ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

รหัสกิจกรรม : 703
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสันติสุข สพป. เชียงราย เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) สพป. เชียงราย เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร สพป. เชียงราย เขต 3 86 ทอง 4
5 บ้านห้วยอื้น สพป. เชียงราย เขต 3 84 ทอง 5
6 บ้านสันกอง สพป. เชียงราย เขต 3 82 ทอง 6
7 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สพป. เชียงราย เขต 3 80 ทอง 7
8 บ้านขุนแม่บง ตชด. สพป. เชียงราย เขต 3 79 เงิน 8
9 บ้านสันติคีรี สพป. เชียงราย เขต 3 78 เงิน 9
10 บ้านสันถนน สพป. เชียงราย เขต 3 78 เงิน 9
11 บ้านห้วยไร่สามัคคี สพป. เชียงราย เขต 3 77 เงิน 11
12 บ้านธารทอง สพป. เชียงราย เขต 3 76 เงิน 12
13 ดรุณราษฎร์วิทยา สพป. เชียงราย เขต 3 69 ทองแดง 13
14 ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 สพป. เชียงราย เขต 3 68 ทองแดง 14
15 บ้านสันนา สพป. เชียงราย เขต 3 68 ทองแดง 14
16 บ้านทับกุมารทอง สพป. เชียงราย เขต 3 67 ทองแดง 16
17 รัฐราษฎร์วิทยา สพป. เชียงราย เขต 3 67 ทองแดง 16
18 แม่แอบวิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 3 67 ทองแดง 16
19 บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม สพป. เชียงราย เขต 3 66 ทองแดง 19
20 ไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง) สพป. เชียงราย เขต 3 66 ทองแดง 19
21 บ้านแม่คำ (ธรรมาประชาสรรค์) สพป. เชียงราย เขต 3 65 ทองแดง 21

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่ลากเนินทอง สพป. เชียงราย เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยไร่สามัคคี สพป. เชียงราย เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านจะตี สพป. เชียงราย เขต 3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) สพป. เชียงราย เขต 3 76 เงิน 4
5 บ้านสันติสุข สพป. เชียงราย เขต 3 74 เงิน 5
6 บ้านเวียงแก้ว สพป. เชียงราย เขต 3 72 เงิน 6
7 บ้านใหม่พัฒนา สพป. เชียงราย เขต 3 69 ทองแดง 7
8 ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 สพป. เชียงราย เขต 3 67 ทองแดง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเวียงพาน สพป. เชียงราย เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยไร่สามัคคี สพป. เชียงราย เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเทอดไทย สพป. เชียงราย เขต 3 80 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านป่าแดง สพป. เชียงราย เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านพญาไพร สพป. เชียงราย เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยเกี๋ยง สพป. เชียงราย เขต 3 74 เงิน 4
5 บ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) สพป. เชียงราย เขต 3 73 เงิน 5
6 บ้านดอย สพป. เชียงราย เขต 3 65 ทองแดง 6
7 บ้านธารทอง สพป. เชียงราย เขต 3 60 ทองแดง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านป่าแดง สพป. เชียงราย เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยไร่ สพป. เชียงราย เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) สพป. เชียงราย เขต 3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเทอดไทย สพป. เชียงราย เขต 3 75 เงิน 4
5 บ้านจะตี สพป. เชียงราย เขต 3 72 เงิน 5
6 บ้านห้วยผึ้ง สพป. เชียงราย เขต 3 70 เงิน 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) สพป. เชียงราย เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) สพป. เชียงราย เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พญาไพรไตรมิตร สพป. เชียงราย เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปางสา สพป. เชียงราย เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองแหย่ง สพป. เชียงราย เขต 3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา สพป. เชียงราย เขต 3 84 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเวียงพาน สพป. เชียงราย เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านป่าซางนาเงิน สพป. เชียงราย เขต 3 78 เงิน 4
