รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 70.11 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา 1. เด็กชายหล่อผ่า  แยเปียง
2. เด็กชายหล่อโจว   มาเยอะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเอื้อมพร   บุญเกิด
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 95.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กชายธนากร  แซ่ชิน
2. เด็กชายธนาฤทธิ์  โครตคำ
 
1. นางวราภรณ์  สลีสองสม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 89.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 1. เด็กชายก้อนหาญ  นวน
2. เด็กชายพงศภัค  ใจธิ
 
1. นางอำไพ  ต่างใจ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 84.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. นายจะนู   ไกซิง
2. นายอภิชาติ  คำปิ๋ว
 
1. นางสาวศรีสอางค์   ปัญญางาม
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ยาววิทยา 1. เด็กชายบุญซาง  ไทยใหญ่
2. เด็กชายอาหื่อ  มาเยอะ
 
1. นางพิศมัย  อินปั๋น
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  สินใจ
2. เด็กชายมรุพงษ์  สมณา
3. เด็กชายรัชชานนท์  ช่วยบ้าน
4. เด็กชายสิทธิศักดิ์  วันตุ้ย
5. เด็กหญิงอริสา  วงค์ชัย
 
1. นายเนติวิทย์  วิชา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม 1. เด็กหญิงจินตนา  จอมพูล
2. เด็กหญิงณัฐวดี  กิจขุนทด
3. เด็กหญิงมทินา  วิไลวรรณ์
4. เด็กหญิงรัตติกาล  อุ่นใจ
5. เด็กหญิงรุ่งนภา  มะณีวรรณ์
 
1. นางสาวประมวลพรรณ  ปวงคำ
2. นางสาวฤทัยรัตน์  ไวยะกา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องเผียว 1. เด็กชายจตุรงค์  กันทวี
2. เด็กหญิงจิรนันท์    เตจา
 
1. นางสุดสวาท  วงศ์ใจ๋
2. นางผ่องศรี  ศักดิ์สิทธิ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองชุม 1. เด็กหญิงธนิษสา  ปาละ
2. เด็กชายสุธินันท์  วุฒิชัย
 
1. นางกรรณิกา  สุภาษิต
2. นางอัญชลี  ทองสุข
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรวมมิตร 1. นางสาวอ้อม  สุนทร
2. นายเชิดชัย  หม่อโป๊ะ
 
1. นายปิยะ  อินต๊ะวงค์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยลานพิทยา 1. เด็กหญิงอนุศรา  เรียงดี
 
1. นางอัญชลี  ธนสารพิพัฒน์คุณ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กหญิงวาสนา  อุดมทอสกุล
 
1. นางเฉลิม  สิทธิยศ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 1. เด็กชายธรรมนูญ  ใจน้อย
 
1. นายคมสันติ์  นันต๊ะเสน
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 1. เด็กชายลื่น   แสงคำ
 
1. นางสาวณิชานันทน์   กองมา
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  จะปูน
 
1. นางพนอ  อินถา
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรวมมิตร 1. เด็กหญิงอาพร  เชอมื่อ
 
1. นายจำนงค์  เพ็ชรรัตน์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยลานพิทยา 1. เด็กชายธวัตรชัย  ขันวัง
 
1. นางอัญชลี  ธนสารพิพัฒน์คุณ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 1. เด็กหญิงรพินท์นิภา  ปาอินทร์
 
1. นายคมสันติ์  นันต๊ะเสน
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ 1. เด็กหญิงวนิดา  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงอภิญญา  แซ่ฟ้า
 
1. นางนภาพร  สุทธวงค์
2. นางสาวพัทธวรรณ  ผาละ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดง 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  น้องพุฒ
2. เด็กหญิงเกวลิน  กันธิยะ
 
1. นางศรีไพร  สุรัตน์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่มอญวิทยา 1. เด็กหญิงภารดี  แยลูกู
2. เด็กหญิงอรนุช  หม่อโป๊ะกู่
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  กิ่งสกุล
2. นางสาวณฐมน  ภูมิตัน
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าซาง 1. เด็กหญิงวราภรณ์  เขื่อนไชยวงค์
 
