หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพป. เชียงราย เขต 4

[ ทั้งหมด   12 พ.ย. 2558   13 พ.ย. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 13 พ.ย. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 265 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขุนขวาก 6 ชั้น 4 ห้อง 643 13 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขุนขวาก 6 ชั้น 4 ห้อง 641 13 พ.ย. 2558 09.00-12.00
3 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขุนขวาก 6 ชั้น 3 ห้อง 643 วิทยาศาสตร์มัธยม 13 พ.ย. 2558 09.00-12.00
4 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขุนขวาก 6 ชั้น 3 ห้อง 631 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 13 พ.ย. 2558 09.00-12.00
5 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขุนขวาก 6 ชั้น 4 ห้อง 645 13 พ.ย. 2558 09.00 - 12.00 น.
6 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขุนขวาก 6 ชั้น 4 ห้อง 642 13 พ.ย. 2558 09.00-12.00
7 313 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา ห้อง ถนนหน้าอาคารเกษตร 13 พ.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา อาคารขุนขวาก 6 ชั้น 1 13 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา อาคารขุนขวาก 6 ชั้น 1 13 พ.ย. 2558 09.00-12.00
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา อาคารขุนขวาก 6 ชั้น 1 13 พ.ย. 2558 09.00-12.00
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา อาคารขุนขวาก 6 ชั้น 1 13 พ.ย. 2558 09.00-12.00
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา อาคารขุนขวาก 6 ชั้น 1 13 พ.ย. 2558 09.00-12.00
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา อาคารขุนขวาก 6 ชั้น 1 13 พ.ย. 2558 09.00-12.00
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา อาคารขุนขวาก 6 ชั้น 1 13 พ.ย. 2558 09.00-12.00
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา อาคารขุนขวาก 6 ชั้น 1 13 พ.ย. 2558 09.00-12.00
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา อาคารขุนขวาก 6 ชั้น 1 13 พ.ย. 2558 13.00-16.00
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา อาคารขุนขวาก 6 ชั้น 1 13 พ.ย. 2558 13.00-16.00
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา อาคารขุนขวาก 6 ชั้น 1 13 พ.ย. 2558 13.00-16.00
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา อาคารขุนขวาก 6 ชั้น 1 13 พ.ย. 2558 13.00-16.00
13 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา อาคารขุนขวาก 6 ชั้น 1 13 พ.ย. 2558 13.00-16.00
14 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา อาคารขุนขวาก 6 ชั้น 1 13 พ.ย. 2558 13.00-16.00
15 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา อาคารขุนขวาก 6 ชั้น 1 13 พ.ย. 2558 13.00-16.00
16 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา อาคารขุนขวาก 6 ชั้น 1 13 พ.ย. 2558 13.00-16.00
17 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา อาคารขุนขวาก 6 ชั้น 1 13 พ.ย. 2558 13.00-16.00
18 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา อาคารขุนขวาก 6 ชั้น 1 13 พ.ย. 2558 13.00-16.00
19 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา อาคารขุนขวาก 6 ชั้น 1 13 พ.ย. 2558 13.00-16.00
20 750 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา อาคารขุนขวาก 6 ชั้น 1 13 พ.ย. 2558 13.00-16.00
21 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา ลานวัฒนธรรม ห้อง เวทีชั่วคราว 13 พ.ย. 2558 09.00-16.00
22 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา ลานวัฒนธรรม ห้อง เวทีชั่วคราว 13 พ.ย. 2558 13.00-16.00
23 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา ลานวัฒนธรรม ห้อง เวทีชั่วคราว 13 พ.ย. 2558 09.00-12.00
24 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา ลานวัฒนธรรม ห้อง เวทีชั่วคราว 13 พ.ย. 2558 13.00-16.00
25 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา ลานวัฒนธรรม ห้อง เวทีชั่วคราว 13 พ.ย. 2558 13.00-16.00
26 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา ลานวัฒนธรรม ห้อง เวทีชั่วคราว 13 พ.ย. 2558 13.00-16.00
27 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา ลานวัฒนธรรม ห้อง เวทีชั่วคราว 13 พ.ย. 2558 09.00-12.00
28 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา ลานวัฒนธรรม ห้อง เวทีชั่วคราว 13 พ.ย. 2558 13.00-16.00
29 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา ลานวัฒนธรรม ห้อง เวทีชั่วคราว 13 พ.ย. 2558 09.00-12.00
30 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา ลานวัฒนธรรม ห้อง เวทีชั่วคราว 13 พ.ย. 2558 13.00-16.00
31 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา ลานวัฒนธรรม ห้อง เวทีชั่วคราว 13 พ.ย. 2558 09.00-12.00
32 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา ลานวัฒนธรรม ห้อง เวทีชั่วคราว 13 พ.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา แม่งาว 1 ห้อง โรงยิม 13 พ.ย. 2558 09.00-16.00
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา แม่งาว 1 ห้อง โรงยิม 13 พ.ย. 2558 09.00-16.00
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา แม่งาว 1 ห้อง โรงยิม 13 พ.ย. 2558 09.00-16.00
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา แม่งาว 1 ห้อง โรงยิม 13 พ.ย. 2558 09.00-16.00
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา แม่งาว 1 ห้อง โรงยิม 13 พ.ย. 2558 09.00-16.00
6 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา แม่งาว 1 ห้อง โรงยิม 13 พ.ย. 2558 09.00-16.00
7 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา แม่งาว 1 ห้อง โรงยิม 13 พ.ย. 2558 09.00-16.00
8 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา แม่งาว 1 ห้อง โรงยิม 13 พ.ย. 2558 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขุนขวาก 5 ห้อง ภาษาไทยประถม 13 พ.ย. 2558 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา อาคารขุนขวาก 6 ชั้น 3 ห้อง 632 13 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา อาคารขุนขวาก 6 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 13 พ.ย. 2558 13.00-16.00
3 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา อาคารขุนขวาก 6 ชั้น 3 ห้อง 632 13 พ.ย. 2558 09.00-12.00
4 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา อาคารขุนขวาก 6 ห้อง คอมพิวเตอร์ 13 พ.ย. 2558 13.00-16.00
5 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา อาคารขุนขวาก 6 ห้อง คอมพิวเตอร์ 13 พ.ย. 2558 09.00-16.00
6 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา อาคารขุนขวาก 6 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 13 พ.ย. 2558 09.00-12.00
7 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา อาคารขุนขวาก 6 ชั้น 3 ห้อง 632 13 พ.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา โรงอาหาร ห้อง หอพักหญิง 13 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขุนขวาก 5 ห้อง ภาษาไทยประถม 13 พ.ย. 2558 09.00-12.00
3 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขุนขวาก 5 ห้อง คณิตศาสตร์ประถม 13 พ.ย. 2558 09.00-12.00
4 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา แม่งาว 3 ห้อง ห้องคหกรรม 13 พ.ย. 2558 09.00-12.00
5 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา โรงรถ อาคารขุนขวาก 3 13 พ.ย. 2558 09.00-12.00
6 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา แม่งาว 3 ห้อง ถนนสายกลาง 13 พ.ย. 2558 09.00-12.00
7 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา แม่งาว 3 ห้อง ถนนสายกลาง 13 พ.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]