รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 <สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3> <วันที่ 19 - 20 กันยายน 2558>

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 93.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย 1. เด็กชายสาม  ลีสา
2. เด็กชายแปง  ตาย้อย
 
1. นายสุริยา  เทพวงษ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาเดื่อ 1. เด็กชายซาน  แซ่ลี
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  แซ่ว่าง
 
1. นายวีระพงษ์  ภิมาลย์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 1. เด็กชายชนะชัย  แซ่ฟ่าน
2. เด็กหญิงเสาวรส  เยเตอ
 
1. นางนงลักษณ์  ภิมาลย์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. นายกมลทรรศน์  เชื้อเมืองพาน
2. นายสาย  คำทูล
 
1. นายบัญชา  เเก้วเเสนเมือง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีพัฒนา 1. เด็กชายพงษ์เทพ  แซ่ว่าง
2. เด็กชายวื่อ  แซ่ว่าง
 
1. นางจิตราภรณ์  ใจลา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจ้อง 1. เด็กหญิงพีรยา  เปียงแหล่
2. เด็กหญิงลัดดา  บุญเทียม
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  นามอ้าย
4. เด็กหญิงอภิสมัย   ยาทัน
5. เด็กหญิงเสาร์คำ  นามมุ้ง
 
1. นายขวัญชัย  แก้วลังกา
2. นายวิชัย  คำรักษ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   ประสมทรัพย์
2. เด็กชายธราพงษ์   สมบุญมา
3. เด็กหญิงยุพิน   อินตะยะ
4. เด็กชายศิวนาถ  ละอุม
5. นายสุวิทย์    โวยแมกู่
 
1. นายบรรเจิด   อินสุพรรณ
2. นางแสงเดือน   ชัยปัญหา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กชายปรมัตถ์  กาศสนุก
2. เด็กหญิงวงศ์วิไล  พรหมจันทร์
 
1. นางธิดารัตน์   เขื่อนแปด
2. นางสิริภัทร  แว่นนันท์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง) 1. เด็กหญิงกุลธิดา  คักกันหา
2. เด็กชายธัญเทพ  บุญเรือง
 
1. นางกชพร  จับใจนาย
2. นางจารุวรรณ  รัตนพันธ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กชายกริชษฎาพณ  ชูพินิจ
2. เด็กหญิงกฤษณา  ภัทรพาณิชย์กุล
 
1. นางศรีสุดา  ทองกลาง
2. นางสิริภัทร  แว่นนันท์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 1. เด็กหญิงแพรวิไล  สุขเกษม
 
1. นางสาวนิตยา  รวมสุข
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กชายอดิสร  แซ่ลี้
 
1. นายศุุภกิจ  ไชยรินทร์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. นายวิสาร  จะวอ
 
1. นายศุุภกิจ  ไชยรินทร์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ชัยวงค์
 
1. นางดวงใจ  ชัยมงคล
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรพิกุลพิทยา 1. เด็กชายรัตน์  วงค์ชัย
 
1. นายอุดม  ปิงวงค์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 1. นายหล่อเผ่อ  อายี
 
1. นายธงชัย  ปันสกูล
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องก๊อ – ม่วงคำ 1. เด็กหญิงมยุรีย์  เมอโป๊ะกู่
 
1. นางจันทร์ฉาย  วิลาวัณย์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. นางสาวสุวิณา  นามเเดง
 
1. นางสาวรุ่งนภา  มาอุด
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ร่มเย็น
2. เด็กหญิงเสาร์คำ  หลวงเอ้ย
 
1. นางอำภาพันธ์  จันทอง
2. นางดาวเรือง  ขาววัด
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางห้า 1. เด็กหญิงพิมพ์  นันท์คำ
2. เด็กหญิงหอม  ไทยใหญ่
 
1. นางปาริชาติ  ชัยศรี
2. นางภาวิณีย์  เวียงนาค
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะตี 1. เด็กหญิงชไมพร  จะจู
2. เด็กหญิงสุวนันท์  แซ่ลี
 
1. นายอัครพล  กันทะดง
2. นางสาวณัฐธยาน์  กันทะดง
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงพาน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงหล้า
 
1. นางสาวฉัตรนภา  รักพงษ์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หม้อ 1. เด็กหญิงพิมพ์ดาว   แซ่ลี้
2. เด็กหญิงอาเมย  แซ่ลี้
3. เด็กหญิงอีสต้า  มาเยอะ
 
1. นางฐิติชญา  ทวีใบชา
2. นายอุดม  เหล็กเพ็ชร
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงน้ำตาล  วรรณดี
2. เด็กหญิงมดส้ม  อินทร์แพร่
3. เด็กหญิงศรีนวล  เดือนเพ็ญ
 
1. นายยุทธศาสตร์  อุทรักษ์
2. นางสมพร  อุทรักษ์
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงจันทร์นวล  โกฏแสง
2. เด็กหญิงนวพร  กิ่งทอง
3. เด็กหญิงสงกรานณ์  กาวี
 