1. นางสาวอารีย์  ปันโพธิ์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะคือ 1. เด็กหญิงญาณิกา   แสงสี
2. เด็กหญิงพราวเดือน   พรมตัน
3. เด็กชายไชยวุฒิ  จองเมา
 
1. นายอาทิตย์  จันต๊ะนา
2. นายศรายุทธ  วิภาวัฒนกิจ
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลัด 1. เด็กชายกฤษณะ  จะสี
2. เด็กหญิงทิพย์เกสร  แสนธิวัง
3. เด็กชายแผง  ยอดสุวรรณ
 
1. นายยงยุทธ  พงษ์สวรรค์
2. นางธนาวรรณ  จันทร์แดง
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าซาง 1. เด็กชายปองพล  กอแก้ว
2. เด็กชายวสุพล  ศรีพรม
3. นายวิษณุ  คันธนู
 
1. นางสาวอารีย์  ปันโพธิ์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงพันสริตา  มรรควิวรรธน์
 
1. นายอิทธิพล  ลือสุวรรณ์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กชายชิติพัทธ์  วรโชติวนาไพร
 
1. นายฉกาจ  พันสุภะ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก 1. เด็กหญิงบัญญัติรักษ์  ดวงติ๊บ
 
1. นางลดาวัลย์  ไชยวงค์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าซาง 1. เด็กหญิงนริศรา  มะหิพรรณ์
 
1. นายณัฐนันท์  บัณฑัต
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สาดสาร
2. เด็กชายณัฐนันท์  คำจันทร์
3. เด็กหญิงธิดาพร  ปอยา
4. เด็กหญิงนัฐชฎากรณ์  พิชิตธีรเมธ
5. เด็กหญิงนัทปรีญา  ใจจุมปา
6. เด็กหญิงรจนา  จันทวงค์
7. เด็กหญิงลลิตา  คำจันทร์
8. เด็กหญิงวนิดา  แก้วฟู
9. เด็กชายวุฒิพงษ์  เวียงนอก
10. เด็กหญิงศรัณยา  ใจจุมปา
11. เด็กหญิงศิริณทิพย์  วิวัฒนะ
12. เด็กหญิงสิริมา  เปียงแลกู่
13. เด็กหญิงสุมาลิน  แสงคำ
14. เด็กหญิงอรทัย  มะโนคำ
15. เด็กชายเพ็ชรพัสสน  วันเห่า
 
1. นางวรายุภัสร์  แก้ววิฑูรย์
2. นางอรุณี  ริมฝาย
3. นางอรชร  พินิจ
4. นางเกษณี  จารุสาร
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พลวัง
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ศรีเมือง
3. เด็กหญิงกาญต์พิชชา  เมฆสุรินทร์
4. เด็กหญิงกานต์พิชชา  ประชากลาง
5. เด็กชายชนาธิป  โพธิวัฒน์
6. เด็กชายณฐกร  ข่มอาวุธ
7. เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีสุข
8. เด็กหญิงณัฐนันท์  นันตะรัตน์
9. เด็กชายธนัสดนัย  ไชยศิริวงค์สุข
10. เด็กหญิงนันท์นภัส  นาปรัง
11. เด็กชายบริภัทร  กาจินา
12. เด็กชายปกรณ์  อ้ายไชย
13. เด็กชายภานุพงศ์  บุญสม
14. เด็กหญิงภารดี  ชูศรีโฉม
15. เด็กชายภูมิพิพัฒน์  อภิวงค์
16. เด็กหญิงรุ่งพร  ไข่ทา
17. เด็กชายวรภัทร  ภิวงค์
18. เด็กหญิงวิชญานันท์  บุญล้วน
19. เด็กหญิงสุธีธิดา  ต้นหนิม
20. เด็กหญิงอารีน่า  วงค์ศรี
 
