หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cri3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นางมลทิรา วงศ์ตันกาศโรงเรียนบ้านสันสลีหลวง-สันนายาวกรรมการ
2. นางนงค์นิตย์ ดีสงครามโรงเรียนบ้านป่าบงฯกรรมการ
3. นายสมบัติ ศักดิ์สูงโรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทองกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นางสาวนงเยาว์ กาบขิงโรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2กรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวารุณี อินต๊ะแสนโรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลงขน มิตรภาพที่ 169กรรมการ
3. นางภาระวี อินนวลโรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนากรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายนิพนธ์ พรหมจันทร์โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
2. นางภาระดี อินนวลโรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายอลงกรณ์ คำต๊ะโรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ อินทร์ชนโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ ตาแก้วโรงเรียนสามัคคีพัฒนากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายเอกลักษณ์ ตาแก้วโรงเรียนสามัคคีพัฒนากรรมการ
2. นายบัญชา แก้วแสนเมืองโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
3. นายอุดมทรัพย์ เหล็กกล้าโรงเรียนแม่แอบวิทยาคมกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายทศพล ธรรมปัญญาสพป.เชียงราย เขต 3กรรมการ
2. นายกิตติภัทร แก้วเพชรบุตรโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนากรรมการ
3. นายประทิน จันทร์ตะละโรงเรียนบ้านจะตีกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายทศพล ธรรมปัญญาสพป.เชียงราย เขต 3กรรมการ
2. นางพรทนา เชื้อเมืองพานโรงเรียนบ้านห้วยน้ำรากกรรมการ
3. นางพรรณทิพย์ เรือนอินทร์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
4. นายทรงศักดิ์ ดวงจันทร์โรงเรียนบ้านดอนงามกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางจารุวรรณ รัตน์พันธ์โรงเรียนจอมสวรรค์กรรมการ
2. นายณัฎฐ์พร หงษ์คำโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
3. นางน้ำฝน อำขำโรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคีกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสุนทลักษณ์ นราวิทยานุรักษ์โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์กรรมการ
2. นางขันคำ สาจันทร์โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
3. นางพลอย เตมีศักดิ์โรงเรียนบ้านแม่คำฝั่งหมิ่นกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวแก้วกาญจน์ ตันหล้าโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
2. นายเกียรติชัย ทรายหมอโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
3. นางธัญญธรณ์ เสนนะโรงเรียนบ้านแม่แพงกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายแดนชัย รีอินทร์โรงเรียนบ้านสันสลีหลวง-สันนายาวกรรมการ
2. นายธนกร พันธะเกษมโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
3. นายศุภกิจ ไชยรินทร์โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
4. นายทรงเดช ทิพย์ทองศิลปินเชียงรายกรรมการ
5. นายอภิรักษ์ ปันมูลศิลป์ศิลปินเชียงรายกรรมการ
6. นายปรีชา ราชวงศ์ศิลปินเชียงรายกรรมการ
7. นายภัทรี ฉิมนอกศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายแดนชัย รีอินทร์โรงเรียนบ้านสันสลีหลวง-สันนายาวกรรมการ
2. นายธนกร พันธะเกษมโรงเรียนแม่จันกรรมการ
3. นายศุภกิจ ไชยรินทร์โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
4. นายทรงเดช ทิพย์ทองศิลปินเชียงรายกรรมการ
5. นายอภิรักษ์ ปันมูลศิลป์ศิลปินเชียงรายกรรมการ
6. นายปรีชา ราชวงศ์ศิลปินเชียงรายกรรมการ
7. นายภัทรี ฉิมนอกศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายแดนชัย รีอินทร์โรงเรียนบ้านสันสลีหลวง-สันนายาวกรรมการ
2. นายธนกร พันธะเกษมโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
3. นายศุภกิจ ไชยรินทร์โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
4. นายทรงเดช ทิพย์ทองศิลปินเชียงรายกรรมการ
5. นายอภิรักษ์ ปันมูลศิลป์ศิลปินเชียงรายกรรมการ
6. นายปรีชา ราชวงศ์ศิลปินเชียงรายกรรมการ
7. นายภัทรี ฉิมนอกศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายแดนชัย รีอินทร์โรงเรียนบ้านสันสลีหลวง-สันนายาวกรรมการ
2. นายธนกร พันธะเกษมโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
3. นายศุภกิจ ไชยรินทร์โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
4. นายทรงเดช ทิพย์ทองศิลปินเชียงรายกรรมการ
5. นายอภิรักษ์ ปันมูลศิลป์ศิลปินเชียงรายกรรมการ
6. นายปรีชา ราชวงศ์ศิลปินเชียงรายกรรมการ
7. นายภัทรี ฉิมนอกศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายแดนชัย รีอินทร์โรงเรียนบ้านสันสลีหลวง-สันนายาวกรรมการ
2. นายธนกร พันธะเกษมโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
3. นายศุภกิจ ไชยรินทร์โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
4. นายทรงเดช ทิพย์ทองศิลปินเชียงรายกรรมการ
5. นายอภิรักษ์ ปันมูลศิลป์ศิลปินเชียงรายกรรมการ
6. นายปรีชา ราชวงศ์ศิลปินเชียงรายกรรมการ
7. นายภัทรี ฉิมนอกศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายแดนชัย รีอินทร์โรงเรียนบ้านสันสลีหลวง-สันนายาวกรรมการ
2. นายธนากร พันธะเกษมโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
3. นายศุภกิจ ไชยรินทร์โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
4. นายทรงเดช ทิพย์ทองศิลปินเชียงรายกรรมการ
5. นายอภิรักษ์ ปันมูลศิลป์ศิลปินเชียงรายกรรมการ
6. นายปรีชา ราชวงศ์ศิลปินเชียงรายกรรมการ
7. นายภัทรี ฉิมนอกศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายแดนชัย รีอินทร์โรงเรียนบ้านสันสลีหลวง-สันนายาวกรรมการ
2. นายธนกร พันธะเกษมโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
3. นายศุภกิจ ไชยรินทร์โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
4. นายทรงเดช ทิพย์ทองศิลปินเชียงรายกรรมการ
