เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ปฐมวัย
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สังคมศึกษา ฯ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปะ
หุ่นยนต์ โครงงานออกแบบฯ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

 

จุดรับลงทะเบียนรายงาน

1. โรงเรียนบ้านแม่จัน ณ หอประชุม

2. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ณ โดมเอนกประสงค์

3. โรงเรียนบ้านสันราย ณ หน้าห้องพักครู

4. โรงเรียนบ้านแม่คำ ณ หน้าห้องประชุม

5. สพป. เชียงราย เขต 3 ณ ศาลาไทย

 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
19 ก.ย. 2558
20 ก.ย. 2558
22 ก.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

      .: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.   

รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => 1 - 2 กันยายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => 3 - 5  กันยายน 2558
สิ้นสุดการปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => 2 กันยายน 2558
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 19 - 20 , 22 กันยายน 2558
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => หลังจบการแข่งขัน 3 วัน
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => ตั้งแต่ 25 ก.ย  - 31 ตุลาคม  2558  
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => ก่อน 20 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  21-23 พฤศจิกายน 2558
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค =>  24-30 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  1- 4 ธันวาคม 2558
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค =>  8 - 14 ธันวาคม 2558
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดพิษณุโลก =>  16 - 18 ธันวาคม 2558

 

 
ประกาศ....ให้ตัวแทนเขตพื้นที่ไปเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือเฝ้าติดตามข่าวการแข่งขันระดับภาค

ตามที่ สพป. เชียงราย เขต 3 ได้ประกาศผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ไปแล้วนั้น  ขอแจ้งให้ทุกโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่ให้ติดตามความเคลืื่อนไหวของการแข่งขัน ได้แก่ เกณฑ์การแข่งขัน  ตารางการแข่งขัน และสถานที่แข่งขัน ทางเว็บไชต์ตลอดเวลาก่อนการแข่งขัน ได้ที่  

http://north65.sillapa.net/

วันพุธ ที่ 23 กันยายน 2558 เวลา 17:10 น.
ประกาศ...เปิดระบบให้พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน

สพป. เชียงราย เขต 3 จะเปิดระบบให้โรงเรียนดำเนินการพิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน  ระหว่างวันที่ 25  กันยายน - 31  ตุลาคม 2558   ดังนั้น ขอให้ทุกโรงเรียนดำเนินการพิมพ์เกียรติบัตรมอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด  หากพ้นกำหนดระบบเว็บจะถูกปิด ไม่สามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้

วันพุธ ที่ 23 กันยายน 2558 เวลา 17:02 น.
แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการตรวจสอบรายชื่อครูผู้ฝึกสอน และนักเรียนเข้าแข่งขัน ครั้งสุดท้าย

ด้วย สพป. เชียงราย เขต 3 ได้รับแจ้งจากโรงเรียนต่าง ๆ ที่เข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ว่ารายชื่อนักเรียน / รายชื่อครูผู้ฝึกสอนไม่ถูกต้อง / รายชือตกหล่น จากหลาย ๆโรง  ดังนั้น สพป. เชียงราย ขต 3 จึงได้เปิดระบบให้โรงเรียนดำเนินการแก้ไขรายชื่อครั้งสุดท้าย ระหว่างวันที่ 23 กันยายน - 10 ตุลาคม 2558  จึงขอแจ้งให้โรงเรียนดำเนินการตามกำหนด 

วันพุธ ที่ 23 กันยายน 2558 เวลา 16:58 น.
ประกาศ....ให้มารับชิ้นงานหนังสือเล่มเล็ก

โรงเรียนที่เข้าแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ชั้น ป.4-ป.6 /ม. 1 - ม.3  ให้มารับผลงานคืนได้ที่ ห้องนิทศ ฯ สพป.เชียงราย เขต3 (ศน โสภาพร เบอร์โทรศัพท์   0816038531)

วันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2558 เวลา 13:32 น.
แจ้งคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมคอมพิวเตอร์(เด็กปกติ)ทุกระดับชั้น

