สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 10 3 0 13 17 5 1 1 23
2 บ้านพญาไพร 9 4 4 17 20 13 4 0 37
3 บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 7 4 2 13 15 4 9 2 28
4 บ้านเวียงพาน 7 3 2 12 14 4 2 0 20
5 บ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) 6 4 3 13 14 4 2 0 20
6 บ้านป่าเหมือด 5 2 0 7 8 3 2 0 13
7 บ้านห้วยไคร้ 4 5 4 13 18 6 0 4 24
8 บ้านป่าแดง 4 3 1 8 13 1 5 1 19
9 นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 4 3 1 8 10 6 6 2 22
10 บ้านสันติสุข 4 3 0 7 10 4 4 0 18
11 บ้านห้วยมะหินฝน 4 2 3 9 9 6 0 0 15
12 บ้านป่ายาง 4 1 2 7 11 5 3 1 19
13 อนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 3 2 0 5 5 1 1 0 7
14 สามัคคีพัฒนา 3 1 0 4 4 2 1 0 7
15 บ้านแหลว 3 0 0 3 3 2 2 0 7
16 บ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) 2 4 3 9 14 9 6 0 29
17 บ้านแม่ลากเนินทอง 2 4 1 7 6 4 8 2 18
18 ชุมชนบ้านป่าสักน้อย 2 3 2 7 10 8 9 1 27
19 บ้านปางห้า 2 1 3 6 7 4 3 0 14
20 บ้านธารทอง 2 1 1 4 7 4 4 2 15
21 พญาไพรไตรมิตร 2 1 1 4 5 3 1 0 9
22 บ้านขุนแม่บง ตชด. 2 1 1 4 4 5 5 0 14
23 บ้านแม่หม้อ 2 1 0 3 3 2 0 1 5
24 ราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 2 0 2 4 5 7 2 2 14
25 โยนกวิทยา 2 0 2 4 5 5 2 1 12
26 บ้านปางสา 2 0 1 3 4 2 1 1 7
27 บ้านเทอดไทย 1 4 2 7 8 6 2 1 16
28 บ้านโป่งน้ำร้อน 1 3 2 6 10 4 1 0 15
29 บ้านห้วยไร่ 1 3 1 5 7 4 3 0 14
30 เทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร 1 2 1 4 8 3 5 1 16
31 พรพิกุลพิทยา 1 2 1 4 6 4 2 1 12
32 บ้านหนองแหย่ง 1 2 1 4 4 4 4 0 12
33 บ้านป่าแฝ – หนองอ้อ 1 2 0 3 3 3 0 0 6
34 บ้านสันทราย 1 1 4 6 8 1 1 0 10
35 บ้านสบรวก 1 1 3 5 7 2 1 0 10
36 บ้านห้วยผึ้ง 1 1 2 4 7 15 5 1 27
37 ผ่านศึกสงเคราะห์ 2 1 1 1 3 7 2 2 0 11
38 บ้านร่องก๊อ – ม่วงคำ 1 1 1 3 4 6 3 0 13
39 บ้านถ้ำ ตชด. 1 1 1 3 3 2 0 0 5
40 มานิตวิทยา 1 1 1 3 3 0 0 0 3
41 สันสลีหลวง – สันนายาว 1 1 0 2 2 0 5 0 7
42 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1 1 0 2 2 0 0 0 2
43 ชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169 1 0 3 4 5 3 1 0 9
44 บ้านจะตี 1 0 3 4 3 4 1 0 8
45 บ้านห้วยเกี๋ยง 1 0 2 3 5 5 8 0 18
46 ดรุณราษฎร์วิทยา 1 0 2 3 5 1 5 0 11
47 ตชด.บ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์) 1 0 2 3 2 1 2 0 5
48 บ้านแม่แพง 1 0 0 1 5 2 2 2 9
49 บ้านจ้อง 1 0 0 1 4 1 2 0 7
50 บ้านห้วยอื้น 1 0 0 1 2 4 1 0 7
51 บ้านป่ากว๋าว – ดอนชัย 1 0 0 1 2 0 0 0 2
52 บ้านเหมืองแดง 1 0 0 1 1 2 0 0 3
53 อนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง) 1 0 0 1 1 0 2 0 3
54 บ้านสันธาตุ(เชียงแสน) 1 0 0 1 1 0 0 1 1
55 บ้านผาเดื่อ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
56 บ้านห้วยไร่สามัคคี 0 3 3 6 8 3 0 3 11
57 บ้านสันติคีรี 0 3 1 4 8 8 8 1 24
58 บ้านสันบุญเรือง 0 3 0 3 3 3 0 1 6
59 แม่แอบวิทยาคม 0 2 1 3 9 3 6 1 18
60 บ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์) 0 2 1 3 3 2 5 2 10
61 บ้านป่าบงแม่จัน 0 2 0 2 4 1 1 0 6
62 บ้านเวียงแก้ว 0 1 2 3 4 3 3 0 10
63 บ้านสันถนน 0 1 1 2 7 5 6 1 18
64 อนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) 0 1 1 2 4 2 1 0 7
65 บ้านใหม่พัฒนา 0 1 1 2 3 2 4 3 9
66 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 0 1 1 2 2 2 1 0 5
67 ป่าตึงพิทยานุกูล 0 1 0 1 2 6 2 0 10
68 บ้านสันโค้ง(แม่สาย) 0 1 0 1 2 3 4 1 9
69 อนุบาลแม่ฟ้าหลวง 0 1 0 1 2 3 3 1 8
70 บ้านสันกอง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
71 บ้านม่วงคำ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
72 เทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล 0 1 0 1 1 1 0 0 2
73 บ้านสบคำ 0 1 0 1 1 0 2 0 3
74 บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น 0 1 0 1 1 0 1 1 2
75 บ้านรวมใจ 0 1 0 1 0 5 3 0 8
76 ดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) 0 0 3 3 4 2 1 0 7
77 ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 0 0 2 2 6 6 4 1 16
78 อนุบาลดอยหลวง 0 0 2 2 2 5 2 0 9
79 ชุมชนศึกษา (บ้านแม่สะแลป) 0 0 1 1 4 3 1 0 8
80 บ้านกลาง 0 0 1 1 3 4 3 0 10
81 บ้านสันนา 0 0 1 1 3 0 1 0 4
82 ไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง) 0 0 1 1 2 7 3 0 12
83 บ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม 0 0 1 1 2 6 4 1 12
84 ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี 0 0 1 1 2 5 4 1 11