5. นายอภิรักษ์ ปันมูลศิลป์ศิลปินเชียงรายกรรมการ
6. นายปรีชา ราชวงศ์ศิลปินเชียงรายกรรมการ
7. นายภัทรี ฉิมนอกศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายแดนชัย รีอินทร์โรงเรียนบ้านสันสลีหลวง-สันนายาวกรรมการ
2. นายธนกร พันธะเกษมโรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
3. นายศุภกิจ ไชยรินทร์โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
4. นายทรงเดช ทิพย์ทองศิลปินเชียงรายกรรมการ
5. นายอภิรักษ์ ปันมูลศิลป์ศิลปินเชียงรายกรรมการ
6. นายปรีชา ราชวงศ์ศิลปินเชียงรายกรรมการ
7. นายภัทรี ฉิมนอกศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายแดนชัย รีอินทร์โรงเรียนบ้านสันสลีหลวง-สันนายาวกรรมการ
2. นายธนกร พันธะเกษมโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
3. นายศุภกิจ ไชยรินทร์โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
4. นายทรงเดช ทิพย์ทองศิลปินเชียงรายกรรมการ
5. นายอภิรักษ์ ปันมูลศิลป์ศิลปินเชียงรายกรรมการ
6. นายปรีชา ราชวงศ์ศิลปินเชียงรายกรรมการ
7. นายภัทรี ฉิมนอกศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายแดนชัย รีอินทร์โรงเรียนบ้านสันสลีหลวง-สันนายาวกรรมการ
2. นายธนกร พันธะเกษมโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
3. นายศุภกิจ ไชยรินทร์โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
4. นายทรงเดช ทิพย์ทองศิลปินเชียงรายกรรมการ
5. นายอภิรักษ์ ปันมูลศิลป์ศิลปินเชียงรายกรรมการ
6. นายปรีชา ราชวงศ์ศิลปินเชียงรายกรรมการ
7. นายภัทรี ฉิมนอกศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายแดนชัย รีอินทร์โรงเรียนบ้านสันสลีหลวง-สันนายาวกรรมการ
2. นายธนกร พันธะเกษมโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
3. นายศุภกิจ ไชยรินทร์โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
4. นายทรงเดช ทิพย์ทองศิลปินเชียงรายกรรมการ
5. นายอภิรักษ์ ปันมูลศิลป์ศิลปินเชียงรายกรรมการ
6. นายปรีชา ราชวงศ์ศิลปินเชียงรายกรรมการ
7. นายภัทรี ฉิมนอกศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายแดนชัย รีอินทร์โรงเรียนบ้านสันสลีหลวง-สันนายาวกรรมการ
2. นายธนกร พันธะเกษมโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
3. นายศุภกิจ ไชยรินทร์โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
4. นายทรงเดช ทิพย์ทองศิลปินเชียงรายกรรมการ
5. นายอภิรักษ์ ปันมูลศิลป์ศิลปินเชียงรายกรรมการ
6. นายปรีชา ราชวงศ์ศิลปินเชียงรายกรรมการ
7. นายภัทรี ฉิมนอกศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายแดนชัย รีอินทร์โรงเรียนบ้านสันสลีหลวง-สันนายาวกรรมการ
2. นายธนกร พันธะเกษมโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
3. นายศุภกิจ ไชยรินทร์โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
4. นายทรงเดช ทิพย์ทองศิลปินเชียงรายกรรมการ
5. นายอภิรักษ์ ปันมูลศิลป์ศิลปินเชียงรายกรรมการ
6. นายปรีชา ราชวงศ์ศิลปินเชียงรายกรรมการ
7. นายภัทรี ฉิมนอกศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายแดนชัย รีอินทร์โรงเรียนบ้านสันสลีหลวง-สันนายาวกรรมการ
2. นายธนกร พันธะเกษมโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
3. นายศุภกิจ ไชยรินทร์โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
4. นายทรงเดช ทิพย์ทองศิลปินเชียงรายกรรมการ
5. นายอภิรักษ์ ปันมูลศิลป์ศิลปินเชียงรายกรรมการ
6. นายปรีชา ราชวงศ์ศิลปินเชียงรายกรรมการ
7. นายภัทรี ฉิมนอกศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายแดนชัย รีอินทร์โรงเรียนบ้านสันสลีหลวง-สันนายาวกรรมการ
2. นายธนกร พันธะเกษมโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
3. นายศุภกิจ ไชยรินทร์โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
4. นายทรงเดช ทิพย์ทองศิลปินเชียงรายกรรมการ
5. นายอภิรักษ์ ปันมูลศิลป์ศิลปินเชียงรายกรรมการ
6. นายปรีชา ราชวงศ์ศิลปินเชียงรายกรรมการ
7. นายภัทรี ฉิมนอกศิลปินอิสระกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสิทธิพันธ์ ก๋ากาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
2. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพันธ์ ก๋ากาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
2. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสิทธิพันธ์ ก๋ากาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. นายสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพันธ์ ก๋ากาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
2. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสิทธิพันธ์ ก๋ากาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
2. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพันธ์ ก๋ากาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
2. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสิทธิพันธ์ ก๋ากาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
2. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพันธ์ ก๋ากาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
2. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสิทธิพันธ์ ก๋ากาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
2. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพันธ์ ก๋ากาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
2. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสิทธิพันธ์ ก๋ากาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
2. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพันธ์ ก๋ากาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
2. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสิทธิพันธ์ ก๋ากาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
2. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพันธ์ ก๋งโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
2. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสิทธิพันธ์ ก๋ากาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
2. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพันธ์ ก๋ากาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
2. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสิทธิพันธ์ ก๋ากาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
2. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพันธ์ ก๋ากาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
2. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสิทธิพันธ์ ก๋ากาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
2. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพันธ์ ก๋ากาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
2. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสิทธิพันธ์ บุญมาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
2. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพันธ์ ก๋ากาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
2. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายสิทธิพันธ์ บุญมาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
2. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพันธ์ ก๋ากาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
2. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายสิทธิพันธ์ ก๋ากาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
2. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพันธ์ ก๋ากาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
2. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสิทธิพันธ์ ก๋ากาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
2. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพันธ์ ก๋ากาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
2. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายสิทธิพันธ์ ก๋ากาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
2. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายสิทธิพันธ์ ก๋ากาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
2. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพันธ์ ก๋ากาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
2. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ ดวงสุวรรณโรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)กรรมการ
2. นางกัลยา เยาว์ธานีโรงเรียนบ้านหนองแว่นกรรมการ
3. นางจันทร์เฉลียว ใจหนักโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
4. นายยุทธนา กันทาเดชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15กรรมการ
5. นายจักรพงษ์ ปงกันคำโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ ดวงสุวรรณโรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)กรรมการ
2. นางกัลยา เยาว์ธานีโรงเรียนบ้านหนองแว่นกรรมการ
3. นางจันทร์เฉลียว ใจหนักโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
4. นายยุทธนา กันทาเดชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15กรรมการ
5. นายจักรพงษ์ ปงกันคำโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายกริชธวัช ฐานะกิจโรงเรียนบ้านสบรวกกรรมการ
2. นางกัลยา เยาว์ธานีโรงเรียนบ้านหนองแว่นกรรมการ
3. นายสุเทพ ดวงสุวรรณโรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายกริชธวัช ฐานะกิจโรงเรียนบ้านสบรวกกรรมการ
2. นางกัลยา เยาว์ธานีโรงเรียนบ้านหนองแว่นกรรมการ
3. นายสุเทพ ดวงสุวรรณโรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นางจันทร์เฉลียว ใจหนักโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
2. นางสงกรานต์ วัฒโนกุลโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
3. นายบุญยงค์ อินต๊ะวงค์โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
4. นางสมคิด ทิพวรรณโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. Mrs.Cailin Joannaโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
2. นางสาวแสงจันทร์ แสงแก้วโรงเรียนบ้านห้วยไคร์กรรมการ
3. นายนพฤทธิ์ ก้อนใจโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นางจันทร์เฉลียว ใจหนักโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
2. นางสงกรานต์ วัฒโนกุลโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
3. นายบุญยงค์ อินต๊ะวงค์โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
4. นางสมคิด ทิพวรรณโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. Mrs.Cailin Joannaโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
2. นางสาวแสงจันทร์ แสงแก้วโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
3. นายนพฤทธิ์ ก้อนใจโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ แสนคำหล่อโรงเรียนบ้านห้วยน้ำรากกรรมการ
2. นายอมร ชำนิไกรโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
3. นายธัญชนิต สิงหราชโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
4. นายปติณญา วิภูศิริโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15กรรมการ
5. นางสมคิด ทิพวรรณโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมคิด แสนคำหล่อโรงเรียนบ้านห้วยน้ำรากกรรมการ
2. นายอมร ชำนิไกรโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
3. นายธัญชนิต สิงหราชโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
4. นายปติณญา วิภูศิริโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15กรรมการ
5. นางสมคิด ทิพวรรณโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. MissEmiiy Comeโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
2. นางจอมฝน เชื้อเจ็ดตนโรงเรียนบ้านศรีดอนมูลกรรมการ
3. นางสาวสายอรุณ มานพโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธัญพิสิษฐ์ ธุระโรงเรียนบ้านป่าคาแม่เงินกรรมการ
2. นายชัยยุทธ มอญสร้อยโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ แสนมาโรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลงขน มิตรภาพที่ 169กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. MissEmiiy Comeโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
