ประกาศ....ให้ตัวแทนเขตพื้นที่ไปเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือเฝ้าติดตามข่าวการแข่งขันระดับภาค

ตามที่ สพป. เชียงราย เขต 3 ได้ประกาศผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ไปแล้วนั้น  ขอแจ้งให้ทุกโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่ให้ติดตามความเคลืื่อนไหวของการแข่งขัน ได้แก่ เกณฑ์การแข่งขัน  ตารางการแข่งขัน และสถานที่แข่งขัน ทางเว็บไชต์ตลอดเวลาก่อนการแข่งขัน ได้ที่  

http://north65.sillapa.net/

วันพุธ ที่ 23 กันยายน 2558 เวลา 17:10 น.