รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ครั้งที่ 65
ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 3 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนศรีจอมทอง

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 89.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินวิทยา 1. เด็กชายขวัญ  -
2. เด็กชายชาอ่อง  ไทยใหญ่
 
1. นางสาววาณี  เก่งการทำ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองธาร 1. เด็กชายชนินทร์  ถนอมสินธุ์มาศ
2. เด็กชายวรัทยา  ศุภพนาแจ่มไพร
 
1. นายพิทักษ์  สวนใจ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองธาร 1. เด็กชายติณณ์  วาสนาดีเลิศ
2. เด็กชายพงศกร  ลาภผลอุทิศ
 
1. นายโยธิน  วุฒิกรกำเนิด
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 97.48 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนแปะ 1. เด็กชายนำโชค    ปอติ
2. เด็กชายอนุพล   ชุลีกรเมตตา
 
1. นายภูเบศ    ขันคำ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายชาญณรงค์   วงค์เป็ง
2. เด็กชายธวัชชัย   ธิโน
 
1. นายดนุพล   ตลาด
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ซ่านุ
2. เด็กชายยุทธนา  ไสวชาวดอย
3. เด็กหญิงรัตติกาล  สง่าสมบูรณ์ไพร
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  ร่มชัยสุขสันต์
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  อาทิตย์อาภา
 
1. นางสาวขนิษฐา  กาตั้ง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินวิทยา 1. เด็กหญิงตู้ตู๋  ตามิ
2. เด็กชายเรือนวัฒน์  ลุงสร้อยก่ำ
 
1. นางแจ่มจันทร์  เจริญกุล
2. นางอัจฉรียา  ปิงกุล
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87.69 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินวิทยา 1. เด็กหญิงหลี  -
2. เด็กชายอาทิตย์  นิธิสกุลบวร
 
1. นางศิริธร  ตาปัญญา
2. นางโสภี  สมพันธ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนแปะ 1. เด็กชายทีราลักษณ์   ดุษฎีไพวัลย์
2. เด็กหญิงยุวนันท์   ดิมู
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิทยา   สุทธนะ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย 1. เด็กหญิงกัญญาภัค   ดลนทีดาว
 
1. นายมนตรี   อินทยนต์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฮ่อง 1. เด็กหญิงอรพิณ  สมฤทัยไพศาล
 
1. นายทวีป  ศรีสุวรรณ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. นางสาวสิริกร  วรธนรักษ์
 
1. นางสาวปพิชญา  แอ่นดอน
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 1. เด็กหญิงนวลคำ  ลุงติ
 
1. นางกรกช  ทองกร
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา 1. เด็กหญิงวิภวานี  แซ่ยะ
 
1. นายอุดม  เตชะตา
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  สมบูรณ์พูนเพิ่ม
 
1. นายสุภษร  เยาวโสภา
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ลำเนาพงศ์ไพรงาม
 
1. นายสุภษร  เยาวโสภา
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  แซ่เจ๊า
 
1. นางทัศนีย์  ฝั้นชมภู
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  พักเสน
2. เด็กหญิงศลิษา  อาทิตย์อาภา
 
1. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์  ชัยสัก
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผานัง 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  บุญรัง
2. เด็กหญิงอโรชา  ชุมพลศิริกุล
 
1. นางวชิรพร  ใจหาญ
2. นางสุกัญญา  โนพี
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ศึก 1. เด็กหญิงนารี  สิริปวีณกุล
2. เด็กหญิงวทันยา  สิริปวีณกุล
 
1. นางสาวประภัสสร  ไชยวงค์
2. นางสาวพัชรี  ปันศิริ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กหญิงนงนุช  นิกรอวยชัย
 
1. นายสุภษร  เยาวโสภา
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหลุก 1. เด็กชายชินกฤต  อัตมะ
2. เด็กชายนัฎฐชัย  เมฆสุรินทร์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์   ยิ่งธันยพร
 
1. นางอารี  แก้วก๋องมา
2. นางยุพิน  พรหมจันทร์ใจ
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง 1. เด็กชายธรณีเทพ  ถาวรประทาน
2. เด็กหญิงบุญชนิต  เกสรีดงไพร
3. เด็กชายลอฉี  รัฐเขตบรรพต
 
1. นางสาวพรรณนิภา  อินตามูล
2. นางสาวนภาพร  นะที
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   อนันต์ไพสิฐ
2. เด็กชายจรัญ   นำน้อมจิตต์
3. เด็กชายเตเวทู  -
 
