สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 6

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ครั้งที่ 65
ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 3 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนศรีจอมทอง

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 89.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินวิทยา 1. เด็กชายขวัญ  -
2. เด็กชายชาอ่อง  ไทยใหญ่
 
1. นางสาววาณี  เก่งการทำ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 70.52 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้ 1. เด็กชายพรชัย   -
2. เด็กชายอนุวัฒน์   ทวีทรัพย์ใหม่
 
1. นายบุญธรรม    เจริญวรรณ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 66.8 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม 1. เด็กชายภานุพงศ์   ดำรงศักดิ์คีรี
2. เด็กชายยุทธพงษ์   สายใจเริงทรัพย์
 
1. นายวีรพงษ์   จันตาวรรณเดช
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 65.75 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านนาฮ่อง 1. เด็กชายบัณฑิต  แซ่ว่าง
2. เด็กชายสิริศักดิ์  เบิกบาล
 
1. นายพุฒิพงษ์  พิทาคำ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 64.31 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านปางหินฝน 1. เด็กชายมาศ  -
2. เด็กชายไอเลี้ยง  -
 
1. นายนิรุติ  เจริญพัฒนวิทย์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 56.64 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านเมืองอาง 1. เด็กชายวชิรวิทย์  อนุรักษ์ป่าดง
2. เด็กชายวีรณัฐ  สันติภาพพงศ์ไพร
 
1. นายวรวัฒน์  ทองจันทร์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 54.67 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านหนองคัน 1. เด็กชายธนโชติ  ไชยงาม
2. เด็กชายรพีวิชญ์  จินาคำ
 
1. นายธนากุล  แก้วก่ำ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 51.79 เข้าร่วม 8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กชายบัณฑัต  ชัยวงค์
2. เด็กชายสมพงษ์  แสงวรรณ
 
1. นางสุนันท์  นิลรัตน์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 46.07 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านผาละปิ 1. เด็กชายประเพชร   หนุนทรัพย์เงินดี
2. เด็กชายสันติภาพ   ไมตรีผูกสัมพันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมเกียรติ   ขวัญใจไพเราะ
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 44.3 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ 1. เด็กชายเปรมชัย  พาราสรรเสริญ
2. เด็กชายโชคชัย  เคียงอมร
 
1. นายประธาน  ดวงเด่น
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 40.38 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านทัพ 1. เด็กชายพลจิต  ปันศิริ
2. เด็กชายเด่นดำรง  ทิมทอง
 
1. นายชัยรัตน์  กิตติธราพงศ์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ 1. เด็กชายกร  ลุงอู
2. เด็กชายดวงเพชร  พราษวุฒิ
 
1. นายบุญศรี  สาสุจิตร
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองธาร 1. เด็กชายชนินทร์  ถนอมสินธุ์มาศ
2. เด็กชายวรัทยา  ศุภพนาแจ่มไพร
 
1. นายพิทักษ์  สวนใจ
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 76.9 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสบวาก 1. เด็กชายประพันธ์  รักษาวารีเลิศ
2. เด็กชายโบอี้  ปทุมวรนาถ
 
1. นางสาวพรพิรุณ  วงศ์ใหญ่
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 72.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเมืองอาง 1. เด็กชายธนกฤต  ดอยพนาวัลย์
2. เด็กชายรพีพัฒน์  ขวัญพรไพรวัลย์
 
1. นายวรวัฒน์  ทองจันทร์
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 72.16 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ศรีเที่ยง
2. เด็กชายพงษ์ภัค  อุปนันท์
 
1. นายพิทักษ์  เพ็ญธรรม
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 72.13 เงิน 5 โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา 1. เด็กชายบงกชเพชร  ธาราวโรดม
2. เด็กชายเกียรติกร  แซ่ยะ
 
1. นายจิรพล  ทิพยมณฑล
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 59.02 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านขุนแปะ 1. เด็กชายชยุตพงค์   แดงสวาท
2. เด็กชายปัณณทัต   ดุษฎีไพรวัลย์
 
1. นายนายภูเบศ   ขันคำ
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 50.79 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านผาละปิ 1. เด็กชายณัฐวัตร   บุญชูอำนวย
2. เด็กชายสุรทิน   ชนิตธนทรัพย์
 
1. นายวีระ  สุรินทร์
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 50.78 เข้าร่วม 8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กชายธนวัฒน์  เต๋จา
2. เด็กชายพงศ์ประภา  ปนันชัย
 
1. นางสมศรี  พันชม
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 49.68 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง 1. เด็กชายกาดี  ประวิตรพงศ์
2. เด็กชายไชยญาสิทธิ์  เจตนาทำดี
 
1. นายสุชาติ   คงแก้ว
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 42.84 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สาขาบ้านดงสามหมื่น 1. เด็กชายวีระศักดิ์  แซ่โซ้ง
2. เด็กชายสุรชัย  แซ่ซ้ง
 
1. นายเฉลิม  ยั่งยืนปิยรัตน์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 38.73 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม 1. เด็กชายธนพงษ์   ลาภสิริเลิศ
2. เด็กชายภัทรพงษ์   เลิศดำเนิน
 
1. นายอุบล   ศิริรุ่งสถาพร
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ 1. เด็กชายคุนานนท์  กันธิยะ
2. เด็กชายสุทธิวัส  ทาแก่น
 
1. นายประทีป  ด้วงเขียว
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองธาร 1. เด็กชายติณณ์  วาสนาดีเลิศ
2. เด็กชายพงศกร  ลาภผลอุทิศ
 
1. นายโยธิน  วุฒิกรกำเนิด
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 69.42 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายณัฐดนัย   สามเรือน
2. เด็กชายภานุพงค์   จินาวงค์
 
1. นายอภิสิทธิ์   ทิพย์กันทา
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 56.21 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กชายกาลิน  บุญเป็ง
2. เด็กชายธนกร  อุปนัน
 
1. นางสมศรี  พันชม
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 53.89 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านเนินวิทยา 1. เด็กชายพลพล  ชมพูนุทแจ่มจรัส
2. เด็กชายวันชัย  -
 
1. นายสงวน  ยารังกา
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 50.42 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านเมืองอาง 1. เด็กชายตะวัน  ชาญสังคีต
2. เด็กชายปาณรวัฐ  สันติภาพพงศ์ไพร
 
1. นายวรวัฒน์  ทองจันทร์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 49.15 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านผาละปิ 1. เด็กชายณรงค์ชัย  กิจเจริญชัยกุล
2. เด็กชายโยธิน  เมืองอนันต์กิจ
 
1. นายสมศักดิ์  ก้างยาง
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 48.24 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านสบแม่รวม 1. เด็กชายนนทชัย  วัฒนประวีณกุล
2. เด็กชายอนุรักษ์  กล้าณรงค์เชาว์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกันตภณ  ลืนคำ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 43.69 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สาขาบ้านดงสามหมื่น 1. เด็กชายกษิด์เดช  แซ่ย่าง
2. เด็กชายกิตติชัย  แสงทรงตระกูล
 
1. นายเฉลิม  ยั่งยืนปิยรัตน์
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 41.47 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง 1. เด็กชายศิวกร  ประวิตรพงศ์
2. เด็กชายอนุพร  เติมบรรยงกุล
 
1. นางสาวชนิชนันท์  ริยะนา
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 38.13 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 1. เด็กชายปภาวิน  สันติวนานนท์
2. เด็กชายอภินัทธ์  ลาพิงค์
 
1. นายนวพล  สนวิเศณ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  บุตรศิริ
2. เด็กชายเสฎวุฒิ  ปามี
 
1. นายประทีป  ด้วงเขียว
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย 1. เด็กชายพงศ์ธร   มานะพัฒนมงคล
2. เด็กชายรัชพล   อาณาพนาเวศน์
 
1. นายพะนะนำ   ฤดีเหมันต์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 97.48 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนแปะ 1. เด็กชายนำโชค    ปอติ
2. เด็กชายอนุพล   ชุลีกรเมตตา
 
1. นายภูเบศ    ขันคำ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กชายสุรเสกข์  สง่างาม
2. นายเอกภพ  คุณวิโรจน์กุล
 
1. นายสมคิด  แก้วคำ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 39.8 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ซา 1. เด็กชายจตุพงษ์  วิญญูรัตน์
2. เด็กชายสรวิศ  ฝายหิน
 
1. นายสุพรรณ์  คำตา
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านปางหินฝน 1. นายธนาดล  แซ่กือ
2. เด็กชายพิชัย  รติเมธาชน
 
1. นายนิรุติ  เจริญพัฒนวิทย์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านโม่งหลวง 1. เด็กชายวีระชัย  วิมลวัฒนะกุล
2. เด็กชายสิรวิชญ์  นิติกุลวนา
 