1. นายชาญยุทธ  ตาแก้ว
2. นายสุคำ  แก้วศรี
3. นายวิทยา  สุภาวรรณ
4. นายณัฐวุฒิ  ศรีสุข
5. นางสาวกุลิสรา  วงค์บุญมา
6. นางวรรญมาศ  จันทรา
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. นายจะนู  ไกซิง
2. นายพงศ์พิเชษฐ์  อาหยิ
3. นายสรธร  ประทุมมา
4. นายอภิชาติ  คำปิ๋ว
5. เด็กชายเมือง  อ้ายหลอด
 
1. นายราชัน  รัตพลที
2. นางสาวณิชาภัทร  เฉียงตะวัน
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐธยาน์   ธนินชวโรจน์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยลานพิทยา 1. เด็กชายศุภกิจ  บุตรหนองแวง
 
1. นางกิตติมาพร  อภิญญาวิวัฒน์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กหญิงิอัตจิมา  โสภา
 
1. นางปวีณา  ปาระมี
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. เด็กชายกิตติคุณ  สิงฆราช
 
1. นางสาธิตา  สันป่าแก้ว
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม 1. เด็กหญิงวาสนา  ศิริปี
 
1. นางรุ่งนภา  คำสม
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. นายสรธร  ประทุมมา
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ระวังศรี
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายชิน  สุวรรณสิงห์
 
1. นายชาญยุทธฺ  ตาแก้ว
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. เด็กหญิงวราภรณ์  เขื่อนคำ
 
1. นางพรรณี  ปลอดโปร่ง
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  คำจ่าง
 
1. นางพิกุล  วรรณโน
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. นายธีรนัย  ศรีสุวอ
 
1. นางวีรวัลย์  สิริบุญยะพร
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  พรมมา
 
1. นางพรรณี  ปลอดโปร่ง
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. เด็กชายพิชิตชัย   ร้อยสุข
 
1. นางมาลินี  พัวตระกุล
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1. เด็กชายราชัน  อภิชัยภูมริน
 
1. นางชดากานต์  ธุวะคำ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงพ้ทธ์ธีรา  บ๊าคโอเฟ่น
 
1. นายชาญยุทธ  ตาแก้ว
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ใหม่วงค์
 
1. นางพรรณี  ปลอดโปร่ง
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กชายอนันตนุกูล  บัวอินทร์
 
1. นางเดือนฉาย  สุขสวัสดิ์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงมณฑิตา  สมกาวิ
 
1. นางเดือนฉาย  สุขสวัสดิ์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 1. เด็กหญิงกชพร  กิริยา
2. เด็กหญิงกฤตพร  ชูฤกษ์
3. เด็กหญิงกิตติยา  โสมนัส
4. เด็กหญิงจิรัชญา  แสงแปง
5. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จันทาพูน
6. เด็กหญิงชนนิกานต์  อุ่นอินต๊ะ
7. เด็กหญิงชนัญชิดา  เด่นวัฒนา
8. เด็กชายชินกฤต  เดชมนต์
9. เด็กหญิงณัชณิชา  กาวินคำ
10. เด็กหญิงณิชารีย์  โฆษชุณหันันท์
11. เด็กหญิงณิณาภัทร  ไชยวุฒิ
12. เด็กหญิงทัสมา  มณีโชติ
13. เด็กชายธนวัตต์  ภิระบรรณ
14. เด็กชายธนวิชญ์  น้ำใจดี
15. เด็กชายธราเทพ  พรมสุวรรณ์
16. เด็กหญิงธีวรา  จิตถา
17. เด็กหญิงนรารัตน์  วงศ์วัชรเดช
18. เด็กหญิงนันทัชพร  เจนใจ
19. เด็กหญิงปทิตตา  สินไสวผล
20. เด็กหญิงปานนภัส  มะลิลา
21. เด็กชายพณทรรศน์  ชัยประการ
22. เด็กชายภูริณัฐ  ธุวะคำ
23. เด็กหญิงมณฑพร  ตะกรุดโทน
24. เด็กหญิงมีซุโฮะ  ซากาโมโต้
25. เด็กหญิงวรินทร  แสนหลวง
26. เด็กหญิงศศิภา  ผาหลัก
27. เด็กหญิงศิรัญญา  บุญเลา
28. เด็กหญิงสิริลักษม์  ภูฉลาด
29. เด็กหญิงสุจีรา  กันทะเตียน
30. เด็กหญิงสุชาดา  วรภู
31. เด็กหญิงสุชานันท์  ทรายแก่น
32. เด็กชายอาทิเทพ  กาวินคำ
33. เด็กหญิงเกสร  จิปุริ
34. เด็กชายเศรษฐพงศ์  สารติ๊บ
 
