หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพป. เชียงราย เขต 4

[ ทั้งหมด   12 พ.ย. 2558   13 พ.ย. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 12 พ.ย. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม หอประชุม 12 พ.ย. 2558 09.00-16.00
2 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม หอประชุม 12 พ.ย. 2558 09.00-16.00
3 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม หอประชุม 12 พ.ย. 2558 09.00-16.00
4 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม หอประชุม 12 พ.ย. 2558 09.00-16.00
5 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม หอประชุม 12 พ.ย. 2558 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา อาคารขุนขวาก 6 ชั้น 4 ห้อง 645 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา อาคารขุนขวาก 6 ชั้น 4 ห้อง 645 12 พ.ย. 2558 13.00-16.00
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา อาคารขุนขวาก 2 ห้อง ห้อง ป.2/2 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา อาคารขุนขวาก 5 ห้อง สังคมศึกษา 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา อาคารขุนขวาก 5 ห้อง สังคมศึกษา 12 พ.ย. 2558 13.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขุนขวาก 6 ชั้น 4 ห้อง 641 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขุนขวาก 6 ชั้น 4 ห้อง 641 12 พ.ย. 2558 13.00-16.00
3 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขุนขวาก 6 ชั้น 4 ห้อง 642 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00
4 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขุนขวาก 6 ชั้น 4 ห้อง 642 12 พ.ย. 2558 13.00-16.00
5 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขุนขวาก 2 ห้อง ป.2/1 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00
6 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขุนขวาก 2 ห้อง ป.2/1 12 พ.ย. 2558 13.00-16.00
7 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขุนขวาก 2 ห้อง ป.1/1 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00
8 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขุนขวาก 2 ห้อง ป.1/2 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา ลานวัฒนธรรม ห้อง เวทีชั่วคราว 12 พ.ย. 2558 09.00-16.00
2 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา ลานวัฒนธรรม ห้อง เวทีชั่วคราว 12 พ.ย. 2558 09.00-16.00
3 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา ลานวัฒนธรรม ห้อง เวทีชั่วคราว 12 พ.ย. 2558 09.00-16.00
4 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา ลานวัฒนธรรม ห้อง เวทีชั่วคราว 12 พ.ย. 2558 09.00-16.00
5 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา แม่งาว 1 ห้อง โรงยิม 12 พ.ย. 2558 11.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา แม่งาว 1 ห้อง โรงยิม (หลังพิธีเปิดงาน) 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา แม่งาว 1 ห้อง โรงยิม (หลังพิธีเปิดงาน) 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น ห้อง สนามฟุตบอล 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น ห้อง สนามฟุตบอล 12 พ.ย. 2558 13.00-16.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น สนามฟุตบอล 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขุนขวาก 6 ห้อง 644 12 พ.ย. 2558 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา อาคารขุนขวาก 6 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา อาคารขุนขวาก 6 ชั้น 3 ห้อง 632 12 พ.ย. 2558 09.00-16.00
3 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา อาคารขุนขวาก 6 ชั้น 3 ห้อง 632 12 พ.ย. 2558 13.00-16.00
4 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา อาคารขุนขวาก 6 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 12 พ.ย. 2558 13.00-16.00
5 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา อาคารขุนขวาก 6 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 12 พ.ย. 2558 13.00-16.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา ห้อง สนามวอลเลย์บอล 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา ห้อง สนามวอลเลย์บอล 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา อาคารเกษตร ห้อง โรงฝึกงาน 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา อาคารเกษตร ห้อง โรงฝึกงาน 12 พ.ย. 2558 13.00-16.00
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขุนขวาก 4 ห้อง ชั่วคราว 2 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขุนขวาก 4 ห้อง ชั่วคราว 2 12 พ.ย. 2558 13.00-16.00
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา อาคารแม่งาว 3 ห้อง เต็นท์บนถนนสายกลาง 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา อาคารแม่งาว 3 ห้อง เต็นท์บนถนนสายกลาง 12 พ.ย. 2558 13.00-16.00
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขุนขวาก 6 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 12 พ.ย. 2558 09.00-16.00
