หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cri1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางอัญชลี ก่อเกิดโรงเรียนบ้านน้ำลัดประธานกรรมการ
2. นางรัชฏาวดี จันแก่นโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)รองประธานกรรมการ
3. นางอรุณี ใจผงโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายกรรมการ
4. นางธวัลรัตน์ ทิพย์สอนโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้ายกรรมการ
5. นางพิสมัย ชววิกรานต์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางกัลยาณีย์ ปลาทองโรงเรียนเวียงแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายดนับ ไกรสอนโรงเรียนแม่มอญวิทยากรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี อินแปลงโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสุพัตรา คมวิศวศาสตร์โรงเรียนบ้านเวียงชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาภรณ์ แสงอรุณรักษณ์โรงเรียนอนุบาลเวียงเชี้ยงรุ้งกรรมการ
3. นางทิวารัตน์ ชมภูเขาโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางเกษร แก้วตาโรงเรียนอนุบาลหัวฝายประธานกรรมการ
2. นางอารีรัตน์ มณีรัตน์โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่กรรมการ
3. นางปิ่นแก้ว ไชยช่อฟ้าโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางจันทร์เพ็ญ ศรีปัญญาโรงเรียนบ้านปางคึกประธานกรรมการ
2. นางเกศริน จีระยิ่งมงคลโรงเรียนบ้านเวียงเดิมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรอนงค์ สุวรรณจักร์โรงเรียนบ้านปางขอนกรรมการ
4. นางปิยะวรรณ์ แสงทองล้วนโรงเรียนบ้านป่าแหย่งกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายพายุ อภิยะกันทะกุลโรงเรียนอนุบาลเชียงรายประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ จันทรคณาโรงเรียนอนุบาลหัวฝายกรรมการ
3. นายยงยุทธ์ พงษ์สวรรค์โรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
4. นายอนันต์ สิงห์หาโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายพายุ อภิยะกันทะกุลโรงเรียนอนุบาลเชียงรายประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ จันทรคณาโรงเรียนอนุบาลหัวฝายกรรมการ
3. นายยงยุทธ์ พงษ์สวรรค์โรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
4. นายอนันต์ สิงห์หาโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายอาชัญ ปัญญาบุญโรงเรียนบ้านดอยฮางประธานกรรมการ
2. นายพุตตาล หน่อแก้วโรงเรียนบ้านดงมะตื๋นเนินสยามวิทยากรรมการ
3. นางสาวอารีย์ ปันโพธิ์โรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
4. นายประทิน ผลเยี่ยมข้าราชการบำนาญ สพป.เชียงราย เขต 1กรรมการ
5. นายธงชัย สัตย์สมโรงเรียนเวียงแก้ววิทยากรรมการ
6. นายวินัย อินทรชัยโรงเรียนบ้านดอยฮางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางพนอ อินถาโรงเรียนอนุบาลเชียงรายประธานกรรมการ
2. นายสมร หนองผือโรงเรียนอนุบาลดงมหาวันกรรมการ
3. นางสุวิมล อินทร์ชัยโรงเรียนเม่มอญวิทยากรรมการ
4. นายบุญส่ง ตายะโรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางพนอ อินถาโรงเรียนอนุบาลเชียงรายประธานกรรมการ
2. นายสมร หนองผือโรงเรียนอนุบาลดงมหาวันกรรมการ
3. นางสุวิมล อินทร์ชัยโรงเรียนแม่มอญวิทยากรรมการ
4. นายบุญส่ง ตายะโรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายอาชัญ ปัญญาบุญโรงเรียนบ้านดอยฮางประธานกรรมการ
2. นายพุตตาล หน่อแก้วโรงเรียนบ้านดงมะตื๋นเนินสยามวิทยากรรมการ
3. นางสาวอารีย์ ปันโพธิ์โรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
4. นายประทิน พลเยี่ยมข้าราชการบำนาญ สพป.เชียงราย เขต 1กรรมการ
5. นายธงชัย สัตย์สมโรงเรียนเวียงแก้ววิทยากรรมการ
6. นายวินัย อินทร์ชัยโรงเรียนบ้านดอยฮางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายอาชัญ ปัญญาบุญโรงเรียนบ้านดอยฮางประธานกรรมการ
2. นายพุตตาล หน่อแก้วโรงเรียนบ้านดงมะตื๋นเนินสยามวิทยากรรมการ
3. นางสาวอารีย์ ปันโพธิ์โรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
4. นายประทิน พลเยี่ยมข้าราชการบำนาญ สพป.เชียงราย เขต 1กรรมการ
5. นายธงชัย สัตย์สมโรงเรียนเวียงแก้ววิทยากรรมการ
6. นายวินัย อินทร์ชัยโรงเรียนบ้านดอยฮางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายอาชัญ ปัญญาบุญโรงเรียนบ้านดอยฮางประธานกรรมการ
2. นายพุตตาล หน่อแก้วโรงเรียนบ้านดงมะตื๋นเนินสยามวิทยากรรมการ
3. นางสาวอารีย์ ปันโพธิ์โรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
4. นายประทิน พลเยี่ยมข้าราชการบำนาญ สพป.เชียงราย เขต 1กรรมการ
5. นายธงชัย สัตย์สมโรงเรียนเวียงแก้ววิทยากรรมการ
6. นายวินัย อินทร์ชัยโรงเรียนบ้านดอยฮางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายอุดม สุทธิสมข้าราชการบำนาญ สพป.เชียงราย เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางปิยะธิดา ม่วงโกศัยโรงเรียนบ้านดอยฮางกรรมการ
3. นางศรีสมร ใจผูกโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงกรรมการ
4. นางอารีรัตน์ มณีรัตน์โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่กรรมการ
