หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cri4

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายอานนท์ ศักดิ์เรืองฤทธิ์โรงเรียน อนุบาลเชียงของประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจจิมา จันธิมา โรงเรียนบ้านเกี๋ยง กรรมการ
3. นางอนงค์ บุดดีโรงเรียนบ้านหลู้กรรมการ
4. นางสุภาพร บัวผัด โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปากรรมการ
5. นางสาวนิภารัตน์ วงศ์ราช โรงเรียนอนุบาลยางฮอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายทวีศักดิ์ จินะสิทธิ์ โรงเรียนบ้านห้วยซ้อประธานกรรมการ
2. นายพีรวัฒน์ เทพจักร์โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีกรรมการ
3. นายจักรพงศ์ ปาละมาโรงเรียนบ้านห้วยหานกรรมการ
4. นายศุภฤทธิ์ ไชยเลิศ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสุภาพ เทพกัณฑ์ โรงเรียนบ้านเขียะประธานกรรมการ
2. นายยุทธชัย วงศ์นภาไพศาล โรงเรียนลูกรักเชียงของกรรมการ
3. นายทินกร จอมสวรรค์โรงเรียนอนุบาลตาดควันกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ วงศ์ชัย โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายคมกริช จบศรี โรงเรียนบ้านร่องแช่ประธานกรรมการ
2. นายวรนารถ สุวรรณศิลป์ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยกรรมการ
3. นางพรทิพย์ ชวมงคลสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านเขียะกรรมการ
4. นายมงคล พิผ่วนนอก โรงเรียนบ้านราษฏร์ภักดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายนิโรธ ภูมิสายดรโรงเรียน สันทรายงามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชนา ยาแก้วหล้า โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคมกรรมการ
3. นายอภิสิทธิ์ ผลากอง โรงเรียนบ้านแก่นวิทยากรรมการ
4. นายธีรศักดิ์ สุขใหญ่ โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์กรรมการ
5. นางสาวอุไรวรรณ อุษาใจ โรงเรียนปอวิทยากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายประสงค์ อิ่นสุทะโรงเรียนบ้านใหม่โชคชัยประธานกรรมการ
2. นางณัฐฐินันท์ ปาละโรจนกุลโรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดีกรรมการ
3. นางศรีนวล สโรบลโรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์กรรมการ
4. นางสาวอารยา ศรชัยปัญญาโรงเรียนวรรณศรวิทยากรรมการ
5. นายธีรพงษ์ ธนะแก้วโรงเรียนปอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายอินทนง จันตาโรงเรียนบ้านแก่นวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ ก๋าใจโรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคมกรรมการ
3. นายผดุงศักดิ์ อำไพรโรงเรียนแม่หลวงอุปภัมถ์ไทยคีรีกรรมการ
4. นางเกสมณี สีโมโรงเรียนสันทรายงามวิทยากรรมการ
5. นางศรีนวล สโรบลโรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายครรชนพล ประใจโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยากรรมการ
2. นางมณี ไชยสมบัติ โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตรกรรมการ
3. นางราตรี สามีโรงเรียนอนุบาลพญาเม็งรายกรรมการ
4. นางวิภาดา ถูนาแก้วโรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์กรรมการ
5. นางรัชดา ตลับทองโรงเรียนบ้านตองม่วงชุมกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางดรุณี ศรีติสารโรงเรียนบ้านศรีลานนาประธานกรรมการ
2. นางสาวนงเยาว์ ปินคำโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
3. นางสาววรัญญา จันทร์ตระกุลโรงเรียนบรรพตวิทยากรรมการ
4. นางสาวกรพินธุ์ พวงมาลาโรงเรียนสันสะลีกวิทยากรรมการ
5. นางโสภา พรหมงามโรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสำราญ เอี่ยวเฮงโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดประธานกรรมการ
2. นางจินัดดา ชมภูเขาโรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่กรรมการ
3. นางวิทูร นันทสุวรรณโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลางกรรมการ
4. นางรุ่งอรุณ โสไชยโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์กรรมการ
5. นางสุจิรา วรรณสารโรงเรียนบ้านบุญเรืองกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายเรืองศักดิ์ กระภูฤทธิ์โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168ประธานกรรมการ
2. นายบุญเรือง กุสาวดีโรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์กรรมการ
3. นางสาวรังสิยา บุญประสพโรงเรียนอนุบาลพญาเม็งรายกรรมการ
4. นางพวงผการ์ กวงแหวนโรงเรียนบ้านศรีสะอาดกรรมการ
5. นางณาตยาณี เทือกตาโรงเรียนบ้านห้วยโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายเรืองศักดิ์ กระภูฤทธิ์โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168ประธานกรรมการ
2. นายบุญเรือง กุสาวดีโรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์กรรมการ
3. นางสาวรังสิยา บุญประสพโรงเรียนอนุบาลพญาเม็งรายกรรมการ
4. นางพวงผการ์ กวงแหวนโรงเรียนบ้านศรีสะอาด กรรมการ
5. นางณาตยาณี เทือกตาโรงเรียนบ้านห้วยโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายทวีศักดิ์ สมควรโรงเรียนขุนขวากพิทยาประธานกรรมการ
2. นางมยุรา กาจิตรโรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่ารองประธานกรรมการ
3. นายอาทิตย์ มูลเพชรโรงเรียนลูกรักเชียงของกรรมการ
4. นางสาวโสภา รังษีโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปากรรมการ
5. นางสาวนิตยา คำเป๊กโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายทวีศักดิ์ สมควรโรงเรียนขุนขวากพิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ มูลเพชรโรงเรียนลูกรักเชียงของกรรมการ
3. นางสาวโสภา รังษีโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปากรรมการ
4. นางพวงทอง สุทธศิลป์โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดกรรมการ
5. นางสาวนิตยา คำเป๊กโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายทนง ตายันโรงเรียนบ้านเชียงคานประธานกรรมการ
2. นายอนุศักดิ์ ฮงประยูรโรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการ
3. นายพิพัฒน์ อหันตะ โรงเรียนบ้านห้วยหานกรรมการ
4. นางสาวปาริชาต ไชยวุฒิ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์กรรมการ
5. นางอัญชลี ชินะช่าย โรงเรียนขุนขวากพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายทนง ตายัน โรงเรียนบ้านเชียงคานประธานกรรมการ
2. นายอนุศักดิ์ ฮงประยูร โรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการ
3. นายพิพัฒน์ อหันตะ โรงเรียนบ้านห้วยหานกรรมการ
4. นางสาวปาริชาต ไชยวุฒิ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์กรรมการ
5. นางอัญชลี ชินะช่าย โรงเรียนขุนขวากพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายวิชัย กาวิน โรงเรียนบ้านกระแลประธานกรรมการ
2. นางนัทธิณี โสภาพรม โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวงรองประธานกรรมการ
3. นางสาววลี จเรพนาเวศ โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีปกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ แก้วแพร่ โรงเรียนขุนขวากพิทยากรรมการ
