รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. เด็กชายวินัย  ลอซา
2. เด็กชายอิทธิกร  จะบือ
 
1. นางศรัญญา  ก่อสุธรรมกุล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเวียงวิทยา 1. เด็กชายจะหย่อ  เลาะปู
2. เด็กชายมาธิ  เลาะปุ
 
1. นายสนธิชัย  วิลัย
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเวียงวิทยา 1. เด็กชายจักรี  จะมู
2. เด็กชายสมเกียรติ  จะหย่อ
 
1. นางสาวชลธิชา  งานดี
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กชายอาทิตย์  แลเชอ
2. เด็กชายอาโย  มาเยอะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศยา  กล้าณรงค์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโฮ่ง 1. เด็กชายธีรภัทร  หมื่นปันตา
2. เด็กชายอลงกรณ์  ท้าวแก่น
 
1. นางรัฐชฑรณ์  ชอบจิต
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 1. เด็กหญิงชัญญา  แซ่่ท่อ
2. เด็กหญิงณัชชา  ฤาชา
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปิงเมือง
4. เด็กหญิงธณัฎฐา  สารพัฒน์
5. เด็กหญิงพิลัมภา  อินทโชติ
 
1. นายอาทิตย์  ทาอุปรงค์
2. นางสาวสุกัญญา  วิวรรณ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  ท้าวปู่ปัน
2. เด็กหญิงรัศมี  จะแส
3. เด็กหญิงอาหน่า  เหม่อแล
4. เด็กชายอาหมื่อ  มาเยอะ
5. เด็กชายอาเคอะ  เบียงแล
 
1. นายรักเกียรติ  โคกสีนอก
2. นายดณุพล  จิตประสงค์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 1. เด็กหญิงชไมพร  โภชนะ
2. เด็กชายธนันณัติ  กันตุ่น
 
1. นางสาวจิราลักษณ์  มงคลไชย
2. นางสาวรุ่งนภา  ลิอุโมค์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1. เด็กชายธนากรณ์  พินิจสุวรรณ
2. เด็กหญิงเมญาดา  หลวงโปทา
 
1. นางนารี  เศรษฐวุฒิไกร
2. นางสุพรรณี  สุวรรณใจ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 1. เด็กหญิงชริญา  ปาต๊ะ
2. เด็กชายปฏิภาณ  ทำคำหมื่น
 
1. นายจตุพล  อุปละ
2. นางสาวอรยา  เทโวขัติ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ยานะธรรม
 
1. นางวรรณเพ็ญ  ดอนศรี
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันหนองควาย 1. เด็กชายพุทธคุณ  จากกลาง
 
1. นางนราวดี  มีสุข
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงเย็นจิต  อางี
 
1. นางสาวจิตราธาร  จันต๊ะยอด
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงจิราภา  สลีสองสม
 
1. นางน้ำทิพย์  กุลปริยาวุฒิ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า 1. เด็กชายธนายุต  จะลา
 
1. นางสาวสุภาพร  อภิวงค์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ยมดี
 
1. นางสาวจิตราธาร  จันต๊ะยอด
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตะละ 1. เด็กหญิงปริยาภัทร  คงบุญถึง
 
1. นายอนันต์  หมื่นถา
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติภา  จินาเดช
 
1. นายเมษา  โยนาแว่น
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 1. เด็กหญิงรัตนา  ไอ้สูน
2. เด็กหญิงรุ่งวดี  จะอือ
 
1. นางสาวธิดารัตน์  สิงห์คำ
2. นายธนันต์ชัย  ชุมภู
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์  อาซอง
2. เด็กหญิงอีตะ  มาเยอะ
 
1. นางอัญญรัตน์  มณีทอง
2. นายสันธาร  ยางนอก
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 1. เด็กชายณัฐพล  ลิซือ
2. เด็กหญิงนลินี  นาจา
 
1. นางวิลาวัณย์  จอมสว่าง
2. นางสาววราภรณ์  ถิ่นสอน
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 1. เด็กหญิงทรงอัปสร  หมั่นเหมาะ
 
1. นายเกษตรศักดิ์  คำภีระ
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงกนกอร  มาตรา
2. เด็กหญิงกุลทิวา  จำปา
3. เด็กหญิงธนภัทร  กันวี
 
1. นางพรภิมล  ทองดีโลก
2. นางสาวมยุรา  ปิยารักษ์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงพิชชาภา  คล้ายจิตรมย์
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  จันทร์ต๊ะ
3. เด็กหญิงวุฒิพร  สายทอง
 
1. นางพรภิมล  ทองดีโลก
2. นางพัชรินทร์  วรรณชัย
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา 1. นายทรงวุฒิ  เตชะวงค์
2. นายศักดิ์นรินทร์  ใหม่ทา
3. นายไพโรจน์  แหลมดี
 
