สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เวียงผาวิทยา 20 5 0 0 25
2 บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 18 6 0 0 24
3 ห้วยน้ำขุ่นวิทยา 16 2 2 1 20
4 ป่างิ้ววิทยา 14 6 2 0 22
5 ชุมชนบ้านโป่ง 14 4 0 0 18
6 วัฒนศึกษา 14 3 2 1 19
7 โป่งแพร่วิทยา 13 6 0 1 19
8 บ้านดอยช้าง 11 8 1 2 20
9 พานพสกสวัสดิ์ 11 4 0 0 15
10 ชุมชนบ้านสันจำปา 10 6 0 1 16
11 บ้านโป่งเทวี 9 6 2 1 17
12 อนุบาลเวียงป่าเป้า 9 4 3 1 16
13 บ้านเด่นศาลา 9 3 3 0 15
14 โป่งน้ำร้อนวิทยา 9 2 1 0 12
15 บ้านแม่ตะละ 9 0 0 0 9
16 ดอยเวียงผาพิทยา 8 7 1 0 16
17 ร่องธารวิทยา 8 4 0 3 12
18 บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์ 8 2 0 1 10
19 บ้านห้วยน้ำเย็น 8 2 0 1 10
20 ศิริมาตย์เทวี 7 8 3 1 18
21 ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 7 6 0 0 13
22 สันหนองควาย 7 3 1 1 11
23 เทศบาล 1(บ้านเก่า) 7 1 0 0 8
24 บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 6 7 2 1 15
25 บ้านวังวิทยา 6 5 2 0 13
26 บ้านดงมะดะ 6 4 3 1 13
27 ท่าก๊อพลับพลาพิทยา 6 4 1 3 11
28 ห้วยส้านยาววิทยา 6 3 2 0 11
29 บ้านโป่งเหนือ 6 3 1 0 10
30 วัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 6 3 0 0 9
31 เจดีย์หลวงพิทยา 6 3 0 0 9
32 บ้านวาวี 6 2 1 0 9
33 บ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 6 0 0 0 6
34 ธารทองวิทยา(ป่ารวก) 5 6 0 1 11
35 บ้านห้วยไคร้ 5 5 0 2 10
36 บ้านโป่งนก 5 4 1 1 10
37 เวียงกาหลงวิทยา 5 4 0 2 9
38 บ้านหนองยาว 5 2 0 0 7
39 บ้านหัวฝาย 5 1 0 1 6
40 บ้านป่าต้าก 5 1 0 0 6
41 บ้านป่าจั่น 5 1 0 0 6
42 บ้านห้วยเฮี้ย 5 0 1 0 6
43 บ้านโฮ่ง 5 0 0 0 5
44 พิทักษ์เกียรติวิทยา 4 4 3 0 11
45 เทศบาล 2(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) 4 3 2 1 9
46 ปางมะกาดวิทยา 4 1 2 1 7
47 บ้านป่าบง 4 1 0 0 5
48 เทศบาล 1(ป่าแดด) 4 1 0 0 5
49 บ้านโป่งมอญ 4 0 3 1 7
50 ดอยเวียงวิทยา 4 0 0 0 4
51 โรงช้างวิทยา 3 5 1 2 9
52 เซนต์มารีอา แม่สรวย 3 5 0 0 8
53 บ้านฮ่างต่ำ 3 4 0 0 7
54 บ้านโป่ง 3 2 2 0 7
55 อนุบาลแม่ขะจาน 3 2 1 0 6
56 บ้านป่าแงะ 3 2 1 0 6
57 อนุบาลคริสเตียนสันกอง 3 2 1 0 6
58 บ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 3 2 0 1 5
59 บ้านผาแดงหลวง 3 2 0 1 5
60 บ้านห้วยสะลักวิทยา 3 2 0 0 5
61 บ้านดอนสลี 3 2 0 0 5
62 ชุมชนบ้านป่าก่อดำ 3 1 3 0 7
63 อนุบาลจอมหมอกแก้ว 3 1 1 1 5
64 บ้านป่าแดงงาม 3 1 0 0 4
65 อนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) 3 1 0 0 4
66 อบต.เมืองพาน 3 0 2 1 5
67 ความหวังเวียงป่าเป้า 3 0 1 0 4
68 ชุมชนบ้านสันมะค่า 2 8 1 0 11
69 ไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) 2 6 1 1 9
70 ศรีโพธิ์เงินวิทยา 2 6 0 2 8
71 สันกลางวิทยา 2 4 0 0 6
72 ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 2 3 0 0 5
73 บ้านป่าตึง 2 3 0 0 5
74 บ้านเลาลี 2 2 1 0 5
75 ทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา 2 2 0 0 4
76 บ้านห้วยหมอเฒ่า 2 2 0 0 4
77 บ้านใหม่พัฒนา 2 2 0 0 4
78 บ้านห้วยหญ้าไซ 2 1 2 1 5
79 บ้านโป่งแดง 2 1 2 0 5
80 บ้านฝั่งตื้น 2 1 0 0 3
81 ป่าแดงวิทยา 2 1 0 0 3
82 บ้านแม่ผักแหละ 2 0 1 0 3
83 บ้านแม่ยางมิ้น 2 0 1 0 3
84 โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 2 0 0 1 2
85 บ้านแม่ต๋ำ 2 0 0 0 2
86 บ้านสันสลี 2 0 0 0 2
87 บ้านถ้ำ 2 0 0 0 2
88 บ้านห้วยมะแกง 2 0 0 0 2
89 บ้านป่าหัดป่าแขม 2 0 0 0 2
90 บ้านแม่ตาช้าง 2 0 0 0 2
91 บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา 1 4 1 0 6
92 ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 1 3 0 0 4
93 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู 1 2 2 0 5
94 นุชนาถอนุสรณ์ 1 2 1 1 4
95 บ้านศาลา 1 2 1 1 4
96 บ้านสันติวัน 1 2 1 0 4
97 บ้านดินดำ 1 2 0 0 3
98 ริมวัง ๑ 1 2 0 0 3
99 บ้านต้นยาง 1 1 2 0 4
100 บัวสลีวิทยา 1 1 2 0 4
101 บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 1 1 1 1 3
102 บ้านแม่ผง 1 1 1 0 3
103 บ้านป่าตึงงาม 1 1 0 1 2
104 บ้านสักพัฒนา 1 1 0 1 2
105 บ้านร่องคตสันปูเลย 1 1 0 0 2
106 บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ 1 1 0 0 2
107 บ้านสันผักแค 1 1 0 0 2
108 บ้านแม่แก้วเหนือ 1 1 0 0 2
109 บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) 1 1 0 0 2
110 บ้านกล้วย 1 1 0 0 2
111 บ้านมังกาล่า 1 1 0 0 2
112 บ้านลังกา 1 1 0 0 2
113 บ้านเจริญเมือง 1 1 0 0 2
114 อนุบาลแม่สรวย 1 1 0 0 2
115 ลูกรักป่าแดด 1 0 2 1 3
116 ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 1 0 1 1 2
117 บ้านแม่คาวหลวง 1 0 1 0 2
118 บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) 1 0 1 0 2
119 บ้านขุนสรวย 1 0 0 0 1
120 ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด 1 0 0 0 1
121 บ้านร้องบง 1 0 0 0 1
122 บ้านปางหลวง 1 0 0 0 1
123 บ้านสันมะแฟน 1 0 0 0 1
124 บ้านขุนลาว 1 0 0 0 1
125 บ้านสันก้างปลา 1 0 0 0 1
126 บ้านห้วยกล้า 1 0 0 0 1
127 บ้านแม่พุง 1 0 0 0 1
128 บ้านแม่อ้อ 1 0 0 0 1
129 โป่งทะลายใหม่เจริญ 1 0 0 0 1
130 บ้านป่าส้าน 0 2 3 0 5
131 อนุบาลแม่ลาว 0 2 1 1 3
132 บ้านป่าเส้า 0 2 0 1 2
133 บ้านจำผักกูดทรายทอง 0 2 0 0 2
134 ริมวัง ๒ 0 2 0 0 2
135 เวียงห้าววิทยา 0 2 0 0 2
136 บ้านแม่ปูนหลวง 0 1 1 0 2
137 บ้านท่ามะโอ 0 1 1 0 2
138 บ้านหนองเก้าห้อง 0 1 1 0 2
139 บ้านแม่เจดีย์ 0 1 1 0 2
140 บ้านปางหก 0 1 0 0 1
141 บ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) 0 1 0 0 1
142 บ้านใหม่ใต้ 0 1 0 0 1
143 อนุบาลศิริวัฒนา 0 1 0 0 1
144 เทศบาล 1 (สันติสุข) 0 1 0 0 1
145 อบต.ดอยงาม 0 0 2 0 2
146 ชุมชนสันมะเค็ด 0 0 1 0 1
147 บ้านสันต้นดู่ 0 0 1 0 1
148 บ้านห้วยหินลาดใน 0 0 1 0 1
149 บ้านห้วยโป่ง 0 0 1 0 1
150 บ้านต้นง้าว 0 0 0 1 0
151 บ้านสัน 0 0 0 1 0
152 บ้านสันต้นแหน 0 0 0 1 0
153 บ้านหนองฮ่างสันหลวง 0 0 0 1 0
154 บ้านแม่โมงเย้า 0 0 0 1 0
155 เจริญเมืองวิทยา 0 0 0 1 0
156 บ้านป่าคา 0 0 0 0 0
รวม 520 298 98 56 972