5. นายศุภเกียรติ สมณช้างเผือกโรงเรียนบ้านห้วยเอียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวิชัย กาวิน โรงเรียนบ้านกระแลประธานกรรมการ
2. นางนัทธิณี โสภาพรม โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวงรองประธานกรรมการ
3. นางสาววลี จเรพนาเวศ โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีปกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ แก้วแพร่ โรงเรียนขุนขวากพิทยากรรมการ
5. นายศุภเกียรติ สมณช้างเผือก โรงเรียนบ้านห้วยเอียน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสิทธิพงษ์ ช่างหัตถ์ โรงเรียนบ้านห้วยหานประธานกรรมการ
2. นางกชพรรณ เพชรใจศักดิ์โรงเรียนบ้านบ่อแสงกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ลิ้มวิเศษศิลป์ โรงเรียนบ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นายสมศิลป์ กองวงศ์ โรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ เครือทองศรี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสิทธิพงษ์ ช่างหัตถ์ โรงเรียนบ้านห้วยหานประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ลิ้มวิเศษศิลป์ โรงเรียนบ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์กรรมการ
3. นายสมศิลป์ กองวงศ์ โรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
4. นางกชพรรณ เพชรใจศักดิ์โรงเรียนบ้านบ่อแสง กรรมการ
5. นายไพฑูรย์ เครือทองศรี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวาทิตย์ ศรีจะตะ โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทยประธานกรรมการ
2. นางสายชม ไชยศรี โรงเรียนบ้านสองพี่น้องกรรมการ
3. นายธนัถสิทธิ์ ปันสมโรงเรียนบรรพตวิทยา กรรมการ
4. นางกัญรดา ไทยกุล โรงเรียนอนุบาลขุนตาลกรรมการ
5. นายธีระพล โพธิ โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายวาทิตย์ ศรีจะตะ โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทยประธานกรรมการ
2. นางสายชม ไชยศรี โรงเรียนบ้านสองพี่น้องกรรมการ
3. นายธนัถสิทธิ์ ปันสมโรงเรียนบรรพตวิทยา กรรมการ
4. นางกัญรดา ไทยกุล โรงเรียนอนุบาลขุนตาลกรรมการ
5. นางธีรพล โพธิ โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสินชัย ตาหล้า โรงเรียนพญาภิภักดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาคร ขอนดอก โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวงกรรมการ
3. นายสถิต สุทธมงคลโรงเรียน เด็กดีพิทยาคมกรรมการ
4. นายสถาพร สุริยะชัย โรงเรียนบ้านห้วยหานกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ แข่งขัน โรงเรียนขุนขวากพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายอุดม ชิดชม โรงเรียนร่องขุ่นป่าข่าประธานกรรมการ
2. นางสาวดรุณี จอมมงคล โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยากรรมการ
3. นายพีระ ยาปะโลหิต โรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
4. นายชัย ศรีสูงเนิน โรงเรียนบ้านชมภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายอุดม ชิดชม โรงเรียนร่องขุ่นป่าข่าประธานกรรมการ
2. นางสาวดรุณี จอมมงคล โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยากรรมการ
3. นายพีระ ยาปะโลหิต โรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
4. นายชัย ศรีสูงเนิน โรงเรียนบ้านชมภูกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายอุดร รู้ยามโรงเรียนอนุบาลขุนตาล (ป่าตาล-เจดีย์)ประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ แก้วเทพ โรงเรียนบ้านรักแผ่นดินรองประธานกรรมการ
3. นางวชิรญาณ์ ศรีสุข โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงกรรมการ
4. นางสาวดวงพร วงค์ป้อ โรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการ
5. นายหัสนัยน์ ปันนา โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายอุดร รู้ยามโรงเรียนอนุบาลขุนตาล (ป่าตาล-เจดีย์)ประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ แก้วเทพ โรงเรียนบ้านรักแผ่นดินรองประธานกรรมการ
3. นางวชิรญาณ์ ศรีสุข โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงกรรมการ
4. นางสาวดวงพร วงค์ป้อโรงเรียน อนุบาลเชียงของกรรมการ
5. นายหัสนัยน์ ปันนา โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายอุดร รู้ยาม โรงเรียนอนุบาลขุนตาล (ป่าตาล-เจดีย์) ประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ แก้วเทพ โรงเรียนบ้านรักแผ่นดินรองประธานกรรมการ
3. นางวชิรญาณ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงกรรมการ
4. นางสาวดวงพร วงค์ป้อ โรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการ
5. นายหัสนัยน์ ปันนา โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายอุดร รู้ยามโรงเรียนอนุบาลขุนตาล (ป่าตาล-เจดีย์)ประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ แก้วเทพโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินรองประธานกรรมการ
3. นางวชิรญาณ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงกรรมการ
4. นางสาวดวงพร วงค์ป้อโรงเรียนครูอนุบาลเชียงของกรรมการ
5. นายหัสนัยน์ ปันนาโรงเรียนเพียงหลวง 16 (บ้านร่มโพธิ์ไทย)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายอุดร รู้ยามโรงเรียนอนุบาลขุนตาล (ป่าตาล-เจดีย์)ประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ แก้วเทพโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินรองประธานกรรมการ
3. นางวชิรญาณ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงกรรมการ
4. นางสาวดวงพร วงค์ป้อโรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการ
5. นายหัสนัยน์ ปันนาโรงเรียนเพียงหลวง 16 (บ้านร่มโพธิ์ไทย)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายอุดร รู้ยามโรงเรียนอนุบาลขุนตาล (ป่าตาล-เจดีย์) ประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ แก้วเทพโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินรองประธานกรรมการ
3. นางวชิรญาณ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงกรรมการ
4. นางสาวดวงพร วงค์ป้อโรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการ
5. นายหัสนัยน์ ปันนาโรงเรียนเพียงหลวง 6 (บ้านร่มโพธิ์ไทย)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายอุดร รู้ยามโรงเรียนอนุบาลขุนตาล (ป่าตาล-เจดีย์)ประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ แก้วเทพโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินรองประธานกรรมการ
3. นางวชิรญาณ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงกรรมการ
4. นางสาวดวงพร วงค์ป้อโรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการ
5. นายหัสนัยน์ ปันนาโรงเรียนเพียงหลวง 16 (บ้านร่มโพธิ์ไทย)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายอุดร รู้ยามโรงเรียนอนุบาลขุนตาล (ป่าตาล-เจดีย์)ประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ แก้วเทพโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินรองประธานกรรมการ
3. นางวชิรญาณ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านป่าซางดงหลวงกรรมการ
4. นางดวงพร วงค์ป้อโรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการ
5. นายหัสนัยน์ ปันนาโรงเรียนเพียงหลวง 16 (บ้านร่มโพธิ์ไทย)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายอุดร รู้ยามโรงเรียนอนุบาลขุนตาล (ป่าตาล-เจดีย์) ประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ แก้วเทพโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินรองประธานกรรมการ
3. นางวชิรญาณ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงกรรมการ
4. นางดวงพร วงค์ป้อโรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการ
5. นายหัสนัยน์ ปันนาโรงเรียนเพียงหลวง 16 (บ้านร่มโพธิ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายอุดร รู้ยาม โรงเรียนอนุบาลขุนตาล (ป่าตาล-เจดีย์) ประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ แก้วเทพ โรงเรียนบ้านรักแผ่นดินรองประธานกรรมการ
3. นางวชิรญาณ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงกรรมการ
4. นางสาวดวงพร วงค์ป้อ โรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการ
5. นายหัสนัยน์ ปันนา โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายอุดร รู้ยาม โรงเรียนอนุบาลขุนตาล (ป่าตาล-เจดีย์) ประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ แก้วเทพ โรงเรียนบ้านรักแผ่นดินรองประธานกรรมการ
3. นางวชิรญาณ์ ศรีสุข โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงกรรมการ
4. นางสาวดวงพร วงค์ป้อ โรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการ
5. นายหัสนัยน์ ปันนา โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายอุดร รู้ยาม โรงเรียนอนุบาลขุนตาล (ป่าตาล-เจดีย์) ประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ แก้วเทพ โรงเรียนบ้านรักแผ่นดินรองประธานกรรมการ
3. นางวชิรญาณ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงกรรมการ
4. นางสาวดวงพร วงค์ป้อ โรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการ
5. นายหัสนัยน์ ปันนา โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายอุดร รู้ยามโรงเรียนอนุบาลขุนตาล (ป่าตาล - เจดีย์)ประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ แก้วเทพ โรงเรียนบ้านรักแผ่นดินรองประธานกรรมการ
3. นางวชิรญาณ์ ศรีสุข โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงกรรมการ
4. นางสาวดวงพร วงค์ป้อ โรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการ
5. นายหัสนัยน์ ปันนา โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายอุดร รู้ยาม โรงเรียนอนุบาลขุนตาล (ป่าตาล - เจดีย์) ประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ แก้วเทพ โรงเรียนบ้านรักแผ่นดินรองประธานกรรมการ
3. นางวชิรญาณ์ ศรีสุขโรงเรียน บ้านทุ่งซางดงหลวงกรรมการ
4. นางสาวดวงพร วงค์ป้อโรงเรียน อนุบาลเชียงของกรรมการ
5. นายหัสนัยน์ ปันนา โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายอุดร รู้ยามโรงเรียนอนุบาลขุนตาล (ป่าตาล-เจดีย์)ประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ แก้วเทพโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินรองประธานกรรมการ
3. นางวชิรญาณ์ ศรีสุข โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงกรรมการ
4. นางสาวดวงพร วงค์ป้อ โรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการ
5. นายหัสนัยน์ ปันนา โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายอุดร รู้ยาม โรงเรียนอนุบาลขุนตาลประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ แก้วเทพ โรงเรียนบ้านรักแผ่นดินกรรมการ
3. นางวชิรญาณ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงกรรมการ
4. นางสาวดวงพร วงค์ป้อ โรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการ
5. นายหัสนัยน์ ปันนา โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายสะอาด สุวรรณทาโรงเรียนบ้านดอนมหาวันประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงมณี พรมอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการ
3. นายพิชัย ตาหล้าโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินกรรมการ
4. นางสาวดลยา แสนธรรมมาโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีกรรมการ
5. นายศิรชัย ถิ่นวงษ์แยโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสะอาด สุวรรณทาโรงเรียนบ้านดอนมหาวันประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงมณี พรมอินทร์โรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการ
3. นายพิชัย ตาหล้าโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินกรรมการ
4. นางสาวดลยา แสนธรรมมาโรงเรียน แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีกรรมการ
5. นายศิรชัย ถิ่นวงค์แย โรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสะอาด สุวรรณทาโรงเรียนบ้านดอนมหาวันประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงมณี พรมอินทร์โรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการ
3. นายพิชัย ตาหล้าโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินกรรมการ
4. นางสาวดลยา แสนธรรมมาโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีกรรมการ
5. นายศิรชัย ถิ่นวงค์แยโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสะอาด สุวรรณทา โรงเรียนบ้านดอนมหาวันประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงมณี พรมอินทร์โรงเรียน อนุบาลเชียงของกรรมการ
3. นายพิชัย ตาหล้าโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินกรรมการ
4. นางสาวดลยา แสนธรรมมาโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีกรรมการ
5. นายศิรชัย ถิ่นวงค์แยโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นางกรองกาญจน์ เปรมประเสริฐโรงเรียนบ้านสันป่าบงประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต สุวรรณผูกโรงเรียนบ้านห้วยหานกรรมการ
3. นายสามารถ คัญทัพโรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการ
4. นางนิตยา ใจวังโรงเรียนบ้านร่องกอกกรรมการ
5. นางสาวฐิติรัตน์ ไชยประเสริฐโรงเรียนบ้านโล๊ะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางยุพา ตินารีโรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)ประธานกรรมการ
2. นายเสกสรร ช่วยแก้ไขโรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการ
3. นายไอลดา คำมีผลโรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางพัทธ์ธิดา โพธิ์เกตุโรงเรียนบ้านบุญนาคกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ ซาวคำเขตต์โรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นางกรองกาญจน์ เปรมประเสริฐโรงเรียน บ้านสันป่าบงประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต สุวรรณผูกโรงเรียนบ้านห้วยหานกรรมการ
3. นายสามารถ คัญทัพโรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการ
4. นางนิตยา ใจวังโรงเรียนบ้านร่องกอกกรรมการ