5. นางคมคาย บุญรักษาโรงเรียนบ้านปางคึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายอุดม สุทธิสมข้าราชการบำนาญ สพป.เชียงราย เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายปิยะธิดา ม่วงโกศัยโรงเรียนบ้านดอยฮางกรรมการ
3. นางศรีสมร ใจผูกโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงกรรมการ
4. นางอารีรัตน์ มณีรัตน์โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่กรรมการ
5. นางคมคาย บุญรักษาโรงเรียนบ้านปางคึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายอาชัญ ปัญญาบุญโรงเรียนบ้านดอยฮางประธานกรรมการ
2. นายพุตตาล หน่อแก้วโรงเรียนบ้านดงมะตื๋นเนินสยามวิทยากรรมการ
3. นางสาวอารีย์ ปันโพธิ์โรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
4. นายประทิน พลเยี่ยมข้าราชการบำนาญ สพป.เชียงราย เขต 1กรรมการ
5. นายธงชัย สัตย์สมโรงเรียนเวียงแก้ววิทยากรรมการ
6. นายวินัย อินทร์ชัยโรงเรียนบ้านดอยฮางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายอาชัญ ปัญญาบุญโรงเรียนบ้านดอยฮางประธานกรรมการ
2. นายพุตตาลห หน่อแก้วโรงเรียนบ้านดงมะตื๋นเนินสยามวิทยากรรมการ
3. นางสาวอารีย์ ปันโพธิ์โรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
4. นายประทิน พลเยี่ยมข้าราชการบำนาญ สพป.เชียงราย เขต 1กรรมการ
5. นายธงชัย สัตย์สมโรงเรียนเวียงแก้ววิทยากรรมการ
6. นายวินัย อินทร์ชัยโรงเรียนบ้านดอยฮางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายวิรัตน์ เขียวขอมโรงเรียนบ้านปุยคำประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ คำน้อยโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)กรรมการ
3. นายสงบ สายเครือคำโรงเรียนบ้านร่องเผียวกรรมการ
4. นางอภัย เป็งนวลโรงเรียนบ้านปางคึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายวิรัตน์ เขียวขอมโรงเรียนบ้านปุยคำประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ คำน้อยโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)กรรมการ
3. นายสงบ สายเครือคำโรงเรียนบ้านร่องเผียวกรรมการ
4. นางอภัย เป็งนวลโรงเรียนบ้านปางคึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายอาชัญ ปัญญาบุญโรงเรียนบ้านดอยฮางประธานกรรมการ
2. นายพุตตาล หน่อแก้วโรงเรียนบ้านดงมะตื๋นเนินสยามวิทยากรรมการ
3. นายประทิน พลเยี่ยมข้าราชการบำนาญ สพป.เชียงราย เขต 1กรรมการ
4. นายธงชัย สัตย์สมโรงเรียนเวียงแก้ววิทยากรรมการ
5. นางสาวอารีย์ ปันโพธิ์โรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
6. นายวินัย อินทร์ชัยโรงเรียนบ้านดอยฮางกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสุคำ แก้วศรีโรงเรียนอนุบาลเชียงรายประธานกรรมการ
2. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางวรายุภัสร์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนบ้านป่าสักไก่กรรมการ
5. นางชาลิณี ยะโก๊ะโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสุคำ แก้วศรีโรงเรียนอนุบาลเชียงรายประธานกรรมการ
2. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางวรายุภัสร์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนบ้านป่าสักไก่กรรมการ
5. นางชาลิณี ยะโก๊ะโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสุคำ แก้วศรีโรงเรียนอนุบาลเชียงรายประธานกรรมการ
2. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางวรายุภัสร์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนบ้านป่าสักไก่กรรมการ
5. นางชาลิณี ยะโก๊ะโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสุคำ แก้วศรีโรงเรียนอนุบาลเชียงรายประธานกรรมการ
2. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางวรายุภัสร์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนบ้านป่าสักไก่กรรมการ
5. นางชาลิณี ยะโก๊ะโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสุคำ แก้วศรีโรงเรียนอนุบาลเชียงรายประธานกรรมการ
2. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางวรายุภัสร์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนบ้านป่าสักไก่กรรมการ
5. นางชาลิณี ยะโก๊ะโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสุคำ แก้วศรีโรงเรียนอนุบาลเชียงรายประธานกรรมการ
2. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางวรายุภัสร์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนบ้านป่าสักไก่กรรมการ
5. นางชาลิณี ยะโก๊ะโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสุคำ แก้วศรีโรงเรียนอนุบาลเชียงรายประธานกรรมการ
2. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางวรายุภัสร์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนบ้านป่าสักไก่กรรมการ
5. นางชาลิณี ยะโก๊ะโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายสุคำ แก้วศรีโรงเรียนอนุบาลเชียงรายประธานกรรมการ
2. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางวรายุภัสร์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนบ้านป่าสักไก่กรรมการ
