หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cri2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นางจารุวรรณ จะเฮิงศรีโพธิ์เงินวิทยากรรมการ
2. นายจิรายุ เหลี่ยมใส โรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ฟ้ายิ่งเจริญ โรงเรียนบ้านแม่ตะละกรรมการ
4. นางรดา ไฝเอ้ย โรงเรียนบ้านสิบสองกรรมการ
5. นางปิยะลักษณ์ ริมทองโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายยุทธ ฟักแก้วโรงเรียนโรงช้างวิทยากรรมการ
2. นายสมร มหาวรรณโรงเรียนบ้านป่าถ่อนกรรมการ
3. นางสาวโสพิชญ์ ฤกษ์ใหญ่ โรงเรียนโป่งแพร่วิทยากรรมการ
4. นายวิทยา สมบัติ โรงเรียนอบต.เมืองพานกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นางสาววนิดา ทินนาโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีฯกรรมการ
2. นายเจริญชัย เกษมศรีธาราโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกรรมการ
3. นายณรงค์ พิริยะชนานุสรณ์โรงเรียนบ้านสันมะเค็ดฯกรรมการ
4. นายยงยุทธ สิงตะนะ โรงเรียนบ้านดงมะดะกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางวิภาพร ปาสีล้อมโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีฯกรรมการ
2. นางสาวอัจฉราพร ดอนไชยโรงเรียนดอยเวียงผาพิทยากรรมการ
3. นายถวิล ตาสาย โรงเรียนบ้านดงมะดะกรรมการ
4. นายอภิชาต บุญเลิศ โรงเรียนวัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางสาวรสริน ปินตาโรงเรียนบ้านป่าแดงงามกรรมการ
2. นางโสภา ใจคำ โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์ฯกรรมการ
3. นายวิชัย ติม้า โรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ สุวรรณดารักษ์ โรงเรียนโป่งแพร่วิทยากรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายศรายุทธ แก้วเรือน โรงเรียนบ้านวาวีกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ อัศวพุฒิโรงเรียนบ้านแม่ตะละกรรมการ
3. นางเจียมจิตต์ ไชยลังกาโรงเรียนบ้านโป่งมอญกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายกรกต ชัยณัฐฐินันท์โรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
2. นายรักเกียรติ โคกสีพอกโรงเรียนเวียงผาวิทยากรรมการ
3. นายสุทธิพงษ์ มั่นใจ โรงเรียนป่างิ้ววิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางหทัยรัตน์ ธรรมสอนโรงเรียนบ้านวังวิทยากรรมการ
2. นางสาวนิตยา ศรีสุขหู้ โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยากรรมการ
3. นางทัศนีย์ คำปาโรงเรียนเวียงกาหลงวิทยากรรมการ
4. นางศรีนวล แสนทะนันชัย โรงเรียนอนุบาลแม่ลาวกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสหัทยา บัวบานโรงเรียนบ้านม่วงคำกรรมการ
2. นายระงับ กันทอนโรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปากรรมการ
3. นายบุญฑิต อ้ายเหมยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32กรรมการ
4. นางสมทรง ไชยยะ โรงเรียนบ้านท่ามะโอกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสายทอง ใหญ่น้อยโรงเรียนบ้านป่าแงะกรรมการ
2. นางสาวนภาพร ฤทธิเดช โรงเรียนเซนต์มารีอา แม่สรวยกรรมการ
3. นางสาวมยุรี พวงอาภัย โรงเรียนบ้านปางอ่ายฯกรรมการ
4. นางสาวณิชาภา รัตนอุบล โรงเรียนเวียงห้าววิทยากรรมการ
5. นางนิรันดร์ แสนแก้ว โรงเรียนบ้านหนองเก้าห้องกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางพรทิพย์ สันติวงค์ โรงเรียนบ้านสันติวันกรรมการ
2. นายสมพิธ บุญโยทยาน โรงเรียนบ้านผาแดงหลวงกรรมการ
3. นางเกศรินทร์ บุญมาโรงเรียนบ้านเมืองน้อยฯกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางวารุณี หันตา โรงเรียนบ้านฝั่งตื้นกรรมการ
2. นางธัญรัตน์ วงค์ฮาดโรงเรียนเทศบาล1ป่าแดดกรรมการ
3. นางสุภัควดี จันทร์ปัญญา โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริกกรรมการ
4. นางอำภา หมื่นองค์ โรงเรียนบ้านดงมะดะกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางสาวจินตนา ยารวง โรงเรียนบ้านวังวิทยากรรมการ
2. นางวีรญา สีหอำไพโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32กรรมการ
3. นายจำลอง ยะทา โรงเรียนสันกลางวิทยากรรมการ
4. นายพิสัณท์ อภิวงศ์งาม โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายเมษา โยนาแว่น โรงเรียนอนุบาลวัดเหมืองง่ากรรมการ
2. นางสุพรรณ ไข่ทาโรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปากรรมการ
3. นางสุธาทิพย์ หลวงธรรม โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจานกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางสายทอง อินต๊ะโรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่ากรรมการ
2. นางอังคณา เต็งตระกูล โรงเรียนบ้านสันกลางกรรมการ
3. นางธีรธร สุวรรณใจ โรงเรียนบ้านเด่าศาลากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสำเริง ทองภาพโรงเรียนโรงช้างวิทยากรรมการ
2. นางสาวปวีณา เวียงบรรพตโรงเรียนบ้านดอยช้างกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี เจริญธงโรงเรียนบ้านโป่งนกกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสยามรัฐ สุขสำราญ โรงเรียน บ้านป่าแงะกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ อุตชีโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