5. นางสาวฐิติรัตน์ ไชยประเสริฐโรงเรียนบ้านโล๊ะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางยุพา ตินารีโรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)ประธานกรรมการ
2. นายเสกสรร ช่วยแก้ไขโรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการ
3. นางไอลดา คำมีผล โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางพัทธ์ธิดา โพธิ์เกตุโรงเรียนบ้านบุญนาคกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ ซาวคำเขตต์โรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางกรองกาญจน์ เปรมประเสริฐโรงเรียนบ้านสันป่าบงประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต สุวรรณผูกโรงเรียนบ้านห้วยหานกรรมการ
3. นายสามารถ คัญทัพโรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการ
4. นางนิตยา ใจวังโรงเรียนบ้านร่องกอกกรรมการ
5. นางสาวฐิติรัตน์ ไชยประเสริฐโรงเรียนบ้านโล๊ะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางกรองกาญจน์ เปรมประเสริฐ โรงเรียนบ้านสันป่าบงประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต สุวรรณผูกโรงเรียนบ้านห้วยหานกรรมการ
3. นายสามารถ คัญทัพโรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการ
4. นางนิตยา ใจวังโรงเรียนบ้านร่องกอกกรรมการ
5. นางสาวฐิติรัตน์ ไชยประเสริฐโรงเรียนบ้านโล๊ะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นางยุพา ตินารีโรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)ประธานกรรมการ
2. นายเสกสรร ช่วยแก้ไขโรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการ
3. นางไอลดา คำมีผลโรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางพัทธ์ธิดา โพธิ์เกตุโรงเรียนบ้านบุญนาคกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ ซาวคำเขตต์ โรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสิรินภา วิภารุ่งโรจน์โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้วประธานกรรมการ
2. นายไชยทัศน์ สีสง่าโรงเรียนบ้านกระแลกรรมการ
3. นายภานุมาศ ยาไทยสงค์โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)กรรมการ
4. นายพงศกร กากูลโรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์กรรมการ
5. นางสุภาพร ทองไทยโรงเรียนปอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นางยุพา ตินารีโรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)ประธานกรรมการ
2. นายเสกสรร ช่วยแก้ไขโรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการ
3. นางไอลดา คำมีผลโรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางพัทธิดา โพธิ์เกตุโรงเรียนบ้านบุญนาคกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ ซาวคำเขตต์โรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสิรินภา วิภารุ่งโรจน์โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้วประธานกรรมการ
2. นายไชยทัศน์ สีสง่าโรงเรียนบ้านกระแลกรรมการ
3. นายภานุมาศ ยาไทยสงค์โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)กรรมการ
4. นายพงศกร กากูลโรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์กรรมการ
5. นางสุภาพร ทองไทยโรงเรียนปอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นางสิรินภา วิภารุ่งโรจน์โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้วประธานกรรมการ
2. นายไชยทัศน์ สีสง่าโรงเรียนบ้านกระแลกรรมการ
3. นายภานุมาศ ยาไทยสงค์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)กรรมการ
4. นายพงศกร กากูลโรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์กรรมการ
5. นางสุภาพร ทองไทยโรงเรียนปอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นางสิรินภา วิภารุ่งโรจน์โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้วประธานกรรมการ
2. นายไชยทัศน์ สีสง่าโรงเรียนบ้านกระแลกรรมการ
3. นายภานุมาศ ยาไทยสงค์โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)กรรมการ
4. นายพงศกร กากูลโรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์กรรมการ
5. นางสุภาพร ทองไทยโรงเรียนปอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ ยะตั๋นโรงเรียนบ้านบ่อแสงประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ ชัชวาลปรีชาโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินกรรมการ
3. นายวรพล อุ่นทะวารีโรงเรียนปอวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายกฤศวัฒน์ อนันตนริศกูล สพม.34ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง ศึกษานิเทศก์กรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ อักษรดิษฐ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)กรรมการ
4. นางสาวพรวิไล ชัยหาเทพ โรงเรียนบ้านแผ่นดินทองกรรมการ
5. นางสาวศิริอำภา สายหล้า โรงเรียนบ้านโล๊ะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง ศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นายกฤศวัฒน์ อนันตนริศกูล สพม.34กรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ อักษรดิษฐ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)กรรมการ
4. นางสาวพรวิไล ชัยหาเทพ โรงเรียนบ้านแผ่นดินทองกรรมการ
5. นางสาวศิริอำภา สายหล้า โรงเรียนบ้านโล๊ะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง ศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นายกฤศวัฒน์ อนันตนริศกูล สพม.34กรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ อักษรดิษฐ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)กรรมการ
4. นางสาวพรวิไล ชัยหาเทพ โรงเรียนบ้านแผ่นดินทองกรรมการ
5. นางสาวศิริอำภา สายหล้า โรงเรียนบ้านโล๊ะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง ศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นายกฤศวัฒน์ อนันตนริศกูลสพม.34กรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ อักษรดิษฐ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)กรรมการ
4. นางสาวพรวิไล ชัยหาเทพ โรงเรียนบ้านแผ่นดินทองกรรมการ
5. นางสาวศิริอำภา สายหล้า โรงเรียนบ้านโล๊ะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง ศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นายกฤศวัฒน์ อนันตนริศกูล สพม.34กรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ อักษรดิษฐ์โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)กรรมการ
4. นางสาวพรวิไล ชัยหาเทพโรงเรียน บ้านแผ่นดินทองกรรมการ
5. นางสาวศิริอำภา สายหล้า โรงเรียนบ้านโล๊ะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง ศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นายกฤศวัฒน์ อนันตนริศกูล สพม.34กรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ อักษรดิษฐ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)กรรมการ
4. นางสาวพรวิไล ชัยหาเทพ โรงเรียนบ้านแผ่นดินทองกรรมการ
5. นางสาวศิริอำภา สายหล้า โรงเรียนบ้านโล๊ะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายณรงค์ ยะตั๋น โรงเรียนบ้านบ่อแสงประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ ชัชวาลปรีชา โรงเรียนบ้านรักแผ่นดินกรรมการ