ขอเชิญคณะกรรมการตัดสินรายการคอมพิวเตอร์ มาลงทะเบียนและประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมคุรุประชา(ตึกสีชมพู) โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)  เพื่อรับเอกสารการลงทะเบียน เอกสารการแข่งขันและชึ้แจงการแข่งขันของแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 
กรรมการตัดสินระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ประชุมพร้อมกันวันที่ 19 กันยายน 2558    เวลา 7.30-8.00 น.
กรรมการตัดสินระดับชั้่นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3   ประชุมพร้อมกันวันที่ 20 กันยายน 2558    เวลา 7.30-8.00 น.
ทั้งนี้เพื่อให้การแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว ขอให้กรรมการทุกท่านตรงต่อเวลาด้วยคะ.
หากคณะกรรมการประชุมชี้แจงเสร็จสิ้น คณะกรรมการจะนำนักเรียนแต่ละรายการไปติดตั้งโปรแกรม และจับฉลากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขันโดยพร้อมเพียงกัน

วันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2558 เวลา 15:13 น.
เปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขัน ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2558

1. กิจกรรมขับขานประสานเสียง แข่ววันที่ 20 ก.ย 2558 เปลี่ยนสถานที่จากหอประชุมเวลา 09.00 - 10.30 น.  ไปเป็นห้อง ICT เวลา 09.00 - 12.00 น. 

2. กิจกรรมนาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม. 1-ม. 3 และนาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม. 1-ม. 3 แข่งวันที่ 20 ก.ย. 58 หอประชุมโรงเรียนบ้านแม่จัน เปลี่ยนเวลาแข่งขัน จากเดิมเวลา 10.30 - 16.00 น. เปลี่ยนเวลาเป็น 09.00 - 12.00 น.

3. กิจกรรมโครงงานการออกแบบและเทคโลยี ม.1-ม.3 วันที่ 19 ก.ย. 58 เปลี่ยนสถานที่จากโรงเรียนบ้านแม่จัน ไปเป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ห้องโสต

4. กิจกรรมเดี่ยวจะเข้ แข่งที่ โรงเรียนสันทราย(พรหมมณี) อาคารมัธยม หมายเลข 4 ห้องวิทยาศาสตร์

5. กิจกรรมการการแสดงตลก  ให้ยกเลิกการแข่งขัน แต่ให้นำไปแสดงที่หอประชุมโรงเรียนบ้านแม่จัน วันที่ 19 กันยายน 2558 

วันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2558 เวลา 06:06 น.
กำหนดการพิธีเปิดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2558

กำหนดการพิธีเปิดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

วันเสาร์ ที่ 19  กันยายน 2558

ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านแม่จัน

 

เวลา 07.00 – 08.20 น.  - คณะกรรมการผู้ตัดสิน และนักเรียนที่เข้าแข่งขัน

                                   ลงทะเบียนรายงานตัว ณ หอประชุม รร. บ้านแม่จัน

เวลา 08.20 - 08.30 น.  - คณะครู และนักเรียน ทุกคนพร้อมกัน

                                  ณ หอประชุม รร. บ้านแม่จัน

เวลา 08.30 – 09.00 น.  - การแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จัน

                                  - การแสดงมายากล โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2

                                  - รองผู้อำนวยการ สพท. เชียงราย เขต 3 กล่าวรายงาน

          - ประธานในพิธี (ผอ. สพท. เชียงราย เขต 3) รับฟัง

           คำกล่าวรายงาน พร้อมเปิดการแข่งขัน

เวลา 09.00 เป็นต้นไป    - เริ่มการแข่งขัน ทุกรายการ ทุกสนาม

วันพุธ ที่ 16 กันยายน 2558 เวลา 19:26 น.
ตารางการแข่งขันคอมพิวเตอร์ วันที่ 20 ก.ย . 2558

ณ โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)  วันอาทิตย์ ที่  20กันยายน  2558มี4ห้องปฏิบัติการ ดังนี้

ห้องตันปัน
(22เครื่อง)

ห้อง SP2
 (
23-25เครื่อง)

ห้อง Math
(
15-20เครื่อง)

 

ช่วงเช้า

ห้อง King ICT/มฟล
Notebook(20เครื่อง)

Windows 7 32 bit

Intel Pentium 4  2.9 GHz
MS-Office 2010

Ram 4 GB

Adobe Master CS3

Windows 7 32 bit
AMD Athlon 3.0 GHz

MS-Office 2007

Ram 4 GB
Adobe Master CS3

Windows 7 32 bit
Intel Core2 Duo 2.2 GHz

MS-Office 2007

Ram 2 GB

Adobe Master CS3

1.ลงะทะเบียน 7.30-8.00 น.
2.Setup Pro 13.00 น.เป็นต้นไป
3.เริ่มแข่งขัน 9.00-12.00
4.กรรมการตรวจงาน 12-13.00น.