1. นายยุทธศาสตร์  อุทรักษ์
2. นายปรีดา  จันทราพูน
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายศราวุธ  บุญก่อน
 
1. นางสาวกัลสุดา  สมบูรณ์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงพาน 1. เด็กชายกวี  ขยันดี
 
1. นายวิโรจน์  สุวรรณฤทธิ์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน 1. เด็กหญิงอ้อย  ไทยใหม่
 
1. นายจักรวาลย์  ราชศรีชัย
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  กองมา
 
1. นายจักรวาลย์  ราชศรีชัย
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กชายปิณญพงศ์  อินต๊ะวงศ์
 
1. นายบุญยงค์  อินต๊ะวงศ์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1. เด็กหญิงจริยา  ร่องตอง
 
1. นายปริญญา  บุญมาศ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แพง 1. เด็กหญิงวาสนา  นิยม
 
1. นางจิดาภา  หัตถะผะสุ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน 1. เด็กหญิงธัญชนก  จันทาพูน
 
1. นายจักรวาลย์  ราชศรีชัย
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1. เด็กหญิงขวัญ  กันแก้ว
 
1. นายปริญญา  บุญมาศ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. นางสาวชยาภรณ์  แก้วศิริ
 
1. นางพรสวรรค์  เขียวไวย์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงจินตนา  ฟ้าสิทธิชัย
2. เด็กหญิงณิชาภา  โอตรวรรณะ
3. เด็กหญิงทอปัด  ศิระศุภกร
4. เด็กชายผดุงเทพ  รักแม่
5. เด็กชายพชร  รัชตประทาน
6. เด็กชายพุฒิพงศ์  พิริยสถิตย์
7. เด็กหญิงรัตนา  คำแสง
8. เด็กหญิงสายฝน  มีสุข
 
1. นายบุญยงค์  อินต๊ะวงศ์
2. นายระดับ  ตาเต
3. นายนิคม  ภูกันดาน
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. เด็กหญิงกรรณิกา  วิชาทยานนท์
2. เด็กหญิงกุมภา  โกษคำ
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  ลาเชกู่
4. เด็กหญิงนงนุช  ลามือ
5. เด็กหญิงบุญสิตา  จูเปาะ
6. เด็กชายป้อลู่  มาเยอะ
7. เด็กหญิงมาริสา  อามอ
8. เด็กหญิงรัตติกาล  ปันทัโชติ
9. เด็กหญิงวรนุช  มาเยอะ
10. เด็กชายวิชา  แซ่หลิว
11. เด็กชายสมหมาย  เชอหมื่อ
12. เด็กชายสรัล  แซ่จ๋าว
13. เด็กหญิงสุขมณี  แซ่ลี
14. เด็กหญิงสุปราณี  ชึมือ
15. เด็กหญิงสุภาวดี  อายิ
16. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ธำรงสกุล
17. เด็กชายสุรเดช  หมื่อโป
18. เด็กหญิงอารยา  ชัยจำเริญสกุล
19. เด็กชายอุทิศ  เมียงแล
20. เด็กหญิงเจนจิรา  อยู่ลึ
 
1. นายอนุรักษ์  เอกอาภรณ์ภิรมย์
2. นายสิทธิพันธ์  ก๋ากาศ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงพาน 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  มหาวรรณ
2. เด็กชายทักษิณ  สิทธิมงคล
3. เด็กชายธนวุฒิ  ชัยทอง
4. เด็กชายนิพุน  นามยี่
5. เด็กชายอาชิง  ลาหู่
6. เด็กชายอาทื่อ  เมอเลกู่
 
1. นายวิโรจน์  สุวรรณฤทธิ์
2. นายชัยยุทธ  มอญสร้อย
3. นายสมนึก  ชัยมินทร์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 1. เด็กชายสมศักดิ์  อาหงิ
 
1. นายเอกชัย  แก้วก๋า
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงพาน 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  มหาวรรณ
 
1. นายชัยยุทธ  มอญสร้อย
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสา 1. เด็กชายลีหล่อง  เบเชกู่
 
1. นางพัศทร  คุณะแสงคำ
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลว 1. เด็กหญิงแพรไหม  ตาย้อย
 
1. นางเพ็ญนภา  หะวัน
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันสลีหลวง – สันนายาว 1. นายพุทธ  เชอหมื่อ
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  แสงคำ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 1. เด็กชายบุญยากร  จันทร์วัน
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ขันแก้ว
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย 1. เด็กหญิงนาฏฤดี  คำเงิน
 
1. นายสุทัศน์  ขันแก้ว
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธารทอง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แซ่ลี
 
1. นางสาวสุนีรัตน์  พงษ์ประสิทธิ์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กชายวราวุฒิ  คำเงิน
 
1. นายภูเบศวร์  เดือนเพ็ญ
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1. เด็กหญิงอภิญญา  เสือมัจฉะ
 