1. นางกาญจนา  สุจรต
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  หล้าแก้ว
 
1. นายสุพจน์  อุ่นวงค์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงบูดอ  มาเยอะ
 
1. นางทองเรียบ  ปริมิตร
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พิสัยเลิศ
 
1. นางสาววรรณภัสสร  เต็นคำ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงธัญญาพร  แก้วอ้าย
 
1. นางสาววรรณภัสสร  เต็นคำ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงธัญจิรา  นาโป้
 
1. นางสาววรรณภัสสร  เต็นคำ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงชิตาพร  สมตา
 
1. นายวิทยา  ณ เชียงใหม่
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. นางสาวอาหมี่  หมื่อแล
 
1. นางศรีเพ็ญ  ใจธรรม
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 92.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงอรอนงค์  เมืองตัน
 
1. นายเกพงษ์  คณะวงค์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  อุตะโม
 
1. นางสาวจันทร์จีรา  ดอนชาไพร
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่างิ้ววิทยา    
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าจั่น 1. เด็กหญิงกรรณิกา  รัตนาดารา
2. เด็กชายกฤษดา  พันธ์งาม
3. เด็กหญิงกัญญาวีร์   พลฉวี
4. เด็กชายจิรายุทธิ์  เกี๋ยงคำ
5. เด็กหญิงชนินาถ   อายุยืน
6. เด็กชายชินดนัย   สายใจ
7. เด็กชายชิษณุชา   วงค์พันตา
8. เด็กหญิงชุดา   ปินใจกูล
9. เด็กชายณภัทร   จันทมงคล
10. เด็กชายณัฐวุฒิ   รักชาติ
11. เด็กหญิงธิติพร  เค้ามูล
12. เด็กหญิงธิติวรดา  คิดอ่าน
13. เด็กหญิงนิชาภัทร   คำทา
14. เด็กชายนิธิศ  ศรีนวล
15. เด็กชายพศิน  อินทนิล
16. เด็กหญิงพิชญา  พันตาคม
17. เด็กหญิงพิราวรรณ์   อภิเฉลิมศักดิ์
18. เด็กชายภาสกร   เมืองปุ๊ด
19. เด็กชายภูริภัทร  ชมชื่นพฤกษา
20. เด็กหญิงภูษิตา   สัปรุณรังษี
21. เด็กชายรณกร  ปากหวาน
22. เด็กชายรัชชานนท์  ดวงสุวรรณ์
23. เด็กชายรัชชานนท์  ปัญโญ
24. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์   มณีสาร
25. เด็กหญิงสรัลชนา   บุญธรรม
26. เด็กหญิงสุรัชฎา   แก้วเพชร
27. เด็กหญิงเจนจิรา   ปาต๊ะ
28. เด็กหญิงเจนจิรา  อ้ายดวง
29. เด็กชายเจษฎา  พรมมี
30. เด็กชายเนติพงษ์   ทองคำ
31. เด็กหญิงเวธกา  ปองดอง
 
1. นายเสรี  มลิสวรรค์
2. นายสมยศ   ขาวอิ่น
3. นางสุชีลา   ขาวอิ่น
4. นายสราวุธ   ยาวิราช
5. นายชยพล  กุนทะวรรณา
6. นายเกรียงไกร   นันทาทอง
7. นายวิบูลย์   บัวชุ่ม
8. นางสาวนงลักษณ์   บุญระชัยสวรรค์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กชายณัฐพงศ์  มูลผึ้ง
2. เด็กชายนัทธพงศ์  ยามี
3. เด็กชายนาตา  ไอโล
4. เด็กหญิงปรารถนา  ปุกคำ
5. เด็กชายพิสิษฐ์  แซ่จ๋าว
 
1. นายณัฐชัย  ปอยู
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าบง 1. นายนันทวัฒน์  ศรีนวล
 
1. นางสาวสรัลชนา  เป็งเขียว
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. นางสาวเสาวลักษณ์   ไทยใหม่
 
1. นายสยาม   ยุงรัมย์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 1. เด็กชายพอเจตน์  ทองดี
 
1. นางรัชดาภรณ์  อ่อนอำไพ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1(บ้านเก่า) 1. เด็กหญิงกาญจนันท์  ฟูแสง
 
1. นางธนัชญา  ประเสริฐสวัสดิ์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 1. เด็กชายสุรชัย  อาซอง
 
1. นางสาวนีรนุช  โคมารัมย์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. เด็กชายปิติภัทร  ปาปะกะ
 
1. นายณรงค์  ยะมะโน
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงสุดา  จะอื่อ
 
1. นางสาวเกื้อหทัย  กาชัย
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงบูก่า  มาเยอะ
 
1. นางสาวอรพรรณ  มูลละ
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. นายพงศพล  จะเย
 
1. นายณัฐพงษ์  ชำนาญตา
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงอัญธิชา  จันต๊ะพงษ์
 