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา หอพักหญิง ห้อง โรงอาหาร 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขุนขวาก 6 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 12 พ.ย. 2558 9.00-16.00
10 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขุนขวาก 3 ห้อง โรงรถ 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00
11 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขุนขวาก 3 ห้อง โรงรถ 12 พ.ย. 2558 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนขุนขวากพิทยา อาคารขุนขวาก 5 ห้อง ป.3/1 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนขุนขวากพิทยา อาคารขุนขวาก 5 ห้อง ป.3/2 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา อาคารขุนขวาก 6 ชั้น 4 ห้อง 643 12 พ.ย. 2558 09.00-16.00
2 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา อาคารขุนขวาก 6 ชั้น 4 ห้อง 643 12 พ.ย. 2558 09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขุนขวาก 2 ห้อง ป.2/2 12 พ.ย. 2558 13.00-16.00
2 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขุนขวาก 2 ห้อง ป.2/2 12 พ.ย. 2558 13.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขุนขวาก 6 ชั้น 3 ห้อง 633 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขุนขวาก 6 ชั้น 3 ห้อง 633 12 พ.ย. 2558 13.00-16.00
3 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขุนขวาก 6 ชั้น 3 ห้อง 633 12 พ.ย. 2558 13.00-16.00
4 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขุนขวาก 6 ชั้น 3 ห้อง 633 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00
5 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขุนขวาก 6 ชั้น 3 ห้อง 633 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00
6 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขุนขวาก 6 ห้อง ใต้ถุนอาคารขุนขวาก 6 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00
7 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขุนขวาก 6 ชั้น 3 ห้อง 631 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00
8 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขุนขวาก 6 ชั้น 3 ห้อง 631 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00
9 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขุนขวาก 6 ชั้น 3 ห้อง 631 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00
10 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขุนขวาก 6 ชั้น 3 ห้อง 631 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00
11 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา แม่งาว 1 ห้อง โรงยิม 12 พ.ย. 2558 13.00-16.00
12 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา แม่งาว 1 ห้อง โรงยิม 12 พ.ย. 2558 13.00-16.00
13 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา แม่งาว 1 ห้อง โรงยิม 12 พ.ย. 2558 13.00-16.00
14 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา แม่งาว 1 ห้อง โรงยิม 12 พ.ย. 2558 13.00-16.00
15 280 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา แม่งาว 1 ห้อง โรงยิม 12 พ.ย. 2558 13.00-16.00
16 282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 12 พ.ย. 2558
17 283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา แม่งาว 1 ห้อง โรงยิม 12 พ.ย. 2558 13.00-16.00
18 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา แม่งาว 1 ห้อง โรงยิม 12 พ.ย. 2558 13.00-16.00
19 285 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา แม่งาว 1 ห้อง โรงยิม 12 พ.ย. 2558 13.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา แม่งาว 3 ห้อง คหกรรม 12 พ.ย. 2558 13.00-16.00
2 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา แม่งาว 3 ห้อง คหกรรม 12 พ.ย. 2558 13.00-16.00
3 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขุนขวาก 4 ห้อง ชั่วคราว 1 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00
4 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขุนขวาก 4 ห้อง ชั่วคราว 1 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00
5 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขุนขวาก 2 ห้อง ป.1/2 12 พ.ย. 2558 13.00-16.00
6 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขุนขวาก 2 ห้อง ป.1/2 12 พ.ย. 2558 13.00-16.00
7 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา แม่งาว 3 ห้อง คหกรรม 12 พ.ย. 2558 13.00-16.00
8 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขุนขวาก 6 ชั้น 3 ห้อง 631 12 พ.ย. 2558 13.00-16.00
9 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขุนขวาก 6 ชั้น 3 ห้อง 631 12 พ.ย. 2558 13.00-16.00
10 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขุนขวาก 6 ชั้น 3 ห้อง 631 12 พ.ย. 2558 13.00-16.00
11 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา หอพักหญิง ห้อง โรงอาหาร 12 พ.ย. 2558 13.00-16.00
12 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา หอพักหญิง ห้อง โรงอาหาร 12 พ.ย. 2558 13.00-16.00


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]