1. นายปริญญา  บุญมาศ
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบรวก 1. เด็กชายสมชาย  เชอมือ
 
1. นางอภิญญา  สุขเจริญ
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายปฐวี  นามแสง
 
1. นางสาวรัตนาพร  เรือนออน
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169 1. เด็กหญิงวาสนา  แซ่แบว
 
1. นางสาวชมพูนุท  ปันนำ
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1. เด็กหญิงอภิญญา  เสือมัจฉะ
 
1. นายปริญญา  บุญมาศ
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กหญิงกชพร  แซ่จาง
2. เด็กหญิงกัลยากร  เก่อหว้าแฮ
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  บีเช
4. เด็กชายจรัสพงษ์  หวุ่ยยือกู่
5. เด็กหญิงจินดา  ศิริโสภาไพบูรณ์
6. เด็กหญิงชญาดา  จ๋าว
7. เด็กหญิงชลิดา  แซ่ลี
8. เด็กหญิงธนพร  หวุ่ยยือกู่
9. เด็กชายธวัชชัย  แซ่เฉิน
10. เด็กชายธีรพงษ์  เชอมือ
11. เด็กหญิงพรฐิตา  แซ่ม้า
12. นายพิทักษ์ชัย  แซ่ลี
13. เด็กหญิงพีรยา  จะฟู
14. เด็กหญิงภัทรรินทร์  จะยอ
15. เด็กหญิงมยุรา  เชอมือกู่
16. เด็กหญิงรัตนา  ผาลาด
17. เด็กชายวิชัย  แซ่ลี
18. เด็กชายวิริพงษ์  รุ่งสิริวัฒน์
19. เด็กหญิงสุภาพร  แซ่จ๋าว
20. เด็กหญิงสุมาริน  แซ่ลี
21. เด็กหญิงหมี่แช  หม่อโป๊ะ
22. เด็กหญิงอรทัย  อัมพุธ
23. เด็กหญิงอรพรรณ  หมื่อเต๊ะ
24. เด็กหญิงอรอุมา  แซ่จ๋าว
25. เด็กหญิงอริสา  แซ่จ๋าว
26. เด็กหญิงอัมราพร  แซ่ลี
27. เด็กหญิงอาหลู่  เมอโป
 
1. นายบุญส่ง  เรืองกิจคณะ
2. นางศุจินันท์  ปาระมี
3. นางสาวขวัญคนึง  ผสมสกุล
4. นายสมจิตร  ปองพรศักดิ์
5. นายณัฐพล  โปทา
6. นางเบ็ญจมาศ  ลีธนากร
7. นายสมจิตร  คำปา
8. นางสาวประกายพิมพ์  อุปถัมภ์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยอื้น 1. เด็กชายโซอิชิโร่  มุระงิชิ
 
1. นางสาวสุพิน  เขื่อนคำแสน
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลว 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เกเย็น
 
1. นางเพ็ญนภา  หะวัน
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กชายกฤตพร   แซ่เล่า
2. เด็กหญิงกัญญา  แซ่เจีย
3. เด็กหญิงกันติชา  บุญธีรโชติ
4. เด็กหญิงคำแตง  ปิ่นส่วย
5. เด็กหญิงจันทนียา   แซ่ว่าง
6. เด็กหญิงจันทร์ฉาย   จินดา
7. เด็กหญิงจารุณี  นามแสง
8. เด็กหญิงชญาทิพย์   วุฒยากร
9. เด็กหญิงชญานิน  -
10. เด็กหญิงฐานิกา   แซ่หมู่
11. เด็กหญิงดาลิน  สิงเคราะห์
12. เด็กหญิงธนาภา  -
13. เด็กหญิงนิดาภรณ์   นามยี่
14. เด็กหญิงนุชนา  วัฒนกิตติพงศ์
15. เด็กหญิงปรายฝน  สระทองเคน
16. เด็กหญิงปานดาว   ชัยวงค์
17. เด็กหญิงปิยดา   ยอดคำ
18. เด็กหญิงปิยะวรรณ   ปินจิ้ง
19. เด็กหญิงพรธิดา   คำอู๋
20. เด็กหญิงพฤกษา  จำปาแพง
21. เด็กหญิงพิชญาพร   ลาหู่นะ
22. เด็กหญิงพิมพร  -
23. เด็กหญิงมีนา  อ่วยมือ
24. เด็กหญิงรัตนา  แซ่เล้า
25. เด็กหญิงรินรดา   สิงเคราะห์
26. เด็กหญิงรุ่งทิพย์   นามวงศ์
27. เด็กหญิงวรรณา  สมพร
28. เด็กหญิงวาสินี   แซ่ว่าง
29. เด็กหญิงศิริพร  -
30. เด็กหญิงสรัสวันต์   บุญมี
31. เด็กหญิงสุดา  แซ่ย่าง
32. เด็กหญิงสุธัญญา   ใส่ไอ่
33. เด็กหญิงหญิงซิง  -
34. เด็กหญิงหอม  นามแสง
35. เด็กหญิงอรอนงค์   อวยแม
36. เด็กหญิงอัจฉรา  -
37. เด็กหญิงอุษบา  หลวงหลู่
38. เด็กหญิงแสงอ่อง  -
39. เด็กหญิงไพริน  อรุณศิริปรีดา
 