5. นางชาลิณี ยะโก๊ะโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสุคำ แก้วศรีโรงเรียนอนุบาลเชียงรายประธานกรรมการ
2. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางวรายุภัสร์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนบ้านป่าสักไก่กรรมการ
5. นางชาลิณี ยะโก๊ะโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายถาวรชัย ชววิกรานต์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนคร เหล็กสืบโรงเรียนบ้านปงเคียนรองประธานกรรมการ
3. นางรวิวรรณ นันต๊ะรัตน์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายคีตา ศรียางนอกโรงเรียนเทศบาล 5กรรมการ
5. นายอติชาติ จันระวังยศโรงเรียนเทศบาล 6กรรมการ
6. นายสมนึก ไชยบุญเรืองข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายถาวรชัย ชววิกรานต์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนคร เหล็กศรีสืบโรงเรียนบ้านปงเคียนรองประธานกรรมการ
3. นางรวิวรรณ นันต๊ะรัตน์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายคีตา ศรียางนอกโรงเรียนเทศบาล 5กรรมการ
5. นายอติชาติ จันระวังยศโรงเรียนเทศบาล 6กรรมการ
6. นายสมนึก ไชยบุญเรืองข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายถาวรชัย ชววิกรานต์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนคร เหล็กศรีสืบโรงเรียนบ้านปงเคียนรองประธานกรรมการ
3. นางรวิวรรณ นันต๊ะรัตน์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายคีตา ศรียางนอกโรงเรียนเทศบาล 5กรรมการ
5. นายิอติชาต จันระวังยศโรงเรียนเทศบาล 6กรรมการ
6. นายสมนึก ไชยบุญเรืองข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายถาวรชัย ชววิกรานต์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนคร เหล็กศรีสืบโรงเรียนบ้านปงเคียนรองประธานกรรมการ
3. นางรวิวรรณ นันต๊ะรัตน์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายคีตา ศรียางนอกโรงเรียนเทศบาล 5กรรมการ
5. นายอติชาติ จันระวังยศโรงเรียนเทศบาล 6กรรมการ
6. นายสมนึก ไชยบุญเรืองข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย ถิระแก้วโรงเรียนอนุบาลเวียงชัยประธานกรรมการ
2. นางกิตติมาพร อภิญญาวิวัฒน์โรงเรียนดอยลานพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายจรัญ ไชยวงค์ษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยากรรมการ
4. นายสิงห์ทอง ้เหลี่ยมแจ้งโรงเรียนเม็งรายมหาราชกรรมการ
5. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายกรรมการ
6. นายภูวศิษฐ์ เจริญสุขโรงเรียนบ้านสันโค้งฯ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจีรศักดิ์ รัตนแสงโรงเรียนบ้านป่าบงประธานกรรมการ
2. นางอังคณา ลออโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นายสายัณห์ บุญนิลโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายชูวิทย์ ตระกูลมีนักโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
5. นายเอกชัย ชัยธนานันท์โรงเรียนเทศบาล 7กรรมการ
6. นายสมนึก ไชยบุญเรืองข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย ถิระแก้วโรงเรียนอนุบาลเวียงชัยประธานกรรมการ
2. นางกิตติมาพร อภิญญาวิวัฒน์โรงเรียนดอยลานพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายจรัญ ไชยวงค์ษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยากรรมการ
4. นายสิงห์ทอง เหลี่ยมแจ้วโรงเรียนเม็งรายมหาราชกรรมการ
5. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายกรรมการ
6. นายภูวศิษฐ์ เจริญสุขโรงเรียนบ้านสันโค้งฯ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจีรศักดิ์ รัตนแสงโรงเรียนบ้านป่าบงประธานกรรมการ
2. นางอังคณา ลออโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นายสายัณห์ บุญนิลโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายชูวิทย์ ตระกูลมีนักโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
5. นายเอกชัย ชัยธนานันท์โรงเรียนเทศบาล 7กรรมการ
6. นายสมนึก ไชยบุญเรืองข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย ถิระแก้วโรงเรียนอนุบาลเวียงชัยประธานกรรมการ
2. นางกิตติมาพร อภิญญาวิวัฒน์โรงเรียนดอยลานพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายจรัญ ไชยวงค์ษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยากรรมการ
4. นายสิงห์ทอง เหลี่ยมแจ้งโรงเรียนเม็งรายมหาราชกรรมการ
5. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายกรรมการ
6. นายภูวศิษฐ์ เจริญสุขโรงเรียนบ้านสันโค้งฯ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย ถิระแก้วโรงเรียนอนุบาลเวียงชัยประธานกรรมการ
2. นางกิตติมาพร อภิญญาวิวัฒน์โรงเรียนดอยลานพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายจรัญ ไชยวงค์ษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยากรรมการ
4. นายสิงห์ทอง เหลี่ยมแจ้งโรงเรียนเม็งรายมหาราชกรรมการ
5. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายกรรมการ
6. นายภูวศิษฐ์ เจริญสุขโรงเรียนบ้านสันโค้งฯ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายจีรศักดิ์ รัตนแสงโรงเรียนบ้านป่าบงประธานกรรมการ