1. นายนพรัตน์  ถาวร
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายชาญณรงค์   วงค์เป็ง
2. เด็กชายธวัชชัย   ธิโน
 
1. นายดนุพล   ตลาด
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 73.38 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด 1. เด็กชายอานนท์   พลอยร่มเย็น
2. เด็กชายเสฎฐวุฒิ    ชีวภัทรากูล
 
1. นายสมชัย    จิราภาอมร
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 51.91 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ซา 1. เด็กชายนิกร  สัตย์ซื่อ
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  เลิศดำเนิน
 
1. นายสุพรรณ์  คำตา
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 44.67 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านแม่ศึก 1. เด็กชายทองสำฤทธิ์  ศุภพนาแจ่มไพร
2. เด็กชายวินัย  ชูเกียรติเทิดพนา
 
1. นางนวรัตน์  ริยะนา
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 44.19 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านโม่งหลวง 1. เด็กชายพิภพ  ปันสาย
2. เด็กชายโกศัลย์  พวกกล้ากวีปฐม
 
1. นายนพรัตน์  ถาวร
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 43.68 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านปางหินฝน 1. เด็กชายวรวุฒิ  ค้ำชูบรรพต
2. เด็กชายสุขสันต์  พรหมวารีสกุล
 
1. นายนิรุติ  เจริญพัฒนวิทย์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ซ่านุ
2. เด็กชายยุทธนา  ไสวชาวดอย
3. เด็กหญิงรัตติกาล  สง่าสมบูรณ์ไพร
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  ร่มชัยสุขสันต์
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  อาทิตย์อาภา
 
1. นางสาวขนิษฐา  กาตั้ง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 73.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ธนูรัตนชาญชัย
2. เด็กหญิงกันยาณี  ไพรวัลย์คีรี
3. เด็กหญิงนครินทร์  ธาดาสันติพงศ์
4. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ไพรวัลย์ขุนคีรี
5. เด็กหญิงภัทรชนิดย์  พงศกรไพศาล
 
1. นางสาวสิริกร  เพิ่มบุญมา
2. นางระวีวรรณ  เลิศศรี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินวิทยา 1. เด็กหญิงตู้ตู๋  ตามิ
2. เด็กชายเรือนวัฒน์  ลุงสร้อยก่ำ
 
1. นางแจ่มจันทร์  เจริญกุล
2. นางอัจฉรียา  ปิงกุล
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓ 1. เด็กหญิงนราทิพย์  เลาจาง
2. เด็กชายไกรสร  เลาจาง
 
1. นางสาวกัลยาณี  อะทะวงษา
2. นางสาวพัชรี  ทาธิมา
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโรงวัว 1. เด็กหญิงศศิกานต์  วังใจชิด
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  นันต๊ะแล
 
1. นางรุ่งอรุณ  มายาง
2. นางกัลยา  ใจหนิม
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80.67 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่ตูม 1. เด็กชายธันย์พิสิษฐ์  มิตรมหายศ
2. เด็กหญิงบัวแก้ว  กุลประทีปธรรม
 
1. นางสาวทิพวัลย์  ตะติยะ
2. นางสาวชนิการณ์  ยอดยิ่งหทัยกุล
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 79.67 เงิน 5 โรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้ 1. เด็กหญิงสุพิชญา   กันทะวงค์
2. เด็กชายสุรภาพ   ศรีวิชัย
 
1. นางนราภรณ์   สุรินทร์
2. นางบุญศรี    อุดม
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 69.67 ทองแดง 6 โรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ 1. เด็กหญิงนุชวรา  หน่อชัฏวาลย์
2. เด็กชายอิธิภัทร  พะชิ
 
1. นางจินดา  นุชมา
2. นางสาวกรรณิการ์  แก้ววงวาน
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 69.67 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สาขาบ้านดงสามหมื่น 1. เด็กชายธีรวิทย์  ธนาศิรชัย
2. เด็กหญิงปิ่นมณี  แซ่หัน
 
1. นางสาวธัญญาภัทร์  โชคสิริสมบูรณ์
2. นางสาวจีรารัตน์  ยิ่งสินสุวัฒน์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 68.67 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กชายนนทกร  วงค์ษา
2. เด็กหญิงปาลิตา  จำปาจี
 
1. นางรัชดาภรณ์  ไชยเดช
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 67 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. เด็กชายณัฐพล  พรหมเสน
2. เด็กหญิงวิชชญา  ร่มโพธิ์
 
1. นางวาสนา  อินทร
2. นางสาวฐิตินันท์  ตันทะรา
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 61.67 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านขุนแตะ 1. เด็กชายกรวิชญ์  ดิลกพาณิชย์กุล
2. เด็กหญิงกระจ่างจิต  วิหคไพรวัลย์
 
1. นางสาวพิชญาภัค  พุทธวงค์
2. นางจุฬารัตน์  เพ็ชรจินดา
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนสหมิตรวิทยา 1. เด็กชายปฏิเวธ   ลิทู
2. เด็กหญิงปติยดา   ลิทู
 
1. นางสาวดรุณี   ผาติพัฒนาไพร
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง 1. เด็กหญิงกัลยา   แซ่เห่อ
2. เด็กชายธนภูมิ   เมฆสวรรค์บำรุง
 
1. นางสาวนันทนา    วงค์พิริยไพศาล
2. นางสาวอารยา  ศรีมูล
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87.69 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินวิทยา 1. เด็กหญิงหลี  -
2. เด็กชายอาทิตย์  นิธิสกุลบวร
 
1. นางศิริธร  ตาปัญญา
2. นางโสภี  สมพันธ์
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าหลุก 1. เด็กชายนรินพันธ์  นาระต๊ะ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สิงหราชา
 
1. นางยุพิน  พรหมจันทร์ใจ
2. นางอุษา  เป็งใจยะ
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโรงวัว 1. เด็กหญิงพิมพิศา  กาวิตา
2. เด็กชายสิทธินนท์  จุมปาทอง
 
1. นางรุ่งอรุณ  มายาง
2. นางกัลยา  ใจหนิม
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78.33 เงิน 4 โรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   เขียวบุญเรือง
2. เด็กชายสุรเสกข์   เป็งใจ
 
1. นางนราภรณ์   สุรินทร์
2. นางบุญศรี   อุดม
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77.67 เงิน 5 โรงเรียนชุมชุนบ้านข่วงเปาเหนือ 1. เด็กชายจาย  ลุงต๊ะ
2. เด็กหญิงเบญญาภา  ชะฏาวุธ
 
1. นางสาวศรีวิไล  ทะวงศ์
2. นางวรรณา  คำวัน
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 73.67 เงิน 6 โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม 1. เด็กหญิงชนาภัทร   เจริญตามปัญญา
2. เด็กชายธนากร   ถาวรอรุณรุ่ง
 
1. นางสาวมีนณา   ธนันไชย
2. นางสาวขนิษฐา  กันทาเดช
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 72.33 เงิน 7 โรงเรียนบ้านอมเม็ง 1. เด็กหญิงจันทร์วิภา  มุนินทร
2. เด็กชายวีรยุทธ  จันทร์ย้อน
 
1. นางวิยะดา  สุขสามัคคี
2. นางวรรณนิศา  กูลเม็ง
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแม่เอาะ 1. เด็กหญิงกานต์สินี  ราษฏร์บำรุงไพร
2. เด็กชายวรกันต์  กระจ่างจิตคงเชื้อ
 
1. นางสาวสาวิตรี  มะโนรส
2. นายช่วย  ศรีโรจน์ชัยกิจ
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 69.67 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด 1. เด็กชายธรพล   จิรโรจน์อาภา
2. เด็กหญิงแพรวชมพู   อุดมวัฒนอุทัย
 
1. นายศุภกร  พึ่งโต
2. นายสมชัย   จิราภาอมร
 
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 69.33 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านทุ่งแก 1. เด็กชายนิคม   ดิลกเมธาวี
2. เด็กหญิงวิภา  สากลบูชา
 
1. นายศวัสกร  ก้อนแก้ว
 
72 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 66.67 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านขุนแตะ 1. เด็กชายชลภัทร  พิทักษ์สายธาร
2. เด็กหญิงปณิธาน  เจริญไพรศรี
 
1. นางพิชญาภัค  พุทธวงค์
2. นางจุฬารัตน์  เพ็ชรจินดา
 
73 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 65.33 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านห้วยปู 1. เด็กหญิงชญาดา  หทัยวสันต์สร้าง
2. เด็กชายภาคภูมิ  อร่ามคีรีพนา
 
1. นางสาววรินทร์ทิพย์  เลิศพฤกษ์
2. นายกฤษฎา  อินไผ่
 
74 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนแปะ 1. เด็กชายทีราลักษณ์   ดุษฎีไพวัลย์
2. เด็กหญิงยุวนันท์   ดิมู
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิทยา   สุทธนะ
 