1. นางสาวอัญชลี  เมฆวิบูลย์
2. นางมาลี   สอนบาลี
3. นางสาวสุพรรณ์์   แปงหล้า
4. นางสาวแน่งน้อย  อุปมา
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน 1. เด็กหญิงกัลญา  มาเยอะ
2. นายกิตติศักดิิ์  อนันต์วีระวงศ์
3. เด็กชายชาคลิต  ตะนุลานนท์
4. นางสาวธัญชนก  มาเยอะ
5. นางสาวพุทธารักษ์  เชอมือ
6. นางสาวมาลี  มาเยอะ
7. เด็กชายลิขิต  หมื่อแลกู่
8. เด็กหญิงวันเพ็ญ  แซ่เต๋ง
9. เด็กชายสรวิชญ์  อาจอ
10. นายเจตริน  ไข่กา
 
1. นางสาวสำเนียง  จุลฤทธ์
2. นางไพรวัลย์  ปันสกุล
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เวียงสุนทร
2. เด็กหญิงฐนิชา  พรมโมคัก
3. เด็กชายณัฐพล  บัวผัด
4. เด็กชายนิยาม  พันธุโพธิ์
5. เด็กหญิงนิวาริน  นพวิง
6. เด็กชายปุณณ์กรณ์  ฉันตา
7. เด็กชายภูวนารถ  ซางสุภาพ
8. เด็กหญิงศุพิชญา  ดวงทิพย์
9. เด็กหญิงสาธิชา  รักษ์เกียรติคุณ
10. เด็กชายอัศวิน  ปิมปา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์  ศรีทอง
2. นางอมรรัตน์  บุญมาศ
3. นางสาวณัฐฐิรา  ศรีทอง
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  อุ่นนันกาศ
2. เด็กหญิงกีตาร์  ชีหมื่อ
3. เด็กหญิงครรธารักษ์  มงคลใหม่
4. เด็กหญิงชลิดาพร  ธิสมบูรณ์
5. เด็กหญิงชัญญานุช  ตรงใจ
6. เด็กหญิงชานิสา  ก้างออนตา
7. เด็กหญิงณิชาภ้ทร  สวนทา
8. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ภัทรพาณิชย์กุล
9. เด็กหญิงธนัชญา  กิตติธีรานุรักษ์
10. เด็กหญิงน้ำตาล  ทาแกง
11. เด็กหญิงปนิดานันทพิน  หมื่นแก้ว
12. เด็กหญิงปาริชาติ  ราชชมภูสาร
 
1. นางอมรรัตน์  บุญมาศ
2. นางเยาวเรศ  ปิยะสันติ์
3. นางสาวปราชญา  รัตนพลที
4. นางพรรณา  อวัยวานนท์
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงกุลกันยา  อาจอ
2. เด็กหญิงนิดา  วิชัย
3. เด็กหญิงสุกัญญา  สมเป็งวัน
4. เด็กหญิงสุภาวดี  พรมเมืองมา
5. เด็กหญิงอนุชิตา  เกเย็น
6. นางสาวเจนประภา  อยู่รอง
 
1. นางพรรณา  อวัยวานนท์
2. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์  ศรีทอง
3. นางสาวณัฐฐิรา  ศรีทอง
4. นายสว่าง  มโนใจ
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมานิตวิทยา 1. เด็กหญิงกัณฐรัตน์  สว่างนวล
2. เด็กหญิงจันทร์ฑิรา  แสนอินเมือง
3. เด็กหญิงณัฐนารา  ธิโปธา
4. เด็กหญิงพรภัสร์ชนก  คมณัชทรัพย์
5. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ปัทมาลัย
6. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  วงค์จันทร์น้อย
 
1. นางสาวอรญา  กันจินะ
2. นางสาวพัชรี  เขื่อนคำ
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงพาน 1. เด็กหญิงชิหมี่  มาเยอะ
2. เด็กหญิงดาว  คำสาย
3. เด็กหญิงธิดาพร  สุริยะ
4. เด็กหญิงนิชา  ปัญญา
5. เด็กหญิงน้ำตาล  ศรีโสภา
6. เด็กหญิงบัวชมพู  ชมพูทิพย์
7. เด็กหญิงบัวฟอง  นามเงิน
8. เด็กหญิงพัชราภรณ์  นามแสง
9. เด็กหญิงพัชราภา  นามแสง
10. เด็กหญิงมีนาพร  เบียทู
11. เด็กหญิงวรรณภา  จันทาพูน
12. เด็กหญิงวิสสุตา  นามแก้ว
13. เด็กหญิงอังคณา  อารียะ
14. เด็กหญิงแดง  ใจหลง
15. เด็กหญิงแสงเดือน  สามแสง
16. เด็กหญิงแอปเปิ้ล  วงค์ใจ
 