1. นางสาวอุษณีย์   ทาทอง
2. นายสุริยา   จรูญวิบูลย์วัฒน์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จงรักษ์
 
1. นายสมชัย  มะโนธรรม
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สารภี 1. เด็กหญิงชลิณี  ชลธาราธิกุล
 
1. นางสาวปิยะฉัตร  นันธิสิงห์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 1. เด็กหญิงธัญวลัย  สีแสง
 
1. ว่าที่ร้อยโทสมศักดิ์  แก้วเคียงคำ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สารภี 1. นางสาววิลัยวรรณ  จันทราสว่างวงศ์
 
1. นายทองอินทร์  เขียวกันทะ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  รุจิเรศไพรวัลย์
 
1. นางสาววาริษา  จันทร์ศิริ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สารภี 1. นางสาวเกสรา  คงอนุสรณ์
 
1. นายทองอินทร์  เขียวกันทะ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  จุมปา
 
1. นางชลธิชา  ใจดี
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 1. เด็กหญิงงามฤทัย  ออมธรรม
 
1. นายไกรศรี  วงค์ษา
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สารภี 1. นางสาววีรภัทร  คำไผ่ประพันธ์กุล
 
1. นางสาวปิยะฉัตร  นันธิสิงห์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโรงวัว 1. เด็กหญิงอนุสรา  แดงดง
 
1. นางกัลยา  ใจหนิม
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สารภี 1. เด็กหญิงยุวดี  ประสานไมตรี
 
1. นางสาวปิยะฉัตร  นันธิสิงห์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโรงวัว 1. เด็กหญิงกุลณัฐ   พรหมนันท์
2. เด็กชายดนุพล  จุมปาทอง
3. เด็กหญิงภูริชญา   ใจยะเลิศ
4. เด็กชายรัฐภูมิ   บุญมาปะ
5. เด็กหญิงสาธิสา  หลวงทันใจ
6. เด็กหญิงอริศรา  สุภาโอด
7. เด็กหญิงอโรชา  ใจสัตย์
8. เด็กหญิงเมศิณี  สุภาวงค์
 
1. นายโกมุท  นุชมา
2. นางรุ่งอรุณ  มายาง
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. นายกานต์  สุขดำรงวนา
2. เด็กชายณัฐพล  เกษมสุขพูนวัตถุ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  นิมิตรธนากร
4. เด็กชายธนากุล  ปัทมาถาวร
5. นายประพนธ์  แก้วงามเลิศ
6. เด็กหญิงมลธิรา  ลำเนาพงศ์ไพรงาม
 
1. นายสุภษร  เยาวโสภา
2. นายอาคม  ศรีสวัสดิ์
3. นายสุกิจ  ใจเรือน
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. นายธนพล  สาครสุขเกษม
 
1. นายศุภวัชร  สมบูรณ์พฤกษ์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  วรรณหลวง
 
1. นางสาวภาวนา  ปวีณเกียรติคุณ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้ 1. เด็กชายภัทรพล    เรือนคำปัน
 
1. นางบุญศรี  อุดม
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา 1. เด็กหญิงกัลยาณี  วันทากูล
 
1. นางสุชัญญา  สุขใจ
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กชายธนพล  สาครสุขเกษม
 
1. นายศุภวัชร  สมบูรณ์พฤกษ์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ 1. เด็กชายวัฒนชัย   แซ่เถ้า
 
1. นางสาวนารีรัตน์   กูลเม็ง
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   เจริญตามปัญญา
 
1. นางสาวนิภาพร   ปุ๊ดหน้อย
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กหญิงนภาพร  วิเศษเอกภพ
 
1. นายมานพ  จันทร์หอม
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. นายธนพล  สาครสุขเกษม
 
1. นายศุภวัชร  สมบูรณ์พฤกษ์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  วรรณหลวง
 
1. นางอำพร  เหลี่ยมวานิช
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 1. เด็กชายมนตรี  คำวงค์ษา
 
1. นายชาญยุทธ  ตันหน้อย
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผา 1. เด็กชายเสรี  สุธรพรหมรักษ์
 
1. นายศักดิ์ชัย  กฤติกายิ่งสกุล
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปอน 1. เด็กหญิงกุลนันท์  สุวัฒนโกวิทย์
 
1. นางสาวพีชานิกา  จอมรักษาคีรี
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  วรรณหลวง
 
1. นางสาวปพิชญา  แอ่นดอน
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กชายไววิทย์  พัฒนาชูสกุล
 
