หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 752 ดนตรีพื้นเมือง ป.1-ป.6 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
-
2 753 ดนตรีพื้นเมือง ม.1-ม.3 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
-
3 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
-
-
4 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
-
-
5 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
-
-
6 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
-
-
7 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
-
-
8 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
-
-
9 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
-
-
10 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
-
-
11 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
-
-
12 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
-
13 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
-
14 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
-
-
15 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
-
-
16 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
-
17 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
-
18 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
-
19 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
-
20 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
-
21 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
-
22 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
-
23 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
-
-
24 747 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
-
-
25 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
-
-
26 748 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
-
-
27 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
-
-
28 749 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
-
-
29 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
-
-
30 750 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
-
-
31 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
-
32 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
-
33 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
-
34 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
-
35 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
-
36 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
-
37 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 17 ก.ย. 2558
-
38 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 17 ก.ย. 2558
-
39 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 17 ก.ย. 2558
-
40 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 17 ก.ย. 2558
-
41 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 17 ก.ย. 2558
-
42 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 17 ก.ย. 2558
-
43 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 17 ก.ย. 2558
-
44 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 17 ก.ย. 2558
-
45 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 17 ก.ย. 2558
-
46 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 17 ก.ย. 2558
-
47 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 17 ก.ย. 2558
-
48 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 17 ก.ย. 2558
-
49 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 17 ก.ย. 2558
-
50 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 17 ก.ย. 2558
-
51 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 17 ก.ย. 2558
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]