3. นายวรพล อุ่นทะวารี โรงเรียนปอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายณรงค์ ยะตั๋น โรงเรียนบ้านบ่อแสงประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ ชัชวาลปรีชา โรงเรียนบ้านรักแผ่นดินกรรมการ
3. นายวรพล อุ่นทะวารี โรงเรียนปอวิทยากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายเจริญ โกศัยโรงเรียนบ้านทรายทองประธานกรรมการ
2. นายรัฐวิชญ์ สารเทพโรงเรียนปอวิทยากรรมการ
3. นายวิทยา สุระรินทร์โรงเรียนบ้านห้วยโป่งกรรมการ
4. นายณรงค์ชัย ไชยาศิรินทร์โรจน์โรงเรียนบ้านป่าจี้กรรมการ
5. นางกรชพรรณ รวมจิตรโรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายพุฒ พรมมินทร์โรงเรียนริมโขงพิทยาประธานกรรมการ
2. นายภัทรพล ปาละโรจนกุลโรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวงกรรมการ
3. นายณรงค์ พละดรโรงเรียนเพียงหลวง 16กรรมการ
4. ว่าที่พันโทมรกต อินปั๋นโรงเรียนบ้านห้วยคุกรรมการ
5. นายสัจจา ประชันกิจพัฒนาโรงเรียนบรรพตวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายฉัตรพล นันทะเสนโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดประธานกรรมการ
2. นายวิชา เกิ้งบุรีโรงเรียนบ้านขอนซุงกรรมการ
3. นางสุพิณ พรมมินทร์โรงเรียนบ้านน้ำม้ากรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา รักคำโรงเรียนบ้านต้าหลวงกรรมการ
5. นายภัทรพงศ์ สิมงามโรงเรียนบ้านสันป่าบงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายรุ่งธรรม บุญสุระโรงเรียนบ้านทุ่งโห้งประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ปราศรัยโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินรองประธานกรรมการ
3. นางจันทร์ฉาย หมื่นจินะโรงเรียนชุมชนสถาน (ราษฎร์ดรุณวิทย์)กรรมการ
4. นางสาวสุมาลี สุริยะโชติโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลางกรรมการ
5. นางพาณี อินมงคลโรงเรียนขุนขวากพิทยา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายรุ่ง ใจมาโรงเรียนบ้านต้านาล้อมประธานกรรมการ
2. นางวาสนา เทพทองปันโรงเรียนบ้านตีนเป็ดกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา ก๋าแก้วโรงเรียนขุนขวากพิทยากรรมการ
4. นางพิมพิลา ตุ้ยสืบโรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายศรัณย์ วงศ์สารภีโรงเรียนอนุบาลเชียงของประธานกรรมการ
2. นายอัศวิน ซ้อนพุฒโรงเรียนบ้านป่าม่วงกรรมการ
3. นายสุปรียา แวงวรรณ โรงเรียนสันทรายงามวิทยากรรมการ
4. นายศุภกร อะสะนิธิ โรงเรียนอนุบาลพระเนตรกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายอินสม ศรีคำ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปาประธานกรรมการ
2. นายวัลภา สุทธาพจน์ โรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
3. นายชูเกียรติ เฉียบแหลมโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินกรรมการ
4. นางอุบล เงินแท้ โรงเรียนอนุบาลขุนตาลกรรมการ
5. นางสาวมณีวรรณ รวมจิตต์ โรงเรียนบ้านหลู้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจงรัก กาญจนกัญโหโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นายสุนทร เหลี่ยมใส โรงเรียนสันสะลีกวิทยากรรมการ
3. นางสาววัชรากร เมฆสินธุ์โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์กรรมการ
4. นางสาวกนกวลี ท้วมจันทร์โรงเรียนบ้านดอนไชยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ ทาคำวงค์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญวิสา วิชารักษ์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์กรรมการ
3. นายชัยวุฒิ เทศสิงห์ โรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการ
4. นางสาวรุ่งพร จิตมะโนวรรณ์ โรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพิชญาภัค พันธุ์มณี โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกษมาพร ปัญญาสุ โรงเรียนลูกรักเชียงของกรรมการ
3. นายอิสระ เป็กธนู โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่นกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายสายัณห์ ขิไสยาโรงเรียน บ้านห้วยหานประธานกรรมการ
2. นายวรวุฒิ รวมสุข โรงเรียนบ้านเวียงหวายกรรมการ
3. นายวิเชียร วันควร โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีปกรรมการ
4. นายสมพัฒ ทองสุข โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดีกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายฉัตรชัย วิสามารถโรงเรียน ปางหัดสหศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นายภาณุวิชญ์ เตชะบูรณ์ โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นางสาวกษมาพร ปัญญาสุ โรงเรียนลูกรักเชียงของกรรมการ
4. นายธนากร วิชา โรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายทัศนัย คำมีผล โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์ฯประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรา สังรวม โรงเรียนพระกุมารเยซูกรรมการ
3. นางสาวธันวาลักขณ์ ช่างปัด โรงเรียนร่มโพธิ์ไทยสาขาพิทักษ์ไทยกรรมการ
4. นางสุคำ อินทร์ต๊ะ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่นกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายภานุพงศ์ อัครเสถียรพงศ์ โรงเรียนบ้านบ่อแสงประธานกรรมการ
2. นางสาวยลดา อุตมะ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดกรรมการ
3. นางสาววิไลพร สีปิน โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งรายกรรมการ
4. นายภิชัย ยาวิเลิง โรงเรียนขุนขวากพิทยากรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายนฐากูร จำรัส โรงเรียนบ้านเวียงหมอกประธานกรรมการ
2. นางวัลภา สุทธาพจน์ โรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
3. นางสาวปาณิสรา ลาพิงโรงเรียนเด็กดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุมิตรา ไชยลังการโรงเรียน ปอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายทัศนัย คำมีผล โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ชุ่มเมืองเย็น โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยากรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ เตชะบูรณ์โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีกรรมการ
4. นายสิทธิพงษ์ รัศมี โรงเรียนบ้านห้วยหานกรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ ส่องแสง โรงเรียนชุมชนสถานกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางนิตยา ใจคำโรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวงประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร วันควร โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีปกรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ สุโพธิณะ โรงเรียนบ้านร่องกอกกรรมการ
4. นายศิวกรณ์ คำปา โรงเรียนบ้านห้วยคุกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายศราวุฒิ เมืองมาหล้า โรงเรียนบ้านสันชุมประธานกรรมการ
