หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

[ ทั้งหมด   17 ก.ย. 2558   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 17 ก.ย. 2558
2 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 17 ก.ย. 2558
3 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 17 ก.ย. 2558
4 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 17 ก.ย. 2558
5 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 17 ก.ย. 2558

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 17 ก.ย. 2558
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 17 ก.ย. 2558
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 17 ก.ย. 2558
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 17 ก.ย. 2558
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 17 ก.ย. 2558

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนโป่งนก 17 ก.ย. 2558
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนโป่งนก 17 ก.ย. 2558
3 265 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนโป่งนก 17 ก.ย. 2558
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนโป่งนก 17 ก.ย. 2558
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนโป่งนก 17 ก.ย. 2558
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนโป่งนก 17 ก.ย. 2558
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนโป่งนก 17 ก.ย. 2558
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโป่งนก 17 ก.ย. 2558
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนโป่งนก 17 ก.ย. 2558
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนโป่งนก 17 ก.ย. 2558
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนโป่งนก 17 ก.ย. 2558
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนโป่งนก 17 ก.ย. 2558
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนโป่งนก 17 ก.ย. 2558
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนโป่งนก 17 ก.ย. 2558
15 313 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนโป่งนก 17 ก.ย. 2558

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 752 ดนตรีพื้นเมือง ป.1-ป.6 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
2 753 ดนตรีพื้นเมือง ม.1-ม.3 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
3 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
-
4 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
-
5 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
-
6 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
-
7 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
-
8 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
-
9 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
-
10 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
-
11 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
-
12 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
13 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
14 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
-
15 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
-
16 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
17 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
18 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
19 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
20 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
21 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
22 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
23 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
-
24 747 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
-
25 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
-
26 748 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
-
27 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
-
28 749 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
-
29 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
-
30 750 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
-
31 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
32 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
33 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
34 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
35 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
36 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
37 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
38 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 17 ก.ย. 2558
39 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 17 ก.ย. 2558
40 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 17 ก.ย. 2558
41 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 17 ก.ย. 2558
42 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 17 ก.ย. 2558
43 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 17 ก.ย. 2558
44 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 17 ก.ย. 2558
45 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 17 ก.ย. 2558
46 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 17 ก.ย. 2558
47 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 17 ก.ย. 2558
48 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 17 ก.ย. 2558
49 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 17 ก.ย. 2558
50 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 17 ก.ย. 2558
51 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 17 ก.ย. 2558

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
6 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
7 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
8 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
10 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านกู่ 17 ก.ย. 2558
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านกู่ 17 ก.ย. 2558
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านกู่ 17 ก.ย. 2558
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านกู่ 17 ก.ย. 2558
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านกู่ 17 ก.ย. 2558

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
4 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
5 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
6 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
7 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
8 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
9 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
10 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
11 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
12 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
3 250 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
4 251 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านกู่ 17 ก.ย. 2558
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านกู่ 17 ก.ย. 2558
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านกู่ 17 ก.ย. 2558
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านกู่ 17 ก.ย. 2558
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านกู่ 17 ก.ย. 2558
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 17 ก.ย. 2558
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 17 ก.ย. 2558
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 17 ก.ย. 2558
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 17 ก.ย. 2558
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 17 ก.ย. 2558
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 17 ก.ย. 2558
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 17 ก.ย. 2558
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 17 ก.ย. 2558
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 17 ก.ย. 2558
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 17 ก.ย. 2558
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 17 ก.ย. 2558
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 17 ก.ย. 2558

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 17 ก.ย. 2558
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 17 ก.ย. 2558

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
2 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
2 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
3 127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
2 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
3 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
4 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
5 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
6 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
7 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
8 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
9 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
10 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
11 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
-
12 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
13 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
14 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
15 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
16 280 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
17 281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
-
18 282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
19 283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
-
20 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
21 285 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
-

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
2 160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
3 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
4 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
5 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
6 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
7 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
8 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
9 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
10 195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
11 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
12 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
13 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
14 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558
15 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 17 ก.ย. 2558


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]