1. นายจักรินทร์  งานคำอ้าย
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา 1. เด็กหญิงวรรณษา  บุญลือ
 
1. นางสุชัญญา  สุขใจ
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 1. เด็กชายกำพล  เล่าเปี่ยม
2. เด็กชายกิตติศักดิ์   พูลผล
3. เด็กชายจิรศักดิ์  ศรีโสดา
4. เด็กชายชลสิทธิ์  กองรัตน์
5. เด็กชายชิษณุ  แกนุ
6. เด็กชายชุดชัย  ลลิตตาคม
7. เด็กชายภูริณัฐิ  อานันท์
8. เด็กชายสิทธิกานต์  แกนุ
9. เด็กชายสุภกานต์  กุณะ
10. เด็กชายอานัติ  สมวถา
 
1. นายจิรายุวัฒน์  คัฑจันทร์
2. นางวันวิสาข์  อานันท์
3. นางสาวธัญมาศ  วรรณคำ
4. นางสาวอนงค์  หมอกใหม่
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แฮใต้ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ศักดิ์คงนันทกุล
2. เด็กหญิงกานทิดา  สุธชนติ
3. เด็กชายจิรายุ  ศักดิ์คงนันทกุล
4. เด็กชายฉัตรมงคล  เจริญธนังลาภ
5. เด็กหญิงชญานี  เทิดถวัลย์ชัย
6. เด็กชายณภัทร  ชื่นสุขเจริญกุล
7. เด็กหญิงบัวชมพู  ท้องถิ่นพฤกษ์
8. เด็กชายภูชิต  ปัญญาธีรคุณ
9. เด็กหญิงรมณีย์  ธำรงศ์ศักดิ์สงวน
10. เด็กชายวันชัย   โชคสุขสถาพร
11. เด็กชายศรเพชร  โชคนที
12. เด็กชายสุวิทย์  พงศ์ประทีปชัย
13. เด็กหญิงอธิษฐาน  โชคสุขเสียงวิเวก
14. เด็กชายอภิชัย   พงศ์ประทีปชัย
15. เด็กหญิงอักษราภัค  สิริวาณิชอุดม
16. เด็กหญิงเกษร  ฟองตา
 
1. นายพิเจตส์  ปองสุข
2. นางกมลพรรณ  กันทะ
3. นางสาวบุญรัตน์  มีสัตย์ใจ
4. นายสาโรจน์   พุทธมายา
5. นายปกรกิตติ์  จันทรยุทธ
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กชายชิงโชค  บรรณสรณ์กุล
2. เด็กชายชุติพนธ์  ดิเรกสิทธิกร
3. เด็กชายณรงค์  สุสันต์ธรรมกุล
4. เด็กชายวีรภัทร  เรืองกิจขยัน
5. เด็กชายศรีทัศน์  เติมปัญญากุล
6. เด็กชายอาคม  สมบูรณ์พูนเพิ่ม
 
1. นายธารภาคิน  วังใหม่
2. นายไกรรัตน์  ปันศิริ
3. นางอำพัน  คำมาเมือง
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฮ่อง 1. เด็กชายคันธารัตน์  พิทาคำ
2. เด็กชายประวิณ  สุวรรณ
3. เด็กชายผงคำ  -
4. เด็กชายภูรินนท์  เฟยธิก๋า
5. เด็กชายอภิวิชญ์  เจริญผล
6. เด็กชายเอกสิทธิ  วงศ์พิรุณทอง
 
1. นายเทวานนท์  ขุนทอง
2. นายวีะชาญ  หาญอุ่น
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองแขก 1. เด็กชายกรวิชญ์  เกริกเกียรติปรีดา
2. เด็กชายกรวิญช์  พุ่มพวง
3. เด็กชายวิชัย  แก้วคำ
4. เด็กชายศรันย์  นันทวิเชียรชุ่ม
5. เด็กชายสรณ์  วรสุนทราสมบัติ
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์  คิดสม
7. เด็กชายไชยวัฒน์  อำไพจรัสกุล
8. เด็กชายไตรภพ  บุญเป็ง
 
1. นายสมเดช  ขัติยะ
2. นายวิรัตน์  ธนะเพิ่ม
3. นายเศกสรร  จันทาพูน
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชุนบ้านข่วงเปาเหนือ 1. เด็กชายคมสัน  บุญยวง
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ผามี
3. เด็กหญิงปวันพัสตร์  ชมภูศรี
 
