หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียน ตชด.ศรีสมวงศ์ 2 4 2
2 004 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี 12 29 14
3 005 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย 33 48 38
4 006 โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169 10 12 12
5 007 โรงเรียนชุมชนศึกษา (บ้านแม่สะแลป) 9 14 8
6 010 โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) 7 23 14
7 012 โรงเรียนตชด.บ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์) 6 18 11
8 013 โรงเรียนตชด.สังวาลย์วิท 8 2 6 3
9 011 โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 5 14 6
10 020 โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 17 46 32
11 021 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 24 45 34
12 022 โรงเรียนบ้านกลาง 11 34 21
13 023 โรงเรียนบ้านกิ่วพร้าว 0 0 0
14 024 โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา 5 10 7
15 025 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดอยดินแดง 0 0 0
16 026 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. 14 34 24
17 028 โรงเรียนบ้านจะตี 8 25 11
18 027 โรงเรียนบ้านจ้อง 7 17 12
19 029 โรงเรียนบ้านดอนงาม 3 8 5
20 032 โรงเรียนบ้านดอย 7 14 7
21 030 โรงเรียนบ้านดอยจัน 1 1 1
22 031 โรงเรียนบ้านดอยสะโง๊ะ 2 5 2
23 033 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 5 11 9
24 036 โรงเรียนบ้านถ้ำ 0 0 0
25 034 โรงเรียนบ้านถ้ำ ตชด. 6 15 11
26 035 โรงเรียนบ้านถ้ำปลา 2 19 7
27 037 โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง 4 14 9
28 039 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1 2 1
29 041 โรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าฮ่าม 1 3 1
30 040 โรงเรียนบ้านทุ่งเกลี้ยง 5 11 6
31 038 โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก 3 7 4
32 044 โรงเรียนบ้านธารทอง 18 38 25
33 045 โรงเรียนบ้านน้ำจำ 2 1 1
34 046 โรงเรียนบ้านปงของ 3 10 4
35 049 โรงเรียนบ้านปางมะหัน 0 0 0
36 050 โรงเรียนบ้านปางสา 8 11 9
37 051 โรงเรียนบ้านปางหมอปวง (ชัยบานราษฎร์ศึกษา) 3 14 3
38 052 โรงเรียนบ้านปางห้า 14 33 24
39 047 โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว – ดอนชัย 2 6 3
40 048 โรงเรียนบ้านป่าก๋อย 1 2 2
41 053 โรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์) 13 34 21
42 054 โรงเรียนบ้านป่าซางงาม 3 6 4
43 055 โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน 9 14 12
44 057 โรงเรียนบ้านป่าตึง(วิทยประสาท) 5 11 9
45 058 โรงเรียนบ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) 7 11 8
46 059 โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน 6 23 12
47 062 โรงเรียนบ้านป่ายาง 21 59 38
48 064 โรงเรียนบ้านป่าลัน 1 3 1
49 060 โรงเรียนบ้านป่าเปา - ป่าซางน้อย 6 9 7
50 065 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 13 18 15
51 056 โรงเรียนบ้านป่าแดง 20 43 33
52 061 โรงเรียนบ้านป่าแฝ – หนองอ้อ 6 16 6
53 063 โรงเรียนบ้านป่าไร่หลวงวิทยา (ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์) 4 12 7
54 068 โรงเรียนบ้านผาจี 1 6 1
55 070 โรงเรียนบ้านผาฮี้ 0 0 0
56 069 โรงเรียนบ้านผาเดื่อ 1 2 1
57 071 โรงเรียนบ้านพญาไพร 38 75 54
58 072 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 3 6 4
59 073 โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา 4 9 7
60 074 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 2 7 3
61 089 โรงเรียนบ้านรวมใจ 8 15 13
62 090 โรงเรียนบ้านร่องก๊อ – ม่วงคำ 13 25 12
63 092 โรงเรียนบ้านวังลาว 1 1 1
64 095 โรงเรียนบ้านศรีกองงาม 6 10 6
65 096 โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล 3 5 3
66 097 โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง 1 3 2
67 098 โรงเรียนบ้านสบคำ 4 11 5
68 099 โรงเรียนบ้านสบรวก 11 40 13
69 100 โรงเรียนบ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี 1 1 1
70 101 โรงเรียนบ้านสันกอง 3 9 5
71 106 โรงเรียนบ้านสันติคีรี 25 56 34
72 107 โรงเรียนบ้านสันติสุข 18 68 35
73 104 โรงเรียนบ้านสันต้นธง 2 2 2
74 105 โรงเรียนบ้านสันต้นเปา 3 3 3
75 108 โรงเรียนบ้านสันถนน 19 27 21
76 110 โรงเรียนบ้านสันทราย 10 21 17
77 109 โรงเรียนบ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) 20 51 34
78 111 โรงเรียนบ้านสันธาตุ(เชียงแสน) 2 4 3
79 112 โรงเรียนบ้านสันธาตุ(แม่จัน) 0 0 0
80 184 โรงเรียนบ้านสันธาตุ(แม่สาย) 0 0 0
81 114 โรงเรียนบ้านสันนา 4 11 8
82 115 โรงเรียนบ้านสันบุญเรือง 7 11 8
83 117 โรงเรียนบ้านสันมะนะ 1 3 2
84 116 โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด 0 0 0
85 118 โรงเรียนบ้านสันยาว – สันลิดไม้ 0 0 0
86 119 โรงเรียนบ้านสันหลวง 5 13 9
87 102 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(แม่จัน) 1 1 1
88 103 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(แม่สาย) 11 30 15
89 120 โรงเรียนบ้านหนองปลาสะเด็ด 1 2 2
90 121 โรงเรียนบ้านหนองป่าก่อ 0 0 0
91 122 โรงเรียนบ้านหนองแว่น 4 4 4
92 123 โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง 12 22 19
93 124 โรงเรียนบ้านห้วยกว๊าน 0 0 0
94 127 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) 29 57 44
95 128 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 34 72 58
96 129 โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน 15 37 18
97 132 โรงเรียนบ้านห้วยหก 2 2 2