3. นายบัณฑิต โยนสนิทโรงเรียนแม่ปูนหลวงกรรมการ
4. นายนพดล ปูธิปิน โรงเรียนศิริมาตย์เทวีกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวริทธิพล ลือยศโรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยากรรมการ
2. นางพิมพกา เสียงกว้างโรงเรียนดอยเวียงผาพิทยากรรมการ
3. นายสุทัศดิ์ ภู่ทัยกุล โรงเรียนป่าแดงงามกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายกำธร สีฟ้า โรงเรียนพานพกสวัสดิ์กรรมการ
2. นางวราภรณ์ แก้ววรรณา โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่ากรรมการ
3. นางปรานอม อรินต๊ะทรายโรงเรียนบ้านร้องบงกรรมการ
4. นางสาวอรพรรณ นุโพธิ์โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยากรรมการ
5. นางควรคณึง ณ พิกุลโรงเรียนห้วยส้านยาววิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางขวัญดาว อุดสุข โรงเรียนบ้านวังวิทยากรรมการ
2. นายศักดิ์สิทธิ์ เจรจาโรงเรียนบ้านเลาลีกรรมการ
3. นางสาวศิริพร สมโภชน์ โรงเรียนบ้านสันสลีกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี กระถินทอง โรงเรียนบ้านดงมะดะกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายมานะ กีพงษ์ โรงเรียนบ้านป่าแงะกรรมการ
2. นายพิชิต สุริยะชัยพันธ์ โรงเรียนเซนต์มารีอากรรมการ
3. นายเกษตรศักดิ์ คำภีระ โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยงกรรมการ
4. นายวิฑูรย์ มาแก้วโรงเรียนเวียงกาหลงวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายเสถียร คำปันติ๊บโรงเรียนเทศบาล2สามัคคีฯกรรมการ
2. นายสุธีร์ จิตหาญโรงเรียนบ้านแม่ผักแหละกรรมการ
3. นายสุนทร พูลชุม โรงเรียนบ้านฝั่งตื้นกรรมการ
4. นายอำนวย ยศหนัก โรงเรียนบ้านแม่ผงกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายอภิชาติ เชิญชู โรงเรียนบ้านแม่คาวหลวงกรรมการ
2. นางสายทิพย์ ผิวแดงโรงเรียนบ้านแม่พุงกรรมการ
3. นายสังวร ดวงสนิทโรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยากรรมการ
4. นายสรรเสริญ อาภาพัฒิพงศ์โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยากรรมการ
5. นางสาวรจิตแก้ว คำแก่นโรงเรียนต้นง้าวกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางภัณฑิรา ชัยวงค์โรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
2. นายพงษ์พิพัฒน์ ฟองแก้วโรงเรียนบ้านหนองผำกรรมการ
3. นายนิพนธ์ ยาวิลาดโรงเรียนบ้านเด่นศาลากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นางสายพิน นิสัยคานโรงเรียนป่างิ้ววิทยากรรมการ
2. นางสาวภัชโรบล นนทะการโรงเรียนบ้านวาวีกรรมการ
3. นายบุญถม ศรีษาคำ โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยงกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

ดนตรีพื้นเมือง ป.1-ป.6
1. นายเสน่ห์ กล้าณรงค์ สพป.ชร.2กรรมการ
2. นายพัชร พัสมัย โรงเรียนบ้านเด่นศาลากรรมการ
3. นายเกษม ดวงงามโรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์กรรมการ
ดนตรีพื้นเมือง ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ กล้าณรงค์สพป.ชร.2กรรมการ
2. นายพัชร พัสมัย โรงเรียนบ้านเด่นศาลากรรมการ
3. นายเกษม ดวงงามโรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายถวิล มาจันทร์ โรงเรียนบ้านแม่อ้อกรรมการ
2. นายสิงห์คำ จักรคำมาโรงเรียนเวียงกาหลงวิทยากรรมการ
3. นายปกรณ์กิจ นิมิตรดีโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายถวิล มาจันทร์ โรงเรียนบ้านแม่อ้อกรรมการ
2. นายสิงห์คำ จักรคำมาโรงเรียนเวียงกาหลงวิทยากรรมการ
3. นายปกรณ์กิจ นิมิตรดีโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายถวิล มาจันทร์ โรงเรียนบ้านแม่อ้อกรรมการ
2. นายสิงห์คำ จักรคำมา โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยากรรมการ
3. นายปกรณ์กิจ นิมิตรดีโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายกิติพงษ์ กล้าจริงโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์กรรมการ
2. นางสาววรรณภัสสร เต็นคำโรงเรียนชุมชนบ้านโป่งกรรมการ
3. นายบัญญัติ มีสา โรงเรียนปูแกงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงษ์ กล้าจริงโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์กรรมการ
2. นางสาววรรณภัสสร เต็นคำโรงเรียนชุมชนบ้านโป่งกรรมการ
3. นายบัญญัติ มีสา โรงเรียนปูแกงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสยาม ยุงรัมภ์โรงเรียนบ้านโป่งเหนือกรรมการ
2. นายนิคม ประสูตร์แสงจันทร์โรงเรียนศิริมาตย์เทวีกรรมการ
3. นายสุพจน์ อุ่นวงค์โรงเรียนปูแกงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสยาม ยุงรัมภ์โรงเรียนบ้านโป่งเหนือกรรมการ
2. นายนิคม ประสูตร์แสงจันทร์โรงเรียนศิริมาตย์เทวีกรรมการ
3. นายสุพจน์ อุ่นวงค์โรงเรียนปูแกงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางอัจฉรา สุอินต๊ะโรงเรียนบ้านสันมะเค็ดฯกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ลีหัวสระโรงเรียนบ้านทุ่งพร้าวฯกรรมการ
3. นางกาญจนีย์ อินทานทุมโรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรา สุอินต๊ะโรงเรียนบ้านสันมะเค็ดฯกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ลีหัวสระโรงเรียนบ้านทุ่งพร้าวฯกรรมการ
