แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการตรวจสอบรายชื่อครูผู้ฝึกสอน และนักเรียนเข้าแข่งขัน ครั้งสุดท้าย

ด้วย สพป. เชียงราย เขต 3 ได้รับแจ้งจากโรงเรียนต่าง ๆ ที่เข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ว่ารายชื่อนักเรียน / รายชื่อครูผู้ฝึกสอนไม่ถูกต้อง / รายชือตกหล่น จากหลาย ๆโรง  ดังนั้น สพป. เชียงราย ขต 3 จึงได้เปิดระบบให้โรงเรียนดำเนินการแก้ไขรายชื่อครั้งสุดท้าย ระหว่างวันที่ 23 กันยายน - 10 ตุลาคม 2558  จึงขอแจ้งให้โรงเรียนดำเนินการตามกำหนด 

วันพุธ ที่ 23 กันยายน 2558 เวลา 16:58 น.