75 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางหินฝน 1. นางสาวมะลิวัลย์  ครองคีรีสิน
2. นายวิสาบุตร  ปรีดาสุขถาวร
 
1. นายสุริยัน  เวียงแสน
2. นายปวัสน์ศักดิ์  รินไชยยา
 
76 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ซา 1. เด็กชายนันทวัฒน์  จิตใฝ่ความเพียร
2. เด็กหญิงอารียา  กระจ่างฉัตรวิไล
 
1. นายรุ่งโรจน์  เทพสุธา
2. นางวันวิษา  แชมี
 
77 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79.33 เงิน 4 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กชายวัชพล  จิระทรัพย์ทวีพร
2. เด็กหญิงอรอุมา  วิมุตกรรม
 
1. นางอำไพ  สถิตอนันต์
2. นายสุกิจ  ใจเรือน
 
78 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.33 เงิน 5 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง 1. นางสาววิภาณี  แซ่เห่อ
2. นายเกียรติศักดิ์   แซ่ว้าง
 
1. นางสาวนันทนา   วงค์พิริยไพศาล
2. นางสาวอารยา  ศรีมูล
 
79 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กชายธีรพงษ์  ตั้งใจเจริญกุล
2. นางสาวสุนิสา  ตั้งใจเจริญกุล
 
1. นางสาววัชรา  ยาวรรณศรี
2. นางสาวสุมาลี  เขื่อนแก้ว
 
80 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74.67 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สันติสุขชน
2. เด็กหญิงสุวิมล  กระจ่างเลิศ
 
1. นางสาววาสนา  ธเนศ
 
81 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 8 โรงเรียนบ้านใหม่สารภี 1. นายธีรศักดิ์  ชลธาราธิกุล
2. เด็กหญิงพันธิตรา  ประสานไมตรี
 
1. นางสาวอภิชญา  คำวัน
2. นางสาวปิยะฉัตร  นันธิสิงห์
 
82 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 8 โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม 1. เด็กชายสนธยา   อนันต์ไพสิฐ
2. เด็กหญิงสุภาพร   ประภาสพนาพงษ์
 
1. นางสาวนาฎชนก   ยี่เผติ๊บ
2. นางสาวมีนณา  ธนันไชย
 
83 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 68.69 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านโม่งหลวง 1. เด็กหญิงฐปณีย์  ยิ่งสินสวัสดิ์
2. เด็กชายเจษฏา  อรัญสุดประเสริฐ
 
1. นางสาวสุพรรษา  ศรีเที่ยง
2. นางสาวสรัญญารัตน์  ยุติธรรม
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย 1. เด็กหญิงกัญญาภัค   ดลนทีดาว
 
1. นายมนตรี   อินทยนต์
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  วงศ์คีรีราษฏร์
 
1. นางโสภา  คำวิชัย
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทัพ 1. เด็กหญิงอรปรียา  ปิงกุล
 
1. นายพงศ์อมร  ทาวี
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนากลาง 1. เด็กหญิงพรไพลิน   ตอพนากุล
 
1. นายณัฐกานต์    ชัยวงค์
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 80 ทอง 4 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กหญิงศุภาพรรณ  รู้ดี
 
1. นางสาวจิราวรรณ  ศรีเที่ยง
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่ตูม 1. เด็กหญิงบุณญนภา  อรัญสง่างามยิ่ง
 
1. นายอนุรักษ์  บุญเป็ง
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่ปอน 1. เด็กชายพีรวัส  ใสสะอาด
 
1. นางอนงค์  อินต๊ะยศ
 
91 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาฮ่อง 1. เด็กชายศิริโชค  กันทศิลป์
 
1. นางบัวไข  ฤทธิ์เรืองโรจน์
 
92 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ขัดแป้น
 
1. นางนิรมล  ดีแป้น
 
93 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฮ่อง 1. เด็กหญิงอรพิณ  สมฤทัยไพศาล
 
1. นายทวีป  ศรีสุวรรณ
 
94 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอมเม็ง 1. เด็กชายภาณุพงศ์  จิตสุข
 
1. นางรุจิรา  เยาวโสภา
 
95 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 1. เด็กหญิงแสงสิบ  ลุงติ
 
1. นางสุภาณีย์  กูลเรือน
 
96 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยปู 1. เด็กชายสรุเชษฐ์  แสนทวีสุข
 
1. นางสาววิภาสิริ  สมนึก
 
97 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่ปอน 1. เด็กชายพีพัฒน์  พงศ์ไพรสณฑ์
 
1. นางอนงค์  อินต๊ะยศ
 
98 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา 1. เด็กหญิงทองดี  แซ่ลี
 
1. นางโสภา  คำวิชัย
 
99 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนากลาง 1. เด็กหญิงสุดา   วิจิตรโยธิน
 
1. นายณัฐกานต์  ชัยวงค์
 
100 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแม่ตูม 1. เด็กหญิงภัคจิรา  อัตตะแจ่มใส
 
1. นายอนุรักษ์  บุญเป็ง
 
101 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย 1. เด็กหญิงตาราวตรี   จอกแก้ว
 
1. นายมนตรี   อินทยนต์
 
102 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ 1. เด็กชายมัณฑนากร  แก้วสุยะ
 
1. นางกฤษณา  บุญกันทะ
 
103 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. นางสาวสิริกร  วรธนรักษ์
 
1. นางสาวปพิชญา  แอ่นดอน
 
104 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง 1. เด็กชายครรชิต  นันทวิเชียรฤทธิ์
 
1. นางสาววารุณี   ธินวล
 
105 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คุณจรูญนันต์
 
1. นายสุภษร  เยาวโสภา
 
106 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 1. เด็กหญิงนวลคำ  ลุงติ
 
1. นางกรกช  ทองกร
 
107 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ 1. เด็กหญิงชนม์นิภา   แซ่เห่อ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์   ผ่องพันธ์
 
108 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขุนแตะ 1. เด็กหญิงชวิศา  พนากุลสัมพันธ์
 
1. นางสาวศรัณย์รักษ์  สันติอรุโนทัย
 
109 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 4 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓ 1. เด็กหญิงสวย  ซางอ่อน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีดุสิต  นัคคีย์
 
110 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กหญิงจิตรลดา  หยกศรีแสงเรือง
 
1. นางวันเพ็ญ  ปาลีกุย
 
111 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่ปอน 1. เด็กหญิงจินตนา  สร้างกุศลในพสุธา
 
1. นางสาวโสภา  แสนใจบาล
 
112 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่สอย 1. เด็กชายชัยอนันต์  วาทะไทย
 
1. นายสุพจน์  คำแปง
 
113 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ 1. เด็กชายจิรชัย  วันเพ็ญสดใส
 
1. นางสาวดวงพร  วนตระกูล
 
114 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. เด็กชายอนุวัตร  คำปัน
 
1. นางสาวธีราภรณ์  ยะกันโท
 
115 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสบแปะ 1. เด็กชายอนิวัตต์   ปะตะนะ
 
1. นางนวลทิพย์    สุตาคำ
 
116 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนสหมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงหฤหรรษ์   สิทธิคงตั้ง
 
1. นางมาลินี   กิริยาการุณวงศ์
 
117 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ 1. เด็กหญิงณธิดา  เลาหาง
 
1. นางสาวธันยธร  คุณยศยิ่ง
 
118 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา 1. เด็กหญิงวิภวานี  แซ่ยะ
 
1. นายอุดม  เตชะตา
 
119 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงชนะวรรณ  เรืองกิจขยัน
 
1. นายนิทัศน์  อินถานันท์
 
120 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพุย 1. เด็กหญิงกวินนา  แซ่ย่าง
 
1. นางเกศสุดา  รู้ซื่อ
 
121 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านผานัง 1. เด็กหญิงกัญชพร  สิริวรรณภา
 
1. นางสาวปูรณ์ญาดา  กาพย์ตุ้ม
 
122 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาฮ่อง 1. เด็กชายชานนท์  ชุมพลก้องสกุล
 
1. นายทวีป  ศรีสุวรรณ
 
123 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบนนา 1. เด็กหญิงกุลธิดา   ตะบิ
 
1. นายณัฏฐชัย   กันทาดง
 
124 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแม่ปอน 1. เด็กหญิงแสงจันทร์  มาลีมโนยศ
 
1. นางสาวโสภา  แสนใจบาล
 
125 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  พุทธิมา
 
1. นางจันทร์ฉาย  กาละวิน
 
126 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ธนโชครุ่งอนันต์
 
1. นางสาวสุมาลี  เขื่อนแก้ว
 
127 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนสหมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงปิยะพร   น้อยเกต
 