1. นางศิริรัตน์  นิมิตรดี
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1(บ้านเก่า) 1. เด็กชายศุภวิชญ์  สังข์ทอง
 
1. นางสาวชลธิชา  อนันต์ชัยพัทธนา
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1. เด็กชายปฐมพร   ยืนยั่ง
 
1. นายอภิชาติ  ยะมา
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน 1. เด็กหญิงพัทรีเชียโฮป  บาเนซ
 
1. นางสคราญจิต  อุบลเขียว
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. นางสาวน้ำฝน  อาจอ
 
1. นายยิ่งศักดิ์  กระจ่างแจ้ง
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์มารีอา แม่สรวย 1. เด็กหญิงกรรณิกา  หมายน้อมกลาง
2. เด็กชายกฤษฎา  เมืองมูล
3. เด็กหญิงกัลยา  ยาวุฒิ
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญนัก
5. เด็กหญิงจีรนันท์  บุญสะธา
6. เด็กหญิงฐิติรัตน์  แก้วทา
7. เด็กหญิงณิชารีย์  มาคุณ
8. เด็กหญิงทักษพร  สุธรรม
9. เด็กหญิงทิพย์สุดา  แสนตา
10. เด็กชายธนกฤต  จันทิมา
11. เด็กชายธัญญาภรณ์  สุริยะ
12. เด็กชายธีรพัฒน์   สมแสง
13. เด็กชายนพกานต์  โกมล
14. เด็กหญิงนันท์นภัส  ไชยชนะ
15. เด็กหญิงบัวขาว  อนุวงค์
16. เด็กหญิงบัวชมพู  อนุวงค์
17. นางสาวบูเสอะ  มาเยอะ
18. เด็กหญิงปภัสสร  นุชนารถ
19. เด็กชายปรมินทร์  หอมสุวรรณ์
20. เด็กหญิงปราริศา  สุระวัง
21. เด็กหญิงพรทิพย์  นามใส่
22. เด็กชายพันธกิจ  เงินงาม
23. เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  จอมสว่าง
24. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ไชยวรรณ
25. เด็กชายพีระพัฒน์  ตัวลือ
26. เด็กหญิงภัคจิรา  นาน่วม
27. เด็กหญิงวรรณิษา  สีธิ
28. เด็กหญิงวัชราภรณ์  อุปนันท์
29. นายศรายุทธ  บุญของ
30. เด็กหญิงศิริธิดา  สังทิพย์
31. เด็กหญิงสร้อยทิพย์  แยเซ
32. เด็กชายสัณหพจน์  พรมจรรย์
33. เด็กชายสิทธิชัย  พิสัยเลิศ
34. เด็กชายสิทธิพงษ์  ศรีพรรณ์
35. เด็กชายอดิศร  พิสัยเลิศ
36. เด็กหญิงอรจิรา  ทะเนาศรี
37. เด็กหญิงอัมพร  ประไตรเสรี
38. เด็กชายอิทธิกร  เรือนอินทร์
39. เด็กหญิงเขมิกา  เมืองมูล
 
1. นางสาวป่านทิพย์  แซ่ลิ้ม
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันสลี 1. เด็กชายณปภณ  พรหมมินทร์
 
1. นางสายพิน  สมฤทธิ์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 1. เด็กหญิงวาสนา  สิงห์แก้ว
 
1. นางเนตรมณี  กันแสงแก้ว
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 93.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  วงศ์ดี
2. เด็กชายกันตินันท์  ขันตา
3. เด็กหญิงกุลภรณ์  คนเที่ยง
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ประสมสวย
5. เด็กชายชนาธิป  สุขปัน
6. เด็กหญิงชัญญานุช  สุนทรชื่น
7. เด็กหญิงทิพาภรณ์   จันต๊ะน๊ะ
8. เด็กหญิงธิดาพร  หาดพิชัย
9. เด็กชายนันทรนภัส  วงศ์ชมภู
10. เด็กหญิงปณิตา  ค่ำก่ำ
11. เด็กหญิงปรวรรณ  เจิ้ง
12. เด็กหญิงปริญญาพร  พรมจีน
13. เด็กชายพิพัฒน์  ธิวงค์เวียง
14. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กสิผล
15. เด็กชายพีรวิชญ์  คิดอ่าน
16. เด็กชายภูมิรพี  กันธิยะ
17. เด็กชายวชิรวิทย์  ปึงทมวัฒนากุล
18. เด็กชายวรวิทย์  ตรองจิต
19. เด็กชายศรราม  บุญศรี
20. เด็กหญิงสรินรา  วิไลวงศ์
21. เด็กหญิงสิริยากร  ปงลังกา
22. เด็กหญิงสิรีธร  ไชยวุฒิ
23. เด็กหญิงสุชานรี  อภิถารสกุลชัย
24. เด็กหญิงหทัยกานต์  ทาวัง
25. เด็กหญิงโชติกาญจน์  คำต่อ
 