1. นางศิภัฒตรา  แสงแก้ว
2. นางสาวศิรภัสสร  แสงแก้ว
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 89.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  คำเพียร
2. เด็กหญิงกีรติญา  แสงพลอย
3. เด็กชายคณิต  จันทร์สุริยพงษ์
4. เด็กหญิงจิราภา  อุ่นคำ
5. เด็กหญิงชนิดา  แก้วรากมุข
6. เด็กชายชานน  ปันต๊ะ
7. เด็กหญิงนิจวิภา  ปินตา
8. เด็กหญิงบุญฑริการ์  กามนต์
9. เด็กชายบุญเพชร  อุ่นคำ
10. เด็กหญิงมานิดา  บุญเทิง
11. เด็กชายยงยุทธ  ดวงแก้ว
12. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  คูเชื้อ
13. เด็กหญิงวันวิสา  นามแสง
14. เด็กชายสืบศักดิ์  เผือสุภา
15. เด็กหญิงสุภลักษณ์  ใจกาศ
16. เด็กหญิงอนัญลักษณ์  รู้บุญ
 
1. นายระดับ  ตาเต
2. นายธนบดี  ปันต๊ะ
3. นางสายสมร  สุวรรณฤทธิ์
4. นางพัชรินทร์  ศรีทอง
5. นางสาวมธุรสณี  กวางทอง
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญศรี
2. นางสาวณัฐกานต์  ดอกเกียง
3. เด็กชายพุฒชัย  สมโน
4. เด็กชายสุพลวัฒน์  เผ่าด้วง
5. นายเขตชาติ  รัตนโชติ
 
1. นายนพฤทธิ์  ก้อนใจ
2. นางแสงดาว  กันทะสาร
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2 1. เด็กชายจตุภูมิ  น้อยหมอ
2. เด็กหญิงทัชดาว  ใบแก้ว
 
1. นายณรงค์  ดีสงคราม
2. นายสงกรานต์  อินทะรังษี
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีพัฒนา 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ตาล
2. เด็กชายตุ๊ก  แซ่เฮ่อ
3. เด็กชายท่อ  แซ่ว่าง
4. เด็กชายศิวกร  นามปั๋น
5. เด็กชายสุรศักดิ์  ซอหย่า
6. เด็กชายเย้ง  แซ่เฮ่อ
 
1. นายสุพจน์  ขันตี
2. นายสูงศักดิ์  นารี
3. นายเฉลิมชัย  จันทาพูน
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 1. เด็กชายชิตชนุ  จักรคำ
2. เด็กชายธรรมนูญ  จับใจนาย
3. เด็กชายธราเทพ  จิตตาภิรักษ์
4. เด็กชายธีรวัฒน์  ท่าดีสม
5. เด็กชายรุ่งเพชร  ขันแก้ว
6. เด็กชายวายุ   เม่นทอง
 
1. นายสุภาพ  กันขันคำ
2. นายสถิตย์  วงศ์ษาฟู
3. นายณฐกร  วงค์ใหญ่
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางห้า 1. เด็กชายชิงชัย  กองปิยะศักดิ์
2. เด็กชายนนทชัย  ศิริวรินทร์
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  ศักดิ์ดา
4. เด็กหญิงพิชชาพร  เขื่อนแก้ว
5. เด็กหญิงรัชนาพร  ใจวรรณะ
6. เด็กชายวัฒนะ  ไทยใหญ่
7. เด็กชายสิริศักดิ์  กลิ่นกลั่น
8. เด็กชายเสกสิทธิ์  ทำดี
 
1. นายฐิตนนท์  บุญเจริญ
2. นายเชาวรัช  ศิริอำมาต
3. นางสาวรัตนาพร  แสนใหญ่
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลว 1. เด็กหญิงบุษยมาศ  ทรายหมอ
2. เด็กหญิงอัจฉรา  ดิศานุวัตร
3. เด็กหญิงอาบา  เชอมือ
 
1. นางอาวร  นารินคำ
2. นางอรพินทร์  ยอดใส
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายน้อย  นามอ้าย
2. นางสาวพราว  คำเครือ
3. นายสรพงษ์  เวทู
 
1. นางศรีวรรณ  มหาเทพ
2. นางมะลิวัลย์  มาละดา
 
71 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายธนชัย   วงค์ดาว
2. เด็กชายสุทธิพร  หมื่นสมบัติ
 
1. นายบรรเจิด   อินสุพรรณ
2. นางพิมพ์วลัญช์  วงค์ปัญญา
 
72 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงคำแก้ว  แสงเจริญ
2. เด็กหญิงสุธินี  ใจดี
 