2. นางอังคณา ลออโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นายสายัณห์ บุญนิลโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายชูวิทย์ ตระกูลมีนักโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
5. นายเอกชัย ชัยธนานันท์โรงเรียนเทศบาล 7กรรมการ
6. นายสมนึก ไชยบุญเรืองข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย ถิระแก้วโรงเรียนอนุบาลเวียงชัยประธานกรรมการ
2. นางกิตติมาพร อภิญญาวิวัฒน์โรงเรียนดอยลานพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายจรัญ ไชยวงค์ษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยากรรมการ
4. นายสิงห์ทอง เหลี่ยมแจ้วโรงเรียนเม็งรายมหาราชกรรมการ
5. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายกรรมการ
6. นายภูวศิษฐ์ เจริญสุขโรงเรียนบ้านสันโค้งฯ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย ถิระแก้วโรงเรียนอนุบาลเวียงชัยประธานกรรมการ
2. นางกิตติมาพร อภิญญาวิวัฒน์โรงเรียนดอยลานพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายจรัญ ไชยวงค์ษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยากรรมการ
4. นายสิงห์ทอง เหลี่ยมแจ้วโรงเรียนเม็งรายมหาราชกรรมการ
5. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายกรรมการ
6. นายภูวศิษฐ์ เจริญสุขโรงเรียนบ้านสันโค้งฯ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย ถิระแก้วโรงเรียนอนุบาลเวียงชัยประธานกรรมการ
2. นางกิตติมาพร อภิญญาวิวัฒน์โรงเรียนดอยลานพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายจรัญ ไชยวงค์ษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยากรรมการ
4. นายสิงห์ทอง เหลี่ยมแจ้วโรงเรียนเม็งรายมหาราชกรรมการ
5. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายกรรมการ
6. นายภูวศิษฐ์ เจริญสุขโรงเรียนบ้านสันโค้งฯ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายจีรศักดิ์ รัตนแสงโรงเรียนบ้านป่าบงประธานกรรมการ
2. นางอังคณา ลออโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นายสายัณห์ บุญนิลโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายชูวิทย์ ตระกูลมีนักโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
5. นายเอกชัย ชัยธนานันท์โรงเรียนเทศบาล 7กรรมการ
6. นายสมนึก ไชยบุญเรืองข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย ถิระแก้วโรงเรียนอนุบาลเวียงชัยประธานกรรมการ
2. นางกิตติมาพร อภิญญาวิวัฒน์โรงเรียนดอยลานพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายจรัญ ไชยวงค์ษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยากรรมการ
4. นายสิงห์ทอง ไชยวงค์ษาโรงเรียนเม็งรายมหาราชกรรมการ
5. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายกรรมการ
6. นายภูวศิษฐ์ เจริญสุขโรงเรียนบ้านสันโค้งฯ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายจีรศักดิ์ รัตนแสงโรงเรียนบ้านป่าบงประธานกรรมการ
2. นายอังคณา ลออโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นายสายัณห์ บุญนิลโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายชูวิทย์ ตระกูลมีนักโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
5. นายเอกชัย ชัยธนานันท์โรงเรียนเทศบาล 7กรรมการ
6. นายสมนึก ไชยบุญเรืองข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
เดี่ยวสล้อ ป.1-ป.6
เดี่ยวสล้อ ม.1-ม.3
เดี่ยวซึง ป.1-ป.6
เดี่ยวซึง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางพิกุล สุคำโรงเรียนบ้านปงเคียนประธานกรรมการ
2. นางทิวาพร ปูคำโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)กรรมการ
3. นางกรรณิการ์ บุญเกียรติสุกุลโรงเรียนบ้านหนองหม้อกรรมการ
4. นางชนกพร ปัญโญโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
5. นางชดากานต์ ธุวะคำโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
6. นางนิภาพร เวียงโอสถโรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางกรรณิการ์ บุญเกียรติสุกุลโรงเรียนบ้านหนองหม้อประธานกรรมการ
2. นางพิกุล สุคำโรงเรียนบ้านปงเคียนกรรมการ
3. นางนิภาพร เวียงโอสถโรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
4. นางชนกพร ปัญโญโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
5. นางชดากานต์ ธุวะคำโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
6. นางทิวาพร ปูคำโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางทิวาพร ปูคำโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)ประธานกรรมการ
2. นางพิกุล สุคำโรงเรียนบ้านปงเคียนกรรมการ
3. นางนิภาพร เวียงโอสถโรงเรียนบ้้านน้ำลัดกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ บุญเกียรติสุกุลโรงเรียนบ้านหนองหม้อกรรมการ
5. นางชนกพร ปัญโญโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
6. นางชดากานต์ ธุวะคำโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางกรรณิการ์ บุญเกียรติสุกุลโรงเรียนบ้านหนองหม้อประธานกรรมการ
2. นางพิกุล สุคำโรงเรียนบ้านปงเคียนกรรมการ
3. นางทิวาพร ปูคำโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)กรรมการ