2. นายเทพนภ กัณฑ์ทอง โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งรายกรรมการ
3. นายจำรัส สมควร โรงเรียนบ้านห้วยคุกรรมการ
4. นายธีรภัทร ยะติพันธ์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยากรรมการ
5. นายธีรพงษ์ ปานต๊ะรังษีโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายศราวุฒิ เมืองมาหล้า โรงเรียนบ้านสันชุมประธานกรรมการ
2. นายเทพนภ กัณฑ์ทอง โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งรายกรรมการ
3. นายจำรัส สมควร โรงเรียนบ้านห้วยคุกรรมการ
4. นายธีรภัทร ยะติพันธ์โรงเรียน กิตติคุณเทิงวิทยากรรมการ
5. นายธีรพงษ์ ปานต๊ะรังษีโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายนิรันดร์ แสงแก้วโรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่ประธานกรรมการ
2. นายจำรุณ กาละวงค์โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อยกรรมการ
3. นางศรีวรรณ สยามโรงเรียนบ้านต้าหลวงกรรมการ
4. นางชุติมนฑน์ เมืองแก่นโรงเรียนบ้านเวียงหมอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวจวงจันทร์ จันทิมาโรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้ประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ แสงแก้วโรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่กรรมการ
3. นายจำรุณ กาละวงค์โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อยกรรมการ
4. นางศรีวรรณ สยามโรงเรียนบ้านต้าหลวงกรรมการ
5. นางชุติมณฑ์ เมืองแก่นโรงเรียนบ้านเวียงหมอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายวิษณุพงศ์ การดีโรงเรียนบ้านเวียงหมอกประธานกรรมการ
2. นางศรีนวล ปัญญาดีโรงเรียนบ้านปล้องใต้กรรมการ
3. นายอุดม ปัญญาสุโรงเรียนบ้านครึ่งกรรมการ
4. นายพิรุณ โท่นขัดโรงเรียนริมโขงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวิษณุพงศ์ การดีโรงเรียนบ้านเวียงหมอกประธานกรรมการ
2. นายอุดม ปัญญาสุโรงเรียนบ้านครึ่งกรรมการ
3. นางศรีนวล ปัญญาดีโรงเรียนบ้านปล้องใต้กรรมการ
4. นายพิรุณ โท่นขัดโรงเรียนริมโขงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางอรุณรัตน์ อินทะมาโรงเรียนบ้านห้วยสักประธานกรรมการ
2. นางสาวศุทธินี ไกลถิ่นโรงเรียนบ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์)กรรมการ
3. นายธวัชชัย รอบรู้โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยากรรมการ
4. นางสิริกาญจน์ ดวงสุขโรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางมนัญชยา ไกลถิ่นโรงเรียนบ้านแก่นวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริพร เมืองดีโรงเรียนขุนขวากพิทยากรรมการ
3. นายวรสิทธิ์ ภูถาวรโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีกรรมการ
4. นางพุทธพร ปิ่นสกุลโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยากรรมการ
5. นางสาวจีรวรรณ มาลพัฒน์โรงเรียนบ้านเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางแสงจันทร์ แสงเพชรโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา ปานกลางโรงเรียนหนองแรดวิทยากรรมการ
3. นางสาวนับดาว ปัญญะติโรงเรียนเพียงหลวง 16 กรรมการ
4. นายสังวาลย์ เจริญทรัพย์โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้วกรรมการ
5. นางศิริลักษณ์ น้องรักษ์โรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายชัยนรินทร์ จารุพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพงษ์ โกศิลป์โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยากรรมการ
3. นางเกษมศรี บุตรสารโรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคีกรรมการ
4. นายชลอ แดงไฟโรงเรียนบ้านปากอิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางแสงจันทร์ แสงเพชรโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา ปานกลางโรงเรียนหนองแรดวิทยากรรมการ
3. นางสาวนับดาว ปัญญะติโรงเรียนเพียงหลวง 16 (บ้านร่มโพธิ์ไทย)กรรมการ
4. นางสังวาลย์ เจริญทรัพย์โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้วกรรมการ
5. นายศิริลักษณ์ น้องรักษ์โรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ปันทะยมโรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์)ประธานกรรมการ
2. นายธรรม์ณฐกร เขตต์สิริวรกุลโรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน (คณาราษฎร์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางพกายกุล รัตน์น้ำหินโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวปริญทิพย์ ท่าว่องโรงเรียนบ้านก๊อกรรมการ
3. นางลำดวน ไชยิถะโรงเรียนบ้านศรีสว่างกรรมการ
4. นางพรทิพย์ มูลพร้อมโรงเรียนอนุบาลตาดควันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางพกายกุล รัตน์น้ำหินโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวปริญทิพย์ ท่าว่องโรงเรียนบ้านก๊อกรรมการ
3. นางลำดวน ไชยิถะโรงเรียนบ้านศรีสว่างกรรมการ
4. นางพรทิพย์ มูลพร้อมโรงเรียนอนุบาลตาดควันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสาวนฤมล จินะราชโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยประธานกรรมการ
2. นางเรณุมาศ อำนวยการสกุลโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยากรรมการ
3. นางสาววาสนา ชุมภูโรงเรียนบ้านห้วยหานกรรมการ
4. นางอรทัย สมิทรปัญญาโรงเรียนอนุบาลพญาเม็งรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางนฤมล จินะราชโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยประธานกรรมการ
2. นางเรณุมาศ อำนวยการสกุลโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยากรรมการ
3. นางสาววาสนา ชุมภูโรงเรียนบ้านห้วยหานกรรมการ
4. นางอรทัย สมิทรปัญญาโรงเรียนอนุบาลพญาเม็งรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางปทุมวัน นุภาพโรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางผกาแก้ว คำเรืองโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์กรรมการ
3. นางขนิษฐา บุตรดีโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางปทุมวรรณ นุภาพโรงเรียนสันเชียงใหม่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางผกาแก้ว คำเรืองโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์กรรมการ
3. นางกัลยาภรณ์ มาแสนโรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
4. นางขนิษฐา บุตรดีโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางจันทร์คำ ยศแก่นโรงเรียนอนุบาลตาดควันประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์ สอนจิตต์โรงเรียนบ้านห้วยห้อมกรรมการ
3. นางกิรัณ มหาวรรณ์โรงเรียนบ้านเวียงหมอกกรรมการ
4. นางสาวสายฝน แสงแก้วโรงเรียนบรรพตวิทยากรรมการ
5. นางจีรพร จันทร์ต๊ะวงค์โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์คำ ยศแก่นโรงเรียนอนุบาลตาดควันประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์ สอนจิตต์โรงเรียนบ้านห้วยห้อมกรรมการ
3. นางกิรัณ มหาวรรณ์โรงเรียนบ้านเวียงหมอกกรรมการ
4. นางสาวสายฝน แสงแก้วโรงเรียนบรรพตวิทยากรรมการ