1. นางสุดาพร  ดวงจันทร์
2. นางขวัญหทัย  จินะราช
 
73 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงชาหมี่  หมื่อแล
2. เด็กชายบุริศร์  วงศ์เหลือง
3. นายเอกลักษณ์   ปัญญา
 
1. นางสุดาภรณ์  อินสุพรรณ
2. นางพิมพ์วลัญช์  วงค์ปัญญา
 
74 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. นางสาวพิมพ์  เต็นคำ
2. นางสาวยุพิน  คำแก้ว
 
1. นายพิทักษ์พงศ์  เชียงแรง
2. นายบุญศรี   มาละดา
 
75 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. นายธนานันท์   หมวกเครือ
2. เด็กชายนันทพงศ์   เทพมลถี
 
1. นายบรรเจิด   อินสุพรรณ
2. นางสุดาภรณ์   อินสุพรรณ
 
76 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกชณิภา  มูลหล้า
2. เด็กชายเทียนชัย  ผ่านดอยแดน
 
1. นายบรรเจิด  อินสุพรรณ
2. นางพิมพ์วลัญช์  วงค์ปัญญา
 
77 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. นายทักษิณ   ชัยชุ่ม
2. เด็กชายธนกฤษณ์   กันทะวงค์
 
1. นายบรรเจิด   อินสุพรรณ
2. นางพิมพ์วลัญช์  วงค์ปัญญา
 
78 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายกอบชัย  โปธา
2. เด็กชายธีรพัฒน์  หมื่นนาวัง
 
1. นายบรรเจิด  อินสุพรรณ
2. นางพิมพ์วลัญช์  วงค์ปัญญา
 
79 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. นางสาวธัญสุดา   จันทาคำ
2. เด็กชายนวพล   สมปินตา
 
1. นายบรรเจิด   อินสุพรรณ
2. นางพิมพ์วลัญช์  วงค์ปัญญา
 
80 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแดง 1. เด็กหญิงดาว  นามยี่
2. เด็กชายบุญเพชร  บุญวงค์
 
1. นายศตพล  สุวรรณดี
 
81 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. นายรุจจิระ   บุญเจริญ
2. เด็กชายสมชาย   ซิวดี
 
1. นายบรรเจิด   อินสุพรรณ
2. นางพิมพ์วลัญช์  วงค์ปัญญา
 
82 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายจารุพงศ์  ทาแกง
2. เด็กชายธนบดี  ชูแก้ว
 
1. นายบรรเจิด  อินสุพรรณ
2. นางพิมพ์วลัญช์  วงค์ปัญญา
 
83 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กชายจิรายุ  แซ่ทุ่ง
2. เด็กชายจิราวัฒน์  แซ่เฉิน
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  วัฒนทวีวงค์
 
1. นายรัติพล  ทามัน
2. นายสุริยัน  เกกาฤทธิ์
 
84 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีพัฒนา 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ใจวัน
2. เด็กชายพินิต  แลเชอกู่
3. เด็กชายสมชาติ  อาลีกุ
 
1. นางสาวทิพยรัตน์  เชื้อเมืองพาน
2. นายศรชัย  แก้ววังปลา
 
85 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.บ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์) 1. เด็กชายณรงค์  จะแหะ
2. เด็กชายสมคิด  มาเยอะ
3. เด็กชายเสรี  อามอ
 
1. นายธนาวุฒิ  ศรีบริบูรณ์
2. นางจันทร์ธิกาญ  เสาร์เจริญ
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง 1. เด็กชายคำเมือง  นามใส่
2. เด็กชายจายยี่  นามใส่
3. เด็กชายวิษณุ  นามสาม
 
1. นางอำไพ  เอี่ยมอุไร
2. นางนารีรัตน์  นาใจ
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 1. นายธนพล  เชมึง
2. นายสหัสวรรษ  แซ่พ่าน
3. นายหล่อโล  แยเบียงกู่
 
1. นายเจษฎาวุฒิ  วงศ์ชัย
2. นายเอกชัย  แก้วก๋า
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร 1. เด็กหญิงฟองทิพย์  บุญมา
2. เด็กหญิงแก้วนารี  ดวงคำ
3. เด็กหญิงโนโน  แซ่หลุย
 
1. นางพิชญา  ปัญญาเสน
2. นางสาวกฤติยา  มานะเปรมชัย
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หม้อ 1. เด็กชายลีซอ  ลาหู่นะ
2. เด็กชายอาตี  เชหมื่อ
3. เด็กชายอาโหละ  เชอหมื่อ
 
1. นายทินกร  หอกทอง
2. นายสมพร  ประเสริฐไทย
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแฝ – หนองอ้อ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ปฏิเสน
2. เด็กหญิงณัชชา  จันทรจู
3. เด็กหญิงนวล  ไทยใหญ่
4. เด็กหญิงภคพร  ทาเขียว
5. เด็กหญิงอังคณา  อุประกาศ
6. เด็กหญิงแพรวพราว  อินต๊ะวงค์
 