1. นายณัฐพล  กันทาวัง
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. นายธนา  มูลวงศ์
2. นางสาวธนารีย์  จุมปู
3. นางสาวนฤนวล  เฌอมือ
4. เด็กหญิงบุตรน้ำพลอย  จงศรีสวาท
5. นางสาวปริศนา  แตวิ
6. เด็กชายมณฑวรรษ  ใจงาม
7. เด็กชายวิทวัส  นรรัตน์
8. เด็กชายอัครเดช  บุญยางกาย
 
1. นางบังอร  ใจวงศ์
2. นางสาวนิตยา  ชุ่มจิตต์
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนสรวย 1. เด็กหญิงพิยดา  จะเต๊าะ
2. เด็กหญิงรูดี  จะเซอ
3. เด็กชายวอยเล่  ไอโล
4. เด็กชายวัชรพงษ์  ซึมือ
5. เด็กหญิงสกุนา  อยู่ลือ
6. เด็กชายอนันต์  เซอมือ
7. เด็กชายอาเม  มาเยอะ
8. เด็กหญิงแสงดาว  อางิ
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  ศิริคำ
2. นางจุฬาลักษณ์  ใจแก้ว
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 61 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 1. เด็กหญิงชุติมา  หมื่อแล
2. เด็กหญิงซาร่า  หมื่อโป
3. เด็กหญิงดาวิกา  หมื่อแล
4. เด็กหญิงบูก่า  เชอหมื่อ
5. เด็กหญิงปาริชาติ  จะอู่
6. เด็กหญิงวณิดา  หมื่อแล
7. เด็กหญิงหมี่ก่า  อายากู่
8. เด็กหญิงอรทัย  เชมือ
 
1. นางสาวประภากร  สุนารัตน์
2. นางสาวประภาศรี  กุศล
3. นางเบญจวรรณ  สุขพันธ์
4. นายสุริยา  อินอร
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  อายิ
2. เด็กหญิงฐิตาภา  อายิ
3. เด็กหญิงธิติกานต์  ยาแปกู่
4. เด็กหญิงหมี่ก๋า  มาเยอะ
5. เด็กหญิงหมี่ก๋า  มาเยอะ
6. เด็กหญิงหมี่ซิ  มาเยอะ
 
1. นายบรรหาร  เพ็ญจันทร์
2. นางสาวมยุรี  โปทะ
3. นางสาวนภาาพร  ยืนยงกนกกุล
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทองแดงสุข
2. เด็กหญิงณภัทร  ก๋าละปุ๊ก
3. เด็กหญิงธนัชพร  กาวินา
4. เด็กหญิงธมนวรรณ  จันทกลัด
5. เด็กหญิงภัทรนันท์  คำลวย
6. เด็กหญิงอรวี  บัวอินทร์
 
1. นางขวัญธิดา  อรุณรัตน์
2. นางจุฑามาส  ปีอาทิตย์
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกลางวิทยา 1. เด็กหญิงชนากานต์  ทะนุ
2. นางสาวดารินทร์  ปวงคำ
3. เด็กชายธนกร  ปานมา
4. เด็กหญิงประนัดดา  คำเพ็ง
5. เด็กชายปิ่นพงศ์  คำอ้าย
6. เด็กหญิงปิ่นอนงค์  หลวงวงศ์
7. เด็กชายภูชิต  อิ่นแปง
8. เด็กหญิงมัลลิกา  ต๊ะป้อ
9. นายยะปะ  มาเยอะ
10. เด็กหญิงรุจิดา  ชัยอาษา
11. เด็กหญิงวรรณิขา  มะโนวรรณ์
12. เด็กหญิงศิริพร  จับจ่าย
13. เด็กหญิงสุวนันท์  ปวนสุรินทร์
14. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  คำเมือง
15. นายหล่อสา  มาเยอะ
16. เด็กหญิงอรนุช  วรรณแก้ว
 
1. นางสุรีย์รัตน์  สุทธปรีดา
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอบต.เมืองพาน 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  วงค์อุด
2. เด็กชายขัตติยะ  ตาผัน
3. เด็กหญิงจีรนันท์  วรรณคำ
4. เด็กหญิงณัฐณิชา   มณีวรรณ
5. เด็กหญิงตติยากร  วงษ์ไกร
6. เด็กหญิงทัตทรวง  ฟองจันทร์
7. เด็กหญิงธัญพิมล  ตันกาบ
8. เด็กหญิงปาณีสรา  สุภาวดี
9. เด็กชายผดุงเดช  ใจเรือน
10. เด็กชายภานุพงศ์  อุโมง
11. เด็กหญิงรสริน  โพธิทอง
12. เด็กชายฤทธิพร  จิตเจริญ
13. เด็กหญิงวรัญญา  สมใจ
14. เด็กหญิงวรัมพร  คำปวน
15. เด็กหญิงวิมลสิริ  ตั๋นใจ
16. เด็กหญิงวิลาสินี  ตั๋นใจ
 