4. นางชนกพร ปัญโญโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
5. นางชดากานต์ ธุวะคำโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
6. นางนิภาพร เวียงโอสถโรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นางพิกุล สุคำโรงเรียนบ้านปงเคียนประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ บุญเกียรติสุกุลโรงเรียนบ้านหนองหม้อกรรมการ
3. นางนิภาพร เวียงโอสถโรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
4. นางชดากานต์ ธุวะคำโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
5. นางชนกพร ปัญโญโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
6. นางทิวาพร ปูคำโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายวิเชียร มังคละโรงเรียนบ้านบ่อทองประธานกรรมการ
2. นายประพนธ์ อินทยศข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นางวราภรณ์ ศุภฐิติพงศ์โรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
4. นายธนวัฒน์ เดชปักษ์โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
5. นางเย็นฤดี กันทาสุสรรณโรงเรียนบ้านหัวดอยกรรมการ
6. นายถวิล กายาชัยโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยากรรมการ
7. นางสุกานดา นาระตะโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายกรรมการ
8. นายธีรวุธ สัมมาปฏิบัติโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
9. นายประธูปทิพย์ พลเยี่ยมโรงเรียนห้วยแม่ซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. สิบเอกประเวศ พรหมเทศโรงเรียนบ้านโป่งพระบาทประธานกรรมการ
2. นายประหยัด ทัพธานีโรงเรียนอนุบาลดงมหาวันรองประธานกรรมการ
3. นายประภาส สุริยะวงค์โรงเรียนบ้านหัวดอยกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ ชุ่มมงคลโรงเรียนบ้านปงเคียนกรรมการ
5. นายภาณุมาศ สุริยะโชติโรงเรียนสันติวิทยากรรมการ
6. นายชัยวัฒน์ สกุลวิไลโรงเรียนบ้านจะคือกรรมการ
7. นางปวีณา ปาระมีโรงเรียนบ้านดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสุรเจต ปาลีโรงเรียนผาขวางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุกิจ พินิจโรงเรียนบ้านถ้ำผาตองรองประธานกรรมการ
3. นางณัฐรุจา ศรีคำโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
4. นายวิมล ภาคภูมิวิปจฉัยโรงเรียนแม่กรณ์กรรมการ
5. นายจักรกฤษณ์ ศรีรัตน์โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายกรรมการ
6. นายศรีธร ปัญญาบุญโรงเรียนแม่ยาววิทยากรรมการ
7. นางฉวีวรรณ ปัญญาโรงเรียนบ้านสันโค้งฯ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางอารีย์ แก้ววงค์โรงเรียนบ้านนางแลประธานกรรมการ
2. นางอารวรรณ จันทรคณาโรงเรียนอนุบาลหัวฝายรองประธานกรรมการ
3. นางสุพิศ ดีแก้วโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
4. นางกาญจนีย์ ธีระเดชโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายกรรมการ
5. นางณัชพร บัญชาเกียรติโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)กรรมการ
6. นางสาวริมธาร พันธุวงค์โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางแก้วกัลยา วงค์ภักดิ์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางยุพิน เตมิยะโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
3. นางสายใจ แก้วเป็งโรงเรียนบ้านห้วยขมกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายเข็มชาติ พิมพิลาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมานิตย์ เตชะตนโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)กรรมการ
3. นายสุธน ไวดีโรงเรียนบ้านห้วยขมกรรมการ
4. นายสุพักตร์ แสนทวีสุขโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้มกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางจารุณี วงศ์เมืองโรงเรียนเวียงแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางเรวดี โรจน์ประโคนโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)กรรมการ
3. นางมิทธิรา แก้วร่วงโรงเรียนบ้านร่องเผียวกรรมการ
4. นางเนรกัลตี วรัชรังสิมันตุ์โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)กรรมการ
5. นายสรัลพัฒน์ ต๊ะกูลโรงเรียนบ้านปางขอนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายเข็มชาติ พิมพิลาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเรวดี โรจน์ประโคนโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)กรรมการ
3. นางเกศริน กลิ่นหนูโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
4. นายดำรง ดีแก้วโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายบุญชัช ผลทิพย์โรงเรียนบ้านจะคือประธานกรรมการ
2. นายชิติพัทธ์ เที่ยงมงคลชัยโรงเรียนบ้านห้วยชมภูกรรมการ
3. นายธงชัย มะโนกรโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพีระศักดิ์ สกุลเวชโรงเรียนดอยลานพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวทรงสวาท ใจมูลโรงเรียนบ้านหนองหม้อกรรมการ
3. นางเนรกัลตี วรัชรังสิมันตุ์โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายบุญชัช ผลทิพย์โรงเรียนบ้านจะคือประธานกรรมการ