1. นางมาลินี   กิริยาการุณวงศ์
 
128 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนากลาง 1. เด็กชายยุทธศาสตร์   วิจิตรโยธิน
 
1. นายสิทธิชัย    คีรีรัตนะคำรณ
 
129 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยปู 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ธรรมวารีเจริญ
 
1. นางสาววิภาสิริ  สมนึก
 
130 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  สมบูรณ์พูนเพิ่ม
 
1. นายสุภษร  เยาวโสภา
 
131 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. เด็กชายคณิศร  ขุนแม่รวมสุขใจ
 
1. นางรัตนา  ล่ำสัน
 
132 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง 1. เด็กชายวิโรจน์   พนาสันติคุณ
 
1. นางสาววารุณี   ธินวล
 
133 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง 1. นางสาวนัทวิภา  สกุลญาดา
 
1. นายวุฒิกรณ์  เก่งกาจ
 
134 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกองแขก 1. เด็กหญิงพัชวรรณ  ประทีปไมตรี
 
1. นางสาวเพ็ญพันธ์  จัตุรภัทร์
 
135 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กหญิงวิลาสินี  แซ่ยะ
 
1. นางสาวสุมาลี  เขื่อนแก้ว
 
136 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านใหม่สารภี 1. เด็กชายชินดนัย  แก้วควายงาม
 
1. นางวัฒนา  ราชโยธา
 
137 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   ธาตุแท้
 
1. นายพีรพงศ์   พัฒนาไพรวัลย์
 
138 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ลำเนาพงศ์ไพรงาม
 
1. นายสุภษร  เยาวโสภา
 
139 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กหญิงพรพรรณ์  เลาว้าง
 
1. นางสาวปพิชญา  แอ่นดอน
 
140 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง 1. นางสาวเกตน์นิภา  ศีลธรรมบันดาล
 
1. นางสาวศรณ์ฉัตร  จตุภัทรสิริ
 
141 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านโม่งหลวง 1. เด็กชายสุรชาติ  มงคลเจริญชาตรี
 
1. นางสาวจารุวรรณ  เมืองมูล
 
142 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสหมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงสุรินรัตน์   บุญดี
 
1. นายพินิจ   กิริยาการุณวงศ์
 
143 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  แซ่เจ๊า
 
1. นางทัศนีย์  ฝั้นชมภู
 
144 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กหญิงแพรวรุ่ง  รุ่งศักดิ์พนากุล
 
1. นายสุภษร  เยาวโสภา
 
145 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง 1. นางสาวนิภา  เขตผาติปัญญา
 
1. นายศุภกิจ  สมศรี
 
146 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  พักเสน
2. เด็กหญิงศลิษา  อาทิตย์อาภา
 
1. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์  ชัยสัก
 
147 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา 1. เด็กชายกลอง  -
2. เด็กหญิงนันทิชา  นัคคีย์
 
1. นางทิพย์สุธา  แก้วชมภู
2. นางสาวกรเกษ  ใจยา
 
148 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กหญิงพรหล้า  เอกเลิศสวัสดิ์
2. เด็กหญิงศรีจันทร์  สุรกิจมงคล
 
1. นางสาวจิราวรรณ  ศรีเที่ยง
2. นางณัชชา  สอนประสิทธิ์
 
149 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านแม่เอาะ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  คารมศิลปชาญชัย
2. เด็กหญิงชนาภัทร  คุ้มกันนาน
 
1. นางสาวมนัสวี  รู้แหลม
2. นายหาญณรงค์  แก้วประเสริฐ
 
150 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแม่ปอน 1. เด็กหญิงภัทรียา  เกียรติอนุสรณ์
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  สิทธิลิขิตกุล
 
1. นางสาวโสภา  แสนใจบาล
 
151 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 73 เงิน 6 โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์    แซ่เห่อ
2. เด็กหญิงศศิกานต์    แซ่เห่อ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์   ผ่องพันธ์
2. นายอเนก  กุออ
 
152 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแปะ 1. เด็กหญิงณัฏฐวรรณ   สมใจ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  อุปกิจ
 
1. นางสาวอนันตาพร   ตาบุญใจ
2. นางสมเพชร   แสนใจ
 
153 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 71 เงิน 8 โรงเรียนบ้านพุย 1. เด็กหญิงยอดกมล  เลาจาง
2. เด็กหญิงวนิดา  แซ่เห่อ
 
1. นางสาวนงลักษณ์  พนาบรรพต
 
154 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านโรงวัว 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ลุงคำ
2. เด็กหญิงวรัญญา  มะโนนัย
 
1. นางสาวอโนมา  อินใจ
 
155 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนสหมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงราชพฤกษ์   เชื้อสุจริตไพบูลย์
2. เด็กหญิงสุกัญญา   พงษ์ไพรวัน
 
1. นางมาลินี   กิริยาการุณวงศ์
 
156 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผานัง 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  บุญรัง
2. เด็กหญิงอโรชา  ชุมพลศิริกุล
 
1. นางวชิรพร  ใจหาญ
2. นางสุกัญญา  โนพี
 
157 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ศึก 1. เด็กหญิงกรวิพรรณ  มุขมหาลาภ
2. เด็กหญิงฉันทิดา  ว่องไว
 
1. นางวรวรรณ  โอบอ้อม
2. นายชัยยุทธ  คำธิยศ
 
158 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย 1. เด็กหญิงกิตติกา   แก้วสุใจ
2. เด็กหญิงดารณี  -
 
1. นางระเบียบ   แสนสีอ่อง
2. นายพรชัย  แก้วอุ่น
 
159 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านแม่เอาะ 1. เด็กหญิงจิรายุ  สมพันธื
2. เด็กหญิงลัดดา  กานนผล
 
1. นางสาวสาวิตรี  มะโนรส
2. นางสาวณัฐนรี  คันทะมูล
 
160 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านนากลาง 1. เด็กหญิงน้ำฝน   วิจิตรโยธิน
2. เด็กหญิงสาธิตา   ชาญชนะสกุล
 
1. นางจิรนันท์    กุออ
2. นางสาวสุพรรณี   สันติสุนทรารักษ์
 
161 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแม่สอย 1. เด็กชายณัฏฐากร  ต้อติดวงค์
2. เด็กหญิงพิมพรรณ  จันทร์นวล
 
1. นางสาวบุศรินทร์  ศรีพุฒิ
2. นายสุพจน์  คำแปง
 
162 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแม่ปอน 1. เด็กหญิงจีราภรณ์  เจริญไพรศรี
2. เด็กหญิงบุญญาภา  เกษร
 
1. นางสาวโสภา  แสนใจบาล
 
163 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 72 เงิน 8 โรงเรียนบ้านท่าหลุก 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  หน่อไพรสน
2. เด็กชายวุฒิชัย  พิทักษ์ชลธี
 
1. นางสมบูรณ์  ยานะโส
2. นางอุษา  เป็งใจยะ
 
164 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 71 เงิน 9 โรงเรียนสามัคคีสันม่วง 1. เด็กหญิงชินันพร   สิทธิ์คงชลิต
2. เด็กหญิงเกสรา   พจนาธำรงพงศ์
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ   พวกกล้ากวีปฐม
2. นายพัทธพล  สิทธิ์คงชนะ
 
165 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 70 เงิน 10 โรงเรียนบ้านพุย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แซ่กือ
2. เด็กหญิงสายพิณ  แซ่ย่าง
 
1. นางเกศสุดา  รู้ซื่อ
2. นายศุภชัย  พิสสมัย
 
166 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ศึก 1. เด็กหญิงนารี  สิริปวีณกุล
2. เด็กหญิงวทันยา  สิริปวีณกุล
 
1. นางสาวประภัสสร  ไชยวงค์
2. นางสาวพัชรี  ปันศิริ
 
167 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง 1. นายขจรศักดิ์  มุขมหาลาภ
2. นายพรศักดิ์  ผาณิตนิภา
 
1. นายศุภกิจ  สมศรี
2. นางสาวดวงนภา  เตปา
 
168 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. เด็กหญิงชัญญานุช  พนาใสจันทร์แจ่ม
2. เด็กหญิงศศิธร  ภูมิอนันต์พนาไพร
 
1. นางนัยนา  หวานเสียง
2. นางนงลักษณ์  หมีคณะ
 
169 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านกองแขก 1. เด็กหญิงชนิตา  ดิเรกวงศ์สกุล
2. เด็กหญิงพรสิริ  คำมาวัน
 
1. นางสาวเพ็ญพันธ์  จัตุรภัทร์
2. นางสาวธัญญรัตน์  กันแดง
 
170 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยยา 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ   หาทรัพย์คล่อง
2. เด็กหญิงศิริวรรณ   อาณาอนันต์กิจ
 