3. นางสาวกาญจนีย์ อินทานทุมโรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายวิทยา ณ เชียงใหม่โรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
2. นายวีระ ภูมิพื้น โรงเรียนบ้านแม่พุงกรรมการ
3. นายสำราญ กับปุละวัน โรงเรียนบ้านแม่พริกกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายวิทยา ณ เชียงใหม่โรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
2. นายวีระ ภูมิพื้นโรงเรียนบ้านแม่พุงกรรมการ
3. นายสำราญ กับปุละวัน โรงเรียนบ้านแม่พริกกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ณ เชียงใหม่โรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
2. นายวีระ ภูมิพื้น โรงเรียนบ้านแม่พุงกรรมการ
3. นายสำราญ กับปุละวันโรงเรียนบ้านแม่พริกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นางวีรณพ เชื้อเมืองพาน โรงเรียนบ้านวังวิทยากรรมการ
2. นายวงศ์ไทย บุดดีโรงเรียนบ้านดอยช้างกรรมการ
3. นางจิตนา ฮั่นตระกูลโรงเรียนอนุบาลแม่ขะจานกรรมการ
4. นายธนาพิสุทธิ์ พุทธวงศ์โรงเรียนบ้านป่าแดงงามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางอำไพวรรณ ธรรมขุนทดโรงเรียนบ้านป่าแงะกรรมการ
2. นางสาวนภาพร ยืนยงกนกกุลโรงเรียนเวียงผาวิทยากรรมการ
3. นายโสภณ วงศ์นักษาศิลป์ โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำกรรมการ
4. นางกันยารัตน์ ประสาทพรโรงเรียป่าแดงวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นางนันทนิต สมประสงค์ โรงเรียนเทศบาล1ป่าแดดกรรมการ
2. นางบัวรอง อัมพรรัตน์ โรงเรียนป่าบงท้าวแก่นจันทน์กรรมการ
3. นางอุดมพรรณ เอกจิตรโรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
4. นางนีรนุช โคมารัมย์ โรงเรียนโป่งแพร่วิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสมยศ ภูเขียวโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีฯกรรมการ
2. นายมณเฑียร สุยะดุกโรงเรียนบ้านห้วยมะแกงกรรมการ
3. นางขจรศรี ปาต๊ะโรงเรียนบ้านแม่เจดีย์กรรมการ
4. นางพรรณี วิกรมชาตรี โรงเรียนอนุบาลแม่ลาวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นางนฤมล คุมดี โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยากรรมการ
2. นายมนตรี นวลจีนโรงเรียนสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
3. นางสาวเกษฎา ดวงจิตร โรงเรียนบ้านโป่งนกกรรมการ
4. นางสติมา สุกรินทร์โรงเรียนบ้านม่วงคำกรรมการ
5. นางปวีณา อุปไพรโรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้วกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวบัณฑุสร ท้าวชัยมูลโรงเรียนเทศบาล1ป่าแดดกรรมการ
2. นางสาวผกาแก้ว เมืองปัญโญโรงเรียนเซนต์มารีอากรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ศรีมูลโรงเรียนบ้านโป่งนกกรรมการ
4. นางประทินทิพย์ สลีสองสม โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำกรรมการ
5. นางอภิญญา แสงทองโรงเรียนบ้านสันติวันกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นางนฤมล คุมดี โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยากรรมการ
2. นายมนตรี นวลจีนโรงเรียนสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
3. นางสาวเกษฎา ดวงจิตร โรงเรียนโป่งนกกรรมการ
4. นางสติมา สุกรินทร์ โรงเรียนบ้านม่วงคำกรรมการ
5. นางปวีณา อุปไพรโรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้วกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวบัณฑุสร ท้าวชัยมูลโรงเรียนเทศบาล1ป่าแดดกรรมการ
2. นางสาวผกาแก้ว เมืองปัญโญโรงเรียนเซนต์มารีอากรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ศรีมูลโรงเรียนบ้านโป่งนกกรรมการ
4. นางประทินทิพย์ สลีสองสม โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำกรรมการ
5. นางอภิญญา แสงทองโรงเรียนบ้านสันติวันกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงษ์ ชำนาญตาโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยากรรมการ
2. นางพิมพ์ปวีณ์ ไคร์เกียร์ โรงเรียนธารทองวิทยากรรมการ
3. นายอุดม สิมะวงศ์โรงเรียนโรงช้างวิทยากรรมการ
4. นางบุญเพียร อภิวงศ์งาม โรงเรียนอนุบาลแม่ลาวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงษ์ ชำนาญตา โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยากรรมการ
2. นางพิมพ์ปวีณ์ ไคร์เกียร์ โรงเรียนธารทองวิทยากรรมการ
3. นายอุดม สิมะวงศ์โรงเรียนโรงช้างวิทยากรรมการ
4. นางบุญเพียร อภิวงศ์งามโรงเรียนอนุบาลแม่ลาวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวอรพรรณ มูลละ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยากรรมการ
2. นายเกพงศ์ คณะวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
3. นางสาวนิดาพร เครือวงค์โรงเรียนสันหนองควายกรรมการ
4. นางพิรานันท์ กันทาโรงเรียนห้วยส้านยาววิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นาย ณัฐชัย ปออยู่โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกรรมการ
2. นางสาวธัญญรัตน์ จำรัส โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวงกรรมการ
3. นางปิยะธิดา บุญนาค โรงเรียนโป่งแพร่วิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวอรพรรณ มูลละโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยากรรมการ
2. นายเกพงศ์ คณะวงศ์โรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
3. นางสาวนิดาพร เครือวงค์โรงเรียนสันหนองควายกรรมการ
4. นางพิรานันท์ กันทาโรงเรียนห้วยส้านยาววิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายณัฐชัย ปออยู่ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกรรมการ
2. นางสาวธัญญรัตน์ จำรัส โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวงกรรมการ
3. นางปิยะธิดา บุญนาคโรงเรียนโป่งแพร่วิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวสุพิน ปณะการโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
2. นางวลัย สุริยมณฑลโรงเรียนเวียงผาวิทยากรรมการ
3. นายศรีจันทร์ หลักฐาน โรงเรียนบ้านเมืองน้อยฯกรรมการ
4. นายประภาส ขนาดใหญ่โรงเรียนบ้านหนองเก้าห้องกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางวรนุช บุญเรืองโรงเรียนโรงช้างวิทยากรรมการ
2. นางสาวจารุพรรณ จักรแก้วโรงเรียนบ้านมังกาล่ากรรมการ
3. นายวุฒิพงษ์ ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านป่าตึงกรรมการ
4. นางผกายมาศ เตปิน โรงเรียนบ้านโป่งทะลายใหม่เจริญกรรมการ
5. นางอารมย์ มูลสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านต้นง้าวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวสุพิน ปณะการโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
2. นางวลัย สุริยมณฑลโรงเรียนเวียงผาวิทยากรรมการ
3. นายศรีจันทร์ หลักฐาน โรงเรียนบ้านเมืองน้อยฯกรรมการ
4. นายประภาส ขนาดใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองเก้าห้องกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางวรนุช วรนุชโรงเรียนโรงช้างวิทยากรรมการ
2. นางสาวจารุพรรณ จักรแก้วโรงเรียนบ้านมังกาล่ากรรมการ
3. นายวุฒิพงษ์ ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านป่าตึงกรรมการ
4. นางผกายมาศ เตปิน โรงเรียนบ้านโป่งทะลายใหม่เจริญกรรมการ
5. นางอารมย์ มูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านต้นง้าวกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี หาญภักดีสกุลโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
2. นางอรทัย ขันแก้วโรงเรียนบ้านป่าตึงกรรมการ
3. นางศศิรักษ์ บุญเจริญโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสุมาลี หาญภักดีสกุล โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
2. นางอรทัย ขันแก้วโรงเรียนบ้านป่าตึงกรรมการ
3. นางศศิรักษ์ บุญเจริญโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสุมาลี หาญภักดีสกุล โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
2. นางอรทัย ขันแก้วโรงเรียนบ้านป่าตึงกรรมการ
3. นางศศิรักษ์ บุญเจริญโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางโสภา โลหะภากร โรงเรียนบ้านหนองผักจิกกรรมการ
2. นางกฤตพร สิงห์ไชยโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้ากรรมการ
3. นางสาวสุภีร์ ศรีภูมิโรงเรียนบ้านโป่ง (ป่าแดด)กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางโสภา โลหะภากร โรงเรียนบ้านหนองผักจิกกรรมการ
2. นางกฤตพร สิงห์ไชยโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้ากรรมการ
3. นางสาวสุภีร์ ศรีภูมิโรงเรียนบ้านโป่ง กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางกมลพร ศรีชัย โรงเรียนบ้านร่องคตสันปูเลยกรรมการ
2. นายประพิศ พลเกษมโรงเรียนบ้านผาแดงหลวงกรรมการ
3. นายวุฒินันท์ โปทาวี โรงเรียนโป่งแพร่วิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายกมลพร ศรีชัย โรงเรียนบ้านร่องคตสันปูเลยกรรมการ
2. นายประพิศ พลเกษมโรงเรียนบ้านผาแดงหลวงกรรมการ
3. นายวุฒินันท์ โปทาวี โรงเรียนโป่งแพร่วิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางกมลพร ศรีชัยโรงเรียนบ้านร่องคตสันปูเลยกรรมการ
2. นายประพิศ พลเกษมโรงเรียนบ้านผาแดงหลวงกรรมการ
3. นายวุฒินันท์ โปทาวีโรงเรียนโป่งแพร่วิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นางกมลพร ศรีชัย โรงเรียนบ้านร่องคตสันปูเลยกรรมการ
2. นายประพิศ พลเกษมโรงเรียนบ้านผาแดงหลวงกรรมการ
3. นายวุฒินันท์ โปทาวี โรงเรียนโป่งแพร่วิทยากรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายปิยะ ยามี โรงเรียนเทศบาล1ป่าแดดกรรมการ
2. นายสนธยา น้อยพันธ์ โรงเรียนบ้านสันมะเค็ดฯกรรมการ
3. นายธนวัฒน์ ชัยพิสุทธิ์เมธาโรงเรียนบ้านแม่ผักแหละกรรมการ
4. นายโยธิน แก้วก๋า โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายพิสัณห์ อินลีโรงเรียนบ้านห้วยมะแกงกรรมการ
2. นายธนสร ใจเสาร์ดีโรงเรียนบ้านวังวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวชิราภรณ์ เกียรติเจริญโรงเรียนบ้านเด่นศาลากรรมการ
4. นายอุทัย ปัญญาทิพนย์ โรงเรียนโป่งมอญกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายอุดม บุญทา โรงเรียนบ้านขุนสรวยกรรมการ
2. นายศิริศักดิ์ อานีโรงเรียนบ้านโป่งนกกรรมการ
3. นายวิทาน ฉายาโรงเรียนป่าแดงวิทยากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางวรรณเพ็ญ ดอนศรีโรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยากรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ชนก เถื่อนโทสารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32กรรมการ
