หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

[ ทั้งหมด   17 ก.ย. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 17 ก.ย. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 17 ก.ย. 2558
2 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 17 ก.ย. 2558
3 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 17 ก.ย. 2558
4 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 17 ก.ย. 2558
5 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 17 ก.ย. 2558

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 17 ก.ย. 2558
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 17 ก.ย. 2558
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 17 ก.ย. 2558
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 17 ก.ย. 2558
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 17 ก.ย. 2558

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนโป่งนก 17 ก.ย. 2558
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนโป่งนก 17 ก.ย. 2558
3 265 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนโป่งนก 17 ก.ย. 2558
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนโป่งนก 17 ก.ย. 2558
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนโป่งนก 17 ก.ย. 2558
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนโป่งนก 17 ก.ย. 2558
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนโป่งนก 17 ก.ย. 2558
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโป่งนก 17 ก.ย. 2558
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนโป่งนก 17 ก.ย. 2558
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนโป่งนก 17 ก.ย. 2558
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนโป่งนก 17 ก.ย. 2558
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนโป่งนก 17 ก.ย. 2558
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนโป่งนก 17 ก.ย. 2558
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนโป่งนก 17 ก.ย. 2558
15 313 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนโป่งนก 17 ก.ย. 2558

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 752 ดนตรีพื้นเมือง ป.1-ป.6 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
2 753 ดนตรีพื้นเมือง ม.1-ม.3 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
3 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
4 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
5 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
6 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
7 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
8 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
9 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
10 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
11 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
12 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
13 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
14 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
15 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
16 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
17 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
18 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
19 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 17 ก.ย. 2558
20 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 17 ก.ย. 2558
21 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 17 ก.ย. 2558
22 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 17 ก.ย. 2558
23 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 17 ก.ย. 2558
24 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 17 ก.ย. 2558
25 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 17 ก.ย. 2558
26 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 17 ก.ย. 2558
27 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 17 ก.ย. 2558
28 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 17 ก.ย. 2558
29 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 17 ก.ย. 2558
30 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 17 ก.ย. 2558
31 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 17 ก.ย. 2558
32 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 17 ก.ย. 2558

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
6 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
7 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
8 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
10 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านกู่ 17 ก.ย. 2558
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านกู่ 17 ก.ย. 2558
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านกู่ 17 ก.ย. 2558
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านกู่ 17 ก.ย. 2558
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านกู่ 17 ก.ย. 2558

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
4 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
5 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
6 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
7 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
8 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
9 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
10 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
11 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
12 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
3 250 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
4 251 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านกู่ 17 ก.ย. 2558
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านกู่ 17 ก.ย. 2558
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านกู่ 17 ก.ย. 2558
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านกู่ 17 ก.ย. 2558
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านกู่ 17 ก.ย. 2558
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 17 ก.ย. 2558
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 17 ก.ย. 2558
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 17 ก.ย. 2558
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 17 ก.ย. 2558
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 17 ก.ย. 2558
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 17 ก.ย. 2558
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 17 ก.ย. 2558
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 17 ก.ย. 2558
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 17 ก.ย. 2558
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 17 ก.ย. 2558
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 17 ก.ย. 2558
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 17 ก.ย. 2558

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 17 ก.ย. 2558
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 17 ก.ย. 2558

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
2 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
2 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
3 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
2 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
3 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
4 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
5 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
6 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
7 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
8 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
9 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
10 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
11 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
12 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
13 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
14 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
15 280 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
16 282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
17 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
2 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
3 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
4 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
5 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
6 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
7 195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
8 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
9 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
10 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
11 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
12 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]