1. นายวัชรพงษ์  วิชา
2. นายพัชรพล   ขัดแป้น
 
50 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติวิทยา(แผนกประถมฯ) 1. เด็กหญิงกมลชนก  ธรรมวงค์
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  ฟักเขียว
3. เด็กชายกฤตภาส  ชินอุปกิจ
4. เด็กหญิงณิชานาฎ  วิวัฒนะ
5. เด็กชายดนันธิชัย  ศรีสุวรรณ
6. เด็กหญิงปภัสรากรณ์  คุ้มครอง
7. เด็กหญิงพริริสา  ก๋าแก้ว
8. เด็กหญิงวริศรา  พวันนา
9. เด็กชายศิรวัส  ทองศิริ
10. เด็กชายเทวชนนท์  เกตุเทียน
 
1. นางสาวฐรนาถ  เจริญธรรมพงค์
 
51 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงนวพร  โฉมจันทร์
2. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ภิญโญ
3. เด็กหญิงพิสินี  วันหล้า
4. เด็กหญิงมนัสชญา  ณ เชียงใหม่
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ไชยแก้วมา
 
1. นางทิวาพร  ปูคำ
2. นางสกุลรัตน์  โรจนรัตน์
3. นางพรสวรรค์  จันทร์เล็ก
 
52 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงขวัญจุฑา  สิทธิวงค์
2. เด็กหญิงญาณิศา  พีระชัยสมบูรณ์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุประการ
4. เด็กหญิงณัฐนีย์  เอมมิลี่ แอสคิว
5. เด็กหญิงธัญชนก  หลวงพันธ์โชค
6. เด็กหญิงนันท์นพิน  มานะสุข
7. เด็กหญิงปิยะธิดา  อินแสง
8. เด็กหญิงภัคนันท์  แก้วมณี
9. เด็กหญิงวชิรญาน์  อภิชัย
10. เด็กหญิงวิลาสินี  มังกร
11. เด็กหญิงศิรชญา  รีอินทร์
12. เด็กหญิงสิปรางค์  อาษา
13. เด็กหญิงสุชานันท์  จิตวงพงษ์
14. เด็กหญิงอัยย์นา  เจริญสุข
15. เด็กหญิงอาระตี  ลือสุวรรณ์
16. เด็กหญิงเอื้อการณ์  มณีชัย
 
1. นายเสกสรร  รุณรักษา
2. นายณัฐวุฒิ  ช่างสอน
3. นางสาวนุชนาฎ  สุยะแก้ว
4. นางสาวนภัสสร  อ่อนหวาน
5. นางมณี  สุภาษิต
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยชมภู 1. เด็กชายธนชัย  เจริญพันธ์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงบุญทริกา  กาญจน์คณาสิน
3. เด็กชายยิ่งยง  แซ่เฉิน
4. เด็กชายอภินัทธ์  พนาภูริกุล
5. เด็กชายเอกราช  แซ่ฟ่ง
 
1. นายฤทธี   สรรพเนตร
2. นายพิษณุ  พลอยศรี
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. เด็กหญิงศรัญญา  รักชาติ
2. เด็กหญิงสาริกา  เดชาสัตถากุล
 
1. นายสิทธิพงษ์  ชูนราทิพย์
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยลานพิทยา 1. เด็กชายกฤตเมธ  จันทะคึ้ม
2. เด็กชายปิยะตรี  บุรีสูงเนิน
3. เด็กชายรัฐภูมิ  ชาคำสนธ์
4. เด็กหญิงสุภาวดี  ยอดวงค์
5. เด็กชายอนุวัฒน์  ปร้องนอก
6. เด็กชายเจษฎา  เพชรบุญ
 
