สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเชียงราย 21 7 3 0 31
2 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 18 4 7 1 29
3 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 17 4 4 2 25
4 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 16 9 5 3 30
5 ดอยลานพิทยา 16 6 0 3 22
6 บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 15 6 1 1 22
7 บ้านห้วยหมากเอียก 14 1 1 5 16
8 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 12 7 1 2 20
9 บ้านห้วยแม่เลี่ยม 11 4 7 2 22
10 เชียงรายวิทยาคม 9 5 0 0 14
11 แม่ยาววิทยา 9 3 1 1 13
12 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 8 8 1 1 17
13 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม 8 5 0 0 13
14 บ้านป่าซาง 8 2 2 0 12
15 บ้านหัวดอย 8 2 0 0 10
16 แม่มอญวิทยา 7 5 3 4 15
17 บ้านรวมมิตร 6 3 6 0 15
18 บ้านห้วยชมภู 6 3 2 2 11
19 เวียงแก้ววิทยา 6 2 8 3 16
20 บ้านจะคือ 6 2 1 1 9
21 บ้านป่าซางเหนือ 5 9 3 0 17
22 อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 5 7 1 1 13
23 บ้านปางคึก 5 7 1 0 13
24 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 4 7 1 0 12
25 บ้านน้ำลัด 4 3 2 0 9
26 เวียงเชียงรุ้งวิทยา 4 3 1 0 8
27 บ้านช่องลม 4 3 0 0 7
28 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 4 2 1 1 7
29 บ้านเมืองชุม 4 2 1 0 7
30 บ้านทุ่งหลวง 4 2 0 1 6
31 บ้านปางขอน 4 1 0 0 5
32 บ้านเวียงเดิม 4 1 0 0 5
33 บ้านศรีเวียง 4 0 1 0 5
34 บ้านป่าสักไก่ 3 4 2 0 9
35 บ้านกกน้อยวิทยา 3 4 0 2 7
36 บ้านดอน 3 3 1 0 7
37 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา 3 3 1 0 7
38 บ้านแม่กรณ์ 3 2 2 0 7
39 คริสเตียนไพศาลศาสตร์ 3 1 1 0 5
40 สหศาสตร์ศึกษา 3 1 1 0 5
41 บ้านขัวแคร่ 3 1 1 0 5
42 บ้านร่องปลาขาว 3 1 0 2 4
43 บ้านโป่งน้ำตก 3 1 0 0 4
44 บ้านห้วยห้างป่าสา 3 1 0 0 4
45 บ้านโป่งเกลือ 3 0 1 0 4
46 บ้านร่องเผียว 2 3 2 0 7
47 บ้านปงเคียน 2 3 0 0 5
48 สันติวิทยา(แผนกประถมฯ) 2 2 1 1 5
49 มารีย์รักษ์ 2 2 1 0 5
50 ห้วยพลูพิทยา 2 2 1 0 5
51 บ้านดอยงาม 2 2 0 0 4
52 อนุบาลหัวฝาย 2 1 2 0 5
53 บ้านหนองบัวแดง 2 1 1 0 4
54 บ้านดอยฮาง 2 1 1 0 4
55 บ้านปางริมกรณ์ 2 1 1 0 4
56 อนุบาลศุภลักษณ์ 2 1 1 0 4
57 บ้านโป่งนาคำ 2 1 0 0 3
58 บ้านนางแล 2 0 1 1 3
59 ร่องเบ้อวิทยา 2 0 1 0 3
60 บ้านถ้ำผาตอง 2 0 0 1 2
61 ผาขวางวิทยา 2 0 0 0 2
62 บ้านนางแลใน 2 0 0 0 2
63 บ้านห้วยขี้เหล็ก 1 5 1 0 7
64 บ้านหนองหม้อ 1 4 2 0 7
65 บ้านโป่ง 1 4 0 0 5
66 บ้านสันต้นขาม 1 3 3 1 7
67 บ้านห้วยทรายขาว 1 3 0 0 4
68 เบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา 1 2 2 0 5
69 อนุบาลดงมหาวัน 1 2 2 0 5
70 บ้านสมานมิตร 1 2 1 0 4
71 อนุบาลห้วยสัก 1 2 1 0 4
72 บ้านเวียงกลาง 1 2 0 0 3
73 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 1 2 0 0 3
74 บ้านป่าแหย่ง 1 2 0 0 3
75 ร่องหวาย 1 1 3 0 5
76 บ้านห้วยแม่ซ้าย 1 1 1 0 3
77 บ้านโล๊ะป่าห้า 1 1 1 0 3
78 ศิริวัฒนาเชียงราย 1 1 1 0 3
79 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) 1 1 0 0 2
80 บ้านชัยพฤกษ์ 1 0 1 0 2
81 บ้านค่ายเจริญ 1 0 1 0 2
82 บ้านเวียงกือนา 1 0 1 0 2
83 บ้านหัวดง 1 0 0 0 1
84 บ้านโป่งพระบาท 1 0 0 0 1
85 บ้านป่าอ้อดอนชัย 1 0 0 0 1
86 บ้านริมลาว 1 0 0 0 1
87 บ้านร่องห้า 1 0 0 0 1
88 บ้านปางลาว 0 2 1 0 3
89 บ้านห้วยขม 0 2 0 1 2
90 บ้านจอเจริญ 0 2 0 0 2
91 บ้านเวียงชัย 0 1 3 0 4
92 อนุบาลเวียงชัย 0 1 1 1 2
93 บ้านป่าก๊อ 0 1 1 0 2
94 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) 0 1 0 1 1
95 บ้านโป่งช้าง 0 1 0 1 1
96 ตชด.เทคนิคดุสิต 0 1 0 0 1
97 บ้านจำบอน 0 1 0 0 1
98 บ้านบ่อทอง 0 1 0 0 1
99 บ้านปง 0 1 0 0 1
100 บ้านป่ายางหลวง 0 1 0 0 1
101 บ้านผาลั้ง 0 1 0 0 1
102 บ้านห้วยทราย 0 1 0 0 1
103 บ้านปุยคำ 0 0 2 1 2
104 บ้านดงป่าเหมี้ยง 0 0 1 0 1
105 บ้านผาเสริฐ 0 0 1 0 1
106 บ้านสันกลาง 0 0 1 0 1
107 ห้วยเจริญวิทยา 0 0 1 0 1
108 บ้านหนองบัวผาบ่ม 0 0 0 1 0
รวม 371 233 121 48 773