ตารางการแข่งขันคอมพิวเตอร์ วันที่ 19 ก.ย . 2558

ณ โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)  วันเสาร์ ที่  19กันยายน  2558มี4ห้องปฏิบัติการ ดังนี้

ห้องตันปัน
(23เครื่อง)

ห้อง SP2
 (
23-30เครื่อง)

ห้อง Math
(
15-20เครื่อง)

 

ช่วงเช้า

ห้องแม่ฟ้าหลวง
Notebook (20เครื่อง)

Windows 7 32 bit

Intel Pentium 4  2.9 GHz
MS-Office 2010

Ram 4 GB

Adobe Master CS3

Windows 7 32 bit
AMD Athlon 3.0 GHz

MS-Office 2007

Ram 4 GB
Adobe Master CS3

Windows 7 32 bit
Intel Core2 Duo 2.2 GHz

MS-Office 2007

Ram 2 GB

Adobe Master CS3

1.ลงะทะเบียน 7.30-8.00 น.
2.Setup Pro 8.00 น.เป็นต้นไป
3.เริ่มแข่งขัน 9.00-12.00
4.กรรมการตรวจงาน 12-13.00น.

Windows 7 64 bit
Intel Core i3 2.4 GHz

MS-Office 2010

Ram 4 GB

Adobe Master CS3

9.00-11.00 น.

9.00-12.00 น.

9.00-12.00 น.

9.00-11.00 น.

9.00-12.00 น.

1.การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกส์(21ทีม)
เดิมใช้ห้อง Worldbank

3.การสร้างโปรแกรมนำเสนอ ชั้น ป.4-6(21ทีม)

4.การสร้างเกมสร้างสรรค์
จากคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.4-6(11ทีม)5ชั่วโมง

 

5.การสร้างเว็บเพจ ประเภท Web Editor ชั้น ป.4-6
(16ทีม)

13.00-16.00 น.

 

 

 

 

2.การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

(EBook) ชั้น ป.4-6(19ทีม)

 

 

 

 

ครูเยาวลักษณ์ นานา
(กรรมการผู้ดูแลห้อง)

ครูภัสรากรณ์ อนุวงค์
(กรรมการผู้ดูแลห้อง)

ครูพิมพ์วลัญช์ วงค์ปัญญา
(กรรมการผู้ดูแลห้อง)

 

นายพงษ์นรินทร์ เกิดกูล
(กรรมการผู้ดูแลห้อง)

หมายเหตุ ***ลงทะเบียน และติดตั้งโปรแกรม เวลา 7.30-8.30 น.เข้าห้องติดตั้งโปรแกรม  8.00-9.00 น.โดยให้นักเรียนติดตั้งด้วยตนเองเท่านั้น***
                 ****ให้ทุกโรงเรียนที่แข่งขันเตรียมหูฟังที่มีเครื่องบันทึกเสียง(HeadPhone)มาด้วยในรายการแข่งขันที่มีการบันทึกเสียง/หรือใช้หูฟัง
*** ให้นักเรียนผู้เข้าแข่งขันติดตั้งโปรแกรมด้วยแผ่น CD/DVD  ด้วยตนเองเท่านั้น(หากมีปัญหาการติดตั้งให้ติดต่อผู้ดูแลห้องหรือคณะกรรมการตัดสิน)
*** ห้ามนำ Flash

วันพุธ ที่ 16 กันยายน 2558 เวลา 19:22 น.