2. นายชิติพัทธ์ เที่ยงมงคลชัยโรงเรียนบ้านห้วยชมภูกรรมการ
3. นายธงชัย มะโนกรโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายบุญชัช ผลทิพย์โรงเรียนบ้านจะคือประธานกรรมการ
2. นายชิติพัทธ์ เที่ยงมงคลชัยโรงเรียนบ้านห้วยชมภูกรรมการ
3. นายธงชัย มะโนกรโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายราชัน รัตผลทีโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดประธานกรรมการ
2. นายพีระศักดิ์ สกุลเวชโรงเรียนดอยลานพิทยากรรมการ
3. นายพศวีร์ กองคำโรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
4. นายบุญชัช ผลทิพย์โรงเรียนบ้านจะคือกรรมการ
5. นายชิติพัทธ์ เที่ยงมงคลชัยโรงเรียนบ้านห้วยชมภูกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายดำรง ดีแก้วโรงเรียนอนุบาลเชียงรายประธานกรรมการ
2. นายพศวีร์ กองคำโรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
3. นายสรัลพัฒน์ ต๊ะกูลโรงเรียนบ้านปางขอนกรรมการ
4. นางจารุณี วงศ์เมืองโรงเรียนเวียงแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางเรวดี โรจน์ประโคนโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางจารุณี วงศ์เมืองโรงเรียนเวียงแก้ววิทยากรรมการ
3. นายสรัลพัฒน์ ต๊ะกูลโรงเรียนบ้านปางขอนกรรมการ
4. นางทรงสวาท ใจมูลโรงเรียนบ้านหนองหม้อกรรมการ
5. นางมิทธิรา แก้วร่วงโรงเรียนบ้านร่องเผียวกรรมการ
6. นางเกศริน กลิ่นหนูโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายเข็มชาติ พิมพิลาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมานิตย์ เตชะตนโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)กรรมการ
3. นายสุธน ไวดีโรงเรียนบ้านห้วยขมกรรมการ
4. นายสุพักตร์ แสนทวีสุขโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้มกรรมการ
5. นายดุสิต ยานะธรรมโรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียกกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายเข็มชาติ พิมพิลาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมานิตย์ เตชะตนโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)รองประธานกรรมการ
3. นายสุธน ไวดีโรงเรียนบ้านห้วยขมกรรมการ
4. นายดุสิต ยานะธรรมโรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียกกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางเทียนศรี ราชตาโรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่ประธานกรรมการ
2. นางสุชญา บุญยืนโรงเรียนบ้านแม่กรณ์กรรมการ
3. นางอัมพร นันทชัยโรงเรียนปางริมกรณ์กรรมการ
4. นายสมบูรณ์ มาถาโรงเรียนบ้านช่องลมกรรมการ
5. นางสุรีย์ กิตติรัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางเทียนศรี ราชตาโรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่ประธานกรรมการ
2. นางสุชญา บุญยืนโรงเรียนบ้านแม่กรณ์กรรมการ
3. นางอัมพร นันทชัยโรงเรียนปางริมกรณ์กรรมการ
4. นายสมบูรณ์ มาถาโรงเรียนบ้านช่องลมกรรมการ
5. นางสุรีย์ กิตติรัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายวีระ บุญทะนุวังโรงเรียนอนุบาลเวียงชัยประธานกรรมการ
2. นายเจริญ สุตะวงค์โรงเรียนทุ่งยั้งหัวฝายวิทยากรรมการ
3. นายกำพล กุมหาชัยโรงเรียนบ้านแม่กรณ์กรรมการ
4. นายเรวัติ มหาวรรณ์โรงเรียนบ้านปางคึกกรรมการ
5. นายเด่นชัย ดวงสมโรงเรียนบ้านปางริมกรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวีระ บุญทะนุวังโรงเรียนอนุบาลเวียงชัยประธานกรรมการ
2. นายเจริญ สุตะวงค์โรงเรียนทุ่งยั้งหัวฝายวิทยากรรมการ
3. นายกำพล กุมหาชัยโรงเรียนบ้านแม่กรณ์กรรมการ
4. นายเรวัติ มหาวรรณ์โรงเรียนบ้านปางคึกกรรมการ
5. นายเด่นชัย ดวงสมโรงเรียนบ้านปางริมกรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางจิณณ์ณณัช จันทราชโรงเรียนบ้านปงประธานกรรมการ
2. นางประดับ ศรีโยทัยโรงเรียนบ้านปงเคียนกรรมการ
3. นางลัดดา แก้วกิ่งจันทร์โรงเรียนบ้านป่ายางมนกรรมการ
4. นางพรรณี ปลอดโปร่งโรงเรียนทุ่งยั้งหัวฝายวิทยากรรมการ
5. นางสาวจรัญญา คำยอดโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางจิณณ์ณณัช จันทราชโรงเรียนบ้านปงประธานกรรมการ
2. นางประดับ ศรีโยทัยโรงเรียนบ้านปงเคียนกรรมการ
3. นางลัดดา แก้วกิ่งจันทร์โรงเรียนบ้านป่ายางมนกรรมการ
4. นางพรรณี ปลอดโปร่งโรงเรียนทุ่งยั้งหัวฝายวิทยากรรมการ
5. นางสาวจรัญญา คำยอดโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางถนอมขวัญ วงค์แก้วโรงเรียนบ้านดอยงามประธานกรรมการ
2. นายภัทรพงศ์ คำโลโรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียกกรรมการ
3. นายอุทัย นันต๊ะรัตน์โรงเรียนผาขวางวิทยากรรมการ
4. นายิอิสระภาพ ใสสะอาดโรงเรียนทุ่งยั้งหัวฝายวิทยากรรมการ
5. นางพรรณี ภิญโญโรงเรียนบ้านหนองหม้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายเฉลิมวุฒิ ชื่นตาโรงเรียนบ้านสันกลางประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเทวฤทธิ์ พรมรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
3. นายสุวรรณ ชอบธรรมโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
