แจ้งคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมคอมพิวเตอร์(เด็กปกติ)ทุกระดับชั้น

ขอเชิญคณะกรรมการตัดสินรายการคอมพิวเตอร์ มาลงทะเบียนและประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมคุรุประชา(ตึกสีชมพู) โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)  เพื่อรับเอกสารการลงทะเบียน เอกสารการแข่งขันและชึ้แจงการแข่งขันของแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 
กรรมการตัดสินระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ประชุมพร้อมกันวันที่ 19 กันยายน 2558    เวลา 7.30-8.00 น.
กรรมการตัดสินระดับชั้่นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3   ประชุมพร้อมกันวันที่ 20 กันยายน 2558    เวลา 7.30-8.00 น.
ทั้งนี้เพื่อให้การแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว ขอให้กรรมการทุกท่านตรงต่อเวลาด้วยคะ.
หากคณะกรรมการประชุมชี้แจงเสร็จสิ้น คณะกรรมการจะนำนักเรียนแต่ละรายการไปติดตั้งโปรแกรม และจับฉลากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขันโดยพร้อมเพียงกัน

วันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2558 เวลา 15:13 น.