1. นายปวัฒนา  สุภาวดี
2. นางสาวชลกาญจน์  บุตรวงศ์
3. นางสาวชัชชญา   ปัญญาวิเลิศ
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแงะ 1. เด็กชายกรวิชญ์  คำภีระ
2. นายณัฐกมล  โตบรรลือภพ
3. นายธนกฤต  ชัยชมภู
4. นายรัฐพล  ลือศักดิ์
5. นายอนุชา  กาวิจันทร์
 
1. นายสยามรัตน์  สุขสำราญ
2. นางภัสธิวา   ออมสิน
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กชายภัทรดนัย  มาเยอะ
2. เด็กชายหล่อตี้  เชก้อง
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ทุนชิงชัย
2. นางสาววิสุทธิ์โฉม  อบเชย
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กชายกิตติภพ  เว่ยแม้
2. เด็กชายฐิติพงษ์  แดมา
3. เด็กชายศุภชัย  อาซองกู่
4. เด็กชายสมชาย  ซีคอ
5. เด็กชายหล่อโย  เชอหมื่อ
6. เด็กชายอาแบ  มาโป๊ะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพฤธิพงศ์  เป็งสถาน
2. นางสาวแวววดี  แก้วผัด
3. นางสาวปิยะกาญจน์  คำยอดใจ
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1(ป่าแดด) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  วงค์ธานี
2. เด็กชายธนบดี  นารัตน์
3. เด็กชายพีรภัทร  ยามี
4. เด็กชายสมศักดิ์  ไทยกรณ์
5. เด็กชายอนันตชัย  แดงทูน
6. เด็กชายอนุชา  ยามี
 
1. นายปิยะ  ยามี
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. นายธีรพล  วุยยือ
2. นายสมชาย  มาเยอะ
3. นายสมบัติ  เบเซ
4. นายสุรศักดิ์  เบาทู
5. นายอรุณ  จะลา
6. นายอาเจอะ  โว่ยแม้
7. นายอาเบีย  แลเชอ
8. นายเมฆ  เยอเบาะ
 
1. นายอนุชิต  อุปถัมภ์
2. นายชำนาญ  นาปรัง
3. นายจักรพันธ์  ศรีมกุฏ
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าต้าก 1. เด็กหญิงกนกพร  หงษ์คำ
2. เด็กหญิงณัฐวี  ชุมนูลักษณฺ์
3. เด็กหญิงนัทธมน  หลวงวงค์
 
1. นางสาวพูนสิริ  มูลอินต๊ะ
2. นางสาวทองเพียร  อ้ายเป็ง
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. นางสาวนันธิดา  เยบะ
2. เด็กหญิงพิราอร  เยอต๊ะ
3. นางสาวอาเตอะ  เบเช
 
1. นางสาวฐิตินันท์  ไชยลังกา
 
70 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันหนองควาย 1. นายชนัญญู  แดงอุ่น
2. นายภูมิภัทร  เชื้อลื้อ
 
1. นายสุรคร  ต๊ะยศ
2. นายประหยัด  สันวงศ์
 
71 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์ 1. เด็กชายธีระเดช   มาเยอะ
2. เด็กชายธีระเดช   เบเช
 
1. นายปิยะ  มหาวงศ์
 
72 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงกานติศา  แซ่ส้ง
2. นายศรัณย์  แซ่เล้า
3. นางสาวศิรินทรา  สวาทชาติ
 
1. นายเมธี   บุญเตี่ยม
2. นางอัญชลี   วงศ์นวล
 
73 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องธารวิทยา 1. เด็กหญิงจรรยาพร  โพธิ์ขุนทด
2. เด็กหญิงชลธิชา  ปัญญา
 
1. นายไพฑูรย์  ด้วงนิล
2. นางทรายคำ   ด้วงนิล
 
74 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. นายชยานันท์  มีสุข
2. นายอดิศักดิ์  ก้อนใจ
 
1. นางบุญนิศา  ชมภูใหล
2. นางสาวจิรปรียา  วิจิตร
 
75 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  คันธะ
2. เด็กชายรัชชานนท์  ถาวร
 
1. นายณรงค์กร  พลพิมพ์
 
76 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กชายชยางกูร  นิสสัย
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แสนชัย
 
1. นางบุญนิศา  ชมภูใหล
2. นางสาวจิรปรียา  วิจิตร
 
77 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  สุภาวงค์
2. เด็กหญิงอารยา  วรรณมณี
 
1. นางสาววรรธนันท์  วันดี
2. นางนิตยา   วงศ์ตีะ
 
78 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. เด็กชายพรชัย  เจริญวัย
2. เด็กหญิงพรเพชร  ปัญญาแก้ว
 
1. นายสรวุฒิ  แก้วปุ๋ย
 
79 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กชายก้องภพ   แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงศิริรักษ์  เประนาม
 
1. นายเมธี   บุญเตี่ยม
 
80 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา 1. เด็กชายปรัชญา  ป่าตุ้ม
2. เด็กชายเจษฎาพร  ปันคำ
 
1. นางสาวกุลภัส  มาฟู
2. นางรติพร  กีพงษ์
 
81 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันหนองควาย 1. เด็กหญิงญานิกา  บัวอินทร์
2. เด็กหญิงธันยานุช  คำหลอม
 
1. นายประหยัด  สันวงศ์
2. นายสุรคร  ต๊ะยศ
 
82 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 1. เด็กชายวัชรพล  แลเชอ
2. เด็กชายเสฎวุฒิ  ณีวงศ์
3. นายเอกชัย  อาส่า
 
1. นายโยธิน  ปงสนิทย์
2. นายรัชชานนท์  วันเพ็ญ
 
83 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  จันตะบุญ
2. เด็กชายธนากร  ขาวสวย
3. เด็กชายศักดิ์พล  อุปพัฒน์
 
1. นายนิรันดร์  มหายศนันท์
2. ว่าที่ร้อยตรีบุญคุ้ม  แสงสุวรรณ
 
84 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องคตสันปูเลย 1. เด็กหญิงปรางทิพย์  หมีขัน
2. เด็กหญิงพิมพิสา  ทัสกา
3. เด็กหญิงเนตรนภา  โคตุราช
 
1. นายเสรี  ก๋าพรม
2. นางพัฒนา  เชื้อเมืองพาน
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายคมกริช  แลเชอะ
2. เด็กชายสมบูรณ์  เยต๊ะ
3. เด็กชายหล่อชู  เมอแล
 
1. นายจรัญ  อินต๊ะไชยวงค์
2. นางอัมพิกา  ยะมะโน
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กชายลีบา  เหม่อแล
2. เด็กชายอาเฉาะ  โวยยือกู่
3. เด็กชายอาโซ  เหม่อโป๊ะ
 
1. นายประชัน  ธรรมลังกา
2. นายพิชัย  รุณคำจาย
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คาวหลวง 1. เด็กชายวิชัย  มาเยอะ
2. เด็กชายวิภพ  มาเยอะ
3. เด็กชายวิภพ  มาเยอะ
4. เด็กชายเจษฎา  วงศ์สุพรรณ
 
1. นายอภิชาติ  เชิญชู
2. นางอัมพร  ภุมมาจันทร์
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา 1. เด็กชายศุภชัย  ไอ้คำ
2. เด็กชายอนุชา  สาม
3. เด็กชายโยธิน  แสนใจ
 
1. นายทองสุข  โพธิษา
2. นางศรีวรรณ์  โพธิษา
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 1. เด็กหญิงกรวรรณ  วรรรณศรี
2. เด็กหญิงธนพร  อินทะใจ
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ศรีวิชัย
4. เด็กหญิงวรัญญา  ยานะ
5. เด็กหญิงเกวลิน  สุดาจันทร์
6. เด็กชายเมธสิทธิ์  ต๋าคำมา
 
1. นางอัญชลี  ทองสุวรรณ
2. นางศรีไพร  ตีูบู
3. นางวันเพ็ญ  ศรีสุวรรณ
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. นางสาวกรกต  จันทร์นัน
2. นายกษมา  ป้อซ้อน
3. นางสาวจิรัฐติกาล  กันทา
4. เด็กชายณัฐชัย  เป็งมณี
5. นายรุ่งนิรันดร์  ไชยบาล
6. นางสาววิมลวรรณ  ราชคมน์
 
1. นางภาริวรรณ์  ครินชัย
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงญาดา  จันทิบูรณ์
2. เด็กชายณัฐปกรณ์  ลาวตุม
3. เด็กชายนครินทร์  ศรีวิชัย
 
1. นางนันทวัน  กิติมา
2. นายศุภเดช  ไปรเวทย์
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงดารารัตน์  แตงร่ม
2. เด็กหญิงศลิษา  ตาสาย
3. เด็กชายไกรสร  เชอมือ
 
1. นางจิราภรณ์  รัตนวิมลชัย
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หมื่อแล
2. เด็กหญิงจริยา  มาเยอะ
3. เด็กหญิงหมี่โอ  ผ่าโว
 
1. นางสาวบัวรม  มะโนเวียง
2. นางสาวนิภาภรณ์  บุญนาวา
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงจินดาหรา  ปอแฉ่
2. เด็กหญิงศศิชา  ตามี่
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  แซ่ย้าง
 
1. นายสมบัติ  รัตน์ชัยศิลป์
2. นายเมธาสิทธิ์  จักร์สุวรรณ
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 1. นางสาวรัตนา  อุแมกู่
2. เด็กหญิงสุมาลี  เรเซอร์
3. นางสาวอาก่า  หมื่อโป
 
1. นางสาวสุภาพร  หลวงปัน
2. นางสาวพรนพิน  ทะนิวทอง
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. เด็กหญิงธันยพร  คีรีคามสุข
2. เด็กหญิงสิรินทรา  เชอหมื่อ
3. เด็กชายอาเผื่อ  เชอหมื่อ
 
1. นางเพาพงา  มุกดา
2. นางศิริพร  ปิ่นเงิน
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าต้าก 1. เด็กหญิงมนณัฏฐิตา  สายวัน
2. เด็กหญิงมนสิชา  ใจสม
3. เด็กหญิงสิริมณี  กาสุยะ
 
1. นางวัชรีย์  ปูธิปิน
2. นางนุจรินทร์  ทิพรักษ์
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  เบเชะ
2. เด็กหญิงอรปรียา  โว่ยแม้
3. เด็กหญิงโยศิทรา  โว่ยแม้
 
1. นายจักรพันธ์  ศรีมกุฏ
2. นางภิญญาพัชญ์  ศรีทองอินทร์
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กหญิงสุภามาศ  อายิ
2. เด็กหญิงอาซอ  อาจอ
3. เด็กหญิงอาบา  เบเชกู่
 
1. นางสาววิสุทธิ์โฉม  อบเชย
2. นางสาวแสงสุรีย์  ยะคำนะ
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   เพียรบำรุงไพร
2. เด็กหญิงภูวนิดา   ศรีลาทอง
3. เด็กหญิงสิดาพร   ก๋าวิละ
 
1. นางเสาวลักษณ์   ธรรมกุล
2. นางสาวลภัสรดา   แว่นระเว
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงฐิดาภา  สิงทอง
2. เด็กหญิงลักษณ์ขณา  จำนงค์ทรัพย์
3. เด็กหญิงอัจฉรา  สุรินต๊ะ
 
1. นางหัทยา  สุรินต๊ะ
2. นายลิขิต  บุญเลิศ
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  ปิยะลังกา
2. เด็กหญิงมัลลิกา  ปัญญาใจ
3. เด็กหญิงศิวณีย์  จินระดา
 
1. นางหัทยา  สุรินต๊ะ
2. นายอภิชาต  บุญเลิศ
 
103 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงดาวิกา  มาเยอะ
2. เด็กชายหม่อง  หม่องชิน
3. เด็กชายโอกุติ  มาเยอะ
 
1. นางภาวิณี  หาญแก้ว
2. นางอมรา  ฤทธิ์มั่น
 
104 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1. เด็กชายคงเดช  แสงลี่
2. เด็กหญิงชาลิสา  ลาหู่นะ
3. เด็กหญิงแอนนา  จะก่า
 
1. นางสาวกรวิภา  ภูอินนา
2. นางสาวกรวิภา  ภูอินนา
 
105 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 1. นางสาวอาเมีย  เพอเมีย
2. นางสาวอาเส่อ  หมื่อแล
3. เด็กหญิงเจนจิรา  จะเป๋า
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  แก้วก๋า
2. นางดรุณี  ดอนชัย
 
106 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1. เด็กหญิงกชกร  กันธะนิต
2. เด็กหญิงศรันย์พร  จะทอ
3. เด็กหญิงอรสา  จะล้า
 
1. นางนวลจันทร์  อัครสิริธีรกุล
2. นางนวลจันทร์  อัครสิริธีรกุล
 
107 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงชยานันท์  อินธิยะ
2. เด็กชายณัฐชนน  บึกขุนทด
 
1. นางกรันย์ธนภรณ์  ธรรมขันธ์
2. นางนวลจันทร์  สรวงสิงห์
 
108 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา 1. เด็กหญิงศรุตา  เชมือ
2. เด็กชายอดิศักดิ์  อิ่นคำ
 
1. นางสาวปราณี  ประยูรคำ
 
109 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1. เด็กชายสุรเดช  ลาหุ
 
1. นายณัฐวุฒิ  มากสุข
 
110 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กชายยาก่อ  มาเยอะ
 
1. นางสาววิสุทธิ์โฉม  อบเชย
 
111 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องธารวิทยา 1. เด็กชายชานน  เกื้อทาน
 
1. นายสาธิต  น้อยท่าช้าง
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 1. เด็กชายญาฎากร  คำลือ
 
1. นางนงเยาว์  พรมตัน
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กหญิงบูหนึ่ง  หมื่อแล
 
1. นางสาวกัญญาภัค  เครือมูล
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 1. เด็กชายกฤตนัย  เรือนศรี
2. เด็กหญิงกวิสรา  กุศล
3. เด็กชายชยุตม์  เลิศหล้า
4. เด็กหญิงชลลดา  แซ่ยี
5. เด็กชายชาญชัย  จันทร์กลาง
6. เด็กชายณัฐธร  นาคทอง
 