85 บ้านสันหลวง 0 0 1 1 2 1 2 0 5
86 ราษฎร์พัฒนา 0 0 1 1 1 3 1 2 5
87 บ้านหนองแว่น 0 0 1 1 1 2 1 0 4
88 บ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) 0 0 1 1 1 1 3 1 5
89 บ้านปางหมอปวง (ชัยบานราษฎร์ศึกษา) 0 0 1 1 1 1 0 1 2
90 ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 0 0 1 1 1 0 3 0 4
91 บ้านน้ำจำ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
92 บ้านดอย 0 0 1 1 0 4 3 0 7
93 บ้านไร่ 0 0 0 0 2 1 3 0 6
94 บ้านมนตรีวิทยา 0 0 0 0 2 1 0 1 3
95 บ้านแม่มะ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
96 บุญพิทักษ์วิทยา 0 0 0 0 2 0 2 0 4
97 บ้านท่าข้าวเปลือก 0 0 0 0 2 0 1 0 3
98 บ้านใหม่สามัคคี 0 0 0 0 2 0 1 0 3
99 บ้านป่าซางนาเงิน 0 0 0 0 1 5 3 0 9
100 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 5 0 0 0 0 1 3 4 0 8
101 บ้านแม่คำ (ธรรมาประชาสรรค์) 0 0 0 0 1 2 2 0 5
102 บ้านขาแหย่งพัฒนา 0 0 0 0 1 2 2 0 5
103 บ้านทับกุมารทอง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
104 บ้านป่าไร่หลวงวิทยา (ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์) 0 0 0 0 1 2 1 0 4
105 บ้านแม่คำ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
106 สันทราย (พรหมณีวิทยา) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
107 เทศบาลตำบลแม่คำ (แม่คำสบเปินราษฏร์นุกูล) 0 0 0 0 1 0 4 1 5
108 บ้านทุ่งเกลี้ยง 0 0 0 0 1 0 3 0 4
109 บ้านศรีป่าแดง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
110 รัฐราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 0 6 5 0 11
111 บ้านป่าตึง(วิทยประสาท) 0 0 0 0 0 4 1 0 5
112 เอกทวีวิทย์ 0 0 0 0 0 2 3 1 5
113 บ้านป่าซางงาม 0 0 0 0 0 2 1 0 3
114 บ้านดอนงาม 0 0 0 0 0 2 0 1 2
115 เทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน) 0 0 0 0 0 2 0 1 2
116 บ้านแม่สลองใน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
117 บ้านศรีกองงาม 0 0 0 0 0 1 4 0 5
118 บ้านห้วยหยวกป่าโซ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
119 บ้านปงของ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
120 บ้านศรีดอนมูล 0 0 0 0 0 1 1 0 2
121 บ้านสันต้นเปา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
122 บ้านถ้ำปลา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
123 บ้านสันต้นธง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
124 บ้านแม่เต๋อ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
125 อบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) 0 0 0 0 0 1 0 1 1
126 ตชด.สังวาลย์วิท 8 0 0 0 0 0 1 0 0 1
127 บ้านดอยจัน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
128 บ้านป่าลัน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
129 บ้านสันมะนะ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
130 บ้านหนองปลาสะเด็ด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
131 บ้านแม่คี – หนองอ้อ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
132 เฟื่องฟ้าวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
133 บ้านป่าเปา - ป่าซางน้อย 0 0 0 0 0 0 3 2 3
134 บ้านดอยสะโง๊ะ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
135 บ้านพนาสวรรค์ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
136 บ้านห้วยหก 0 0 0 0 0 0 1 1 1
137 ตชด.ศรีสมวงศ์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
138 บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
139 บ้านป่าก๋อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
140 บ้านผาจี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
141 บ้านวังลาว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
142 บ้านสันโค้ง(แม่จัน) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
143 บ้านฮ่องแฮ่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
144 บ้านเหมืองแดงน้อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
145 บ้านไทรทอง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
146 ผ่านศึกสงเคราะห์ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
147 บ้านทุ่งกวาง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
148 อนุบาลศรีค้ำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 เทศบาลตำบลบ้านแซว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 บ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 128 112 105 345 493 359 294 62 1,146