1. นายพีรพงศ์   พัฒนาไพรวัลย์
 
171 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กหญิงนงนุช  นิกรอวยชัย
 
1. นายสุภษร  เยาวโสภา
 
172 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. เด็กหญิงจิราพร  ไพศาลวนาวงศ์
 
1. นายสุเทพ  อินทร
 
173 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกองแขก 1. เด็กหญิงวรัญญา  พงศ์พุฒิเมธ
 
1. นายวิมล  แก้วคำ
 
174 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง 1. เด็กหญิงพัชฎาพร  ผาณิตนิภา
 
1. นายศุภกิจ  สมศรี
 
175 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสหมิตรวิทยา 1. เด็กชายอธิวัฒน์   คงยศไพบูลย์
 
1. นายพินิจ   กิริยาการุณวงศ์
 
176 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหลุก 1. เด็กชายชินกฤต  อัตมะ
2. เด็กชายนัฎฐชัย  เมฆสุรินทร์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์   ยิ่งธันยพร
 
1. นางอารี  แก้วก๋องมา
2. นางยุพิน  พรหมจันทร์ใจ
 
177 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง 1. เด็กชายวรัญชัย  สุขไพรบูรณ์ศรี
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  เติมปัญญากุล
3. เด็กหญิงอิศรา  ไพสิฐธรรมสกุล
 
1. นางสาวศศิกาานต์  สมถวิลชัยชาญ
2. นางสาวสุธิดา  อินเขียวสาย
 
178 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยผา 1. เด็กหญิงรัตน์มณี  ดิเรกชวนัน
2. เด็กหญิงวรรณกร  ชุติมาวีระกุล
3. เด็กชายไกรพล  สุภาพวรพร
 
1. นางนริศรา  จันทร์ตายศ
 
179 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านขุนแตะ 1. เด็กชายกฤตฤทธิ์  คีรีคุณากร
2. เด็กชายทีนภัทร  เจริญกุศลสุข
3. เด็กหญิงธัญญานุช  ดิลกพาณิชย์กุล
 
1. นางสาวศรัณย์รักษ์  สันติอรุโนทัย
2. นางมาลี  คำก๋อง
 
180 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแม่ปาน 1. เด็กชายธีรศิลป์  สนธิคุณ
2. เด็กชายศุภโชค  ฟองตา
3. เด็กหญิงสุพัตรา  มนทะนม
 
1. นางพัทธนันท์  ปัญญาลือ
2. นางสาวรินดา  ศิริสวัสดิ์
 
181 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ 1. เด็กชายจอก  ไม่ทราบ
2. เด็กชายดนุพล   ไม่ทราบ
3. เด็กชายปกรณ์  ไม่ทราบ
 
1. นางสาวสายชล  แซ่เห่อ
2. นางจินตนา  นาคพัฒน์
 
182 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแม่ปอน 1. เด็กหญิงจิระพันธ์  แซ่จ๋าว
2. เด็กหญิงมนัสวรรณ  สมฤทัยไพศาล
3. เด็กหญิงลักษิกา  ธิติธรรมสกุล
 
1. นางสาวโสภา  แสนใจบาล
 
183 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านห้วยสะแพด 1. เด็กชายธีรัตม์  โกสุมไพสณฑ์
2. เด็กหญิงนรพร  พูนทวีสินทรัพย์
3. เด็กชายเกรียงเกียรติ   ฐิติกรสกุล
 
1. นางอุษา  โปธิ
2. นางสาววชิราภรณ์   ปัญญามา
 
184 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแม่สอย 1. เด็กชายณัฐชนน  มังสี
2. เด็กชายพงค์พิสิฏฐ์  พระพันเพชร
3. เด็กชายรัฐศาสตร์  เคร่งครัด
 
1. นางสาวสุธีรัตน์  แก้วกุนนา
2. นางสถิรดา  กิติเวียง
 
185 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านกองแขก 1. เด็กชายธนศิลป์  สว่างวัฒนกุล
2. เด็กชายธนัทพงษ์  สุปิณะ
3. เด็กชายภูสิทธิ์  ผู้มีสัตย์
 
1. นางสาวรัชฎา  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวสุดาวรรณ  วุฒิจำเริญ
 
186 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง 1. เด็กชายธรณีเทพ  ถาวรประทาน
2. เด็กหญิงบุญชนิต  เกสรีดงไพร
3. เด็กชายลอฉี  รัฐเขตบรรพต
 
1. นางสาวพรรณนิภา  อินตามูล
2. นางสาวนภาพร  นะที
 
187 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขุนแตะ 1. เด็กชายธีวัช  ดุาฎีดารกา
2. เด็กชายนันทพงศ์  เมฆวิชัยวงศ์
3. เด็กหญิงแคทรี  สงวนไพรวัลย์
 
1. นายสุรินทร์  ปินนะสุ
2. นางสาวศรัณย์รักษ์  สันติอรุโนทัย
 
188 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาฮ่อง 1. เด็กชายธนวัฒน์  ขยันทำ
2. เด็กชายภูสิทธิ์  พิทาคำ
3. เด็กชายอรรถนนท์  เสนใจ
 
1. นางบัวไข  ฤทธิ์เรืองโรจน์
 
189 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านแม่สอย 1. เด็กชายกรวิชญ์  แก้วเคียงคำ
2. เด็กชายจิรศักดิ์  มะโนธรรม
3. เด็กชายชัชพงศ์  สำราญศรี
 
1. นางสาวสุธีรัตน์  แก้วกุนนา
2. นางสาวพิมพ์นภา  อินจิโน
 
190 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านบนนา 1. เด็กชายกิติศักดิ์   บวรสิกขการ
2. เด็กชายคมกริช   สกุณีวนาลัย
3. เด็กชายศิวนาถ  นิยมไพรพันธ์งาม
 
1. นายนันทวัน   วงค์บุญมา
 
191 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 1. เด็กชายจิรเมธ  แจ่มใส
2. เด็กชายจิรเวช  แซ่จัง
3. เด็กชายสุรกิต  จันทร์ศรี
 
1. นายพิทักษ์  เพ็ญธรรม
2. นางศิริรัตน์  กองอินทร์
 
192 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านขุนกลาง สาขาแม่ยะน้อย 1. เด็กชายชิตวร  แซ่วะ
2. เด็กชายถิวพุทธ  แซ่ยะ
3. เด็กชายพงษ์พัฒน์   แซ่ลี
 
1. นายสุพจน์  ดุเจโต๊ะ
 
193 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 69 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านอมเม็ง 1. เด็กชายกิตติยา  นะที
2. เด็กชายธนวัฒน์  อนุรักษ์พนาไพศาล
3. เด็กชายเศรษฐ์  เกรียงชัยพนาไพร
 
1. นายบุญสม  เลิศวงค์มธุกร
2. นายประสิทธิ์  แก้วชมภู
 
194 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ 1. เด็กชายกิติพงษ์    แซ่เฒ่า
2. เด็กชายธนากรณ์   แซ่เห่อ
3. เด็กชายวีรพล   แซ่เห่อ
 
1. นางสาวสายชล  แซ่เห่อ
2. นางจินตนา  นาคพัฒน์
 
195 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   อนันต์ไพสิฐ
2. เด็กชายจรัญ   นำน้อมจิตต์
3. เด็กชายเตเวทู  -
 
1. นางสาวอุษณีย์   ทาทอง
2. นายสุริยา   จรูญวิบูลย์วัฒน์
 
196 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางหินฝน 1. เด็กชายก่อเขต  เมฆอรุณกร
2. เด็กชายธนายุต  กนกจารุ
3. เด็กชายสมเพชร  ยงยุวพรกุล
 
1. นายปวัสน์ศักดิ์  รินไชยยา
2. นายนิรุติ  เจริญพัฒนวิทย์
 
197 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จงรักษ์
 
1. นายสมชัย  มะโนธรรม
 
198 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    จี๋จ๋อมเมือง
 
1. นางสุปราณี  อินต๊ะยศ
 
199 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สารภี 1. เด็กหญิงชลิณี  ชลธาราธิกุล
 
1. นางสาวปิยะฉัตร  นันธิสิงห์
 
200 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 1. เด็กหญิงอัณมณี  มายะวงค์
 
1. นางสุปราณี  อินต๊ะยศ
 
201 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 1. เด็กหญิงธัญวลัย  สีแสง
 
1. ว่าที่ร้อยโทสมศักดิ์  แก้วเคียงคำ
 
202 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 1. เด็กชายนัทธพงค์  จี๋จ๋อมเมือง
 
1. นางปราณี  อินต๊ะยศ
 
203 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สารภี 1. นางสาววิลัยวรรณ  จันทราสว่างวงศ์
 