1. นางกิ่งกาญจน์  กาญจนลาภ
2. นายวรพจน์  มังกาละ
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม 1. เด็กหญิงกัญญาพร  พีระยุทธ์ภู่สกุล
2. เด็กหญิงจิราพัชร   อัศวพรหมกิจ
3. เด็กหญิงสุวรรณี  บรรณพร
 
1. นางสาวขนิษฐา  ดวงแก้ว
2. นางสาวนริศา  ใจธิ
 
61 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เจนรัตนปัญญา
2. เด็กชายวิจารณ์  อุดมพรรณวนา
 
1. นายญาณกร  กรรณิกา
2. นางณัชชา  สอนประสิทธิ์
 
62 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  บุญเทียม
2. เด็กชายโชคชัย  ใจยา
 
1. นางสาวธีราภรณ์  ยะกันโท
 
63 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. นางสาวปิ่นทอง    มหารัตน์
2. เด็กหญิงพรนภา   จันตาบุญ
 
1. นายปิยพงษ์   เชื้อเตจ๊ะ
2. นายสันติ   แสนใจบาล
 
64 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. เด็กหญิงสิริกร  ทามูล
2. เด็กชายเอกสิทธิ์  รู้ฉลาด
 
1. นายพงศ์ธวัช  อภิชาชัยวิรัตน์
 
65 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 1. เด็กชายณัฐดนัย  เพี้ยงจันทร์
2. เด็กชายมงคล  ยานะโส
 
1. นายปิยพงษ์  แกนุ
2. นายวิทยา  อินต๊ะยศ
 
66 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยอดสุวรรณ
2. เด็กชายศรันย์  วางเลง
 
1. นายสง่า  ปาลีกุย
2. นายอนุวัฒน์  เพิ่มเขียว
 
67 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้ 1. เด็กหญิงธัญญา   ดวงเดช
2. เด็กหญิงสิรธีร์   กันทะฟู
 
1. นายสุรเกียรติ   โปธิมอย
 
68 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กหญิงนิรชา  วงศ์ธรรมสว่าง
2. เด็กหญิงเพชรพลอย  สุสันต์ธรรมกุล
 
1. นายญาณกร  กรรณิกา
2. นางสาวจันท์สุดา  ศรีจา
 
69 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. เด็กชายจักริน  อินต๊ะคำ
2. เด็กหญิงชลธิชา  หนักแน่น
 
1. นายพงศ์ธวัช  อภิชาชัยวิรัตน์
 
70 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม 1. เด็กหญิงชีวภรณ์   อาภาธิติรัตน์
2. เด็กหญิงศิวพอ   เจริญตามปัญญา
 
1. นายดนัย   แสนธิวัง
2. นางสาวสุนีย์    สุนันทธาตรี
 
71 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายภูมิศักดิ์  มรรคระตานนท์
2. เด็กชายสรพงษ์  คำโพธิ์
 
1. นายพิสิฐศักดิ์   ดวงพรม
2. นางสาวรัชนี   ยอดศิริ
 
72 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองธาร 1. เด็กชายธวัชชัย  พิชิตไพรสัณฑ์
2. เด็กชายศุภกฤต  คำมาวัน
3. เด็กหญิงสิริวรรณ  สรรเสถียร
 
1. นางสาวรัตนา  สุริยะชัยพันธ์
2. นายพิทักษ์  สวนใจ
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กชายฉัตรชัย  วงศ์ธรรมสว่าง
2. เด็กชายนิรันดร  วงศ์ธรรมสว่าง
3. เด็กชายอนุรักษ์  ไทพงศ์
 
1. นางพวงทอง  หมอกใหม่
2. นางเครือวัลย์  วางวงศ์
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ซา 1. เด็กชายปฐพี  ห้วยธารา
2. เด็กชายประพันธ์  หนุนทรัพย์เงินดี
3. เด็กชายศึกษา  นิมิตรปัญญาดี
 
1. นายรุ่งโรจน์  เทพสุธา
2. นายสุรนารถ  จันทร์รัตนพงษ์
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สอย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นันทิมา
2. เด็กหญิงชนิสรา  ใจจันติ๊บ
3. เด็กชายณัฐกิตติ์  คำวงษา
 
1. นางณรัตน์พงค์  อินต๊ะปาน
2. นางสาวนารีรัตน์  มโนวงศ์
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สารภี 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  เตจ๊ะสุรินทร์
2. เด็กชายยศพนธ์  ปิกวงค์
3. เด็กชายสายวัน  ยอดคำ
 