5 บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 77 เงิน 5
6 บ้านร่องก๊อ – ม่วงคำ สพป. เชียงราย เขต 3 76 เงิน 6
7 บ้านโป่งน้ำร้อน สพป. เชียงราย เขต 3 76 เงิน 6
8 ชุมชนบ้านป่าสักน้อย สพป. เชียงราย เขต 3 75 เงิน 8
9 บ้านขุนแม่บง ตชด. สพป. เชียงราย เขต 3 75 เงิน 8
10 รัฐราษฎร์วิทยา สพป. เชียงราย เขต 3 75 เงิน 8
11 บ้านแม่หม้อ สพป. เชียงราย เขต 3 74 เงิน 11
12 บ้านสันหลวง สพป. เชียงราย เขต 3 69 ทองแดง 12
13 โยนกวิทยา สพป. เชียงราย เขต 3 68 ทองแดง 13
14 บ้านกลาง สพป. เชียงราย เขต 3 67 ทองแดง 14
15 บ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) สพป. เชียงราย เขต 3 67 ทองแดง 14
16 แม่แอบวิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 3 66 ทองแดง 16

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านพญาไพร สพป. เชียงราย เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยผึ้ง สพป. เชียงราย เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านพญาไพร สพป. เชียงราย เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ผ่านศึกสงเคราะห์ 2 สพป. เชียงราย เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) สพป. เชียงราย เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านใหม่พัฒนา สพป. เชียงราย เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านน้ำจำ สพป. เชียงราย เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 3 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านถ้ำ ตชด. สพป. เชียงราย เขต 3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเทอดไทย สพป. เชียงราย เขต 3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแม่แพง สพป. เชียงราย เขต 3 71 เงิน 4
5 ราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) สพป. เชียงราย เขต 3 70 เงิน 5
6 แม่แอบวิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 3 68 ทองแดง 6
7 ชุมชนบ้านป่าสักน้อย สพป. เชียงราย เขต 3 67 ทองแดง 7
8 เอกทวีวิทย์ สพป. เชียงราย เขต 3 67 ทองแดง 7
9 ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี สพป. เชียงราย เขต 3 66 ทองแดง 9
10 ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 สพป. เชียงราย เขต 3 66 ทองแดง 9
11 บ้านรวมใจ สพป. เชียงราย เขต 3 66 ทองแดง 9
12 บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 66 ทองแดง 9
13 อนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) สพป. เชียงราย เขต 3 66 ทองแดง 9
14 บ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 64 ทองแดง 14
15 บ้านใหม่พัฒนา สพป. เชียงราย เขต 3 63 ทองแดง 15
16 ไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง) สพป. เชียงราย เขต 3 63 ทองแดง 15
17 บ้านสันโค้ง(แม่สาย) สพป. เชียงราย เขต 3 62 ทองแดง 17
18 เทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร สพป. เชียงราย เขต 3 62 ทองแดง 17
19 บ้านสันติคีรี สพป. เชียงราย เขต 3 61 ทองแดง 19

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านพญาไพร สพป. เชียงราย เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านป่าสักน้อย สพป. เชียงราย เขต 3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยเกี๋ยง สพป. เชียงราย เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 3 95 ทอง 4
5 ไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง) สพป. เชียงราย เขต 3 93 ทอง 5
6 บ้านไร่ สพป. เชียงราย เขต 3 92 ทอง 6
7 บ้านปางสา สพป. เชียงราย เขต 3 91 ทอง 7
8 บ้านป่าแดง สพป. เชียงราย เขต 3 87 ทอง 8
9 อนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) สพป. เชียงราย เขต 3 84 ทอง 9
10 บ้านป่าเหมือด สพป. เชียงราย เขต 3 77 เงิน 10
11 บ้านห้วยผึ้ง สพป. เชียงราย เขต 3 76 เงิน 11
12 ราษฎร์พัฒนา สพป. เชียงราย เขต 3 71 เงิน 12
13 บ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 3 70 เงิน 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) สพป. เชียงราย เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร สพป. เชียงราย เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราษฎร์พัฒนา สพป. เชียงราย เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 แม่แอบวิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 3 78 เงิน 4