3. นางพิกุลทอง โปทาวี โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางจันทนา ร่องอ้อโรงเรียนปูแกงฯกรรมการ
2. นางณิชลกานต์ นิทะโน โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละกรรมการ
3. นางพัฒนา ไชยแดงโรงเรียนบ้านโป่งนกกรรมการ
4. นางสาวสายอรุณ มูลสถาน โรงเรียนบ้านต้นยางกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวอวัฒฆ์ชฎา ศรีจันทร์โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยากรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ กาศมณีโรงเรียนอนุบาลแม่ลาวกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ วงมาเกษ โรงเรียนบ้านดอยช้างกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางประพิม กาจีนะ โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
2. นางน้ำฝน โพธิสิทธิ์โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าแดดกรรมการ
3. นายณรงค์ฤทธิ์ ขุนแก้วพะเนาโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
4. นายเฉลิมฤทธิ์ ชูศรีโรงเรียนป่างิ้ววิทยากรรมการ
5. นายรัชนีพร ดีปาละ โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้วกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสุทธิพงษ์ พรมเทพ โรงเรียนทุ่งห้าฯกรรมการ
2. นายกฤษณะ อะโนโรงเรียนบ้านทุ่งพร้าวกรรมการ
3. นายพัฒน์พงษ์ เต็มเสาร์โรงเรียนป่าแดงวิทยากรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายกรณพัฒน์ ทิพย์อุโมงค์โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้ากรรมการ
2. นายไกรชาติ อินต๊ะรัตน์ โรงเรียนบ้านดงมะดะกรรมการ
3. นางสาวจิรปรียา วิจิตรโรงเรียนบ้านป่าแดด (เวทฯ)กรรมการ
4. นายสุทธิสันติ์ ลำพงษ์เหนือ โรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางวลัยทิพย์ แสนซาวโรงเรียนปางมะกาดวิทยากรรมการ
2. นายวินัย สารธนกุล โรงเรียนธารทองวิทยากรรมการ
3. นายปิยะ มหาวงศ์โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์กรรมการ
4. นายวรรธนันท์ วันดีโรงเรียนบ้านผาบ่องฯกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสุรพรรณ นรรัตน์โรงเรียนบ้านแม่แก้วกรรมการ
2. นายมงคล เทพโส โรงเรียนป่างิ้ววิทยากรรมการ
3. นายสัญญา ปัทะวงศ์โรงเรียนป่างิ้ววิทยากรรมการ
4. นางสาวชญานิษฐ์ นิมิตรเกียรติสกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ลาวกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสุทธินันท์ คำมา โรงเรียนบ้านวังวิทยากรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิ่มนุช ผ่องใสโรงเรียนบ้านโป่งนกกรรมการ
3. นางสาวสุทิน ทาวงศ์ โรงเรียนปูแกงกรรมการ
4. นางสาวจันทร์จีรา ดอนชาไพรโรงเรียนเวียงผาวิทยากรรมการ
5. นางแคทลียา ใจมูล โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยากรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายเรวัตร กันคำ โรงเรียนบ้านป่าส้านกรรมการ
2. นายสมพงษ์ เชื้อเมืองพาน โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปากรรมการ
3. นายสุริยา สิงห์คำโรงเรียนปางมะกาดวิทยากรรมการ
4. นายสุรัฐชัย มโนใจ โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยากรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายประทีป อินทะนันชัยโรงเรียนโรงช้างวิทยากรรมการ
2. นายโย ใจวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปากรรมการ
3. นางสาวสุพรรษา บุญมาโรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยากรรมการ
4. นายจตุพล อุปละ โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยากรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายหัสดินทร์ เชื้อเมืองพานโรงเรียนร่องคตสันปูเลยกรรมการ
2. นายชาญชัย พรมชัยโรงเรียนบ้านปางกิ่ว กรรมการ
3. นางสาวณัฐกฤตา นรชาญ โรงเรียนบ้านเมืองน้อยฯกรรมการ
4. นายเมธี ภาวดี โรงเรียนบัวสลีวิทยากรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายธีรพงษ์ ถุงแก้วโรงเรียนดอยเวียงผาพิทยากรรมการ
2. นายกรณพัฒน์ ทิพย์อุโมงค์โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้ากรรมการ
3. นายณรงค์กร พลพิมพ์โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายณัฐกานต์ ทิพย์กรแก้วโรงเรียนวัฒนศึกษากรรมการ
2. นายธีรพงษ์ ถุงแก้วโรงเรียนดอยเวียงผาพิทยากรรมการ
3. นางสาวฐิติพร สอนราษฎร์ โรงเรียนบัวสลีวิทยากรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายเมธี นามสารโรงเรียนบ้านเหมืองง่ากรรมการ
2. นายสิทธิโชค แซ่พร่านโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็นกรรมการ
3. นายนิรันดร์ มหายศนันท์โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภูกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นางจันทร์จิรา มหายศโรงเรียนบ้านเลาลีกรรมการ
2. นายชูรพล กำทองโรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
3. นายหัสดิน เชื้อเมืองพานโรงเรียนบ้านร่องคตสันปูเลยกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นางสาวสมพร ศรีนวลโรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภูกรรมการ
2. นายประทีป อินทนันชัยโรงเรียนโรงช้างวิทยากรรมการ
3. นางสาวกุลฑลี เทพศิริโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์กรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางเขวิกา ปุณโณทกโรงเรียนบ้านป่าเส้ากรรมการ
2. นายประถม สินธุชัยโรงเรียนบ้านปางอ้อยกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ ทนุกุลโรงเรียนบ้านโป่งเหนือกรรมการ
4. นายทองสุข โพธิษา โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางพัฒนา เชื้อเมืองพาน โรงเรียนร่องคตสันปูเลยกรรมการ
2. นายจรรยา แก้วบุญเรือง โรงเรียนบ้านแม่ตะละกรรมการ
3. นางสายฝน เป็งคำโรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางภูริชญา มั่นเหมาะ โรงเรียนบ้านเหมืองง่ากรรมการ
2. นายพงษ์เดช ลาวตูม โรงเรียนเทศบาล๑ป่าแดดกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ ใจแก้ว โรงเรียนบ้านขุนสรวยกรรมการ
4. นายธีรธาร ต่ำคำดีโรงเรียนบ้านโป่งเทวีกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายจีรศักดิ์ ลีเลิศโรงเรียนบ้านโป่งนกกรรมการ
2. นายณรงค์ สารเร็วโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
3. นายวสันต์ สารเร็วโรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้วกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางเกษร พรหมใจโรงเรียนดอยเวียงผาพิทยากรรมการ
2. นางอำพันธ์ มูลวังโรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยากรรมการ
3. นางศรีวรรณ์ โพธิษาโรงเรียนห้วยส้านยาววิทยากรรมการ
4. นางสุพิชญา เพลัยโรงเรียนทานตะวันวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวพรชนิตว์ เกตุมรรคโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยากรรมการ
2. นางพิรัติศร บุญมารักษ์ โรงเรียนบ้านโป่งนกกรรมการ
3. นางธัญภรณ์ อะโนโรงเรียนบ้านแม่ผงกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางนุจรินทร์ ทิพรักษ์ โรงเรียนบ้านป่าต้ากกรรมการ
2. นางรุ่งทิพย์ เครือพาน โรงเรียนบ้านแม่พุงกรรมการ
3. นางอนงค์ สุพรรณนนท์ โรงเรียนบ้านแม่พริกกรรมการ
4. นายสมเกียรติ ทับอิ่มโรงเรียนบ้านทุ่งม่านกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายอนุรักษ์ จำปานคร โรงเรียนบ้านดงกรรมการ
2. นายศุภเดช ไปรเวทย์โรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
3. นายดุสิต คฤหานนท์โรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
4. นางสาวเสาวภาคย์ สุภาวงค์โรงเรียนอนุบาลแม่ลาวกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวบัวรม มะโนเวียง โรงเรียนเวียงผาวิทยากรรมการ
2. นายธรรม สมจิตต์โรงเรียนบ้านทุ่งม่านกรรมการ
3. นางประภาศรี เชื้อเมืองพานโรงเรียนสันกลางวิทยากรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายจำลอง พิลาศาลโรงเรียนบ้านวังวิทยากรรมการ
2. นายเจริญ แสนปวนหาญ โรงเรียนบ้านโป่งเทวีกรรมการ
3. นายชูชาติ ตาคำ โรงเรียนสันหนองควายกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายทวีเดช ด่านตระกูล โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์กรรมการ
2. นางวีรวรรณ คำปันติ๊บ โรงเรียนเทศบาล๒สามัคคีฯกรรมการ
3. นางวัจนา กัปปุละวันโรงเรียนบ้านแม่พริกกรรมการ
4. นางสาวปริณดา ศวจินดาพลโรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายภูริวัฒน์ เสวะกะ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
2. นางวาสนา ดวงเทียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๒กรรมการ
3. นางสาวทองเพียร กันทาใจโรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยงกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสุรีย์ ชินวะโรโรงเรียนบ้านวังวิทยากรรมการ
2. นางสาวณัฏฐิกา ไชยาพันธุ์โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซกรรมการ
3. นางจันทร์วรรณ สายปัญญาโรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้วกรรมการ
4. นางเสาวลักษณ์ ธรรมกุล โรงเรียนบ้านโป่งเหนือกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางปิยะนันท์ ชินายศโรงเรียนบ้านดอยช้างกรรมการ
2. นางรุ่งการณ์ วงษาโรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นางวัชรี ปูธิปิน โรงเรียนบ้านป่าต้ากกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสาวอภิญญา ถาแก้ว โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์กรรมการ
2. นางจันทราพร ผ่องพันธ์ โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็กกี้ฮิทค็อก)กรรมการ
3. นางวัลภา หลิมวัฒนาโรงเรียนบ้านแม่ตะละกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางฉันทนา โยนสนิท โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวงกรรมการ
2. นางประดับดวง ยอดใจคำโรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่ากรรมการ
3. นายประสงค์ ขันสาโรงเรียนบ้านแม่ตาช้างกรรมการ
4. นางบุญญาดา บุตรพรม โรงเรียนสันกลางวิทยากรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางปริญญา ภู่ทัยกุล โรงเรียนบ้านป่าแดงงามกรรมการ
2. นางทิวาพร สุเดชมารถ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้ากรรมการ
