ตารางการแข่งขันคอมพิวเตอร์ วันที่ 20 ก.ย . 2558

ณ โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)  วันอาทิตย์ ที่  20กันยายน  2558มี4ห้องปฏิบัติการ ดังนี้

ห้องตันปัน
(22เครื่อง)

ห้อง SP2
 (
23-25เครื่อง)

ห้อง Math
(
15-20เครื่อง)

 

ช่วงเช้า

ห้อง King ICT/มฟล
Notebook(20เครื่อง)

Windows 7 32 bit

Intel Pentium 4  2.9 GHz
MS-Office 2010

Ram 4 GB

Adobe Master CS3

Windows 7 32 bit
AMD Athlon 3.0 GHz

MS-Office 2007

Ram 4 GB
Adobe Master CS3

Windows 7 32 bit
Intel Core2 Duo 2.2 GHz

MS-Office 2007

Ram 2 GB

Adobe Master CS3

1.ลงะทะเบียน 7.30-8.00 น.
2.Setup Pro 13.00 น.เป็นต้นไป
3.เริ่มแข่งขัน 9.00-12.00
4.กรรมการตรวจงาน 12-13.00น.

Windows 7 64 bit
Intel Core i3 2.4 GHz

MS-Office 2010

Ram 4 GB

Adobe Master CS3

9.00-12.00 น.

9.00-12.00 น.

9.00-12.00 น.

9.00-12.00 น.

9.00-12.00 น.

6.การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (EBook) ชั้น ม.1-3(15ทีม)

7.การสร้างเกมสร้างสรรค์
จากคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.1-3
(7ทีม)5ชั่วโมง

8.การสร้างการ์ตูน
แอนนิเมชั่น 2D ชั้น ม.1-3(7ทีม)5 ชั่วโมง

9. การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ชั้น ม.1-3(9ทีม)

 

10.โครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-3(3ทีม)

แข่งขันที่ห้องเรียนชั้น ป.1-2

 (ให้นักเรียนเตรียมปลั๊กพ่วงมาด้วย)

 

11. การสร้างเว็บเพจประเภท Web Editor
ชั้นม.1-3(12) ห้อง มฟล

12. การสร้างเว็บเพจประเภท CMS ชั้น ม.1-3(8)แข่งที่ห้อง King ICT

นางรุ่งอรุณ  นะที
(กรรมการผู้ดูแลห้อง)

นายบรรเจิด อินสุพรรณ
(กรรมการผู้ดูแลห้อง)

นางกัลยา สิทธิ์ประเสริฐ์
(กรรมการผู้ดูแลห้อง)

 

นายพงษ์นรินทร์ เกิดกูล
(กรรมการผู้ดูแลห้อง)

หมายเหตุ ***ลงทะเบียน และติดตั้งโปรแกรม เวลา 7.30-8.30 น.เข้าห้องติดตั้งโปรแกรม  8.00-9.00 น.โดยให้นักเรียนติดตั้งด้วยตนเองเท่านั้น***
                 ****ให้ทุกโรงเรียนที่แข่งขันเตรียมหูฟังที่มีเครื่องบันทึกเสียง(Head Phone)มาด้วยในรายการแข่งขันที่มีการบันทึกเสียง/หรือใช้หูฟัง
*** ให้นักเรียนผู้เข้าแข่งขันติดตั้งโปรแกรมด้วยแผ่น CD/DVD  ด้วยตนเองเท่านั้น(หากมีปัญหาการติดตั้งให้ติดต่อผู้ดูแลห้องหรือคณะกรรมการตัดสิน)
*** ห้ามนำ Flash Drive หรือ External Harddisk มาติดตั้งโปรแกรมโดยเด็ดขาด
*** ให้นักเรียนผู้เข้าแข่งขันมาก่อนเวลาการแข่งขัน 1 ชั่วโมง เพื่อลงทะเบียน/จับฉลากหมายเลขเครื่องและติดตั้งโปรแกรมเพื่อใช้ในการแข่งขันโดยอิสระ
*** ให้ครูผู้ฝึกสอนที่มาส่งนักเรียนนั่งพักบริเวณที่โรงอาหาร/ส่วนรายการที่

วันพุธ ที่ 16 กันยายน 2558 เวลา 19:22 น.