1. นายทองอินทร์  เขียวกันทะ
 
204 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  มั่งมี
 
1. นางสุปราณี  อินต๊ะยศ
 
205 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  รุจิเรศไพรวัลย์
 
1. นางสาววาริษา  จันทร์ศิริ
 
206 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สารภี 1. นางสาวเกสรา  คงอนุสรณ์
 
1. นายทองอินทร์  เขียวกันทะ
 
207 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  จุมปา
 
1. นางชลธิชา  ใจดี
 
208 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 1. เด็กหญิงงามฤทัย  ออมธรรม
 
1. นายไกรศรี  วงค์ษา
 
209 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สารภี 1. นางสาววีรภัทร  คำไผ่ประพันธ์กุล
 
1. นางสาวปิยะฉัตร  นันธิสิงห์
 
210 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโม่งหลวง 1. เด็กชายบุญทวี  อุดมปัญญากุล
 
1. นายพงศกร  สุดวงรัตน์
 
211 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโรงวัว 1. เด็กหญิงอนุสรา  แดงดง
 
1. นางกัลยา  ใจหนิม
 
212 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด 1. เด็กหญิงชนิกานต์   อรุณปิติชัย
 
1. นางสาวณัชชานันท์   ปัญญาจารย์
 
213 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สารภี 1. เด็กหญิงยุวดี  ประสานไมตรี
 
1. นางสาวปิยะฉัตร  นันธิสิงห์
 
214 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโรงวัว 1. เด็กหญิงกุลณัฐ   พรหมนันท์
2. เด็กชายดนุพล  จุมปาทอง
3. เด็กหญิงภูริชญา   ใจยะเลิศ
4. เด็กชายรัฐภูมิ   บุญมาปะ
5. เด็กหญิงสาธิสา  หลวงทันใจ
6. เด็กหญิงอริศรา  สุภาโอด
7. เด็กหญิงอโรชา  ใจสัตย์
8. เด็กหญิงเมศิณี  สุภาวงค์
 
1. นายโกมุท  นุชมา
2. นางรุ่งอรุณ  มายาง
 
215 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. นายกานต์  สุขดำรงวนา
2. เด็กชายณัฐพล  เกษมสุขพูนวัตถุ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  นิมิตรธนากร
4. เด็กชายธนากุล  ปัทมาถาวร
5. นายประพนธ์  แก้วงามเลิศ
6. เด็กหญิงมลธิรา  ลำเนาพงศ์ไพรงาม
 
1. นายสุภษร  เยาวโสภา
2. นายอาคม  ศรีสวัสดิ์
3. นายสุกิจ  ใจเรือน
 
216 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. เด็กชายธีรพันธ์  ศรีวงษ์
2. เด็กชายนาวิน  หล้าระวงค์
3. เด็กชายยุทธภันฑ์  สุริยะวรรณ
4. เด็กชายฤทธิ์เดช   สุทธิมลคงกุล
5. เด็กชายสราวุธ  เจริญใจ
6. เด็กชายเกริกพล  พิทาคำ
 
1. นายรณชัย  ทาอวน
2. นายกิตติศักดิ์  สุวรรณนวล
3. นางนัยนา  หวานเสียง
 
217 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. นายธนพล  สาครสุขเกษม
 
1. นายศุภวัชร  สมบูรณ์พฤกษ์
 
218 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งแก 1. เด็กชายสุรนาท  พีระวัฒน์คีรี
 
1. นายศวัสกร  ก้อนแก้ว
 
219 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  วรรณหลวง
 
1. นางสาวภาวนา  ปวีณเกียรติคุณ
 
220 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา   กุนนะนวน
 
1. นางสาวนุชจรีย์   เด่นนภาคุณากร
 
221 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกองแขก 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  โมตาลี
 
1. นายวิมล  แก้วคำ
 
222 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 84.8 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งแก 1. เด็กหญิงวันดี  บุญเขตอุดม
 
1. นางศรีมร  ปินตา
 
223 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 84.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา   เบทู
 
1. นางสาวณัฐพร   คำภิโล
 
224 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 83.6 ทอง 6 โรงเรียนสามัคคีสันม่วง 1. เด็กหญิงปัญญาพร   สิริพัฒนไพศาล
 
1. นางสาวสุทัมมา   ชินทะวัน
 
225 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. เด็กหญิงพิมลภัส  กุออ
 
1. นายรณชัย  ทาอวน
 
226 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ดวงวงค์
 
1. นางสาวเกศินี  มหาวัน
 
227 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้ 1. เด็กชายภัทรพล    เรือนคำปัน
 
1. นางบุญศรี  อุดม
 
228 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่สอย 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  คำวงษา
 
1. นายธีระวัฒน์  ก๋องเงิน
 
229 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ปอน 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ลาดูแฮ
 
1. นายปฏิภาณ  จินาวงค์
 
230 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 80.8 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกองแขก 1. เด็กชายอภิชิต  ศรีวรรณสดใส
 
1. นายวิมล  แก้วคำ
 
231 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 79.2 เงิน 5 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ 1. เด็กชายสุรชัย  กันทา
 
1. นายประทีป  ด้วงเขียว
 
232 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านสบวาก 1. เด็กชายธนากร  พัฒนาชูสกุล
 
1. นายครองศักดิ์  เบิกบาน
 
233 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 75.2 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแม่แฮใต้ 1. เด็กชายอภิชัย  พงศ์ประทีปชัย
 
1. นางสาวบุญรัตน์   มีสัตย์ใจ
 
234 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ 1. เด็กชายณัฐพงษ์   แซ่เห่อ
 
1. นายสุริยา  แสงสรทวีศักดิ์
 
235 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 71.2 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหาดนาค 1. เด็กชายกศิตินทร  จิตพรมมา
 
1. นางสาวสิรินาถ  ศรีใจ
 
236 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา 1. เด็กหญิงกัลยาณี  วันทากูล
 
1. นางสุชัญญา  สุขใจ
 
237 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ไชยวรยุทธ์
 
1. นางเครือวัลย์  วางวงศ์
 
238 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้ 1. เด็กหญิงมาณิสา   วงค์ขัติย์
 
1. นางนราภรณ์  สุรินทร์
 
239 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กหญิงนภาพร  วิเศษเอกภพ
 
1. นายมานพ  จันทร์หอม
 
240 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง 1. เด็กหญิงจิตรวรรณ  เงินโก
 
1. นางสมเพชร  สุทธหลวง
 
241 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89.2 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. เด็กหญิงนรัชพร  ไชยบุตร
 
1. นางสาวพิมนรี  มะโนเสาร์
 
242 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาด 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ศรีเขื่อนแก้ว
 
1. นางอำพร  ยิ้มสวัสดิ์
 
243 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 88.6 ทอง 8 โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ 1. เด็กหญิงชาลิสา  ถาเขียว
 
1. นางจันทร์ฉาย  กาละวิน
 
244 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 88.6 ทอง 8 โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม 1. เด็กหญิงทรรศิกา   มาศสุภาพงศ์
 
1. นางสาวนิภาพร   ปุ๊ดหน้อย
 
245 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ 1. เด็กหญิงชื่นกมล   แซ่เห่อ
 
1. นางสาวภัทรียาภรณ์  จิตรบุญมา
 
246 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 69.6 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สมศักดิ์ศรีกุล
 
1. นางสาววราภรณ์  ศรีศุภทรัพย์
 
247 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ศักดิ์คงนันทกุล
 
1. นายวรัชชพล  ธรรมปัญญา
 
248 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กชายธนพล  สาครสุขเกษม
 
1. นายศุภวัชร  สมบูรณ์พฤกษ์
 
249 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ศึก 1. เด็กชายสิทธิชัย  สิริภัทรประทีป
 
1. นายชัยยุทธ  คำธิยศ
 
250 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโม่งหลวง 1. เด็กชายวัชรพล  พวกกล้ากุศล
 
1. นายศราวุธ  คำมา
 
251 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. เด็กชายชัยศรี  วิทยาสุขใจ
 
1. นายไกรศักดิ์  แสงทองไชย์
 
252 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ 1. เด็กชายวัฒนชัย   แซ่เถ้า
 
1. นางสาวนารีรัตน์   กูลเม็ง
 
253 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสบวาก 1. เด็กชายโชคเจริญ  อภิรักษ์ไพรสณฑ์
 
1. นายครองศักดิ์  เบิกบาน
 
254 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่สารภี 1. เด็กชายอนิรุทธ  ดอยงาม
 
1. นางกมลพรรณ  ปาวิลา
 
255 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   เจริญตามปัญญา
 
1. นางสาวนิภาพร   ปุ๊ดหน้อย
 
256 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. เด็กหญิงอัจฉรา  กระจ่างแจ่มเจริญ
 