5. นางจีรพร จันทร์ต๊ะวงค์โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปากรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางนันทิยา ชัยชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงคานประธานกรรมการ
2. นางสิริฉัตร ตุ้ยสาร โรงเรียนบ้านห้วยสักกรรมการ
3. นางรวิภา เจริญสุข โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคมกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ ถาหมี โรงเรียนบ้านบ่อแสงกรรมการ
5. นางวราภรณ์ แก้วแพร่ โรงเรียนบ้านหลู้กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางจินตนา ชำนาญ โรงเรียนบ้านเขียะประธานกรรมการ
2. นางนิรชร วันต๊ะ โรงเรียนอนุบาลยางฮอมกรรมการ
3. นางวิไล ลิ้มวิเศษศิลป์ โรงเรียนห้วยก้างรัฐ ประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นางเทียนทอง คันชิง โรงเรียนบ้านบุญนาคกรรมการ
5. นางวิภารัตน์ สมณช้างเผือก โรงเรียนบ้านแจมป๋องกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุกัณนา ทวีสุขโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชวนชม วงศ์ชัยโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยกรรมการ
3. นางทับทิม กันทะจักร์โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ ลือชาโรงเรียนปอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางพรรณี ฉายาโรงเรียนอนุบาลขุนตาล (ป่าตาลเจดีย์)ประธานกรรมการ
2. นางกฤษกร ถาวงศ์โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์กรรมการ
3. นางสาวบานอุบล บำรุงชาติโรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นางปริศนา บัวแสงโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่นกรรมการ
5. นางวิจิตรา ภูติโสโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางแสงจันทร์ วงศ์อาษาโรงเรียนบ้านหัวเวียงประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี รัตนาวิบูลย์โรงเรียนบ้านร่องแช่กรรมการ
3. นายสุพจน์ ปัญญาโรงเรียนปอวิทยากรรมการ
4. นางยงค์รัตน์ บุญเชื้อโรงเรียนบ้านปล้องส้านกรรมการ
5. นางคะนึงนิจ ปันทะยมโรงเรียนบ้านทุ่งอ่างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางแสงจันทร์ วงศ์อาษาโรงเรียนบ้านหัวเวียงประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี รัตนาวิบูลย์โรงเรียนบ้านร่องแช่กรรมการ
3. นายสุพจน์ ปัญญาโรงเรียนปอวิทยากรรมการ
4. นางยงค์รัตน์ บุญเชื้อโรงเรียนบ้านปล้องส้านกรรมการ
5. นางคะนึงนิจ ปันทะยมโรงเรียนบ้านทุ่งอ่างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางนงคราญ ชัยพงษ์โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบงประธานกรรมการ
2. นางนภาไพร ผาบไชยโรงเรียนหนองแรดวิทยากรรมการ
3. นางสาวโสภิณ พุทธิมาโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปากรรมการ
4. นายศราวุธ ไชยยศโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
5. นางสาวรจนา จันระวังยศโรงเรียนบ้านทุ่งอ่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนงคราญ ชัยพงษ์โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบงประธานกรรมการ
2. นางนภาไพร ผาบไชยโรงเรียนหนองแรดวิทยากรรมการ
3. นางสาวโสภิณ พุทธิมาโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปากรรมการ
4. นายศราวุธ ไชยยศโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
5. นางสาวรจนา จันระวังยศโรงเรียนบ้านทุ่งอ่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางนงคราญ ชัยพงษ์โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบงประธานกรรมการ
2. นางนภาไพร ผาบไชยโรงเรียนหนองแรดวิทยากรรมการ
3. นางสาวโสภิณ พุทธิมาโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปากรรมการ
4. นายศราวุธ ไชยยศโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
5. นางสาวรจนา จันระวังยศโรงเรียนบ้านทุ่งอ่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนงคราญ ชัยพงษ์โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบงประธานกรรมการ
2. นางนภาไพร ผาบไชยโรงเรียนหนองแรดวิทยากรรมการ
3. นางสาวโสภิณ พุทธิมาโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปากรรมการ
4. นายศราวุธ ไชยยศโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
5. นางสาวรจนา จันระวังยศโรงเรียนบ้านทุ่งอ่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางนงคราญ ชัยพงษ์โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบงประธานกรรมการ
2. นางนภาไพร ผาบไชยโรงเรียนหนองแรดวิทยากรรมการ
3. นางสาวโสภิณ พุทธิมาโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปากรรมการ
4. นายศราวุธ ไชยยศโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
5. นางสาวรจนา จันระวังยศโรงเรียนบ้านทุ่งอ่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพิรมณ์ วงศ์ชัยโรงเรียนบ้านตองม่วงชุมประธานกรรมการ
2. นางเพียงจันทร์ ยอดแก้วโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตรกรรมการ
3. นางสาวนงคราญ แซ่วุ่ยโรงเรียนบรรพตวิทยากรรมการ
4. นายอำนวย ยศคำโรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นางวันทนา ยงยืนโรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาคร วาสีอนุรักษ์โรงเรียนบ้านแผ่นดินทองประธานกรรมการ
2. นายสืบศักดิ์ นุกูลการโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปากรรมการ
3. นางศจีรัตน์ รู้ทำนองโรงเรียนบ้านต้าหลวงกรรมการ
4. นางแสงเดือน วงศ์ชัยโรงเรียนชุมชนศรีดอนชัยกรรมการ
5. นางสุกัลยา อุสาใจโรงเรียนบ้านทรายทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางพัชรินทร์ พลดรโรงเรียนบ้านแผ่นดินทองประธานกรรมการ
2. นายสืบศักดิ์ นุกูลการโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปากรรมการ
3. นางศจีรัตน์ รู้ทำนองโรงเรียนบ้านต้าหลวงกรรมการ
4. นางแสงเดือน วงศ์ชัยโรงเรียนชุมชนศรีดอนชัยกรรมการ
5. นางสาวสุกัลยา อุสาใจโรงเรียนบ้านทรายทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาคร วาสีอนุรักษ์โรงเรียนบ้านแผ่นดินทองประธานกรรมการ
2. นายสืบศักดิ์ นุกูลการโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปากรรมการ
3. นางศจีรัตน์ รู้ทำนองโรงเรียนบ้านต้าหลวงกรรมการ
4. นางแสงเดือน วงศ์ชัยโรงเรียนชุมชนศรีดอนชัยกรรมการ
5. นางสาวสุกัลยา อุสาใจโรงเรียนบ้านทรายทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพัชรินทร์ พละดรโรงเรียนบ้านแผ่นดินทองประธานกรรมการ
2. นายสืบศักดิ์ นุกูลการโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปากรรมการ
3. นางศจีรัตน์ รู้ทำนองโรงเรียนบ้านต้าหลวงกรรมการ
4. นางแสงเดือน วงศ์ชัยโรงเรียนชุมชนศรีดอนชัยกรรมการ
5. นางสาวสุกัลยา อุสาใจโรงเรียนบ้านทรายทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางสุจินดา สุริยะโรงเรียนบ้านต้านาล้อมประธานกรรมการ
2. นางแพรวพรรณี ศรีธาราธิคุณโรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์)กรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ ใจอารีย์โรงเรียนบรรพตวิทยากรรมการ
4. นางสาวดวงงา อินเทพโรงเรียนบ้านบุญเรืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุจินดา สุริยะโรงเรียนบ้านต้านาล้อมประธานกรรมการ