2. นายสิทธานนท์ แซ่ลีโรงเรียนบ้านดอนงามกรรมการ
3. นางสาวสายอรุณ มานพโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธัญพิสิษฐ์ ธุระโรงเรียนบ้านป่าคาแม่เงินกรรมการ
2. นายชัยยุทธ มอญสร้อยโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ แสนมาโรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลงขน มิตรภาพที่ 169กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นางสุรางค์ สุวรรณกาญจ์โรงเรียนอนุบาลดอยหลวงกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี เมฆวิบูรณ์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นายธัญชนิต สิงหราชโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางสุรางค์ สุวรรณกาญจ์โรงเรียนอนุบาลดอยหลวงกรรมการ
2. นายจักธกานต์ แดงสนั่นโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ เอกอาภรณ์ภิรมย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี เมฆวิบูรณ์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นางสุรางค์ สุวรรณกาญจ์โรงเรียนอนุบาลดอยหลวงกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี เมฆวิบูรณ์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นายธัญชนิต สิงหราชโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางสุรางค์ สุวรรณกาญจ์โรงเรียนอนุบาลดอยหลวงกรรมการ
2. นายชัยยุทธ มอญสร้อยโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
3. นายจักธกานต์ แดงสนั่นโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
4. นายอนุรักษ์ เอกอาภรณ์ภิรมย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
5. นางสาวอัญชลี เมฆวิบูรณ์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางณัชชา นรรัตน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ บุญมาศโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
3. นางหทัยทิพย์ ตรีชาโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
4. นางศิภัฒตรา แสงแก้วโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญนิภา กาวินาโรงเรียนบ้านสันติคีรีกรรมการ
6. นางรัตนาพร เตชาติโรงเรียนอนุบาลโชคชัยกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางณัชชา นรรัตน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ บุญมาศโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
3. นางหทัยทิพย์ ตรีชาโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
4. นางศิภัฒตรา แสงแก้วโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญนิภา กาวินาโรงเรียนบ้านสันติคีรีกรรมการ
6. นางรัตนาพร เตชาติโรงเรียนอนุบาลโชคชัยกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางณัชชา นรรัตน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ บุญมาศโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
3. นางหทัยทิพย์ ตรีชาโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
4. นางศิภัฒตรา แสงแก้วโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญนิภา กาวินาโรงเรียนบ้านสันติคีรีกรรมการ
6. นางรัตนาพร เตชาติโรงเรียนอนุบาลโชคชัยกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางณัชชา นรรัตน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ บุญมาศโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
3. นางหทัยทิพย์ ตรีชาโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
4. นางศิภัฒตรา แสงแก้วโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญนิภา กาวินาโรงเรียนบ้านสันติคีรีกรรมการ
6. นางรัตนาพร เตชาติโรงเรียนอนุบาลโชคชัยกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางณัชชา นรรัตน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ บุญมาศโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
3. นางหทัยทิพย์ ตรีชาโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
4. นางศิภัฒตรา แสงแก้วโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
5. นางเพ็ญนิภา กาวินาโรงเรียนบ้านสันติคีรีกรรมการ
6. นางรัตนาพร เตชาติโรงเรียนอนุบาลโชคชัยกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางณัชชา นรรัตน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ บุญมาศโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
3. นางหทัยทิพย์ ตรีชาโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
4. นางศิภัฒตรา แสงแก้วโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญนิภา กาวินาโรงเรียนบ้านสันติคีรีกรรมการ
6. นางรัตนาพร เตชาติโรงเรียนอนุบาลโชคชัยกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางณัชชา นรรัตน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ บุญมาศโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
3. นางหทัยทิพย์ ตรีชาโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
4. นางศิภัฒตรา แสงแก้วโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญนิภา กาวินาโรงเรียนบ้านสันติคีรีกรรมการ
6. นางรัตนาพร เตชาติโรงเรียนอนุบาลโชคชัยกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางณัชชา นรรัตน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ บุญมาศโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
3. นางหทัยทิพย์ ตรีชาโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
4. นางศิภัฒตรา แสงแก้วโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญนิภา กาวินาโรงเรียนบ้านสันติคีรีกรรมการ
6. นางรัตนาพร เตชาติโรงเรียนอนุบาลโชคชัยกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายเกียรติชัย ทรายหมอโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
2. นางสาวเนาวรัตน์ เกตุสุวรรณ์โรงเรียนสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
3. นายสุนทร สิทธิวงค์โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทองกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายเกียรติชัย ทรายหมอโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