3. นางสาววลัยพรรณ นวลจันทร์ โรงเรียนโป่งแพร่วิทยากรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางปราณี มาปันโรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยากรรมการ
2. นางสาวน้ำทิพย์ ทองแพโรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยกรรมการ
3. นางอนันต์ โค้วจิริยะพันธุ์ โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยงกรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาวมาลี หยกสังข์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็นกรรมการ
2. นางมณี กันธิยะโรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภูกรรมการ
3. นางอรุณี ยารวงโรงเรียนบ้านสักพัฒนากรรมการ
4. นางประทุม ประมวลโรงเรียนอนุบาลแม่ลาวกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวยุพิน มาตระกูลโรงเรียนบ้านฮ่างต่ำกรรมการ
2. นางสาวใบเทียน การงานโรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยากรรมการ
3. นางยุพิน กันธิพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปากรรมการ
4. นางแน่งน้อย พิทวงศ์โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยงกรรมการ
5. นางจิราพร คำบุญเรืองโรงเรียนบ้านโป่งมอญกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางบัวนำ วันใจ โรงเรียนอนุบาลพานกรรมการ
2. นางสุภาพร บัวบาน โรงเรียนอนุบาลแม่สรวยกรรมการ
3. นางวัลภา แปงศิริโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสุทธิดา แสนช่างไม้โรงเรียนบ้านโป่งเทวีกรรมการ
2. นางธัญวรัตน์ ศรีจันทร์ โรงเรียนวัฒนศึกษากรรมการ
3. นางเฉลิมขวัญ ศิริมาตย์ โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยากรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววัชรินทร์ ชัยศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านแม่พริกกรรมการ
2. นางนภพร อาวห้าวโรงเรียนบ้านโป่งเหนือกรรมการ
3. นายสงกรานต์ อินสวรรค์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาววัชรินทร์ ชัยศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านแม่พริกกรรมการ
2. นางนภพร อาวห้าวโรงเรียนบ้านโป่งเหนือกรรมการ
3. นายสงกรานต์ อินสวรรค์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวสุทิน กองสิงห์โรงเรียนบ้านเด่นศาลากรรมการ
2. นางภูมิใจ ลำพงษ์เหนือโรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการ
3. นางมณเทียร ปันเป็งโรงเรียนบ้านท่ามะโอกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางศรัญญา หล้าเถิง โรงเรียนป่าแดงวิทยากรรมการ
2. นายสมพงษ์ ละขะไพโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้ากรรมการ
3. นางสุภาพร สุภาวรรณ์ โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุทิน กองสิงห์โรงเรียนบ้านเด่นศาลากรรมการ
2. นางภูมิใจ ลำพงษ์เหนือโรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการ
3. นางมณเทียร ปันเป็งโรงเรียนบ้านท่ามะโอกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวญาณศิริ ทาริยะโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซกรรมการ
2. นางสุพรรณ เทียนทองโรงเรียนบ้านป่าหัดป่าแขมกรรมการ
3. นางสาวขวัญหล้า คำแสงโรงเรียนเวียงกาหลงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวสุทิน กองสิงห์โรงเรียนบ้านเด่นศาลากรรมการ
2. นางภูมิใจ ลำพงษ์เหนือโรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการ
3. นางมณเทียร ปันเป็งโรงเรียนบ้านท่ามะโอกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอภิชาติ ธิป๋าโรงเรียนบ้านโป่งเทวีกรรมการ
2. นางมยุรี นรรัตน์ โรงเรียนทานตะวันวิทยากรรมการ
3. นางดรุณี มหาวรรณ์โรงเรียนบ้านดินดำกรรมการ
4. นางศุภลักษณ์ มโนใจ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาวกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายเกียรติศักดิ์ เกี๋ยงมะนาโรงเรียนบ้านสันสลีกรรมการ
2. นางสาวพรณี คูสถิตสิริพันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดดกรรมการ
3. นางเรณู ทองจิตร์ โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้วกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายเกียรติศักดิ์ ้เกี๋ยงมะนาโรงเรียนบ้านสันสลีกรรมการ
2. นางสาวพรณี คูสถิตสิริพันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดดกรรมการ
3. นางเรณู ทองจิตร์ โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้วกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายเกียรติศักดิ์ เกี๋ยงมะนาโรงเรียนบ้านสันสลีกรรมการ
2. นางสาวพรณี คูสถิตสิริพันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดดกรรมการ
3. นางเรณู ทองจิตร์ โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้วกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเกียรติศักดิ์ เกี๋ยงมะนาโรงเรียนบ้านสันสลีกรรมการ
2. นางสาวพรณี คูสถิตสิริพันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดดกรรมการ
3. นางเรณู ทองจิตร์ โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้วกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวปรียานุช คำทอน โรงเรียนบ้านลังกากรรมการ
2. นายพรชัย สุขใสบูลย์ โรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