98 133 โรงเรียนบ้านห้วยหยวกป่าโซ 3 5 3
99 134 โรงเรียนบ้านห้วยอื้น 7 13 9
100 125 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง 19 44 32
101 126 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 28 57 41
102 131 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 16 47 27
103 130 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 22 64 24
104 141 โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่ 1 2 1
105 042 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 24 127 34
106 094 โรงเรียนบ้านเวียงพาน 20 80 32
107 093 โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว 10 27 19
108 136 โรงเรียนบ้านเหมืองแดง 3 10 6
109 135 โรงเรียนบ้านเหมืองแดงน้อย 1 2 0
110 078 โรงเรียนบ้านแม่คำ 3 7 4
111 075 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ธรรมาประชาสรรค์) 6 16 10
112 076 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 27 49 39
113 077 โรงเรียนบ้านแม่คำฝั่งหมิ่น 3 6 4
114 079 โรงเรียนบ้านแม่คี – หนองอ้อ 1 3 1
115 080 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 30 93 54
116 083 โรงเรียนบ้านแม่มะ 3 11 7
117 084 โรงเรียนบ้านแม่ลัว 0 0 0
118 085 โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง 22 44 34
119 086 โรงเรียนบ้านแม่สลองใน 2 8 5
120 087 โรงเรียนบ้านแม่หม้อ 6 13 9
121 088 โรงเรียนบ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม 13 45 21
122 081 โรงเรียนบ้านแม่เต๋อ 2 9 5
123 082 โรงเรียนบ้านแม่แพง 11 21 19
124 137 โรงเรียนบ้านแหลว 8 15 9
125 066 โรงเรียนบ้านโป่ง 0 0 0
126 067 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 17 37 19
127 138 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 12 21 14
128 139 โรงเรียนบ้านใหม่สันติ 0 0 0
129 140 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 3 6 6
130 043 โรงเรียนบ้านไทรทอง 1 3 1
131 091 โรงเรียนบ้านไร่ 6 12 6
132 143 โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 0 0 0
133 144 โรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูล 10 19 10
134 145 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 1 1 3 1
135 146 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2 11 39 23
136 147 โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร 9 22 11
137 153 โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา 11 24 17
138 154 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 16 56 23
139 155 โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 7 11 9
140 158 โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา) 2 2 2
141 159 โรงเรียนสันสลีหลวง – สันนายาว 7 11 7
142 160 โรงเรียนสามัคคีพัฒนา 7 21 13
143 163 โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง) 3 6 6
144 165 โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง 9 11 9
145 172 โรงเรียนอนุบาลศรีค้ำ 3 9 6
146 169 โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง 10 24 16
147 170 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 11 47 22
148 164 โรงเรียนอนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) 7 12 9
149 003 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 5 8 17 13
150 151 โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม 19 50 28
151 152 โรงเรียนโยนกวิทยา 15 28 18
152 019 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง) 13 31 19
153 009 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 11 26 21
154 142 โรงเรียนบุญพิทักษ์วิทยา 4 11 7
155 148 โรงเรียนพรพิกุลพิทยา 13 57 22
156 150 โรงเรียนมานิตวิทยา 3 10 4
157 156 โรงเรียนศิวิไลพิทยา 0 0 0
158 167 โรงเรียนอนุบาลนิมิตใหม่ 0 0 0
159 168 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 0 0 0
160 171 โรงเรียนอนุบาลลูกรัก 0 0 0
161 173 โรงเรียนอนุบาลสุชาดา 0 0 0
162 174 โรงเรียนอนุบาลสุภาพรรณ 0 0 0
163 176 โรงเรียนอนุบาลอำพร 0 0 0
164 008 โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 0 0 0
165 149 โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 2 2
166 178 โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 6 24 13
167 162 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ (บ้านเวียงสา) 0 0 0
168 175 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง 0 0 0
169 177 โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) 2 3 2
170 014 โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง 0 0 0
171 015 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร 19 43 29
172 185 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล 2 5 2
173 017 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดป่ายาง 0 0 0
174 166 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน) 3 5 4
175 161 โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว 3 3 3
176 018 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ (แม่คำสบเปินราษฏร์นุกูล) 6 14 6
177 157 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 2 23 3
รวม 1286 3151 1901
5052

ศน.โสภาพร ไสยแพทย์ <กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3> <เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0816038531>
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]