หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 19 40 31
2 005 โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา 7 13 9
3 006 โรงเรียนดอยลานพิทยา 25 54 35
4 010 โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา 9 16 11
5 011 โรงเรียนบ้านขัวแคร่ 7 16 11
6 012 โรงเรียนบ้านค่ายเจริญ 2 5 3
7 013 โรงเรียนบ้านจอเจริญ 3 6 3
8 014 โรงเรียนบ้านจะคือ 10 24 15
9 015 โรงเรียนบ้านจำบอน 1 1 1
10 017 โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ 2 4 3
11 016 โรงเรียนบ้านช่องลม 11 23 14
12 018 โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง 2 3 3
13 019 โรงเรียนบ้านดอน 7 10 6
14 020 โรงเรียนบ้านดอยงาม 4 9 4
15 021 โรงเรียนบ้านดอยฮาง 6 14 11
16 022 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 27 64 42
17 023 โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง 3 10 3
18 024 โรงเรียนบ้านทรายงาม 0 0 0
19 026 โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) 3 5 3
20 027 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 36 65 45
21 028 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 9 16 12
22 025 โรงเรียนบ้านท่าสาย 0 0 0
23 030 โรงเรียนบ้านนางแล 6 26 12
24 029 โรงเรียนบ้านนางแลใน 5 13 10
25 031 โรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) 0 0 0
26 032 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 11 27 18
27 033 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1 2 2
28 035 โรงเรียนบ้านปง 1 1 1
29 034 โรงเรียนบ้านปงเคียน 9 19 13
30 037 โรงเรียนบ้านปางขอน 5 16 9
31 038 โรงเรียนบ้านปางคึก 14 15 15
32 039 โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ 4 9 5
33 040 โรงเรียนบ้านปางลาว 3 6 2
34 049 โรงเรียนบ้านปุยคำ 3 7 3
35 036 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 2 4 3
36 041 โรงเรียนบ้านป่าซาง 12 17 12
37 042 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ 19 36 21
38 043 โรงเรียนบ้านป่าบง 0 0 0
39 044 โรงเรียนบ้านป่ายางมน 0 0 0
40 095 โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง 1 3 2
41 045 โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 4 10 6
42 046 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 9 29 16
43 048 โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย 1 1 1
44 047 โรงเรียนบ้านป่าแหย่ง 3 7 5
45 058 โรงเรียนบ้านผาลั้ง 1 2 2
46 059 โรงเรียนบ้านผาเสริฐ 1 2 1
47 063 โรงเรียนบ้านรวมมิตร 16 23 19
48 068 โรงเรียนบ้านริมลาว 1 2 1
49 064 โรงเรียนบ้านร่องบัวลอย 0 0 0
50 065 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว 6 13 11
51 067 โรงเรียนบ้านร่องห้า 1 2 1
52 066 โรงเรียนบ้านร่องเผียว 9 24 14
53 075 โรงเรียนบ้านศรีเวียง 5 6 5
54 076 โรงเรียนบ้านสมานมิตร 5 9 5
55 077 โรงเรียนบ้านสันกลาง 1 2 1
56 079 โรงเรียนบ้านสันต้นขาม 10 22 12
57 078 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 25 50 32
58 081 โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม 1 2 1
59 080 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 4 6 6
60 082 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ 7 15 10
61 092 โรงเรียนบ้านหัวดง 3 6 2
62 093 โรงเรียนบ้านหัวดอย 14 21 19
63 083 โรงเรียนบ้านห้วยขม 4 16 6
64 084 โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก 7 16 10
65 085 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู 13 27 17
66 087 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1 1 1
67 086 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 4 10 7
68 090 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 25 59 37
69 091 โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา 4 10 4
70 088 โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย 3 8 3
71 089 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม 25 38 31
72 060 โรงเรียนบ้านเมืองชุม 7 13 10
73 071 โรงเรียนบ้านเวียงกลาง 3 8 4
74 072 โรงเรียนบ้านเวียงกือนา 2 12 6
75 073 โรงเรียนบ้านเวียงชัย 4 11 5
76 074 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 7 12 10
77 061 โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ 7 21 12
78 062 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 30 64 49
79 051 โรงเรียนบ้านโป่ง 5 11 8
80 052 โรงเรียนบ้านโป่งช้าง 2 4 2
81 053 โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ 3 3 3
82 054 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก 4 9 5
83 055 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 0 0 0
84 056 โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท 1 3 2
85 057 โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง 0 0 0
86 050 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ 4 10 8
87 069 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม 15 36 26
88 070 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า 3 8 4
89 096 โรงเรียนผาขวางวิทยา 2 6 4
90 101 โรงเรียนร่องหวาย 5 11 7
91 100 โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา 4 6 4
92 109 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา 7 15 8
93 108 โรงเรียนห้วยเจริญวิทยา 1 3 1
94 111 โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน 6 15 12
95 112 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 15 31 22
96 120 โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย 5 12 7
97 119 โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก 4 6 4
98 121 โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) 2 4 2
99 110 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 37 144 68
100 114 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 13 33 20
101 115 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 4 10 8
102 116 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 14 29 15
103 104 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา 8 19 10
104 103 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 19 37 28
105 098 โรงเรียนแม่มอญวิทยา 23 52 37
106 099 โรงเรียนแม่ยาววิทยา 14 28 13
107 002 โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ 5 16 9
108 009 โรงเรียนธารทิพย์ 0 0 0
109 097 โรงเรียนมารีย์รักษ์ 5 13 6
110 102 โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท 0 0 0
111 126 โรงเรียนศิริวัฒนาเชียงราย 3 1 0
112 105 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 5 11 5
113 106 โรงเรียนสันติวิทยา(แผนกประถมฯ) 6 28 3
114 113 โรงเรียนอนุบาลพรรณี 0 0 0
115 117 โรงเรียนอนุบาลศุภลักษณ์ 4 8 6
116 118 โรงเรียนอนุบาลหทัยชนก 0 0 0
117 004 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 14 51 18
118 094 โรงเรียนเบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา 5 18 5
119 122 โรงเรียนอบจ.เชียงราย 0 0 0
120 007 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 0 0 0
121 008 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 0 0 0
122 107 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 22 69 26
123 001 โรงเรียน ตชด.เทคนิคดุสิต 1 1 1
รวม 852 1940 1182
3122


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]