Windows 7 64 bit
Intel Core i3 2.4 GHz

MS-Office 2010

Ram 4 GB

Adobe Master CS3

9.00-12.00 น.

9.00-12.00 น.

9.00-12.00 น.

9.00-12.00 น.

9.00-12.00 น.

6.การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (EBook) ชั้น ม.1-3(15ทีม)

7.การสร้างเกมสร้างสรรค์
จากคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.1-3
(7ทีม)5ชั่วโมง

8.การสร้างการ์ตูน
แอนนิเมชั่น 2D ชั้น ม.1-3(7ทีม)5 ชั่วโมง

9. การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ชั้น ม.1-3(9ทีม)

 

10.โครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-3(3ทีม)

แข่งขันที่ห้องเรียนชั้น ป.1-2

 (ให้นักเรียนเตรียมปลั๊กพ่วงมาด้วย)

 

11. การสร้างเว็บเพจประเภท Web Editor
ชั้นม.1-3(12) ห้อง มฟล

12. การสร้างเว็บเพจประเภท CMS ชั้น ม.1-3(8)แข่งที่ห้อง King ICT

นางรุ่งอรุณ  นะที
(กรรมการผู้ดูแลห้อง)

นายบรรเจิด อินสุพรรณ
(กรรมการผู้ดูแลห้อง)

นางกัลยา สิทธิ์ประเสริฐ์
(กรรมการผู้ดูแลห้อง)

 

นายพงษ์นรินทร์ เกิดกูล
(กรรมการผู้ดูแลห้อง)

หมายเหตุ ***ลงทะเบียน และติดตั้งโปรแกรม เวลา 7.30-8.30 น.เข้าห้องติดตั้งโปรแกรม  8.00-9.00 น.โดยให้นักเรียนติดตั้งด้วยตนเองเท่านั้น***
                 ****ให้ทุกโรงเรียนที่แข่งขันเตรียมหูฟังที่มีเครื่องบันทึกเสียง(Head Phone)มาด้วยในรายการแข่งขันที่มีการบันทึกเสียง/หรือใช้หูฟัง
*** ให้นักเรียนผู้เข้าแข่งขันติดตั้งโปรแกรมด้วยแผ่น CD/DVD  ด้วยตนเองเท่านั้น(หากมีปัญหาการติดตั้งให้ติดต่อผู้ดูแลห้องหรือคณะกรรมการตัดสิน)
*** ห้ามนำ Flash Drive หรือ External Harddisk มาติดตั้งโปรแกรมโดยเด็ดขาด
*** ให้นักเรียนผู้เข้าแข่งขันมาก่อนเวลาการแข่งขัน 1 ชั่วโมง เพื่อลงทะเบียน/จับฉลากหมายเลขเครื่องและติดตั้งโปรแกรมเพื่อใช้ในการแข่งขันโดยอิสระ
*** ให้ครูผู้ฝึกสอนที่มาส่งนักเรียนนั่งพักบริเวณที่โรงอาหาร/ส่วนรายการที่

วันพุธ ที่ 16 กันยายน 2558 เวลา 19:22 น.
ตารางการแข่งขันคอมพิวเตอร์ วันที่ 19 ก.ย . 2558

ณ โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)  วันเสาร์ ที่  19กันยายน  2558มี4ห้องปฏิบัติการ ดังนี้

ห้องตันปัน
(23เครื่อง)

ห้อง SP2
 (
23-30เครื่อง)

ห้อง Math
(
15-20เครื่อง)

 

ช่วงเช้า

ห้องแม่ฟ้าหลวง
Notebook (20เครื่อง)

Windows 7 32 bit

Intel Pentium 4  2.9 GHz
MS-Office 2010

Ram 4 GB

Adobe Master CS3

Windows 7 32 bit
AMD Athlon 3.0 GHz

MS-Office 2007

Ram 4 GB
Adobe Master CS3

Windows 7 32 bit
Intel Core2 Duo 2.2 GHz

MS-Office 2007

Ram 2 GB

Adobe Master CS3

1.ลงะทะเบียน 7.30-8.00 น.
2.Setup Pro 8.00 น.เป็นต้นไป
3.เริ่มแข่งขัน 9.00-12.00
4.กรรมการตรวจงาน 12-13.00น.