1. นางดรุณี  เจียงสงวน
 
257 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  วรรณหลวง
 
1. นางสาวปพิชญา  แอ่นดอน
 
258 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด 1. เด็กหญิงอรนันท์   ถามูล
 
1. นางสาวณัฐพร   คำภิโล
 
259 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่ศึก 1. เด็กหญิงวรรณิศา  พูลผล
 
1. นายชัยยุทธ  คำธิยศ
 
260 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านกองแขก 1. เด็กหญิงขนิฐา  คุณสมบัติ
 
1. นางสาวเพ็ญพันธ์  จัตุรภัทร์
 
261 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย 1. เด็กหญิงวรกานต์  ปุ๊ดไข่
 
1. นางสาวเสาวนิต  ปาก๋าวงศ์
 
262 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ 1. เด็กหญิงจิราพร  ใจคำปัน
 
1. นางพัฎรวีร์  ดัสนีสอง
 
263 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กหญิงนภาพร  วิเศษเอกภพ
 
1. นายมานพ  จันทร์หอม
 
264 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา 1. เด็กหญิงวรรณษา  บุญลือ
 
1. นางสุชัญญา  สุขใจ
 
265 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยผา 1. เด็กหญิงพรลิดา  บรรจงวรฉัตร
 
1. นางพรทิวา  สุริยะชัยพันธ์
 
266 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 4 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กหญิงปานตะวัน  อุดมวิริยะ
 
1. นางผ่องพรรณ  แก้วคำ
 
267 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 5 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ 1. เด็กหญิงปุณญาพร  สิทธิกิจ
 
1. นายประทีป  ด้วงเขียว
 
268 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 69 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ 1. เด็กหญิงจารุณี    แซ่เห่อ
 
1. นางสาวนารีรัตน์   กูลเม็ง
 
269 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 69 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาด 1. เด็กหญิงจีรนันท์  พงษ์สูงเนิน
 
1. นางสาวภาวิณี  จุมปาทอง
 
270 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 69 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง 1. เด็กหญิงจิตรวรรณ  เงินโก
 
1. นางสมเพชร  สุทธหลวง
 
271 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 66 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงอชิรญา   แก้วสะอาด
 
1. นายวุฒิไกร   สุรินทร์
 
272 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. นายธนพล  สาครสุขเกษม
 
1. นายศุภวัชร  สมบูรณ์พฤกษ์
 
273 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. เด็กชายสราวุธ  เจริญใจ
 
1. นายรณชัย  ทาอวน
 
274 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  วรรณหลวง
 
1. นางอำพร  เหลี่ยมวานิช
 
275 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ศึก 1. เด็กหญิงอารยา  ใจดี
 
1. นางสาวประภัสสร  ไชยวงศ์
 
276 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง 1. เด็กหญิงสุพรรณิกา   ครองนิธิกุล
 
1. นางวิไลลักษณ์   บุญชู
 
277 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านใหม่สารภี 1. เด็กหญิงอุรชา  สิงโต
 
1. นางกมลพรรณ  ปาวิลา
 
278 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ทวีนิธินันท์
 
1. นายรณชัย  ทาอวน
 
279 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านกองแขก 1. เด็กหญิงสุพิชชา  งามช่วง
 
1. นายวิมล  แก้วคำ
 
280 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด 1. เด็กหญิงสุวรรณลี  กรนำโชค
 
1. นางสาวณัชชานันท์   ปัญญาจารย์
 
281 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  นางทะลา
 
1. นายประทีป  ด้วงเขียว
 
282 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 1. เด็กชายมนตรี  คำวงค์ษา
 
1. นายชาญยุทธ  ตันหน้อย
 
283 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. เด็กชายพรสวรรค์  มนธนาวรรณ
 
1. นายรณชัย  ทาอวน
 
284 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผา 1. เด็กชายเสรี  สุธรพรหมรักษ์
 
1. นายศักดิ์ชัย  กฤติกายิ่งสกุล
 
285 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ปอน 1. เด็กชายก้องภพ  พิพัฒน์ทวีวงศ์
 
1. นายปฏิภาณ  จินาวงค์
 
286 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ปาน 1. เด็กชายยุทวีร์  อุปนันท์
 
1. นางสาวจรูญรัตน์  แสงบุญเรือง
 
287 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 84.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  หยกศรีแสงเรือง
 
1. นางพัชรินทร์  อิศรางกูล
 
288 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านผานัง 1. เด็กชายรัชพล  เรืองกิจคณะ
 
1. นางสาวปูรณ์ญาดา  กาพย์ตุ้ม
 
289 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ 1. เด็กชายฉัตรชัย    แซ่เจ๊า
 
1. นางสาวนารีรัตน์   กูลเม็ง
 
290 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปอน 1. เด็กหญิงกุลนันท์  สุวัฒนโกวิทย์
 
1. นางสาวพีชานิกา  จอมรักษาคีรี
 
291 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ปาน 1. เด็กหญิงนัตฐพร  พลคร้อ
 
1. นางสาวจรูญรัตน์  แสงบุญเรือง
 
292 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยผา 1. เด็กหญิงรัชฏา  อร่ามเวชวิบูลย์
 
1. นายศักดิ์ชัย  กฤติกายิ่งสกุล
 
293 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่แฮใต้ 1. เด็กหญิงอักษราภัค  สิริวาณิชอุดม
 
1. นางกมลพรรณ  กันทะ
 
294 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ 1. เด็กหญิงอาริสา  สิริมงคลสวัสดิ์
 
1. นายวัชรพงษ์  เจริญธนังลาภ
 
295 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาด 1. เด็กหญิงศศิวรรณ  แก้วทา
 
1. นางสาวเฉิดฉันท์  กองทอง
 
296 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ 1. เด็กหญิงพรสวรรค์    แซ่เห่อ
 
1. นางสาวนารีรัตน์   กูลเม็ง
 
297 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนสหมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงนิชากร   ลาเต่
 
1. นางสาวพรศรี   สันติชัยชาญ
 
298 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  วรรณหลวง
 
1. นางสาวปพิชญา  แอ่นดอน
 
299 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กชายมลธิรา  ลำเนาพงศ์ไพรงาม
 
1. นายสุภษร  เยาวโสภา
 
300 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโม่งหลวง 1. เด็กหญิงอรพิน  ชอบสุภาษิต
 
1. นางสาวสรัญญารัตน์  ยุติธรรม
 
301 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. เด็กหญิงดารุณี  อริยภูมิสวรรค์
 
1. นายรณชัย  ทาอวน
 
302 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย 1. เด็กหญิงกัญญา  สุทอง
 
1. นางสาวเสาวนิต  ปาก๋าวงศ์
 
303 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนสามัคคีสันม่วง 1. เด็กหญิงนรพร   ชัยศรีมณฑล
 
1. นางสาวมะลิวัลย์   ชาญยุทธคีรี
 
304 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านขุนกลาง 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  แซ่เฒ่า
 
1. นางละมัย  ธรรมจินดา
 
305 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ 1. เด็กหญิงจิราพร  ใจคำปัน
 
1. นางพัฎรวีร์  ดัสนีสอง
 
306 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กชายไววิทย์  พัฒนาชูสกุล
 
1. นายจักรินทร์  งานคำอ้าย
 
307 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง 1. เด็กชายสหรัฐ  ตันสม
 
1. นางสมเพชร  สุทธหลวง
 
308 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาด 1. เด็กชายศิวพงษ์  ต้อติดวงศ์
 
1. นางอำพร  ยิ้มสวัสดิ์
 
309 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่แฮใต้ 1. เด็กชายธนกฤติ  เขตผาติกานน
 
1. นางสาวบุญรัตน์  มีสัตย์ใจ
 
310 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านนาฮ่อง 1. เด็กชายพีรนัย  ทาอวน
 
1. นางสุกัญญา  ตันตรา
 
311 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ 1. เด็กชายธนพัฒน์  ไม่ทราบ
 
1. นางสาวนารีรัตน์  กูลเม็ง
 
312 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓ 1. เด็กชายวิทยา  -
 
1. ว่าที่ร้อยตรีดุสิต  นัคคีย์
 
313 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา 1. เด็กหญิงวรรณษา  บุญลือ
 
1. นางสุชัญญา  สุขใจ
 
314 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง 1. เด็กหญิงเกวลิน   ล่องชัยงาม
 
1. นายวรชิต   เชอมือ
 
315 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กหญิงกนกอร  อวมสนอง
 
1. นางอรพิน  อวมสนอง
 
316 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่แฮใต้ 1. เด็กหญิงอธิฐาน  โชคสุขเสียงวิเวก
 
1. นางกมลพรรณ  กันทะ
 
317 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. เด็กหญิงปิยะพรรณ  พรหมเย็น
 