5 บ้านเหมืองแดง สพป. เชียงราย เขต 3 77 เงิน 5
6 เฟื่องฟ้าวิทยา สพป. เชียงราย เขต 3 76 เงิน 6
7 บ้านห้วยอื้น สพป. เชียงราย เขต 3 75 เงิน 7
8 บ้านปางหมอปวง (ชัยบานราษฎร์ศึกษา) สพป. เชียงราย เขต 3 74 เงิน 8
9 บ้านรวมใจ สพป. เชียงราย เขต 3 73 เงิน 9
10 ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี สพป. เชียงราย เขต 3 72 เงิน 10
11 นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา สพป. เชียงราย เขต 3 71 เงิน 11
12 บ้านทับกุมารทอง สพป. เชียงราย เขต 3 71 เงิน 11
13 บ้านห้วยหยวกป่าโซ สพป. เชียงราย เขต 3 68 ทองแดง 13
14 บ้านทุ่งเกลี้ยง สพป. เชียงราย เขต 3 67 ทองแดง 14
15 บ้านสันหลวง สพป. เชียงราย เขต 3 66 ทองแดง 15
16 บ้านห้วยเกี๋ยง สพป. เชียงราย เขต 3 64 ทองแดง 16
17 บ้านป่าเปา - ป่าซางน้อย สพป. เชียงราย เขต 3 62 ทองแดง 17
18 บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น สพป. เชียงราย เขต 3 62 ทองแดง 17
19 บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 62 ทองแดง 17
20 อนุบาลดอยหลวง สพป. เชียงราย เขต 3 62 ทองแดง 17
21 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 5 สพป. เชียงราย เขต 3 62 ทองแดง 17

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านขุนแม่บง ตชด. สพป. เชียงราย เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสบคำ สพป. เชียงราย เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยผึ้ง สพป. เชียงราย เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) สพป. เชียงราย เขต 3 85 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สพป. เชียงราย เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านป่ายาง สพป. เชียงราย เขต 3 78 เงิน 4
5 เทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร สพป. เชียงราย เขต 3 75 เงิน 5
6 บ้านห้วยเกี๋ยง สพป. เชียงราย เขต 3 72 เงิน 6
7 ชุมชนบ้านป่าสักน้อย สพป. เชียงราย เขต 3 0 เข้าร่วม
8 บ้านเทอดไทย สพป. เชียงราย เขต 3 0 เข้าร่วม
9 บ้านแม่ลากเนินทอง สพป. เชียงราย เขต 3 0 เข้าร่วม
10 เอกทวีวิทย์ สพป. เชียงราย เขต 3 0 เข้าร่วม
11 บ้านห้วยผึ้ง สพป. เชียงราย เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านพญาไพร สพป. เชียงราย เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่ลากเนินทอง สพป. เชียงราย เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านป่าสักน้อย สพป. เชียงราย เขต 3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยผึ้ง สพป. เชียงราย เขต 3 64 ทองแดง 4
5 บ้านห้วยไร่ สพป. เชียงราย เขต 3 63 ทองแดง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านป่าสักน้อย สพป. เชียงราย เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยไร่ สพป. เชียงราย เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปางสา สพป. เชียงราย เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองแหย่ง สพป. เชียงราย เขต 3 78 เงิน 4
5 บ้านห้วยเกี๋ยง สพป. เชียงราย เขต 3 76 เงิน 5
6 ชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169 สพป. เชียงราย เขต 3 65 ทองแดง 6
7 ราษฎร์พัฒนา สพป. เชียงราย เขต 3 0 เข้าร่วม
8 บ้านห้วยผึ้ง สพป. เชียงราย เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเหมืองแดง สพป. เชียงราย เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) สพป. เชียงราย เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสันติสุข สพป. เชียงราย เขต 3 83 ทอง 4
5 บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 80 ทอง 5
6 บ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) สพป. เชียงราย เขต 3 78 เงิน 6
7 พรพิกุลพิทยา สพป. เชียงราย เขต 3 77 เงิน 7
8 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สพป. เชียงราย เขต 3 75 เงิน 8
9 บ้านป่าไร่หลวงวิทยา (ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์) สพป. เชียงราย เขต 3 74 เงิน 9
10 บ้านห้วยหยวกป่าโซ สพป. เชียงราย เขต 3 73 เงิน 10
