หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 37 22 61.11% 10 27.78% 4 11.11% 0 0% 36
2 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 36 19 52.78% 9 25% 5 13.89% 3 8.33% 36
3 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 30 18 60% 4 13.33% 7 23.33% 1 3.33% 30
4 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 25 17 68% 6 24% 1 4% 1 4% 25
5 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 27 17 62.96% 4 14.81% 4 14.81% 2 7.41% 27
6 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 25 17 68% 2 8% 1 4% 5 20% 25
7 โรงเรียนดอยลานพิทยา 25 16 64% 6 24% 0 0% 3 12% 25
8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 22 12 54.55% 7 31.82% 1 4.55% 2 9.09% 22
9 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม 25 12 48% 4 16% 7 28% 2 8% 25
10 โรงเรียนบ้านหัวดอย 14 12 85.71% 2 14.29% 0 0% 0 0% 14
11 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 19 9 47.37% 8 42.11% 1 5.26% 1 5.26% 19
12 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 14 9 64.29% 5 35.71% 0 0% 0 0% 14
13 โรงเรียนแม่ยาววิทยา 14 9 64.29% 3 21.43% 1 7.14% 1 7.14% 14
14 โรงเรียนแม่มอญวิทยา 23 8 34.78% 8 34.78% 3 13.04% 4 17.39% 23
15 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม 15 8 53.33% 6 40% 1 6.67% 0 0% 15
16 โรงเรียนบ้านช่องลม 11 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
17 โรงเรียนบ้านป่าซาง 12 8 66.67% 2 16.67% 2 16.67% 0 0% 12
18 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ 19 7 36.84% 9 47.37% 3 15.79% 0 0% 19
19 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 13 7 53.85% 3 23.08% 2 15.38% 1 7.69% 13
20 โรงเรียนบ้านรวมมิตร 16 6 37.5% 4 25% 6 37.5% 0 0% 16
21 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู 13 6 46.15% 3 23.08% 2 15.38% 2 15.38% 13
22 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 19 6 31.58% 2 10.53% 8 42.11% 3 15.79% 19
23 โรงเรียนบ้านจะคือ 10 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
24 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 9 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
25 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 15 5 33.33% 8 53.33% 1 6.67% 1 6.67% 15
26 โรงเรียนบ้านปางคึก 14 5 35.71% 7 50% 2 14.29% 0 0% 14
27 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 14 5 35.71% 7 50% 1 7.14% 1 7.14% 14
28 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 11 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
29 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
30 โรงเรียนบ้านปงเคียน 9 4 44.44% 5 55.56% 0 0% 0 0% 9
31 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
32 โรงเรียนบ้านเมืองชุม 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
33 โรงเรียนบ้านดอยฮาง 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
34 โรงเรียนบ้านนางแลใน 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
35 โรงเรียนบ้านปางขอน 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
36 โรงเรียนบ้านนางแล 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
37 โรงเรียนบ้านศรีเวียง 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
38 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 9 3 33.33% 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 9
39 โรงเรียนบ้านร่องเผียว 9 3 33.33% 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 9
40 โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา 9 3 33.33% 4 44.44% 0 0% 2 22.22% 9
41 โรงเรียนบ้านสันต้นขาม 10 3 30% 3 30% 3 30% 1 10% 10
42 โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
43 โรงเรียนบ้านดอน 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
44 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
45 โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
46 โรงเรียนบ้านขัวแคร่ 7 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
47 โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
48 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
49 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
50 โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
51 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
52 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
53 โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
54 โรงเรียนบ้านหัวดง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
55 โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
56 โรงเรียนสันติวิทยา(แผนกประถมฯ) 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
57 โรงเรียนบ้านสมานมิตร 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
58 โรงเรียนมารีย์รักษ์ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
59 โรงเรียนบ้านดอยงาม 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
60 โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
61 โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
62 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
63 โรงเรียนอนุบาลศุภลักษณ์ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
64 โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
65 โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
66 โรงเรียนผาขวางวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
67 โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก 7 1 14.29% 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 7
68 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ 7 1 14.29% 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 7
69 โรงเรียนบ้านโป่ง 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
70 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
71 โรงเรียนเบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
72 โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
73 โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
74 โรงเรียนบ้านป่าแหย่ง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
75 โรงเรียนบ้านเวียงกลาง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
76 โรงเรียนร่องหวาย 5 1 20% 1 20% 3 60% 0 0% 5
77 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
78 โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
79 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
80 โรงเรียนศิริวัฒนาเชียงราย 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
81 โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
82 โรงเรียนบ้านค่ายเจริญ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
83 โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
84 โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
85 โรงเรียนบ้านเวียงกือนา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
86 โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
87 โรงเรียนบ้านริมลาว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
88 โรงเรียนบ้านร่องห้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
89 โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
90 โรงเรียนบ้านจอเจริญ 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
91 โรงเรียนบ้านห้วยขม 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
92 โรงเรียนบ้านปางลาว 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
93 โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
94 โรงเรียนบ้านเวียงชัย 4 0 0% 1 25% 3 75% 0 0% 4
95 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
96 โรงเรียนบ้านโป่งช้าง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
97 โรงเรียน ตชด.เทคนิคดุสิต 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
98 โรงเรียนบ้านจำบอน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
99 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
100 โรงเรียนบ้านปง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนบ้านผาลั้ง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนบ้านปุยคำ 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
105 โรงเรียนบ้านผาเสริฐ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
106 โรงเรียนบ้านสันกลาง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
107 โรงเรียนห้วยเจริญวิทยา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
108 โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]