2. นางสาวเนาวรัตน์ เกตุสุวรรณ์โรงเรียนสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
3. นายสุนทร สิทธิวงค์โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทองกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายพิทักษ์ ปานกลางโรงเรียนไทยรัฐวิทยากรรมการ
2. นายคมกริช ยอดสุวรรณ์โรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
3. นายวุฒิชัย ออมสินโรงเรียนบัานสันติคีรีกรรมการ
4. นายขวัญชัย ปุญยะสารโรงเรียนบ้านเหมืองแดงกรรมการ
5. นายสุรพงษ์ แก่นจันทร์โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสุภาพ กันขันคำโรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
2. นายชาญชัย ชุ่มเมืองเย็นโรงเรียนบ้านแม่สลองในกรรมการ
3. นายบุญเยี่ยม ประเสริฐไทยโรงเรียนบ้านสบรวกกรรมการ
4. นายสุวรรณ แก้วดำโรงเรียนบ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา)กรรมการ
5. นายเกียรติยศ ยะมาโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
6. นายสมบัติ พุ่งพรวนโรงเรียนบ้านปางสากรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายเสาร์แก้ว ปวงศรีโรงเรียนบ้านสันโค้งกรรมการ
2. นายผจญ ดวงสนิทโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
3. นายดำรงค์ ปิกจุมปูโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวนัยนา ยะกาศโรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นางสุทธิพร สุภาษาโรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา)กรรมการ
3. นางปรีดี ตู่มาละโรงเรียนบ้านสบรวกกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางอมร ยอดสุวรรณ์โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นางธนัชพร สุดห้าวโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
3. นางทัศนีย์ เกตุจันต๊ะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15กรรมการ
4. นางพรพิมล วิสารกาญจนโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายปฏิวัติ ยาณะโคโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
2. นางสาวศศิพร สุพงษ์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นายพงษ์สวัสดิ์ ดวงแก้วโรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
4. นายธีราวุธ คำสัจโรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนกรรมการ
5. นายกิตติพงษ์ บุญไชยโรงเรียนบ้านแม่หม้อกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายศฤงคาร แก้วคำฟูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
2. นางสาวยุวธิดา สุมัชชาโรงเรียนพญาไพรไตรมิตรกรรมการ
3. นายบุญธรรม ไชยวรรณโรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยากรรมการ
4. นายปรีชา ชูฤกษ์โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1กรรมการ
5. นางสุดาพร ดวงจันทร์โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวแก่งคอย แปงคำโรงเรียนพญาไพรไตรมิตรกรรมการ
2. นางรัตติยา กิติวรรณโรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
3. นางสุดาพร ดวงจันทร์โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
4. นายมงคล สารใจโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
5. นายวิระศักดิ์ ดีโนนอดโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยงกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวเยาวลักษณ์ แสงคำโรงเรียนบ้านสันสลีหลวง-สันนายาวกรรมการ
2. นายอานนท์ ปันทะเสนโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ วังวนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15กรรมการ
4. นายชานนท์ จันต๊ะคาดโรงเรียนบ้านพญาไพรกรรมการ
5. นายบุญเลิศ เตจ๊ะมงคลโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
6. นางพรรณทิพย์ เรือนอินทร์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางกัลยา สิทธิ์ประเสริฐโรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
2. นางสาวไพรินทร์ มณีโชติโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
3. นายคมกฤช บังวรรณโรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)กรรมการ
4. นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15กรรมการ
5. นายสิงหรา พงษ์สนั่นโรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายเรวัตร วงศ์วุฒิโรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี กองสอนโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ ยุทโทโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีกรรมการ
4. นางสาวนภัทร จันทิมาโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
5. นางพิมพ์วลัญช์ วงศ์ปัญญาโรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราวรรธ โสดาโรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นางสาวนภัทร จันทิมาโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นายบรรเจิด อินสุพรรณโรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
4. นายสินธพ ศรีลารักษ์โรงเรียนโยนกวิทยากรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางรุ่งอรุณ นะทีโรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
2. นางสาวสรัลชนา ชุ่มมงคลโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางบุญชนิต ธรรมสารโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นายพิษณุ อินมาโรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทองกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายชำนิ ชำนาญยาโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ บั้งเงินโรงเรียนบ้านรวมใจกรรมการ
3. นางสาวเยาวลักษณ์ นานาโรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
4. นางจันจิรา ชัยภูวนารถโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีกรรมการ
5. นายวีระศักดิ์ ดีโนนอดโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยงกรรมการ
6. นายวัลลภ เตชะปิตุโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายณัฐวุฒิ วังวนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15กรรมการ