11 บ้านห้วยอื้น สพป. เชียงราย เขต 3 72 เงิน 11
12 บ้านขาแหย่งพัฒนา สพป. เชียงราย เขต 3 71 เงิน 12
13 บ้านป่าก๋อย สพป. เชียงราย เขต 3 69 ทองแดง 13
14 บ้านแม่แพง สพป. เชียงราย เขต 3 69 ทองแดง 13
15 บ้านทุ่งเกลี้ยง สพป. เชียงราย เขต 3 68 ทองแดง 15
16 บ้านไร่ สพป. เชียงราย เขต 3 68 ทองแดง 15
17 บ้านสันติคีรี สพป. เชียงราย เขต 3 67 ทองแดง 17
18 บ้านเหมืองแดงน้อย สพป. เชียงราย เขต 3 67 ทองแดง 17
19 เทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร สพป. เชียงราย เขต 3 67 ทองแดง 17
20 บ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 65 ทองแดง 20
21 อนุบาลดอยหลวง สพป. เชียงราย เขต 3 65 ทองแดง 20

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่ลากเนินทอง สพป. เชียงราย เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยไร่ สพป. เชียงราย เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) สพป. เชียงราย เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดรุณราษฎร์วิทยา สพป. เชียงราย เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยผึ้ง สพป. เชียงราย เขต 3 81 ทอง 4
5 บ้านห้วยเกี๋ยง สพป. เชียงราย เขต 3 76 เงิน 5
6 บ้านเทอดไทย สพป. เชียงราย เขต 3 72 เงิน 6
7 ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี สพป. เชียงราย เขต 3 70 เงิน 7
8 บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 68 ทองแดง 8
9 บ้านเวียงพาน สพป. เชียงราย เขต 3 65 ทองแดง 9
10 บ้านใหม่พัฒนา สพป. เชียงราย เขต 3 61 ทองแดง 10
11 เทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร สพป. เชียงราย เขต 3 60 ทองแดง 11
12 นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา สพป. เชียงราย เขต 3 52 เข้าร่วม 12
13 แม่แอบวิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 3 51 เข้าร่วม 13
14 บ้านแม่แพง สพป. เชียงราย เขต 3 50 เข้าร่วม 14
15 บ้านสันติคีรี สพป. เชียงราย เขต 3 44 เข้าร่วม 15
16 บ้านทุ่งเกลี้ยง สพป. เชียงราย เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) สพป. เชียงราย เขต 3 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่ลากเนินทอง สพป. เชียงราย เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยไร่ สพป. เชียงราย เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านป่าสักน้อย สพป. เชียงราย เขต 3 78 เงิน 4
5 บ้านห้วยผึ้ง สพป. เชียงราย เขต 3 75 เงิน 5
6 พญาไพรไตรมิตร สพป. เชียงราย เขต 3 63 ทองแดง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 3 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยผึ้ง สพป. เชียงราย เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเวียงแก้ว สพป. เชียงราย เขต 3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเทอดไทย สพป. เชียงราย เขต 3 66 ทองแดง 4
5 บ้านโป่งน้ำร้อน สพป. เชียงราย เขต 3 63 ทองแดง 5
6 ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี สพป. เชียงราย เขต 3 58 เข้าร่วม 6
7 บ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 3 54 เข้าร่วม 7
8 บ้านแม่แพง สพป. เชียงราย เขต 3 52 เข้าร่วม 8
9 บ้านป่ายาง สพป. เชียงราย เขต 3 45 เข้าร่วม 9
10 บ้านป่าแดง สพป. เชียงราย เขต 3 41 เข้าร่วม 10
11 นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา สพป. เชียงราย เขต 3 38 เข้าร่วม 11
12 บ้านใหม่พัฒนา สพป. เชียงราย เขต 3 38 เข้าร่วม 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเวียงพาน สพป. เชียงราย เขต 3 81 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโป่งน้ำร้อน สพป. เชียงราย เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านป่าสักน้อย สพป. เชียงราย เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านพญาไพร สพป. เชียงราย เขต 3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โยนกวิทยา สพป. เชียงราย เขต 3 71 เงิน 4
5 ชุมชนบ้านป่าสักน้อย สพป. เชียงราย เขต 3 - -
6 บ้านห้วยผึ้ง สพป. เชียงราย เขต 3 - -
7 บ้านห้วยไร่สามัคคี สพป. เชียงราย เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน