สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เวียงผาวิทยา 24 5 0 0 29
2 บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 20 7 0 0 27
3 ห้วยน้ำขุ่นวิทยา 17 2 2 1 21
4 โป่งแพร่วิทยา 16 6 0 1 22
5 พานพสกสวัสดิ์ 16 5 0 0 21
6 ชุมชนบ้านโป่ง 16 4 0 0 20
7 ป่างิ้ววิทยา 15 6 2 0 23
8 ร่องธารวิทยา 15 5 0 3 20
9 อนุบาลเวียงป่าเป้า 14 6 3 1 23
10 วัฒนศึกษา 14 3 2 1 19
11 โป่งน้ำร้อนวิทยา 13 2 2 0 17
12 บ้านดอยช้าง 12 8 1 2 21
13 ชุมชนบ้านสันจำปา 12 6 0 1 18
14 บ้านวาวี 12 2 1 0 15
15 บ้านเด่นศาลา 11 4 3 0 18
16 ห้วยส้านยาววิทยา 10 4 2 0 16
17 บ้านห้วยน้ำเย็น 10 2 0 1 12
18 บ้านแม่ตะละ 10 0 0 0 10
19 บ้านโป่งเทวี 9 8 2 1 19
20 บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 8 7 2 1 17
21 ดอยเวียงผาพิทยา 8 7 1 0 16
22 ท่าก๊อพลับพลาพิทยา 8 4 1 3 13
23 บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์ 8 3 0 1 11
24 เทศบาล 1(บ้านเก่า) 8 1 0 0 9
25 ศิริมาตย์เทวี 7 8 3 1 18
26 ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 7 6 0 0 13
27 สันหนองควาย 7 3 1 1 11
28 บ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 7 1 0 0 8
29 บ้านวังวิทยา 6 6 2 0 14
30 บ้านดงมะดะ 6 4 3 1 13
31 บ้านโป่งเหนือ 6 3 1 0 10
32 วัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 6 3 0 0 9
33 เจดีย์หลวงพิทยา 6 3 0 0 9
34 บ้านโป่งมอญ 6 0 3 1 9
35 ธารทองวิทยา(ป่ารวก) 5 6 0 1 11
36 โรงช้างวิทยา 5 5 1 2 11
37 บ้านห้วยไคร้ 5 5 0 2 10
38 บ้านโป่งนก 5 4 1 1 10
39 เวียงกาหลงวิทยา 5 4 0 2 9
40 บ้านหนองยาว 5 3 0 0 8
41 บ้านห้วยหญ้าไซ 5 2 2 1 9
42 บ้านหัวฝาย 5 1 0 1 6
43 บ้านป่าต้าก 5 1 0 0 6
44 บ้านป่าจั่น 5 1 0 0 6
45 บ้านห้วยโป่ง 5 0 1 0 6
46 บ้านห้วยเฮี้ย 5 0 1 0 6
47 บ้านโฮ่ง 5 0 0 0 5
48 พิทักษ์เกียรติวิทยา 4 4 3 0 11
49 สันกลางวิทยา 4 4 0 0 8
50 บ้านฮ่างต่ำ 4 4 0 0 8
51 เทศบาล 2(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) 4 3 2 1 9
52 บ้านโป่ง 4 2 2 0 8
53 บ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 4 2 0 1 6
54 ชุมชนบ้านป่าก่อดำ 4 1 3 0 8
55 ปางมะกาดวิทยา 4 1 2 1 7
56 บ้านป่าบง 4 1 0 0 5
57 เทศบาล 1(ป่าแดด) 4 1 0 0 5
58 ดอยเวียงวิทยา 4 0 0 0 4
59 ศรีโพธิ์เงินวิทยา 3 7 0 2 10
60 ไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) 3 6 1 1 10
61 เซนต์มารีอา แม่สรวย 3 5 0 0 8
62 อนุบาลแม่ขะจาน 3 3 1 0 7
63 อนุบาลคริสเตียนสันกอง 3 3 1 0 7
64 อนุบาลจอมหมอกแก้ว 3 2 1 1 6
65 บ้านป่าแงะ 3 2 1 0 6
66 บ้านฝั่งตื้น 3 2 1 0 6
67 บ้านผาแดงหลวง 3 2 0 1 5
68 บ้านมังกาล่า 3 2 0 0 5
69 บ้านห้วยสะลักวิทยา 3 2 0 0 5
70 บ้านดอนสลี 3 2 0 0 5
71 โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 3 1 1 1 5
72 อนุบาลแม่สรวย 3 1 0 0 4
73 บ้านป่าแดงงาม 3 1 0 0 4
74 บ้านห้วยมะแกง 3 1 0 0 4
75 อนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) 3 1 0 0 4
76 อบต.เมืองพาน 3 0 2 1 5
77 ความหวังเวียงป่าเป้า 3 0 1 0 4
78 บ้านแม่ต๋ำ 3 0 0 0 3