1. นายพีระศักดิ์  สกุลเวช
2. นายอัฐวิทย์  โทนะใจ
3. นายเทวารินทร์  ธรรมสอน
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่มอญวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร  แซพากู่
2. เด็กหญิงนันธิดา  เบเชกู่
3. เด็กหญิงรุจจิรา   เบเชกู่
4. เด็กหญิงหมี่ยะ  แลเชอ
5. เด็กหญิงอภิชญา  แซพากู่
6. เด็กหญิงอาซามิ  ตาหมี่
 
1. นายเอกพงษ์  พิทักษ์กำพล
2. นายธนากร  เจนแสง
3. นางสาวเกษรา  ธนัญชัย
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะคือ 1. นายจะทอ  จะเผอะ
2. นายจะเผอะ  แสวู
3. เด็กชายจักรพงษ์  แออื่อ
4. นายดนุพล  จะแตะ
5. นายศุภชัย  จิระศักดิ์ชัยกุล
6. นายสมชาย  เลาซา
7. นายสมพงษ์  วงค์เจริญรุ่ง
8. นายสมพร  วงค์เจริญรุ่ง
 
1. นายรัฐเขตร  แรงทน
2. นายทนง  ไขทา
3. นายสิทธิโชค  ผดุงสุริยะ
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงนิ่มนวล  ยอดสุวรรณ
2. เด็กหญิงพัชราพร  พงษ์ลังกา
3. เด็กหญิงวรรณิษา  อำมาตย์ศักดิ์
 
1. นางศรีสมร  ใจผูก
2. นางหทัยรัตน์  ศรีสังวรณ์
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 1. นายปวิตร  ใจวงค์
2. นางสาวพิมพิกา  กุญชรสิริเลิศ
3. นางสาวยอนซื่อ  ไทยใหญ่
 
1. นางสุรีย์  กิติรัตน์
2. นางเพ็ญศรี  อินแปลง
 
60 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กชายพิพัฒน์   ยาวิระ
2. เด็กหญิงอริษา  ไทยนุรัฐ
 
1. นางเกศริน  กลิ่นหนู
2. นายโยธิน  ขัดศิริ
 
61 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 1. เด็กหญิงชญานิน  นาวา
2. เด็กชายสิครันดร์  พรมแปง
 
1. นายพิพัฒน์พงษ์  ป้อมสมุทร
 
62 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 1. เด็กชายภมร  เกษนาวา
2. เด็กหญิงสุมินทร์ตรา  ยาวินันท์
3. เด็กหญิงไพลิน  ใจเงิน
 
1. นางจารุณี  วงศ์เมือง
2. นางกัลยาณีย์  ปลาทอง
 
63 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กหญิงทิพย์   นามวงศ์
2. เด็กหญิงส้ม   ศรีปัญญา
 
1. นางเกศริน  กลิ่นหนู
2. นางอัฑฒ์ศยา   เรือนคำ
 
64 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 1. เด็กชายญาณวรุตม์  สุขคำ
2. เด็กชายพิทวัส  ชุ่มมงคล
 
1. นายธงชัย  มะโนกร
2. นายกระจ่าง  หลักคำ
 
65 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เนตรวิเชียร
2. เด็กชายพิชัยยุทธ  เลเชอ
 
1. นายเดช  เชยบาล
2. นางอนุกูล  เชยบาล
 
66 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. นายธนกฤษ   บุตรกิติ
2. นายสมชาย   ศรีลาพันธ์
 
1. นางเกศริน  กลิ่นหนู
2. นางสาวมาลี    มะโนหาญ
 
67 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายธนพัฒน์  ไชยการ
2. เด็กชายปรินทร์  อริเดช
 
1. นายดำรงค์  ดีแก้ว
2. นางสุพิศ  ดีแก้ว
 
68 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กหญิงธันยพร   เดือนขาว
2. นายนิติภูมิ   แสงเพชร
 
1. นางเกศริน  กลิ่นหนู
2. นางสาวศรีสอางค์   ปัญญางาม
 
69 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ 1. เด็กชายชัชวุฒิ  สอนแก้ว
2. เด็กชายชานนท์  ชัยชนะ
 