1. นางสาวสุภาพรรณ  ธะยะธง
2. นายประสงค์  อินโต
3. นางจำเนียง  พรหมยะกลาง
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. นางสาวมีโอ  มาเยอะ
 
1. นางสาววิสุทธิ์โฉม  อบเชย
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 1. เด็กหญิงแสงระวี  เกษรบัว
 
1. นายวิภพ  แก้วรากมุข
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. นางสาวปรางนิศราง  เบเชกู่
 
1. นางสาววิสุทธิ์โฉม  อบเชย
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรงช้างวิทยา 1. เด็กชายกฤตบุญ  แสงเมือง
 
1. นายสำเริง  ทองภาพ
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกลางวิทยา 1. เด็กชายไกรสร  กันทอน
 
1. นางสุรีย์รัตน์  สุทธปรีดา
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 1. เด็กชายธีรเมธ  จานเก่า
 
1. นางสาวสุกัญญา  วิวรรณ
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงสุธีกานต์  ปัญญาไหว
 
1. นางโสภิต  เศรษฐยะ
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องธารวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   พันนาคำ
 
1. นายทองสุก  ขอบรูป
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 1. เด็กหญิงมธุรส  เยเบียง
 
1. นางดรุณี  ดอนชัย
 
124 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. เด็กหญิงบูเสอ  เมอโป๊ะ
2. เด็กหญิงสุชาดา  วุ้ยยือ
3. เด็กชายอนพัทย์  ดวงดี
 
1. นางอำพันธ์  มูลวัง
2. นายธนัช  วัฒน์ชนกุล
 
125 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ยงสุนทรรุ่ง
2. เด็กหญิงยอดชีวัน  แซ่ท้อ
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  เพเมียะ
 
1. นางปิยธิดา   บุนนาค
2. นายวรภัทร  รัตนธิการ
 
126 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  หมูคำ
2. เด็กหญิงปวริศา  แซ่ลี
3. เด็กหญิงศิริพร  กุลนาเลย
 
1. นางศรัญญา  แสนมูล
2. นางสาวเพลินอุรา  อุดปินตา
 
127 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กชายธเนศ  เพียเมีย
2. เด็กชายสุรชัย  จะกอ
3. เด็กชายโลมา  เชอหมื่อ
 
1. นายศราวุธ   ใจจะดี
2. นางสาวสุรัชญา  พิศาลไพโรจน์
 
128 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงนภาพร  จะเหมาะ
2. เด็กหญิงสิรีธร  จะยอ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  วงค์แสง
 
1. นายกฤษฎา  ชินะใจ
2. นางสาวณัฐธิดา  บุญศรี
 
129 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงกัลยากร  ยาวิลาศ
2. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  วงคะเสน
3. เด็กหญิงอริสา  คำลือชัย
 
1. นางโสภิต  เศรษฐยะ
2. นางสาวเกศรินทร์  พันธ์อุโมงค์
 
130 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  มะตะโก
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ไมตรีญาติ
3. เด็กหญิงดวงผกามาศ  วรโชติวนาไพร
 
1. นางทิวาพร  สเดชมารค
2. นางนิตยา  กันทะเสน
 
131 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  มูลชมภู
2. เด็กหญิงจิราวรรณ์  บุญเกิด
3. เด็กชายวีระพงษ์  ใจมาคำ
 
1. นางสาวรสา  กาวิทู
2. นางสุภัสสร  ชินะใจ
 
132 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องธารวิทยา 1. เด็กชายพงษ์นที   คำก้อแก้ว
2. เด็กชายอภิชาต   ตรีไวย
 
1. นางจุฬาภรณ์  คำปิน
2. นายสวาท  คำปิน
 
133 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. นายวัรวุฒน์  เหลาทอง
2. เด็กชายสมพงษ์  มาเยอะ
 
1. นางสาววิสุทธิ์โฉม  อบเชย
2. นายอนุชา  ปันยศ
 
134 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องธารวิทยา 1. เด็กชายปริเยศ   ตั๋นคำ
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์   อินทะจักร์
 
1. นางจุฬาภรณ์  คำปิน
2. นางแสงเทียน  ปัญญาทิพย์
 
135 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1. เด็กชายสาธิต  จะก่า
2. เด็กชายอาทิตย์  จะย่อ
3. เด็กชายเทวสิทธิ์  จะปี
 
1. นายจักรพล  ธิหมื่น
2. นางวรีย์พร  ธิหมื่น
 
136 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งมอญ 1. เด็กชายธนพลธ์  ธรรมเสนา
2. เด็กชายพงศภัค  ศรีจุมปา
3. เด็กชายสุรบดินทร์  ภืราษร
 
1. นายอุทัย  ปัญญาทิพย์
2. นางประคองศรี  จันทร์โสภา