สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเชียงราย 22 10 4 0 36
2 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 19 9 5 3 33
3 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 18 4 7 1 29
4 บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 17 6 1 1 24
5 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 17 4 4 2 25
6 บ้านห้วยหมากเอียก 17 2 1 5 20
7 ดอยลานพิทยา 16 6 0 3 22
8 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 12 7 1 2 20
9 บ้านห้วยแม่เลี่ยม 12 4 7 2 23
10 บ้านหัวดอย 12 2 0 0 14
11 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 9 8 1 1 18
12 เชียงรายวิทยาคม 9 5 0 0 14
13 แม่ยาววิทยา 9 3 1 1 13
14 แม่มอญวิทยา 8 8 3 4 19
15 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม 8 6 1 0 15
16 บ้านช่องลม 8 3 0 0 11
17 บ้านป่าซาง 8 2 2 0 12
18 บ้านป่าซางเหนือ 7 9 3 0 19
19 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 7 3 2 1 12
20 บ้านรวมมิตร 6 4 6 0 16
21 บ้านห้วยชมภู 6 3 2 2 11
22 เวียงแก้ววิทยา 6 2 8 3 16
23 บ้านจะคือ 6 2 1 1 9
24 บ้านทุ่งหลวง 6 2 0 1 8
25 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 5 8 1 1 14
26 บ้านปางคึก 5 7 2 0 14
27 อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 5 7 1 1 13
28 บ้านน้ำลัด 5 3 2 0 10
29 บ้านเวียงเดิม 5 1 1 0 7
30 บ้านปงเคียน 4 5 0 0 9
31 เวียงเชียงรุ้งวิทยา 4 3 1 0 8
32 บ้านเมืองชุม 4 2 1 0 7
33 บ้านดอยฮาง 4 1 1 0 6
34 บ้านนางแลใน 4 1 0 0 5
35 บ้านปางขอน 4 1 0 0 5
36 บ้านนางแล 4 0 1 1 5
37 บ้านศรีเวียง 4 0 1 0 5
38 บ้านร่องเผียว 3 4 2 0 9
39 บ้านป่าสักไก่ 3 4 2 0 9
40 บ้านกกน้อยวิทยา 3 4 0 2 7
41 บ้านสันต้นขาม 3 3 3 1 9
42 บ้านดอน 3 3 1 0 7
43 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา 3 3 1 0 7
44 ห้วยพลูพิทยา 3 3 1 0 7
45 บ้านแม่กรณ์ 3 2 2 0 7
46 บ้านขัวแคร่ 3 2 1 0 6
47 คริสเตียนไพศาลศาสตร์ 3 1 1 0 5
48 สหศาสตร์ศึกษา 3 1 1 0 5
49 บ้านร่องปลาขาว 3 1 0 2 4
50 บ้านโป่งน้ำตก 3 1 0 0 4
51 บ้านห้วยห้างป่าสา 3 1 0 0 4
52 ร่องเบ้อวิทยา 3 0 1 0 4
53 บ้านโป่งเกลือ 3 0 1 0 4
54 บ้านหัวดง 3 0 0 0 3
55 อนุบาลดงมหาวัน 2 2 2 0 6
56 สันติวิทยา(แผนกประถมฯ) 2 2 1 1 5
57 บ้านสมานมิตร 2 2 1 0 5
58 มารีย์รักษ์ 2 2 1 0 5
59 บ้านดอยงาม 2 2 0 0 4
60 อนุบาลหัวฝาย 2 1 2 0 5
61 บ้านหนองบัวแดง 2 1 1 0 4
62 บ้านปางริมกรณ์ 2 1 1 0 4
63 อนุบาลศุภลักษณ์ 2 1 1 0 4
64 บ้านโป่งนาคำ 2 1 0 0 3
65 บ้านถ้ำผาตอง 2 0 0 1 2
66 ผาขวางวิทยา 2 0 0 0 2
67 บ้านห้วยขี้เหล็ก 1 5 1 0 7
68 บ้านหนองหม้อ 1 4 2 0 7
69 บ้านโป่ง 1 4 0 0 5
70 บ้านห้วยทรายขาว 1 3 0 0 4
71 เบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา 1 2 2 0 5
72 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 1 2 1 0 4
73 อนุบาลห้วยสัก 1 2 1 0 4
74 บ้านเวียงกลาง 1 2 0 0 3
75 บ้านป่าแหย่ง 1 2 0 0 3
76 ร่องหวาย 1 1 3 0 5
77 อนุบาลเวียงชัย 1 1 1 1 3
78 บ้านห้วยแม่ซ้าย 1 1 1 0 3
79 บ้านโล๊ะป่าห้า 1 1 1 0 3
80 ศิริวัฒนาเชียงราย 1 1 1 0 3
81 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) 1 1 0 0 2
82 บ้านชัยพฤกษ์ 1 0 1 0 2
83 บ้านดงป่าเหมี้ยง 1 0 1 0 2
84 บ้านค่ายเจริญ 1 0 1 0 2
85 บ้านเวียงกือนา 1 0 1 0 2
86 บ้านโป่งพระบาท 1 0 0 0 1
87 บ้านป่าอ้อดอนชัย 1 0 0 0 1
88 บ้านริมลาว 1 0 0 0 1
89 บ้านร่องห้า 1 0 0 0 1
90 บ้านจอเจริญ 0 3 0 0 3
91 บ้านห้วยขม 0 2 1 1 3
92 บ้านปางลาว 0 2 1 0 3
93 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) 0 2 0 1 2
94 บ้านเวียงชัย 0 1 3 0 4
95 บ้านป่าก๊อ 0 1 1 0 2
96 บ้านโป่งช้าง 0 1 0 1 1
97 ตชด.เทคนิคดุสิต 0 1 0 0 1
98 บ้านจำบอน 0 1 0 0 1
99 บ้านบ่อทอง 0 1 0 0 1
100 บ้านปง 0 1 0 0 1
101 บ้านป่ายางหลวง 0 1 0 0 1
102 บ้านผาลั้ง 0 1 0 0 1
103 บ้านห้วยทราย 0 1 0 0 1
104 บ้านปุยคำ 0 0 2 1 2
105 บ้านผาเสริฐ 0 0 1 0 1
106 บ้านสันกลาง 0 0 1 0 1
107 ห้วยเจริญวิทยา 0 0 1 0 1
108 บ้านหนองบัวผาบ่ม 0 0 0 1 0
รวม 420 252 128 49 849