1. นายโอภาส  อินธรรม
2. นางสาวมยุรา  เนตรสุวรรณ
 
70 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 1. นายพนธกร  บุญปลอด
2. นายยอดหล้า  คำทิพย์
 
1. นายธงชัย  มะโนกร
2. นายกระจ่าง  หลักคำ
 
71 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กชายพันธกานต์  บุญมา
2. เด็กหญิงวริยา  ซังซื่อมูล
 
1. นางปฐมาพร  มณีรัตน์
 
72 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันต้นขาม 1. เด็กชายจัน    เมืองพง
2. เด็กชายเชษฐา   ตั้งสรรเจริญ
3. เด็กชายแทนชนม์   กันแก้ว
 
1. นางสาวขวัญชนก   จักรแก้ว
 
73 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา 1. เด็กหญิงนูลา  สาหม่อ
2. เด็กหญิงบูเบี่ย  อัศวพิทักษ์คีรี
3. เด็กชายเอกภาพ  มาเยอะ
 
1. นายภูวเรศ  สิทธิโค่ง
2. นายเชาวฤทธิ์  สารคำ
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอยฮาง 1. เด็กชายสมชาย  ดอยกองข้าว
2. เด็กชายสรวิชญ์  อุ่นติ๊บ
3. เด็กชายอภิรักษ์  แซพากู่
 
1. นางปรียธิดา  ม่วงโกสัย
2. นายสุทธิพงศ์  ชัยวงค์
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 1. เด็กชายกฤษฎา  เยรัมย์
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ร่วงรู้
3. เด็กชายโยธิน  หยวกขาวดี
 
1. นายปิติภัทร  พญาใจ
2. นายภัทรพงศ์  คำโล
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาขวางวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนา  จะเดอ
2. เด็กหญิงศิริพร   จะแหละ
3. เด็กหญิงสายสุดา  ปูเหล็ก
 
1. นายอุทัย  นันตรัตน์
2. นายศิวณัฐ  อินถา
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาขวางวิทยา 1. เด็กหญิงนานิกา  จะป่า
2. เด็กหญิงพนิดา  ยาอู๋
3. เด็กหญิงอัมพร  ปอหลุง
 
1. นายอุทัย  นันตรัตน์
2. นายสุริยันต์  หน่อคำหล้า
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 1. เด็กหญิงนันทนา  ท่อนคำ
2. เด็กหญิงพวงผกา  ชัยวงค์เหล็ก
3. เด็กหญิงพัณณิตา  สิงหาบุตร
4. เด็กหญิงศศิการณ์  อ้ายวงค์
5. เด็กหญิงอธิชา  ปินตา
6. เด็กหญิงอารียา  ลือศิริ
 
1. นายคมสันติ์  นันต๊ะเสน
2. นางชนัญชิตา  บุญคำปัน
3. นางจีรานุช  สกุลเวช
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ปัญญาผ่องใส
2. เด็กชายณัฐวุุฒิ  หล้าปงสาย
3. เด็กหญิงธีรดา  ธิยะคำ
4. เด็กหญิงนวพร  พินิจมนตรี
5. เด็กหญิงพิริฏฐา  กาใจยา
6. เด็กหญิงศิรินภา  แก้วอ้าย
 
1. นายคมสันติ์  นันต๊ะเสน
2. นางอรุณี  หงษ์นวล
3. นายทวน  พุ่มพวง
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ 1. เด็กหญิงปนัดดา  เหมี่่ยงหอม
2. เด็กหญิงศรีวัน  จงรักษ์
3. เด็กหญิงอนุธิดา  เปเชกู่
 
1. นางอัมพร  นันทชัย
2. นางวิรัตน์   พงษ์เสือ
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กหญิงตาล  สามนวล
2. เด็กหญิงพิชญาภา  ชัยประการ
3. เด็กชายหลงผัด  มีสุข
 
1. นายศรีทน  นุกาศ
2. นางเรวดี  โรจน์ประโคน
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางขอน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เยสอกู่
2. เด็กหญิงจิราภา  เยเปียะ
3. เด็กหญิงสุรีย์พร  เปียวแล่
 
