34 052 โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง 0 0 0
35 047 โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า 0 0 0
36 051 โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง 1 1 1
37 044 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 3 6 5
38 043 โรงเรียนบ้านท่าข้าม (เทิง) 1 1 1
39 054 โรงเรียนบ้านน้ำม้า 4 7 5
40 056 โรงเรียนบ้านบุญนาค 4 6 6
41 057 โรงเรียนบ้านบุญเรือง 1 2 2
42 055 โรงเรียนบ้านบ่อแสง 4 6 5
43 058 โรงเรียนบ้านปล้องตลาด 1 3 2
44 060 โรงเรียนบ้านปล้องส้าน 0 0 0
45 059 โรงเรียนบ้านปล้องใต้ 4 10 7
46 061 โรงเรียนบ้านปากอิง 2 4 3
47 062 โรงเรียนบ้านปางค่า 1 6 1
48 068 โรงเรียนบ้านปี้ 0 0 0
49 063 โรงเรียนบ้านป่าซาง 4 10 6
50 065 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 0 0 0
51 066 โรงเรียนบ้านป่าม่วง 1 0 0
52 067 โรงเรียนบ้านป่ารวก 2 2 2
53 064 โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 3 6 3
54 069 โรงเรียนบ้านผาแล 0 0 0
55 071 โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ 8 26 14
56 072 โรงเรียนบ้านม่วงยาย 7 9 8
57 073 โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง 5 28 12
58 087 โรงเรียนบ้านรักถิ่นไทย 0 0 0
59 088 โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน 12 28 18
60 089 โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี 8 35 13
61 081 โรงเรียนบ้านร่มโพธิไทยสาขาบ้านขุนต้า 0 0 0
62 082 โรงเรียนบ้านร่มโพธิไทยสาขาห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย 1 2 2
63 083 โรงเรียนบ้านร่มโพธิไทยสาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 0 0 0
64 080 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทย 4 13 8
65 084 โรงเรียนบ้านร่องกอก 0 0 0
66 085 โรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์) 1 6 3
67 086 โรงเรียนบ้านร่องแช่ 10 12 11
68 090 โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญ 0 0 0
69 094 โรงเรียนบ้านศรีลานนา 1 2 2
70 095 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 0 0 0
71 096 โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 4 10 6
72 097 โรงเรียนบ้านสันทรายมูล 1 3 2
73 100 โรงเรียนบ้านสันปูเลย 1 2 1
74 098 โรงเรียนบ้านสันป่าบง 0 0 0
75 099 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 0 0 0
76 101 โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี 3 24 9
77 102 โรงเรียนบ้านส้าน 0 0 0
78 152 โรงเรียนบ้านหก 1 1 1
79 104 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 5 17 11
80 103 โรงเรียนบ้านหนองเตา 1 2 2
81 150 โรงเรียนบ้านหนองเสา 0 0 0
82 105 โรงเรียนบ้านหลวง 2 6 4
83 106 โรงเรียนบ้านหลู้ 3 7 4
84 118 โรงเรียนบ้านหวาย 3 4 3
85 119 โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) 3 6 5
86 107 โรงเรียนบ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) 5 10 7
87 108 โรงเรียนบ้านห้วยคุ 2 6 3
88 110 โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ 2 3 2
89 113 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 3 12 5
90 114 โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) 0 0 0
91 116 โรงเรียนบ้านห้วยหาน 9 26 17
92 115 โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) 0 0 0
93 112 โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 4 8 6
94 117 โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 9 17 14
95 111 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1 1 1
96 109 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 3 6 5
97 019 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง 2 6 4
98 018 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 11 17 13
99 020 โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้ 0 0 0
100 024 โรงเรียนบ้านเขียะ 0 0 0
101 030 โรงเรียนบ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร) 1 1 1
102 031 โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) 3 9 5
103 074 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 48 137 91
104 092 โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 34 74 51
105 093 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 0 0 0
106 123 โรงเรียนบ้านเอียน(สหราษฎร์บำรุง) 0 0 0
107 021 โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา 3 6 5
108 028 โรงเรียนบ้านแจมป๋อง 0 0 0
109 070 โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 7 24 14
110 076 โรงเรียนบ้านแม่ตำน้อย 0 0 0
111 075 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลาง 0 0 0
112 078 โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ 5 9 9
113 077 โรงเรียนบ้านแม่เปา 3 5 4
114 091 โรงเรียนบ้านโล๊ะ 0 0 0
115 122 โรงเรียนบ้านใหม่ 1 6 3
116 121 โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ 0 0 0
117 120 โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย 2 5 4
118 053 โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ 4 14 8
119 079 โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 5 12 9
120 124 โรงเรียนปอวิทยา 2 3 2
121 125 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 15 40 28
122 127 โรงเรียนริมโขงวิทยา 2 5 4
123 130 โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 2 5 4
124 132 โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา 4 6 5
125 133 โรงเรียนศรีสว่าง 3 6 5
126 134 โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม 11 23 18
127 135 โรงเรียนสันทรายงามวิทยา 5 12 9
128 136 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 6 12 12
129 137 โรงเรียนหนองแรดวิทยา 7 15 11
130 138 โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา 1 1 1
131 139 โรงเรียนห้วยเดื่อ 3 6 5
132 140 โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) 5 10 9
133 142 โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 8 16 10
134 143 โรงเรียนอนุบาลตาดควัน 3 16 7
135 144 โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา 4 8 6
136 145 โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 27 50 38
137 147 โรงเรียนอนุบาลยางฮอม 2 4 3
138 141 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 8 13 12
139 148 โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 1 3 2
140 131 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 6 17 8
141 126 โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 14 24 19
142 012 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 9 20 14
143 001 โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 9 15 13
144 002 โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 9 23 9
145 004 โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป 0 0 0
146 153 โรงเรียนพระกุมารเยซูเชียงของ 2 2 2
147 128 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 16 94 36
148 129 โรงเรียนวรรณศรวิทยา 4 12 7
149 146 โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 2 9 2
150 149 โรงเรียนอนุบาลสุขเจริญพิทยา 1 3 2
151 010 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 6 12 10
152 013 โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล 0 0 0
153 014 โรงเรียนเทศบาลตำเวียงเทิง 0 0 0
รวม 653 1601 1047
2648


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]