1. นางวราภรณ์  ใจมาคำ
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงพาน 1. เด็กหญิงกุลธิดา  แซ่ฟู่
2. เด็กหญิงศสิวรรณ  เมธิศักดิ์สกุล
3. เด็กหญิงสวย  แซ่ว้า
4. เด็กหญิงหมีจู  มาเยอะ
5. เด็กหญิงอภัสราพร  แสงทอง
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์  วงษ์ขำ
 
1. นางอำพิน  แสนต๊ะ
2. นางสาวชลวรีย์  กันทะวงศ์วาร
3. นายณัฐวุฒิ  ธนะปาน
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยนกวิทยา 1. เด็กหญิงลักษิกา  วาตา
2. เด็กหญิงสมฤทัย  มะโนแก้ว
3. เด็กหญิงสมัชญา  โกลาเพ็ง
 
1. นางสาวสำเนียง  โกพา
2. นางสาวสุภัทรา  ศรีเจริญ
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงพิมพ์  ดวงดี
2. เด็กหญิงอรษา  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงอำพร  วงค์ใหญ่
 
1. นายสวิ๊ก  เสือไว
2. นายชูชาติ  ชัยมงคล
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยนกวิทยา 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  วงค์เมืองมา
2. เด็กหญิงสกุณา  เผอเมีย
3. เด็กหญิงโชติรส  เพ็ชรดี
 
1. นางสาวสำเนียง  โกพา
2. นางสุรีรัตน์  สืบคำแก้ว
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. 1. นายจักรี  แซ่ลี
2. เด็กชายนพวัชร  แซ่เลี้ยว
3. เด็กชายเฉลิมพงษ์   แซ่ลี
 
1. นายสมภพ  ใจยา
2. นางสาวนฤภรณ์  วงค์กรธำมรงค์
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. นางสาวกนกพร  หมื่อแล
2. นางสาวบุษกร  สามอิน
3. นางสาวพลอย  นำยอด
 
1. นางอนงค์  พิลาลัย
2. นางสาวแก้วกาญจน์  ตันหล้า
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง 1. เด็กหญิงกุลยา  แสนนา
2. เด็กหญิงบัวเขียว  ปิ่นพิพัฒน์
3. เด็กหญิงศรัญญา  รวงแก้ว
 
1. นางละเอียด  ทันใจ
2. นางไพลิน  เล้าตระกูล
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำ ตชด. 1. เด็กหญิงลีลี่  แซ่หวาง
2. เด็กหญิงวิชุดา  พูเบกู่
3. เด็กหญิงสุวรรณี  มาเยอะ
 
1. นางวีราภรณ์  สุยา
2. นางสาวภักพิง  พิลาลัย
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงพัฒนา  อ้วยล่อ
2. เด็กหญิงลลิลทิพย์  สุริยะ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  แซ่เติ๋น
 
1. นางอุบล  ปิตตะพันธ์
2. นางสิริภัทร  แว่นนันท์
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงพาน 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  ชมภูทิพย์
2. เด็กหญิงสุนิสา  ดวงสาม
3. เด็กหญิงแสงหล้า  ตาเสาร์
 
1. นางอำพิน  แสนต๊ะ
2. นายบุญเลิศ  เตจ๊ะมงคล
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงพลอย  มาเยอะ
2. เด็กหญิงวรัญญา  แซ่เจียว
3. เด็กหญิงอนุตรา  ฐิติโชติตระกูล
 
1. นางอุบล  ปิตตะพันธ์
2. นางสิริภัทร  แว่นนันท์
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 98.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กชายจะลอ  ลาหู่นะ
2. เด็กชายจะอื่อ  ลาหู่นะ
3. เด็กชายสุชาติ  ตาสังข์
 
1. นายธานี  ทาขาว
2. นายเลอพงษ์  ปัญญาดี
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. นายหล่อแช  เชอมือ
2. นายอนุวัฒน์  เชอมือ
3. นายอาบื่อ  เชมือ
 
1. นายธานี  ทาขาว
2. นางลมัย  ใจเอื้อ
 
104 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว – ดอนชัย 1. เด็กหญิงนิชดา   อาซอ
2. เด็กชายอรรถชัย  วิบูลธนารักษ์
3. เด็กชายอาดอย คะฉิ่น  คะฉิ่น
 
1. นางสาววาสนา  ไชยพุฒ
2. นางอนงค์    มารินทร์
 
105 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กชายสดุดี  สวนพิทักษ์
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์  จาเซ็ง
3. เด็กหญิงอำพร  จะแส
 
1. นางสาวศิริอร  คำน้อย
2. นางสาวขวัญคนึง  ผสมสกุล
 
106 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงชาลิสา  นามสุข
2. เด็กหญิงรัตนา  ยอดเพชร
3. เด็กหญิงหญิง  ไทยใหญ่
 