79 ชุมชนบ้านสันมะค่า 2 8 2 0 12
80 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู 2 3 2 0 7
81 บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 2 3 1 1 6
82 บ้านห้วยม่วง 2 3 0 0 5
83 ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 2 3 0 0 5
84 บ้านดินดำ 2 3 0 0 5
85 บ้านป่าตึง 2 3 0 0 5
86 บ้านศาลา 2 2 2 1 6
87 บ้านเลาลี 2 2 1 0 5
88 ทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา 2 2 0 0 4
89 บ้านลังกา 2 2 0 0 4
90 บ้านห้วยหมอเฒ่า 2 2 0 0 4
91 บ้านใหม่พัฒนา 2 2 0 0 4
92 บ้านโป่งแดง 2 1 2 0 5
93 บ้านสักพัฒนา 2 1 0 1 3
94 ป่าแดงวิทยา 2 1 0 0 3
95 บ้านแม่ผักแหละ 2 0 1 0 3
96 บ้านแม่ยางมิ้น 2 0 1 0 3
97 บ้านสันสลี 2 0 0 0 2
98 บ้านถ้ำ 2 0 0 0 2
99 บ้านป่าหัดป่าแขม 2 0 0 0 2
100 บ้านร้องบง 2 0 0 0 2
101 บ้านแม่ตาช้าง 2 0 0 0 2
102 บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา 1 4 1 0 6
103 บ้านแม่ผง 1 3 1 0 5
104 ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 1 3 0 0 4
105 นุชนาถอนุสรณ์ 1 2 1 1 4
106 บ้านสันติวัน 1 2 1 0 4
107 ริมวัง ๒ 1 2 0 0 3
108 ริมวัง ๑ 1 2 0 0 3
109 บ้านแม่ปูนหลวง 1 1 2 0 4
110 บ้านต้นยาง 1 1 2 0 4
111 บัวสลีวิทยา 1 1 2 0 4
112 บ้านป่าตึงงาม 1 1 0 1 2
113 บ้านร่องคตสันปูเลย 1 1 0 0 2
114 บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ 1 1 0 0 2
115 บ้านสันผักแค 1 1 0 0 2
116 บ้านแม่แก้วเหนือ 1 1 0 0 2
117 บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) 1 1 0 0 2
118 บ้านกล้วย 1 1 0 0 2
119 บ้านเจริญเมือง 1 1 0 0 2
120 บ้านแม่พุง 1 1 0 0 2
121 บ้านใหม่ใต้ 1 1 0 0 2
122 ลูกรักป่าแดด 1 0 2 1 3
123 ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 1 0 1 1 2
124 บ้านแม่คาวหลวง 1 0 1 0 2
125 บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) 1 0 1 0 2
126 บ้านสันก้างปลา 1 0 0 1 1
127 บ้านขุนสรวย 1 0 0 0 1
128 ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด 1 0 0 0 1
129 บ้านปางหลวง 1 0 0 0 1
130 บ้านสันมะแฟน 1 0 0 0 1
131 บ้านขุนลาว 1 0 0 0 1
132 บ้านห้วยกล้า 1 0 0 0 1
133 บ้านแม่อ้อ 1 0 0 0 1
134 โป่งทะลายใหม่เจริญ 1 0 0 0 1
135 บ้านป่าส้าน 0 2 3 0 5
136 อนุบาลแม่ลาว 0 2 1 1 3
137 บ้านแม่เจดีย์ 0 2 1 0 3
138 บ้านป่าเส้า 0 2 0 1 2
139 บ้านจำผักกูดทรายทอง 0 2 0 0 2
140 เวียงห้าววิทยา 0 2 0 0 2
141 บ้านท่ามะโอ 0 1 1 0 2
142 บ้านหนองเก้าห้อง 0 1 1 0 2
143 บ้านสัน 0 1 0 1 1
144 บ้านปางหก 0 1 0 0 1
145 บ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) 0 1 0 0 1
146 อนุบาลศิริวัฒนา 0 1 0 0 1
147 เทศบาล 1 (สันติสุข) 0 1 0 0 1
148 อบต.ดอยงาม 0 0 2 0 2
149 ชุมชนสันมะเค็ด 0 0 1 0 1
150 บ้านสันต้นดู่ 0 0 1 0 1
151 บ้านห้วยหินลาดใน 0 0 1 0 1
152 บ้านหนองฮ่างสันหลวง 0 0 0 1 0
153 เจริญเมืองวิทยา 0 0 0 1 0
154 บ้านต้นง้าว 0 0 0 1 0
155 บ้านสันต้นแหน 0 0 0 1 0
156 บ้านแม่โมงเย้า 0 0 0 1 0
157 บ้านป่าคา 0 0 0 0 0
158 บ้านโป่งปูเฟือง 0 0 0 0 0
รวม 618 333 104 57 1,055