1. นายนคร  นามเทพ
2. นางสาวสุวภัทร  ดาเรือน
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางหินฝน 1. เด็กหญิงกรกนก  จารุวัฒน์อมรกุล
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  กูลสวัสดิ์มงคล
3. เด็กหญิงฐิดาพร  -
4. เด็กหญิงวิไลวรรณ  กูลสวัสดิ์มงคล
5. เด็กหญิงสายทอง  ยอดยิ่งหทัยกุล
6. เด็กหญิงแสงดง  เมธา
 
1. นางภัทรนาถ  วะไลใจ
2. นายอาทิตย์   วะไลใจ
3. นางสาวสุพาพร  เตชะดง
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางหินฝน 1. เด็กหญิงกันดา  สิริปราศรัย
2. เด็กหญิงจรวยพร  กนลเพชร
3. เด็กหญิงชนธิยา  โรจน์วิไลครี
4. เด็กหญิงปริชาติ  มาเมือง
5. เด็กหญิงอลิlา  วัชรพิกุลกลิ่น
6. เด็กหญิงเจนจิรา  ศักดิ์คงชัยกุล
 
1. นางภัทรนาถ  วะไลใจ
2. นายอาทิตย์  วะไลใจ
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางหินฝน 1. เด็กชายตุ้ย  ลุงเคอ
2. เด็กชายหม่อง  แดง
3. เด็กชายหล้าห่าน   -
 
1. นายเกียรติศักดิ์  กูลสวัสดิ์มงคล
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงจันทกานต์   ปัญญาจันทร์
2. เด็กชายธนวัฒน์   เกิดเป็ง
3. เด็กหญิงเขมิกา   คำอ้ายอุด
 
1. นางลาวัลย์   ศรีชูทอง
2. นายดนุพล   ตลาด
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงพณิดา   พรหมปัญญา
2. เด็กหญิงลลิตา   กันทาใจ
3. เด็กหญิงวรรณวิสาข์   ทาตุเม
 
1. นายดนุพล    ตลาด
2. นางสาวนุชจรีย์   เด่นนภาคุณากร
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง 1. นายชญานนท์  สิริสุนทรกุล
2. นายพรชัย  พงศ์สุพิชญา
3. เด็กชายไพฑูรย์  จันทร์ทอแสง
 
1. นางสาววันลัดดา  สุภาวงค์
2. นายชิณณวรรธน์  สถิตพัฒนาไพร
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง 1. นางสาวจันทิรา  ฐิติศักดิ์เสรี
2. นางสาววลัยพรรณ  ศรัญยูธานี
3. นางสาววาสนา  อัศววารีไพร
 
1. นางสาวพรรณนิภา  อินตามูล
2. นางสาวศศิกาานต์  สมถวิลชัยชาญ
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบวาก 1. เด็กหญิงจารวี  พงศ์ไพรสถาพร
2. เด็กหญิงวรัญญา  จิตรวารีเกษม
3. เด็กหญิงอัมพร  คุณานาถอัปสร
 
1. นายครองศักดิ์  เบิกบาน
2. นางสังวาลย์  มณียารัตน์
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย 1. เด็กหญิงพรนภา  ดิลกพาณิชย์กุล
2. เด็กหญิงสิรินธร  ธาดาสันติพงศ์
3. เด็กหญิงสุธิชา  สมเกียรติคีรี
 
1. นางวลัยลักษณ์  แก้วมณี
2. นางดวงเดือน  พันธมิตร
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบวาก 1. เด็กหญิงจันทร์นี  กิจเจริญชัยกุล
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  อภิรักษ์ไพรสณฑ์
3. เด็กหญิงชนาภา  วิริยสามารถ
 
1. นายครองศักดิ์  เบิกบาน
2. นางนฤมล  จริยา
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หอย 1. เด็กหญิงชาริณี  ธัญญาบริบูรณ์
2. เด็กหญิงญาณี  เจนจิตร์ไพโรจน์
3. เด็กหญิงศลิษา  พนากิจไพรวัลย์
 
1. นายพานุวัฒน์  มณียารัตน์
2. นายเอกชัย  สิงห์คำ
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กาวี
2. เด็กชายรัฐพล  วงค์วาลย์
3. เด็กหญิงสุวนันท์  สิทธิปัญญา
 
1. นางมัณฑนา  สวัสดิ์ประดิษฐ์
2. นางสาวสุจิตรา  ผาสุข
 
89 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แซ่จาง
2. เด็กชายพู  -
3. เด็กหญิงรินลดา  ใจดี
 