1. นางสาวกรรณิการ์  พิพิทธภัณฑ์
2. นางอัมภา  ตุ่นหนิ้ว
 
107 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงรัศมี  กันสีเวียง
2. เด็กชายวรวุฒิ  นามคำ
3. เด็กชายอาทร  คำยอด
 
1. นายอังคาร  อยู่ลือ
2. นางอัมภา  ตุ่นหนิ้ว
 
108 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1. เด็กหญิงชุตินันท์  กูผะ
2. เด็กชายวรัญญู  แซ่ฟุ่ง
 
1. นางสาวเตือนใจ  เธียรประมุข
2. นางศุภนิดา  วาสน์เกื้อกูล
 
109 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงจามจุรี  ปิ่นทรายมูล
 
1. นายบุญช่วย  พิงคะสัน
 
110 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสา 1. เด็กชายอติเทพ   สีแทะ
 
1. นางสาววรวรรณ  ปินไชย
 
111 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กชายสุชาย  ตาสังข์
 
1. นายธานี  ทาขาว
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. 1. เด็กชายจักรพล  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงนิธินันธ์  แซ่ลี
3. เด็กชายปฏิวัติ  แซ่ลี
4. เด็กหญิงวริวรรณ  แซ่ฟุ้ง
5. เด็กชายวิทยา  แซ่ตั้ง
6. เด็กชายสมยศ  แซ่ลี
 
1. นายนพรัตน์  ตองติ๊บแดง
2. นางสาวน้ำฝน  บุญแรง
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กชายดายีละ  จะสือ
 
1. นายเลอพงษ์  ปัญญาดี
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. นายจะแฮ  ลาหู่นะ
 
1. นายธานี  ทาขาว
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย 1. เด็กชายสกุลทรัพย์  สุภาเปี้ย
 
1. นางกัญญาณัฐ  จองสุรียภาส
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กชายภูริ  แซ่แฉ่ง
 
1. นางณัชชา  ภูมิเรศสุนทร
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง 1. เด็กชายพีระพงษ์  เวียงแก้ว
 
1. นายจักรกฤช  สิทธิโสติ
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายปฏิภาณ  แสนคำหล่อ
 
1. นายสมศักดิ์  แสนคำหล่อ
 
119 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงกิติสุดา  เสาร์มาร
2. เด็กหญิงน้ำฝน  นามแค
3. เด็กหญิงสุภาวรรณ  จงเจริญ
 
1. นางสาวณภัทร  ปวงวัฒนา
2. นางขวัญหทัย  จินะราช
 
120 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร 1. เด็กชายพิแย  มาเยอะ
2. เด็กหญิงมาลีพร  ผอยอกู่
3. เด็กชายลีจู  อางี้
 
1. นางสาวณัฐพร  กันธา
 
121 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร 1. เด็กชายธีรภัทร  แสนย่าง
2. เด็กชายวรวิทย์  แซ่ดูกู่
3. เด็กหญิงสุดาพร  หมื่แลกู่
 
1. นางสายฝน  อกแผ่
2. นางสาวเสนีย์  เอี่ยมชารี
 
122 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธารทอง 1. เด็กชายจักรี  ร่มพนารักษ์
2. เด็กชายเจษฎา   แซ่ลี
3. เด็กชายเอกศักดิ์  แซ่มัว
 
1. นายธนวัฒน์  แสงสว่าง
2. นางณิชากร  เต้าประจิม
 
123 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กหญิงนาสอ  ลาหู่นะ
2. เด็กหญิงรัชนี  แซเบาะกู่
3. เด็กหญิงศรุตา  ซือมือ
 
1. นายธานี  ทาขาว
2. นายศุภสิทธิ์  อินทรกุญชร
 
124 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง 1. เด็กหญิงจิดารัตน์  ท่าดีสม
2. เด็กชายธนกร  ทองประเสริฐ
 
1. นายจักรกฤช  สิทธิโสติ
2. นางสาวอภิญญา  วงค์เมืองมา
 
125 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันธาตุ(เชียงแสน) 1. เด็กชายซาหื่อ  มิตรดี
2. เด็กชายธนวิชญ์  เกตุชาติ
 
1. นายณรงค์เดช   มะโนวรรณ์
2. นายสมศักดิ์  กันศรีเวียง
 
126 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายสมคิด  มาเยอะ
2. เด็กหญิงหมี่เน  เบเชกู่
 
1. นายกฤษณะ  กันแก้ว
2. นางสุดาพร  ดวงจันทร์
 
127 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กชายบัณฑิตย์  แซ่ย่าง
2. เด็กชายผยอง  ยี่คำ
3. เด็กชายอาพงษ์  ลาหู่นะ
 
1. นายขวัญชัย  โกแสนตอ
2. นายประทานพร  โปลาหา
 
128 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กชายปฏิพล  เยอส่อ
2. เด็กหญิงวัชรินทร์  ลามือ
3. เด็กชายอีซาละ  ลาหู่นะ
 
1. นายขวัญชัย  โกแสนตอ
2. นายชำนาญ  บอแฉ่