2. นางแพรวพรรณี ศรีธาราธิคุณโรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์)กรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ ใจอารีย์โรงเรียนบรรพตวิทยากรรมการ
4. นางสาวดวงงา อินเทพโรงเรียนบ้านบุญเรืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสุจินดา สุริยะโรงเรียนบ้านต้านาล้อมประธานกรรมการ
2. นางแพรวพรรณี ศรีธาราธิคุณโรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์)กรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ ใจอารีย์โรงเรียนบรรพตวิทยากรรมการ
4. นางสาวดวงงา อินเทพโรงเรียนบ้านบุญเรืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุจินดา สุริยะโรงเรียนบ้านต้านาล้อมประธานกรรมการ
2. นางแพรวพรรณี ศรีธาราธิคุณโรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์)กรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ ใจอารีย์โรงเรียนบรรพตวิทยากรรมการ
4. นางสาวดวงงา อินเทพโรงเรียนบ้านบุญเรืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสุจินดา สุริยะโรงเรียนบ้านต้านาล้อมประธานกรรมการ
2. นางแพรวพรรณี ศรีธาราธิคุณโรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์)กรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ ใจอารีย์โรงเรียนบรรพตวิทยากรรมการ
4. นางสาวดวงงา อินเทพโรงเรียนบ้านบุญเรืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาคร อินทะนันชัยโรงเรียนบ้านต้านาล้อมประธานกรรมการ
2. นางแพรวพรรณี ศรีธาราธิคุณโรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์)กรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ ใจอารีย์โรงเรียนบรรพตวิทยากรรมการ
4. นางสาวดวงงา อินเทพโรงเรียนบ้านบุญเรืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาคร อินทะนันชัยโรงเรียนบ้านต้านาล้อมประธานกรรมการ
2. นางแพรวพรรณี ศรีธาราธิคุณโรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์)กรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ ใจอารีย์โรงเรียนบรรพตวิทยากรรมการ
4. นางสาวดวงงา อินเทพโรงเรียนบ้านบุญเรืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวิมลมาศ บัวทอง โรงเรียนชุมชนบ้านสถานประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ไมตรี โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบงกรรมการ
3. นางรำไพ นันต๊ะ โรงเรียนบ้านปล้องใต้กรรมการ
4. นางจิตรลดา ภูถาวรโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีกรรมการ
5. นางอัมพวัน โพธิ โรงเรียนบ้านม่วงยายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวิมลมาศ บัวทองโรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์)ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ไมตรีโรงเรียนบ้านดอนมหาวันกรรมการ
3. นางรำไพ นันต๊ะโรงเรียนบ้านปล้องใต้กรรมการ
4. นางจิตรลดา ภูถาวรโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีกรรมการ
5. นางอัมพวัน โพธิโรงเรียนบ้านม่วงยายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบรรเจิด ทองประไพโรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ สุดแดนโรงเรียนบ้านห้วยสักกรรมการ
3. นายสุวิทย์ นันตะแขนโรงเรียนบ้านห้วยก้าง (รัฐประชาสงเคราะห์)กรรมการ
4. นายสถิตย์ ปัญญาอินทร์โรงเรียนขุนห้วยไคร้กรรมการ
5. นางสาวขวัญทิชา วรพัฒน์โรงเรียนบ้านหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางบรรเจิด ทองประไพโรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ สุดแดนโรงเรียนบ้านห้วยสักกรรมการ
3. นายสุวิทย์ นันตะแขนโรงเรียนบ้านห้วยก้าง (รัฐประชาสงเคราะห์)กรรมการ
4. นายสถิตย์ ปัญญาอินทร์โรงเรียนขุนห้วยไคร้กรรมการ
5. นางสาวขวัญทิชา วรพัฒน์โรงเรียนบ้านหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบรรเจิด ทองประไพโรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ สุดแดนโรงเรียนบ้านห้วยสักกรรมการ
3. นายสุวิทย์ นันต๊ะแขมโรงเรียนบ้านห้วยก้าง (รัฐประชาสงเคราะห์)กรรมการ
4. นายสถิตย์ ปัญญาอินทร์โรงเรียนขุนห้วยไคร้กรรมการ
5. นางสาวขวัญทิชา วรพัฒน์โรงเรียนบ้านหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางบรรเจิด ทองประไพโรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ สุดแดนโรงเรียนบ้านห้วยสักกรรมการ
3. นายสุวิทย์ นันตะแขนโรงเรียนบ้านห้วยก้าง (รัฐประชาสงเคราะห์)กรรมการ
4. นายสถิตย์ ปัญญาอินทร์โรงเรียนขุนห้วยไคร้กรรมการ
5. นางสาวขวัญทิชา วรพัฒน์โรงเรียนบ้านหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวิมลมาศ บัวทองโรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์)ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ไมตรีโรงเรียนบ้านดอนมหาวันกรรมการ
3. นางรำไพ นันต๊ะโรงเรียนบ้านปล้องใต้กรรมการ
4. นางจิตรลดา ภูถาวรโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีกรรมการ
5. นางอัมพวัน โพธิโรงเรียนบ้านม่วงยายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอินสม ศรีคำโรงเรียนบ้านสันชุมประธานกรรมการ
2. นายชูเกียรติ เฉียบแหลมโรงเรียนรักแผ่นดินกรรมการ
3. นางอุบล เงินแท้โรงเรียนอนุบาลขุนตาล (ป่าตาลเจดีย์)กรรมการ
4. นายวีระยุทธ์ ชัยเมืองชื่นโรงเรียนบ้านสองพี่น้องกรรมการ
5. นางสาวมณีวรรณ รวมจิตต์โรงเรียนบ้านหลู้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอินสม ศรีคำโรงเรียนชุมชนสบเปาประธานกรรมการ
2. นายชูเกียรติ เฉียบแหลมโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินกรรมการ
3. นายวีระยุทธ์ ชัยเมืองชื่นโรงเรียนบ้านสองพี่น้องกรรมการ
4. นางอุบล เงินแท้โรงเรียนอนุบาลขุนตาล (ป่าตาลเจดีย์)กรรมการ
5. นางสาวมณีวรรณ รวมจิตต์โรงเรียนบ้านหลู้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอินสม ศรีคำโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปาประธานกรรมการ
2. นายชูเกียรติ เฉียบแหลมโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินกรรมการ
3. นายวีระยุทธ์ ชัยเมืองชื่นโรงเรียนบ้านสองพี่น้องกรรมการ
4. นางอุบล เงินแท้โรงเรียนอนุบาลขุนตาล (ป่าตาลเจดีย์)กรรมการ
5. นางสาวมณีวรรณ รวมจิตต์โรงเรียนบ้านหลู้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิโรจน์ ไชยชนะโรงเรียนบ้านตุ้มเหนือประธานกรรมการ
2. นายนิพล เมืองก้อนกาศโรงเรียนสันสะลีกวิทยากรรมการ
3. นายบุญธรรม สีแก้วโรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนากรรมการ
4. นายชูศักดิ์ ปูธิปินโรงเรียนบ้านห้วยสักกรรมการ
5. นางสาวณัฏฐิฌา เมฆศรีเพชรโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิโรจน์ ไชยชนะโรงเรียนบ้านตุ้มเหนือประธานกรรมการ
2. นายนิพล เมืองก้อนกาศโรงเรียนสันสะลีกวิทยากรรมการ
3. นายบุญธรรม สีแก้วโรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนากรรมการ
4. นายชูศักดิ์ ปูธิปินโรงเรียนบ้านห้วยสักกรรมการ
5. นางสาวณัฏฐิฌา เมฆศรีเพชรโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการและเลขานุการ


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]