1. นางสาววรกานต์  พิทาคำ
2. นางสาวอนุตตรีย์  ทานา
 
90 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ 1. เด็กหญิงลลิตา  อาภรณ์เลิศกุล
2. เด็กหญิงสิริกัญญา  ชื่นจิตทวีศักดิ์
3. เด็กหญิงอรจิรา  โกมลช่อมาลี
 
1. นางสาวพรหมภัสสร  เทววงศ์เนิเกษม
2. นายวิทยา  กันทะสอน
 
91 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 1. เด็กชายประจักษ์  มูลแก้ว
2. เด็กชายวัชพล  เทพปะณะ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  แสงเพชรไพบูลย์
 
1. นางเอื้อมพร  ยั่งยืน
2. นางสาวปาริชาติ  สินธุชัย
 
92 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 1. เด็กชายกรณิศ  ปันมูล
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ปันสิริ
 
1. นางสายสมร  ไชยลาม
2. นางสายสุนีย์  ค้ำกุล
 
93 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กหญิงศิศิรา  ประทานสันติพงษ์
 
1. นางสุพิชชา  ปันศิริ
 
94 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. เด็กชายพิยุทธ  หาญตระกูลรุ่ง
 
1. นางสาวอาทิตยา  เกติ
 
95 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผานัง 1. เด็กหญิงธัญจิรา  ชวสิทธิ์มงคล
 
1. นางสาวสุภาพร  ชื่อสุขเจริญกุล
 
96 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ 1. เด็กหญิงจุรีย์วรรณ  ปัญญา
 
1. นางสาวพรทิพย์  ปามี
 
97 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กหญิงสุภิชา  สิริวาณิชอุดม
 
1. นางสุพิชชา  ปันศิริ
 
98 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กหญิงสิริพร  สุสันต์ธรรมกุล
 
1. นางสาวสมฤดี  พจนาธำรงพงศ์
 
99 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สอย 1. เด็กหญิงฉายศิริ  แก้วเคียงคำ
 
1. นายธีระวัฒน์  ก๋องเงิน
 
100 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ชมภูกลาง
 
1. นางสาวปพิชญา  แอ่นดอน
 
101 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่มะลอ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ยุทธวินัยกุล
2. เด็กหญิงพิชญา   สิทธิ์คงชัย
3. เด็กหญิงศกาวรัตน์  บรรณสรณ์กูล
 
1. นางอรทัย  พิชัย
2. นางผ่องพรรณ  พันธ์พิชัย
 
102 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สอย 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  มะโนนัย
2. เด็กหญิงณัฐนิช  ติ๊บต่อเปี้ย
3. เด็กหญิงศุภกานต์  ถาวร
 
1. นางณรัตน์พงค์  อินต๊ะปาน
2. นางสาวพิมพ์นภา  อินจิโน
 
103 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 1. เด็กชายภานุพงค์  เรืองกิจชาญชัย
2. เด็กหญิงวาสินี  โพธิพงศ์
3. เด็กชายอาณากร  สนธิคุณ
 
1. นายสมบัติ  เรือนคำฟู
2. นางอนงค์  กูลเรือน
 
104 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่มะลอ 1. เด็กชายชโยดม  ชยุติธรธรรม
2. เด็กชายนิติธร  ชลธรคู่คีรี
3. เด็กชายมนุเชษฐ์  สิริธารากุล
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ไชยา
2. นางกรวรรณ  กาไว
 
105 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สอย 1. เด็กหญิงชลธิชา  คำโพธิ์
2. เด็กหญิงชุตินันท์  ยุบยำแสง
3. เด็กหญิงนริศรา  เปิ้นปาดง
 
1. นางณรัตน์พงค์  อินต๊ะปาน
2. นางสถิรดา  กิติเวียง
 
106 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายกฤฎ์  อินตาลา
2. เด็กชายกัญจน์  อินตาลา
 
1. นางสาวฐานพักตร์  ดวงคำมา
2. นายปิยะพงษ์  เชื้อเตจ๊ะ
 
107 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินวิทยา 1. เด็กชายชานน  สมยศ
2. เด็กชายนัทพงษ์  แซ่ย่าง
 
1. นางสาววาณี  เก่งการทำ
2. นางนงลักษณ์  วุฒิโอสถ
 
108 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา 1. เด็กชายคงพันธ์  แซ่วะ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  แซ่วะ
3. เด็กหญิงนิฌารีย์  เราเฒ่า
 
1. นายพัชรชล  ชัยตัย
2. นายประหยัด  รัตนคีรีกุล