Windows 7 64 bit
Intel Core i3 2.4 GHz

MS-Office 2010

Ram 4 GB

Adobe Master CS3

9.00-11.00 น.

9.00-12.00 น.

9.00-12.00 น.

9.00-11.00 น.

9.00-12.00 น.

1.การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกส์(21ทีม)
เดิมใช้ห้อง Worldbank

3.การสร้างโปรแกรมนำเสนอ ชั้น ป.4-6(21ทีม)

4.การสร้างเกมสร้างสรรค์
จากคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.4-6(11ทีม)5ชั่วโมง

 

5.การสร้างเว็บเพจ ประเภท Web Editor ชั้น ป.4-6
(16ทีม)

13.00-16.00 น.

 

 

 

 

2.การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

(EBook) ชั้น ป.4-6(19ทีม)

 

 

 

 

ครูเยาวลักษณ์ นานา
(กรรมการผู้ดูแลห้อง)

ครูภัสรากรณ์ อนุวงค์
(กรรมการผู้ดูแลห้อง)

ครูพิมพ์วลัญช์ วงค์ปัญญา
(กรรมการผู้ดูแลห้อง)

 

นายพงษ์นรินทร์ เกิดกูล
(กรรมการผู้ดูแลห้อง)

หมายเหตุ ***ลงทะเบียน และติดตั้งโปรแกรม เวลา 7.30-8.30 น.เข้าห้องติดตั้งโปรแกรม  8.00-9.00 น.โดยให้นักเรียนติดตั้งด้วยตนเองเท่านั้น***
                 ****ให้ทุกโรงเรียนที่แข่งขันเตรียมหูฟังที่มีเครื่องบันทึกเสียง(HeadPhone)มาด้วยในรายการแข่งขันที่มีการบันทึกเสียง/หรือใช้หูฟัง
*** ให้นักเรียนผู้เข้าแข่งขันติดตั้งโปรแกรมด้วยแผ่น CD/DVD  ด้วยตนเองเท่านั้น(หากมีปัญหาการติดตั้งให้ติดต่อผู้ดูแลห้องหรือคณะกรรมการตัดสิน)
*** ห้ามนำ Flash

วันพุธ ที่ 16 กันยายน 2558 เวลา 19:22 น.
หัวข้อการแข่งขันหนังสือเล่ม

                            หัวข้อการแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก              

 

    1. หัวข้อแข่งขัน

          ระดับชั้น ป.4 – ป.6 คือ  

                  1. ค่านิยม 12 ประการ ข้อที่ 2

                  2. ค่านิยม 12 ประการ ข้อที่ 4

                  3. ค่านิยม 12 ประการ ข้อที่ 10

 

          ระดับชั้น ม.1 – ม.3 คือ 

                  1. ค่านิยม 12 ประการ ข้อที่ 5 , 7 , 9

                  2. สิ่งเสพติด

                  3. จิตอาสา

 

    2. วิธีการ

          1. ให้จับฉลากในวันแข่งขัน จาก 3 หัวข้อ ให้เหลือ 1 หัวข้อ 

          2. นำหัวข้อที่ตัวแทนจับฉลากได้มาแต่งเป็นเรื่อง

 

 

วันพุธ ที่ 16 กันยายน 2558 เวลา 19:02 น.
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต์ลงทะเบียนการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 177
จำนวนทีม 1,286
จำนวนนักเรียน 3,151
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,901
จำนวนกรรมการ 623
ครู+นักเรียน 5,052
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,675
ประกาศผลแล้ว 128/128 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 11
เมื่อวาน 13
สัปดาห์นี้ 96
สัปดาห์ที่แล้ว 159
เดือนนี้ 417
เดือนที่แล้ว 798
ปีนี้ 5,041
ทั้งหมด 128,789