1. นางสาวปวีณา  ช่างแท้
2. นายธงชัย  ฐานะกอง
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  โป่งคำ
2. เด็กหญิงนฤมล  วงค์น๊อต
3. เด็กหญิงรัตติกาล  ยะรินทร์
 
1. นายศรีทน  นุกาศ
2. นางรัชฏาวดี  จันแก่น
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ดำคำ
2. เด็กหญิงมัณฑนา  มาสุ้ม
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ซื้อแสง
 
1. นางชนัญชิตา  บุญคำปัน
2. นางจีรานุช  สกุลเวช
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหม้อ 1. เด็กหญิงปูยุง   มาเยอะ
2. เด็กหญิงวรัชญา   หงษ์หิน
3. เด็กหญิงอิผิว   ฉ่วยเน
 
1. นางพรรณี   ภิญโญ
2. นางหยาดพิรุณ   ทองอาญา
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลัด 1. เด็กหญิงจันทร์ดี  แก้วขัน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เจริญศักดิ์
3. เด็กหญิงเบีย  อาหมื่อ
 
1. นางธนาภัทร  วิวัฒน์ขจรศักดิ์
2. นางแสงเดือน  ไชยชนะ
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 1. เด็กหญิงธนัชพร  แสนสุขขีรัตนกุล
2. เด็กหญิงพรพรรณ  จุมดวง
3. เด็กหญิงศศิธร  มีปัญญา
 
1. นางชนัญชิตา  บุญคำปัน
2. นางจีรานุช  สกุลเวช
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงพนิดา  รัตนภักดี
2. เด็กหญิงศรัญญา  สิทธิขันแก้ว
3. เด็กหญิงอารยา  ศรีวิชัย
 
1. นายธีรธร  สันยาว
2. นางสิริรัตน์  ปัญญาติ๊บ
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. นางสาวกนกทิพย์  ดวงติ๊บ
2. นางสาวชนิภรณ์  บุญแก้ว
3. นางสาวเกษร  ตุ้ยอ้าย
 
1. นางอินทิรา  รอดสุวรรณ
2. นางสาวธิดารัตน์  ใจนวล
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กชายชาย  นามหลอด
2. เด็กชายตุ้ย  คำลง
3. เด็กหญิงพรทิพย์  สาม
 
1. นางวีรนาถ  ขัติยะ
2. นางฉัตรสุดา  โป่งทราย
 
91 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 1. เด็กชายธีวสุ   กันทะสุข
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   หัสถาดล
3. เด็กหญิงเมธาวี   สุวรรณ
 
1. นางเบญญาภา   กุลชาธนะวัง
 
92 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองชุม 1. เด็กหญิงชญานุตม์  อุดแตน
2. เด็กหญิงชัชนันท์  คำตะพันธ์
3. เด็กหญิงเหมวรรณ  คานาดา
 
1. นางอนงค์  สัตยดิษฐ์
2. นางสาวธมลวรรณ  ติ๊บมา
 
93 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงธนภรณ์  สมศรี
2. เด็กชายศิรภพ  วงค์มูล
3. เด็กชายสันติ  บุญทิพย์
 
1. นางสุริจันทร์  เชื้อบุญมา
2. นางสาวเบญจวรรณ  สมประสงค์
 
94 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงอลินา  สีมา
2. เด็กชายเริงฤทธิ์  วงค์บุญมา
 
1. นางอรุณี  ใจผง
 
95 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 1. เด็กชายอรรถพล  พันธ์กระโทก
 
1. นายพนาสัน  กันธิยะ
 
96 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมานมิตร 1. เด็กชายเจริญพร  แก้วดอนดู่
 
1. นางวิลาวัณย์  บริบูรณ์
 
97 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายศุภเดช  ฉัตรแก้ว
 
1. นางพิกุล  ธรรมลังกา
 
98 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันต้นขาม 1. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์   เขื่อนเพชร
 