2. นางภัสรากรณ์ อนุวงค์โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
3. นางณัฐพา หวันแดงโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
4. นางสาวแววมณีวัลย์ สุยะโรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขากรรมการ
5. นายสุวัฒน์ วิญญาโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
6. นายชานนท์ จันต๊ะคาดโรงเรียนบ้านพญาไพรกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางพชรภรณ์ ชพานนท์โรงเรียนบ้านห้วยอื้นกรรมการ
2. นายกฤษฎา จันทร์ประเสริฐโรงเรียนบ้านพญาไพรกรรมการ
3. นางสาวจตุพร วงค์ไชยโรงเรียนบ้านแม่แอบวิทยาคมกรรมการ
4. นายชนก แสนติยท์โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายศรัณยู ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางอัจฉราภรณ์ บุญยรัตนโชติโรงเรียนบ้านแม่สลองในกรรมการ
2. นายพิทักษ์พงศ์ เชียงแรงโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
3. นางสาวิตรี กองสอนโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
4. นายพงษ์นรินทร์ เกิดกูลโรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)กรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายพรไพรสณฑ์ จันทราพูนโรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นายศรัณย์ภัทร ปัญญาโรงเรียน ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายโสมนัส อดิลักษณ์ศิริโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
4. นายธนิตพงศ์ มงคลโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีวรภพ หมื่นโฮ้งโรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายพรไพรสณฑ์ จันทราพูนโรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นายศรัณย์ภัทร ปัญญาโรงเรียน ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายโสมนัส อดิลักษณ์ศิริโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
4. นายธนิตพงศ์ มงคลโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีวรภพ หมื่นโฮ้งโรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขากรรมการ
6. นายก้องเกียรติ หมื่นสมบัติโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายพรไพรสณฑ์ จันทราพูนโรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นายศรัณย์ภัทร ปัญญาโรงเรียน ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายโสมนัส อดิลักษณ์ศิริโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
4. นายธนิตพงศ์ มงคลโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีวรภพ หมื่นโฮ้งโรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขากรรมการ
6. นายก้องเกียรติ หมื่นสมบัติโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายพรไพรสณฑ์ จันทราพูนโรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นายศรัณย์ภัทร ปัญญาโรงเรียน ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายโสมนัส อดิลักษณ์ศิริโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
4. นายธนิตพงศ์ มงคลโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีวรภพ หมื่นโฮ้งโรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขากรรมการ
6. นายก้องเกียรติ หมื่นสมบัติโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางลดาวัลย์ จันตาสิงห์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา86(บ้านป่าสักหลวง)กรรมการ
2. นางอรพินทร์ ยอดใจโรงเรียนบ้านแหลวกรรมการ
3. นายศิริพงศ์ ขยันการโรงเรียนบ้านสันมะเค็ดกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางชาลินี แพทธิสันโรงเรียนธรรมจาริกกรรมการ
2. นางชีวัน อนุเคราะห์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขากรรมการ
3. นายคงเดช แก้วรากมุขโรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางสมศรี โคตรนรินทร์โรงเรียนแม่มะกรรมการ
2. นายสุวิทย์ ปัญโญใหญ่โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือกกรรมการ
3. นางพิสมัย กาวีวงศ์โรงเรียนบ้านศรีดอนมูลกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายทวีศักดิ์ ติยานันท์โรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
2. นางสายพิณ แก้วนาสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
3. นายสุกิจ จันต๊ะคาดโรงเรียนโยนกวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางอำพิน แสนต๊ะโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
2. นางอนงค์ พิลาลียโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
3. นายเฉลิมพล แก้วประเสริฐโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางอุทัยวรรณ ทองภู่โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
2. นางทิพาเพ็ญ ฉุยฉายโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
3. นางสาวพรสุรีย์ แก้วพิลาโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายบุญชู จีระยาโรงเรียนบ้านสันกองกรรมการ
2. นางสุภาพร ทองบำเรอโรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีทศพล ลำดวนโรงเรียนอนุบาลโชคชัยกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสุนทร รู้แข็งแรงโรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)กรรมการ
2. นายเชาวรัช ศิริอำมาตโรงเรียนบ้านปางห้ากรรมการ
3. นางกรองแก้ว พรมรักษ์โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางรัชนี ปัญโญใหญ่โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือกกรรมการ
2. นางวิธินี อารมณ์เกลี้ยงโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
3. นางเกษราภรณ์ จัดของโรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2กรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนภรณ์โรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
2. นายสวิ๊ก เสือไวโรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
3. นางไพรวัลย์ ปันสกุลโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางวัฒนา พิศพันธุ์โรงเรียนบ้านสันสลีหลวง-สันนายาวกรรมการ
2. นางกนิษฎา หมอยาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