4. นายสมบัติ กรุงศรีโรงเรียนแม่ยาววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสินทรัพย์ สิงทะบุตรโรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียกประธานกรรมการ
2. นายประสงค์ สิทธิวงค์โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
3. นายกณิณ จับใจนายโรงเรียนบ้านร่องปลาขาวกรรมการ
4. นายประกอบ เทพดวงแก้วโรงเรียนบ้านดอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมวุฒิ ชื่นตาโรงเรียนบ้านสันกลางกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเทวฤทธิ์ พรมรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
3. นายสุวรรณ ชอบธรรมโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
4. นายสมบัติ กรุงศรีโรงเรียนแม่ยาววิทยากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางจันทร์เพ็ญ อาษาโรงเรียนบ้านร่องปลาขาวประธานกรรมการ
2. นางรยากร นาสมทรงโรงเรียนบ้านเมืองชุมกรรมการ
3. นางดนตรี ดวงสมโรงเรียนบ้านปางคึกกรรมการ
4. นางสิรินารถ ไชยงำเมืองโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงกรรมการ
5. นางอำพร เทพวงศ์โรงเรียนผาขวางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางจันทร์เพ็ญ อาษาโรงเรียนบ้านร่องปลาขาวประธานกรรมการ
2. นางรยากร นาสมทรงโรงเรียนบ้านเมืองชุมกรรมการ
3. นางดนตรี ดวงสมโรงเรียนบ้านปางคึกกรรมการ
4. นางสิรินารถ ไชยงำเมืองโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงกรรมการ
5. นางอำพร เทพวงศ์โรงเรียนผาขวางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางนิตยา สายส่องแสงโรงเรียนบ้านเวียงเดิมประธานกรรมการ
2. นางเกษร จินโนโรงเรียนบ้านนางแลกรรมการ
3. นายดนัย กาแก้วโรงเรียนผาขวางวิทยากรรมการ
4. นางพวงผกา สีเหลืองโรงเรียนบ้านหัวดอยกรรมการ
5. นางณฐมน ณ ลำปางโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางนิตยา สายส่องแสงโรงเรียนบ้านเวียงเดิมประธานกรรมการ
2. นางเกษร จินโนโรงเรียนบ้านนางแลกรรมการ
3. นายดนัย กาแก้วโรงเรียนผาขวางวิทยากรรมการ
4. นางพวงผกา สีเหลืองโรงเรียนบ้านหัวดอยกรรมการ
5. นางณฐมน ณ ลำปางโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางวันทนา กิตติรัตน์โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายประธานกรรมการ
2. นางชุตินันท์ ตาสิติโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)กรรมการ
3. นางเกศรินทร์ กันทะลาโรงเรียนบ้านร่องบัวลอยกรรมการ
4. นางราตรี พันธุ์จำเริญโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางวันทนา กิตติรัตน์โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายประธานกรรมการ
2. นางชุตินันท์ ตาสิติโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)กรรมการ
3. นางเกศรินทร์ กันทะลาโรงเรียนบ้านร่องบัวลอยกรรมการ
4. นางราตรี พันธุ์จำเริญโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสุรีรัตน์ กฤตยาพงศ์พันธ์โรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
2. นางปุณิกา พิมพ์เวินโรงเรียนดอยลานพิทยากรรมการ
3. นางลำดวน สายเมืองนายโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางจันทร์ฉาย กฤตสัมพันธ์โรงเรียนบ้านสันโค้งฯ ประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ ปัญญานวลโรงเรียนบ้านโป่งฮึ้งรองประธานกรรมการ
3. นางจงจิตต์ แก้วก้อโรงเรียนบ้านปุยคำกรรมการ
4. นางเพิ่มพูน พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
5. นางสาวมยุรา เนตรสุวรรณโรงเรียนบ้านโป่งเกลือกรรมการและเลขานุการ
หนูน้อย Got Talent ปฐมวัย
1. นางเทพิน ใจผูกโรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่ประธานกรรมการ
2. นางบุญผิน กิตติสารโรงเรียนอนุบาลหัวฝายรองประธานกรรมการ
3. นางธนารัตน์ รูปะวิเชตร์โรงเรียนบ้านดอยลานกรรมการ
4. นางธรรมภรณ์ พญาใจโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือกรรมการ
5. นางสาวจุฬาลักษณ์ แสนเสมอโรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางมณีวัลย์ จันระวังยศโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้งประธานกรรมการ
2. นางพจมาลย์ แจ่มใสโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้มรองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญนภา อินทรประเสริฐโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ อ่อนนวลโรงเรียนแม่ยาววิทยากรรมการ
5. นางสมจิต มะโนเล็กโรงเรียนบ้านโป่งพระบาทกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางเบญญาภา กุลชาธนะวังโรงเรียนอนุบาลนางแลประธานกรรมการ
2. นางจินดา สารข้าวคำโรงเรียนอนุบาลเชียงรายรองประธานกรรมการ
3. นางวาสนา อินต๊ะรัตน์โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัยกรรมการ
4. นางวรกมล สุตะวงค์โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงชัยกรรมการ
5. นางสาวกิ่งกาน สุภิมลโรงเรียนบ้านนางแลในกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางกรรณิกา สมเพชรโรงเรียนบ้านหัวดอยประธานกรรมการ
2. นางสาวมิธทิรา แก้วร่วงโรงเรียนบ้านร่องเผียวกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญพักตร์ เผือกพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษเชียงรายกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอรุณี ใจผงโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายประธานกรรมการ
2. นางสาวลำดวน วงศ์ภักดิ์โรงเรียนบ้านป่ารวกกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ หล้าเชียงของโรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยงกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวอารีย์ ปันโพธิ์โรงเรียนบ้านป่าซางประธานกรรมการ
2. นายจำเริญ มาดีโรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยมกรรมการ
3. นางสุทิตย์ ปานประสิทธิ์โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)กรรมการ
4. นางพิมพ์พิชชา กันทาสุวรรณ์โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญนภา รักษาพลศูนย์การศึกษาพิเศษเชียงรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวอารีย์ ปันโพธิ์โรงเรียนบ้านป่าซางประธานกรรมการ
2. นายจำเริญ มาดีโรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยมกรรมการ
3. นางสาวสุทิตย์ ปานประสิทธิ์โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)กรรมการ
4. นางพิมพ์พิชชา กันทาสุวรรณ์โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญนภา รักษาพลศูนย์การศึกษาพิเศษเชียงรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวอารีย์ ปันโพธิ์โรงเรียนบ้านป่าซางประธานกรรมการ
2. นายจำเริญ มาดีโรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยมกรรมการ
3. นางสุทิตย์ ปานประสิทธิ์โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)กรรมการ
4. นางพิมพ์พิชชา กันทาสุวรรณ์โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญนภา รักษาพลศูนย์การศึกษาพิเศษเชียงรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุทิน ธนัญชัยโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางพิกุล ธรรมลังกาโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
3. นางสาวกชนิกา มาสิมโรงเรียนผาขวางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางธรรมาภรณ์ พญาใจโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือประธานกรรมการ
2. นางอาริยา ธนะกุลวัฒนาโรงเรียนบ้านเวียงเดิมรองประธานกรรมการ
3. นางพิกุล ธรรมลังกาโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
4. นายศดานนท์ สุริวงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษเชียงรายกรรมการ
5. นางฉัตรฤดี ดีจริงโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางธรรมาภรณ์ พญาใจโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือประธานกรรมการ
2. นางอาริยา ธนะกุลวัฒนาโรงเรียนบ้านเวียงเดิมรองประธานกรรมการ
3. นางพิกุล ธรรมลังกาโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
4. นายศดานนท์ สุริวงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษเชียงรายกรรมการ
5. นางฉัตรฤดี ดีจริงโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางธรรมาภรณ์ พญาใจโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือประธานกรรมการ
2. นางอาริยา ธนะกุลวัฒนาโรงเรียนบ้านเวียงเดิมรองประธานกรรมการ
3. นางพิกุล ธรรมลังกาโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
4. นายศดานนท์ สุริวงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษเชียงรายกรรมการ
5. นางฉัตรฤดี ดีจริงโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางธรรมาภรณ์ พญาใจโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือประธานกรรมการ
2. นางอาริยา ธนะกุลวัฒนาโรงเรียนบ้านเวียงเดิมรองประธานกรรมการ
3. นางพิกุล ธรรมลังกาโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
4. นายศดานนท์ สุริวงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษเชียงรายกรรมการ
5. นางฉัตรฤดี ดีจริงโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางธรรมาภรณ์ พญาใจโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือประธานกรรมการ
2. นางอาริยา ธนะกุลวัฒนาโรงเรียนบ้านเวียงเดิมรองประธานกรรมการ
3. นางพิกุล ธรรมลังกาโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
4. นายศดานนท์ สุริวงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษเชียงรายกรรมการ
5. นางฉัตรฤดี ดีจริงโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางธรรมาภรณ์ พญาใจโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือประธานกรรมการ
2. นางอาริยา ธนะกุลวัฒนาโรงเรียนบ้านเวียงเดิมรองประธานกรรมการ
3. นางพิกุล ธรรมลังกาโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
4. นายศดานนท์ สุริวงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษเชียงรายกรรมการ
5. นางฉัตรฤดี ดีจริงโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเรวดี โรจน์ประโคนโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดารัตน์ ใจนวลโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยากรรมการ
3. นายอนุชาติ โรงสะอาดศูนย์การศึกษาพิเศษเชียงรายกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]