1. นางดวงเดือน  ไชยงำเมือง
 
99 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. เด็กหญิงมะลินี  จะแล
 
1. นางกรรณิกา  สมเพชร
 
100 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องลม 1. เด็กชายชยันธร  โสภา
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  สิทธิมา
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ลือชัย
4. เด็กหญิงดาราวดี  สบาย
5. เด็กหญิงปภัสสร  ใจยืน
6. เด็กชายมฤคราช  ใจรุณ
7. เด็กหญิงสุภัสสร  แก้วมาลูน
 
1. นายสมบูรณ์  มาถา
2. นางสาวพัชรินทร์  มั่นขัน
3. นางสาวศิริพร  ณ อุโมง
 
101 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแม่มอญวิทยา 1. เด็กชายวัชระ  หมื่อแล
 
1. นางสาวสุกัญญา  ศรีธิแก้ว
 
102 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงเคียน 1. เด็กชายอภิสาน   อยู่ยืน
 
1. นางอัญชลี  หาญกล้า
 
103 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 1. เด็กหญิงเปมิกา  วงศุภา
 
1. นายคมสันติ์  นันต๊ะเสน
 
104 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 1. เด็กหญิงอัจฉรา   ยาวิชัย
 
1. นางสาวณชญาดา  แก้วแสงอินทร์
 
105 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา 1. เด็กหญิงปกิตตา  ใจนวล
 
1. นายณัติธวัช  ทำการดี
 
106 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน 1. เด็กหญิงสุภาพร  สมมณี
 
1. นางพัชณี  ลาอุ่น
 
107 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กชายปองพล  มณีรัตน์
 
1. นางวีรยา  ฑีฆายุ
 
108 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. เด็กชายนิพิฐพนธ์  เขื่อนคำ
 
1. นายธีรวิชญ์  สุวรรณเจริญ
 
109 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. เด็กหญิงศิริวรรณ   แซ่มู่
 
1. นายอภิชาติ  จันระวังยศ
 
110 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงเคียน 1. เด็กหญิงชุติมา  ปัญญาวงศ์
2. เด็กหญิงนิศาชล  ตันมิทา
3. เด็กหญิงบุษกร  ฝ้ายเทศ
 
1. นางอมรา  สอนปิ่นคำ
2. นางยุพิน  คำยอด
 
111 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องลม 1. เด็กชายธนศักดิ์  เวียงนาค
2. เด็กชายนพรัตน์   โสภา
3. เด็กชายวรดร  โสภา
 
1. นายสมบูรณ์  มาถา
2. นางสาวพัชรินทร์  มั่นขัน
 
112 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอยฮาง 1. เด็กชายฃินวัตร  สลีสองสม
2. เด็กชายทรงวุฒิ  เผือกไร
3. เด็กชายวรฤทธิ์  แซพากู่
 
1. นางนริศรา  มหาวรรณ์
2. นายสุทธิพงศ์  ชัยวงค์
 
113 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มะโนชัย
2. เด็กชายพรพิพัฒน์  มณีจันทร์สุข
3. เด็กหญิงโยธการ์  สุขเกษม
 
1. นายคมสันติ์  นันต๊ะเสน
2. นางสุรีพร  ประดิษฐ์
 
114 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 1. เด็กชายบุญทวี  ปัญแก้ว
2. เด็กหญิงสุธาสินี  แส้สาคร
 
1. นายณัฐพล  เมืองมา
2. นางละลิตรา  ศิริสกุล
 
115 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางแลใน 1. เด็กชายณรงค์  เมธาวัชระ
2. เด็กชายวิชัย   กลิ่นไพฑูรณ์
3. เด็กชายสุรชัย   มุชินนชัย
 
1. นางสาวเพลินจิต   กิจรักษ์
2. นายสมพงษ์  วงชัย
 
116 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. เด็กชายจิตติพันธ์  ช่างแต่ง
2. เด็กชายฉัตรชาญชัย  ธรรมสอน
3. เด็กหญิงภรณ์วิภา  วงษ์เกตุ
 
1. นายอิสรภาพ  ใสสะอาด
2. นายจักรกฤษณ์  ศรีรัตน์