3. นางธัญรดา หัวนาโรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด.กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางอุบล ปิตตะพันธ์โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
2. นางกมลวรรณ เนาว์ชมภูโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีกรรมการ
3. นางวีณา ขัติยะโรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อยกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางมันทนา ภานุวัฒน์สกุลโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
2. นางสายพิณ ปริญญาโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
3. นางชีวัน อนุเคราะห์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขากรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางอุบล ปิตตะพันธ์โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
2. นางกมลวรรณ เนาว์ชมภูโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีกรรมการ
3. นางวีณา ขัติยะโรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อยกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางมันทนา ภานุวัฒน์สกุลโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
2. นางผ่องศรี จิตมโนวรรณโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
3. นางสายพิณ ปริญญาโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางอุบล ปิตตะพันธ์โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
2. นางกมลวรรณ เนาว์ชมภูโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีกรรมการ
3. นางวีณา ขัติยะโรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อยกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายธานี ทาขาวโรงเรียนบ้านพญาไพรกรรมการ
2. นายบุญเลิศ เตจ๊ะมงคลโรงเรียนบ้านเวียนพานกรรมการ
3. นางพรนัชชา ราชคมโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายอภิรัตน์ ต้นสมบูรณ์รัตน์โรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
2. นางสาวกิตติ์ธัญชัย กันทะยนต์โรงเรียนดรุณราษฏร์วิทยากรรมการ
3. นางวราภรณ์ ใจมาคำโรงเรียนป่าแฝ่-หนองอ้อกรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสุจิตรา โปราหาโรงเรียนบ้านสบคำกรรมการ
2. นางพรรณี ติ๊บพรมโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี เทพาโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางเสาวลักษณ์ บัวโฮมโรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)กรรมการ
2. นางสาวสายสุรีย์ ปงกันมูลโรงเรียนอนุบาลดอยหลวงกรรมการ
3. นางจันจิรา สุวรรณนุทโรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางประทุม หอมสร้อยโรงเรียนบ้านหนองป่าก่อกรรมการ
2. นางอาภรณ์ ชาญประเสริฐพรโรงเรียนอนุบาลศรีค้ำกรรมการ
3. นางกานดา สิทธืแก้วโรงเรียนบ้านสบคำกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางประทุม หอมสร้อยโรงเรียนบ้านหนองป่าก่อกรรมการ
2. นางอาภรณ์ ชาญประเสริฐพรโรงเรียนอนุบาลศรีค้ำกรรมการ
3. นางกานดา สิทธืแก้วโรงเรียนบ้านสบคำกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวรรณดี ก๋องแก่นโรงเรียนบ้านดอยกรรมการ
2. นางพณารัตน์ สุตันคำโรงเรียนพญาไพรไตรมิตรกรรมการ
3. นางศิริพร ยืนยงแสนโรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1กรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวรรณดี ก๋องแก่นโรงเรียนบ้านดอยกรรมการ
2. นางพณารัตน์ สุตันคำโรงเรียนพญาไพรไตรมิตรกรรมการ
3. นางศิริพร ยืนยงแสนโรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1กรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางวรรณดี ก๋องแก่นโรงเรียนบ้านดอยกรรมการ
2. นางพณารัตน์ สุตันคำโรงเรียนพญาไพรไตรมิตรกรรมการ
3. นางศิริพร ยืนยงแสนโรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1กรรมการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายแดนชัย รีอินทรืโรงเรียนบ้านสันสลีหลวง-สันนายาวกรรมการ
2. นางกุหลาบ เกิดสินโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีกรรมการ
3. นายธนากร ดอนแก้วโรงเรียนพญาไพรไตรมิตรกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายแดนชัย รีอินทรืโรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
2. นางกุหลาบ เกิดสินโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีกรรมการ
3. นายธนากร ดอนแก้วโรงเรียนพญาไพรไตรมิตรกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายแดนชัย รีอินทรืโรงเรียนบ้านสันสลีหลวง-สันนายาวกรรมการ
2. นางกุหลาบ เกิดสินโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีกรรมการ
3. นายธนากร ดอนแก้วโรงเรียนพญาไพรไตรมิตรกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายแดนชัย รีอินทรืโรงเรียนบ้านสันสลีหลวง-สันนายาวกรรมการ
2. นางกุหลาบ เกิดสินโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีกรรมการ
3. นายธนากร ดอนแก้วโรงเรียนพญาไพรไตรมิตรกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายแดนชัย รีอินทร์โรงเรียนบ้านสันสลีหลวง-สันนายาวกรรมการ
2. นางกุหลาบ เกิดสานโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีกรรมการ
3. นายธนากร ดอนแก้วโรงเรียนพญาไพรไตรมิตรกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุดารัตน์ ปัญญาศิริวงศ์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
2. นางชนัดดา สมหาญวงศ์โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
3. นางปิยพร เทศเครือโรงเรียนบ้านหนองแหย่งกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายแดนชัย รีอินทรืโรงเรียนบ้านสันสลีหลวง-สันนายาวกรรมการ
2. นางกุหลาบ เกิดสินโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีกรรมการ
3. นายธนากร ดอนแก้วโรงเรียนพญาไพรไตรมิตรกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายแดนชัย รีอินทรืโรงเรียนบ้านสันสลีหลวง-สันนายาวกรรมการ
2. นางกุหลาบ เกิดสินโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีกรรมการ
3. นายธนากร ดอนแก้วโรงเรียนพญาไพรไตรมิตรกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายแดนชัย รีอินทรืโรงเรียนบ้านสันสลีหลวง-สันนายาวกรรมการ
2. นางกุหลาบ เกิดสินโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีกรรมการ
3. นายธนากร ดอนแก้วโรงเรียนพญาไพรไตรมิตรกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายแดนชัย รีอินทรืโรงเรียนบ้านสันสลีหลวง-สันนายาวกรรมการ
2. นางกุหลาบ เกิดสินโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีกรรมการ
3. นายธนากร ดอนแก้วโรงเรียนพญาไพรไตรมิตรกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายแดนชัย รีอินทรืโรงเรียนบ้านสันสลีหลวง-สันนายาวกรรมการ
2. นางกุหลาบ เกิดสินโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีกรรมการ
3. นายธนากร ดอนแก้วโรงเรียนพญาไพรไตรมิตรกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางกัลยา เยาว์ธานีโรงเรียนบ้านหนองแว่นกรรมการ
2. นายสุเทพ ดวงสุวรรณโรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)กรรมการ
3. นางรติกานต์ เดินแปงโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกัลยา เยาว์ธานีโรงเรียนบ้านหนองแว่นกรรมการ
2. นายสุเทพ ดวงสุวรรณโรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)กรรมการ
3. นางรติกานต์ เดินแปงโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางกัลยา เยาว์ธานีโรงเรียนบ้านหนองแว่นกรรมการ
2. นายสุเทพ ดวงสุวรรณโรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)กรรมการ
3. นางรติกานต์ เดินแปงโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกัลยา เยาว์ธานีโรงเรียนบ้านหนองแว่นกรรมการ
2. นายสุเทพ ดวงสุวรรณโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
3. นางรติกานต์ เดินแปงโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางกัลยา เยาว์ธานีโรงเรียนบ้านหนองแว่นกรรมการ
2. นายสุเทพ ดวงสุวรรณโรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)กรรมการ
3. นางรติกานต์ เดินแปงโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นางกัลยา เยาว์ธานีโรงเรียนบ้านหนองแว่นกรรมการ
2. นายสุเทพ ดวงสุวรรณโรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)กรรมการ
3. นางรติกานต์ เดินแปงโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางกัลยา เยาว์ธานีโรงเรียนบ้านหนองแว่นกรรมการ
2. นายสุเทพ ดวงสุวรรณโรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)กรรมการ
3. นางรติกานต์ เดินแปงโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางกัลยา เยาว์ธานีโรงเรียนบ้านหนองแว่นกรรมการ
2. นายสุเทพ ดวงสุวรรณโรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)กรรมการ
3. นางรติกานต์ เดินแปงโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางกัลยา เยาว์ธานีโรงเรียนบ้านหนองแว่นกรรมการ
2. นายสุเทพ ดวงสุวรรณโรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)กรรมการ
3. นางรติกานต์ เดินแปงโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจินตนา ติยานันท์โรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ ยศวังใจโรงเรียนอนุบาลศรีค้ำกรรมการ
3. นางจอมจิต ไชยทะเศรษฐ์โรงเรียนบ้านหนองป่าก่อกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจินตนา ติยานันท์โรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ ยศวังใจโรงเรียนอนุบาลศรีค้ำกรรมการ
3. นางจอมจิต ไชยทะเศรษฐ์โรงเรียนบ้านหนองป่าก่อกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอัญชิสา สุวรรณศักดิ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
2. นายสันติ ขัติยศโรงเรียนบ้านรวมใจกรรมการ
3. นางรุจิรา อาจหาญโรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทองกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอัญชิสา สุวรรณศักดิ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
2. นายสันติ ขัติยศโรงเรียนบ้านรวมใจกรรมการ
3. นางรุจิรา อาจหาญโรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทองกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมจิตร ไชยปันโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสายฝน อกแผ่โรงเรียนพญาไพรไตรมิตรกรรมการ
3. นางชาลินี แพ็ทเทอร์สัน โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสมจิตร ไชยปันโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
2. นางสายฝน อำขำโรงเรียนพญาไพรไตรมิตรกรรมการ
3. นางชาลินี แพ็คเทอร์สันโรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1กรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายศฤงคาร แก้วคำฟูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
2. นายปรีชา ชูฤกษ์โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1กรรมการ
3. นายสมบูรณ์ จุ่มจันทร์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายศฤงคาร แก้วคำฟูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
2. นายปรีชา ชูฤทธิ์โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1กรรมการ
3. นายสมบูรณ์ จุ่มจันทร์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายศฤงคาร แก้วคำฟูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
2. นายปรีชา ชูฤทธิ์โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1กรรมการ
3. นายสมบูรณ์ จุ่มจันทร์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายณฐกร วงค์ใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
2. นายเศรษฐพงศ์ ยงเพชรโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา เขื่อนเพชรโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกาญจนา สาธรรม์กุลโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
2. นายณัฐชัย ต๊ะต้องใจโรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
3. นางสาววิลาวัลย์ อุ่นนันกาศโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีกรรมการ

ศน.โสภาพร ไสยแพทย์ <กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3> <เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0816038531>
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]