3. นางอุไรลักษณ์ สะท้านพายัพ โรงเรียนบ้านผาบ่องฯกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวปรียานุช คำทอนโรงเรียนบ้านลังกากรรมการ
2. นายพรชัย สุขใสบูลย์ โรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
3. นางอุไรลักษณ์ สะท้านพายัพ โรงเรียนบ้านผาบ่องฯกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวปรียานุช คำทอน โรงเรียนบ้านลังกากรรมการ
2. นายพรชัย สุขใสบูลย์ โรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
3. นางอุไรลักษณ์ สะท้านพายัพ โรงเรียนบ้านผาบ่องฯกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวปรียานุช คำทอน โรงเรียนบ้านลังกากรรมการ
2. นายพรชัย สุขใสบูลย์ โรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
3. นางอุไรลักษณ์ สะท้านพายัพ โรงเรียนบ้านผาบ่องฯกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวปรียานุช คำทอน โรงเรียนบ้านลังกากรรมการ
2. นายพรชัย สุขใสบูลย์ โรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
3. นางอุไรลักษณ์ สะท้านพายัพ โรงเรียนบ้านผาบ่องฯกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวปรียานุช คำทอนโรงเรียนบ้านลังกากรรมการ
2. นายพรชัย สุขใสบูลย์ โรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
3. นางอุไรลักษณ์ สะท้านพายัพ โรงเรียนบ้านผาบ่องฯกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนันทิกา ทิพย์อุโมงค์โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้ากรรมการ
2. นางบังอร สุกุลโรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยากรรมการ
3. นางรัชนีวรรณ ชัยลังกา โรงเรียนบ้านแม่ผงกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนันทิกา ทิพย์อุโมงค์โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้ากรรมการ
2. นางบังอร สุกุลโรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยากรรมการ
3. นางรัชนีวรรณ ชัยลังกา โรงเรียนบ้านแม่ผงกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนภา ทิพย์สอนโรงเรียนริมวัง๑กรรมการ
2. นายรสา กาวิทูโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยากรรมการ
3. นายยุทธศักดิ์ เป็งสถาน โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยากรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายนภา ทิพย์สอนโรงเรียนริมวัง๑กรรมการ
2. นางสาวรสา กาวิทูโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยากรรมการ
3. นายยุทธศักดิ์ เป็งสถาน โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยากรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนภา ทิพย์สอนโรงเรียนริมวัง๑กรรมการ
2. นางสาวรสา กาวิทูโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยากรรมการ
3. นายยุทธศักดิ์ เป็งสถาน โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยากรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายนภา ทิพย์สอนโรงเรียนริมวัง๑กรรมการ
2. นางสาวรสา กาวิทูโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยากรรมการ
3. นายยุทธศักดิ์ เป็งสถาน โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยากรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอรุณี บุญเกิดโรงเรียนปูแกงกรรมการ
2. นางสมพร มหาวรรณโรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปากรรมการ
3. นางสาวเกศินี กันธิยะโรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภูกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอรุณี บุญเกิดโรงเรียนปูแกงกรรมการ
2. นางสมพร มหาวรรณโรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปากรรมการ
3. นางสาวเกศินี กันธิยะโรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภูกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายณรงค์ฤทธิ์ ขุนแก้วพะเนา โรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
2. นางสาวดวงพร นันติ โรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
3. นางชุลีกร ชะพลพรรคโรงเรียนบัวสลีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายณรงค์ฤทธิ์ ขุนแก้วพะเนา โรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
2. นางสาวดวงพร นันติ โรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
3. นางชุลีกร ชะพลพรรคโรงเรียนบัวสลีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายณรงค์ฤทธิ์ ขุนแก้วพะเนา โรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
2. นางสาวดวงพร นันติ โรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
3. นางชุลีกร ชะพลพรรคโรงเรียนบัวสลีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจันทร์ทิพย์ บัวเคนโรงเรียนร่องธารวิทยากรรมการ
2. นางสาวชลธิชา งานดีโรงเรียนดอยเวียงวิทยากรรมการ
3. นายกฤษณพงศ์ เป็งแสนหนูโรงเรียนบ้านเมืองน้อยกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจันทร์ทิพย์ บัวเคนโรงเรียนร่องธารวิทยากรรมการ
2. นางสาวชลธิชา งานดีโรงเรียนดอยเวียงวิทยากรรมการ
3. นายกฤษณพงศ์ เป็งแสนหนูโรงเรียนบ้านเมืองน้อยกรรมการ


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]