สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เวียงผาวิทยา 11 4 6 21 24 5 0 0 29
2 พานพสกสวัสดิ์ 8 2 1 11 16 5 0 0 21
3 ชุมชนบ้านโป่ง 7 1 4 12 16 4 0 0 20
4 ห้วยน้ำขุ่นวิทยา 6 1 3 10 17 2 2 1 21
5 บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 5 4 3 12 20 7 0 0 27
6 ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 5 3 0 8 7 6 0 0 13
7 โป่งแพร่วิทยา 5 2 5 12 16 6 0 1 22
8 ร่องธารวิทยา 5 2 1 8 15 5 0 3 20
9 อนุบาลเวียงป่าเป้า 4 5 0 9 14 6 3 1 23
10 โป่งน้ำร้อนวิทยา 4 2 3 9 13 2 2 0 17
11 ท่าก๊อพลับพลาพิทยา 3 1 1 5 8 4 1 3 13
12 สันหนองควาย 3 1 0 4 7 3 1 1 11
13 บ้านวาวี 2 3 2 7 12 2 1 0 15
14 บ้านห้วยน้ำเย็น 2 3 2 7 10 2 0 1 12
15 บ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 2 3 0 5 7 1 0 0 8
16 ป่างิ้ววิทยา 2 2 0 4 15 6 2 0 23
17 บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์ 2 2 0 4 8 3 0 1 11
18 บ้านป่าต้าก 2 2 0 4 5 1 0 0 6
19 ดอยเวียงวิทยา 2 2 0 4 4 0 0 0 4
20 วัฒนศึกษา 2 1 4 7 14 3 2 1 19
21 ห้วยส้านยาววิทยา 2 1 2 5 10 4 2 0 16
22 บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 2 1 1 4 8 7 2 1 17
23 บ้านโป่งเหนือ 2 1 1 4 6 3 1 0 10
24 บ้านโป่งนก 2 1 1 4 5 4 1 1 10
25 บ้านห้วยโป่ง 2 1 1 4 5 0 1 0 6
26 เทศบาล 1(บ้านเก่า) 2 1 0 3 8 1 0 0 9
27 บ้านหัวฝาย 2 1 0 3 5 1 0 1 6
28 สันกลางวิทยา 2 1 0 3 4 4 0 0 8
29 บ้านแม่ต๋ำ 2 1 0 3 3 0 0 0 3
30 บ้านหนองยาว 2 0 3 5 5 3 0 0 8
31 วัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 2 0 2 4 6 3 0 0 9
32 บ้านฮ่างต่ำ 2 0 1 3 4 4 0 0 8
33 บ้านดอยช้าง 1 6 2 9 12 8 1 2 21
34 ชุมชนบ้านสันจำปา 1 3 6 10 12 6 0 1 18
35 บ้านแม่ตะละ 1 3 2 6 10 0 0 0 10
36 บ้านเด่นศาลา 1 2 3 6 11 4 3 0 18
37 ดอยเวียงผาพิทยา 1 2 1 4 8 7 1 0 16
38 โรงช้างวิทยา 1 2 1 4 5 5 1 2 11
39 บ้านโป่งมอญ 1 2 0 3 6 0 3 1 9
40 บ้านโฮ่ง 1 2 0 3 5 0 0 0 5
41 บ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1 2 0 3 4 2 0 1 6
42 บ้านห้วยหญ้าไซ 1 1 2 4 5 2 2 1 9
43 เจดีย์หลวงพิทยา 1 1 1 3 6 3 0 0 9
44 เซนต์มารีอา แม่สรวย 1 1 1 3 3 5 0 0 8
45 อนุบาลแม่ขะจาน 1 1 1 3 3 3 1 0 7
46 บ้านห้วยไคร้ 1 1 0 2 5 5 0 2 10
47 บ้านโป่ง 1 0 1 2 4 2 2 0 8
48 บ้านป่าบง 1 0 1 2 4 1 0 0 5
49 อบต.เมืองพาน 1 0 1 2 3 0 2 1 5
50 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู 1 0 1 2 2 3 2 0 7
51 ทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา 1 0 1 2 2 2 0 0 4
52 บ้านป่าจั่น 1 0 0 1 5 1 0 0 6
53 เทศบาล 1(ป่าแดด) 1 0 0 1 4 1 0 0 5
54 ศรีโพธิ์เงินวิทยา 1 0 0 1 3 7 0 2 10
55 บ้านป่าแงะ 1 0 0 1 3 2 1 0 6
56 โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 1 0 0 1 3 1 1 1 5
57 อนุบาลแม่สรวย 1 0 0 1 3 1 0 0 4
58 ความหวังเวียงป่าเป้า 1 0 0 1 3 0 1 0 4
59 บ้านสันสลี 1 0 0 1 2 0 0 0 2
60 ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 1 0 0 1 1 3 0 0 4
61 นุชนาถอนุสรณ์ 1 0 0 1 1 2 1 1 4
62 บ้านร่องคตสันปูเลย 1 0 0 1 1 1 0 0 2
63 บ้านแม่คาวหลวง 1 0 0 1 1 0 1 0 2
64 บ้านขุนสรวย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
65 บ้านโป่งเทวี 0 3 1 4 9 8 2 1 19
66 ศิริมาตย์เทวี 0 3 1 4 7 8 3 1 18
67 บ้านห้วยเฮี้ย 0 2 1 3 5 0 1 0 6
68 บ้านผาแดงหลวง 0 2 1 3 3 2 0 1 5
69 พิทักษ์เกียรติวิทยา 0 2 0 2 4 4 3 0 11
70 บ้านห้วยม่วง 0 2 0 2 2 3 0 0 5
71 บ้านแม่ปูนหลวง 0 2 0 2 1 1 2 0 4
72 บ้านวังวิทยา 0 1 3 4 6 6 2 0 14
73 บ้านฝั่งตื้น 0 1 3 4 3 2 1 0 6
74 ชุมชนบ้านป่าก่อดำ 0 1 2 3 4 1 3 0 8
75 บ้านป่าแดงงาม 0 1 2 3 3 1 0 0 4
76 บ้านแม่ผักแหละ 0 1 2 3 2 0 1 0 3
77 ปางมะกาดวิทยา 0 1 1 2 4 1 2 1 7
78 ไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) 0 1 1 2 3 6 1 1 10
79 บ้านมังกาล่า 0 1 1 2 3 2 0 0 5
80 บ้านห้วยมะแกง 0 1 1 2 3 1 0 0 4
81 บ้านเลาลี 0 1 1 2 2 2 1 0 5
82 บ้านถ้ำ 0 1 1 2 2 0 0 0 2
83 อนุบาลจอมหมอกแก้ว 0 1 0 1 3 2 1 1 6
84 บ้านห้วยสะลักวิทยา 0 1 0 1 3 2 0 0 5
85 ชุมชนบ้านสันมะค่า 0 1 0 1 2 8 2 0 12
86 ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 0 1 0 1 2 3 0 0 5
87 บ้านลังกา 0 1 0 1 2 2 0 0 4
88 บ้านแม่ยางมิ้น 0 1 0 1 2 0 1 0 3
89 บ้านป่าหัดป่าแขม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
90 บ้านร้องบง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
91 บ้านแม่ตาช้าง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
92 บ้านป่าตึงงาม 0 1 0 1 1 1 0 1 2
93 บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
94 บ้านสันผักแค 0 1 0 1 1 1 0 0 2
95 บ้านแม่แก้วเหนือ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
96 ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 0 1 0 1 1 0 1 1 2
97 ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด 0 1 0 1 1 0 0 0 1
98 บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 0 0 3 3 2 3 1 1 6
99 เวียงกาหลงวิทยา 0 0 2 2 5 4 0 2 9
100 ธารทองวิทยา(ป่ารวก) 0 0 1 1 5 6 0 1 11
101 บ้านดอนสลี 0 0 1 1 3 2 0 0 5
102 บ้านโป่งแดง 0 0 1 1 2 1 2 0 5
103 บ้านสักพัฒนา 0 0 1 1 2 1 0 1 3
104 บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา 0 0 1 1 1 4 1 0 6
105 ริมวัง ๒ 0 0 1 1 1 2 0 0 3
106 บ้านต้นยาง 0 0 1 1 1 1 2 0 4
107 บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) 0 0 1 1 1 1 0 0 2
108 บ้านปางหลวง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
109 บ้านสันมะแฟน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
110 บ้านดงมะดะ 0 0 0 0 6 4 3 1 13
111 เทศบาล 2(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) 0 0 0 0 4 3 2 1 9
112 อนุบาลคริสเตียนสันกอง 0 0 0 0 3 3 1 0 7
113 อนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) 0 0 0 0 3 1 0 0 4
114 บ้านดินดำ 0 0 0 0 2 3 0 0 5
115 บ้านป่าตึง 0 0 0 0 2 3 0 0 5
116 บ้านศาลา 0 0 0 0 2 2 2 1 6
117 บ้านห้วยหมอเฒ่า 0 0 0 0 2 2 0 0 4
118 บ้านใหม่พัฒนา 0 0 0 0 2 2 0 0 4
119 ป่าแดงวิทยา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
120 บ้านแม่ผง 0 0 0 0 1 3 1 0 5
121 บ้านสันติวัน 0 0 0 0 1 2 1 0 4
122 ริมวัง ๑ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
123 บัวสลีวิทยา 0 0 0 0 1 1 2 0 4
124 บ้านกล้วย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
125 บ้านเจริญเมือง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
126 บ้านแม่พุง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
127 บ้านใหม่ใต้ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
128 ลูกรักป่าแดด 0 0 0 0 1 0 2 1 3
129 บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
130 บ้านสันก้างปลา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
131 บ้านขุนลาว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
132 บ้านห้วยกล้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
133 บ้านแม่อ้อ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
134 โป่งทะลายใหม่เจริญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
135 บ้านป่าส้าน 0 0 0 0 0 2 3 0 5
136 อนุบาลแม่ลาว 0 0 0 0 0 2 1 1 3
137 บ้านแม่เจดีย์ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
138 บ้านป่าเส้า 0 0 0 0 0 2 0 1 2
139 บ้านจำผักกูดทรายทอง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
140 เวียงห้าววิทยา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
141 บ้านท่ามะโอ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
142 บ้านหนองเก้าห้อง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
143 บ้านสัน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
144 บ้านปางหก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
145 บ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
146 อนุบาลศิริวัฒนา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
147 เทศบาล 1 (สันติสุข) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
148 อบต.ดอยงาม 0 0 0 0 0 0 2 0 2
149 ชุมชนสันมะเค็ด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
150 บ้านสันต้นดู่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
151 บ้านห้วยหินลาดใน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
152 บ้านหนองฮ่างสันหลวง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
153 เจริญเมืองวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
154 บ้านต้นง้าว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
155 บ้านสันต้นแหน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
156 บ้านแม่โมงเย้า 0 0 0 0 0 0 0 1 0
157 บ้านป่าคา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 บ้านโป่งปูเฟือง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 138 126 109 373 618 333 104 57 1,055