1. นางสาวพิมนรี  มะโนเสาร์
 
318 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสบแปะ 1. เด็กหญิงพิมพรรณ    สามแสนสุข
 
1. นายสมบัติ   มายาง
 
319 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ 1. เด็กหญิงอังศุมาลี   แซ่เฒ่า
 
1. นางสาวภัทรียาภรณ์  จิตรบุญมา
 
320 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแม่ปอน 1. เด็กหญิงปวีณา  อรุณนภาลัย
 
1. นางสาวอุสรา  จินะสุข
 
321 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านใหม่สารภี 1. เด็กหญิงน้ำฟ้า  ศรีสุวรรณ
 
1. นางกมลพรรณ  ปาวิลา
 
322 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กหญิงนภาพร  วิเศษเอกภพ
 
1. นายมานพ  จันทร์หอม
 
323 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. นางสาวกนิษฐา  ณ ยอย
2. เด็กหญิงนิภาดา  ชัยวงค์
3. นายพิชัย  ดวงดอกเพชร
4. เด็กชายภานุเดช  ปิงบุญทา
5. เด็กชายรัชพงษ์  วงค์วัน
6. นางสาวศิรินาถ  ทิพย์วรรณ์
7. นายอนุชา  แซ่จ้าง
8. นางสาวอัญชลี  ภักดี
 
1. นางฉัตรวลัย  ยศถามี
2. นางสาวอรุณี  วะตินา
 
324 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 1. เด็กชายกำพล  เล่าเปี่ยม
2. เด็กชายกิตติศักดิ์   พูลผล
3. เด็กชายจิรศักดิ์  ศรีโสดา
4. เด็กชายชลสิทธิ์  กองรัตน์
5. เด็กชายชิษณุ  แกนุ
6. เด็กชายชุดชัย  ลลิตตาคม
7. เด็กชายภูริณัฐิ  อานันท์
8. เด็กชายสิทธิกานต์  แกนุ
9. เด็กชายสุภกานต์  กุณะ
10. เด็กชายอานัติ  สมวถา
 
1. นายจิรายุวัฒน์  คัฑจันทร์
2. นางวันวิสาข์  อานันท์
3. นางสาวธัญมาศ  วรรณคำ
4. นางสาวอนงค์  หมอกใหม่
 
325 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แฮใต้ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ศักดิ์คงนันทกุล
2. เด็กหญิงกานทิดา  สุธชนติ
3. เด็กชายจิรายุ  ศักดิ์คงนันทกุล
4. เด็กชายฉัตรมงคล  เจริญธนังลาภ
5. เด็กหญิงชญานี  เทิดถวัลย์ชัย
6. เด็กชายณภัทร  ชื่นสุขเจริญกุล
7. เด็กหญิงบัวชมพู  ท้องถิ่นพฤกษ์
8. เด็กชายภูชิต  ปัญญาธีรคุณ
9. เด็กหญิงรมณีย์  ธำรงศ์ศักดิ์สงวน
10. เด็กชายวันชัย   โชคสุขสถาพร
11. เด็กชายศรเพชร  โชคนที
12. เด็กชายสุวิทย์  พงศ์ประทีปชัย
13. เด็กหญิงอธิษฐาน  โชคสุขเสียงวิเวก
14. เด็กชายอภิชัย   พงศ์ประทีปชัย
15. เด็กหญิงอักษราภัค  สิริวาณิชอุดม
16. เด็กหญิงเกษร  ฟองตา
 
1. นายพิเจตส์  ปองสุข
2. นางกมลพรรณ  กันทะ
3. นางสาวบุญรัตน์  มีสัตย์ใจ
4. นายสาโรจน์   พุทธมายา
5. นายปกรกิตติ์  จันทรยุทธ
 
326 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กชายชิงโชค  บรรณสรณ์กุล
2. เด็กชายชุติพนธ์  ดิเรกสิทธิกร
3. เด็กชายณรงค์  สุสันต์ธรรมกุล
4. เด็กชายวีรภัทร  เรืองกิจขยัน
5. เด็กชายศรีทัศน์  เติมปัญญากุล
6. เด็กชายอาคม  สมบูรณ์พูนเพิ่ม
 
1. นายธารภาคิน  วังใหม่
2. นายไกรรัตน์  ปันศิริ
3. นางอำพัน  คำมาเมือง
 
327 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านผาละปิ 1. เด็กชายชัยวัฒน์    ถวัลย์ชลาลัย
2. เด็กชายภิสิทธ์   ประมูลเงินทอง
3. เด็กชายวรวุฒิ   เจริญสิทธิกุล
4. เด็กชายวรัญชัย   สถาพรประเทือง
5. เด็กชายสุพรรณ   รักษาวารีเลิศ
6. เด็กชายอติรุจ   ก้องสถาพร
 
1. นายนัฐพงษ์   ปะนันชัย
2. นางนัดดา  สมบูรณ์
3. นายจำนงค์   นะที
 
328 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย 1. เด็กชายทรงวุฒิ  เจริญกุศลสุข
2. เด็กชายธนวัฒน์  โกมุทพนาไพร
3. เด็กหญิงนฤมล  สกุลพิทักษ์ไพร
4. เด็กชายภัทรภูมิ  สกุณีวนาลัย
5. เด็กหญิงวชิรกาณ์  บุปผาวนารัตน์
6. เด็กชายเสรีชัย  เพชรไพรสันติ
 
1. นายนิรันด์  ปินตา
2. นายอดิศักดิ์  ต๊ะคำ
3. นางโสภาพร  ป้อมแสนพล
 
329 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยผา 1. เด็กชายกิตติพล  สถาพรประเทือง
2. เด็กชายกิตติศํกดิ์  เจริญรักษ์ไพร
3. เด็กหญิงจินตภา   ดิลกพงศ์ธร
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  อร่ามเวชวิบูลย์
5. เด็กชายพชรพล  นิรมิตรความดี
6. เด็กชายสมศักดิ์  ตะฝุ่ย
 
1. นายจักรี  เฟื่องฟูกิจการ
2. นายทินกร  รสสุคนธ์
 
330 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย 1. เด็กชายนิคม   ดีวิทยะ
2. เด็กชายนิมิต   นิลแก้วเก่า
3. เด็กหญิงพร   ปอคัด
4. เด็กหญิงพรรษา  -
5. เด็กชายสมชาย   ดีวิทยะ
6. เด็กหญิงอิงส่วย   ลุงทอน
 
1. นายจวง   น้อยเรือน
2. นางปรารถนา   วงษ์ชื่น
3. นายคมสัน   พิพัฒน์หฤทัยกุล
 
331 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแม่สอย 1. เด็กชายจักรี  สุยะวงษ์
2. เด็กชายพรพิพัฒน์  เรือนก๋องเงิน
3. เด็กชายพิสิฏฐ์พล  พระพันเพชร
4. เด็กหญิงวิมลวรรณ  สุภารมณ์
5. เด็กชายวีรวัฒน์  วิเจียนจม
6. เด็กหญิงเนธชนุตม์  แสนสุ
 
1. นางสาวสุภาพ  แสนใจบาล
2. นายธีระวัฒน์  ก๋องเงิน
3. นายณัฐชนนท์   เมฆโพธิ์
 
332 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแม่ปอน 1. เด็กชายกันตินันท์  แสวงนำชัย
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  สุขเลิศทวีกุล
3. เด็กชายพัชรชัย  สกุลไพรวงศ์
4. เด็กชายสุรพล  พงศ์ไพรสณฑ์
5. เด็กชายเทพทอง  อรุณวรรักษ์
6. เด็กชายเริงฤทธิ์  ดวงแก้วพนาไพร
 
1. นายอนันต์  กันทะวงศ์
2. นายปาลา  อรุณวรรักษ์
 
333 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแม่แฮใต้ 1. เด็กหญิงจันทกานต์  วาสนาดีเลิศ
2. เด็กชายจีรภัทร  สุขเลิศดิรกกุล
3. เด็กหญิงประไพศรี  สิริแจ่มพงศ์
4. เด็กชายยุทธภูมิ  วีรยาสกุลวงศ์
5. เด็กชายวรวิทย์  สิสริดำรงกุล
6. เด็กหญิงวรัญชลี  โชคสุขสถาพร
 
1. นายนายปกรกิตติ์  จัทรยุทธ
2. นางกมลพรรณ  กันทะ
 
334 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านผานัง 1. เด็กหญิงจีรณา  เผ่าคีรีพนา
2. เด็กหญิงชลดา  ใจแสน
3. เด็กหญิงณัฐพร  สันติวนาดอน
4. เด็กหญิงพัชรพร  กล้าณรงค์ขวัญ
5. เด็กหญิงสกุณา  คุณารัตน์คีรี
6. เด็กหญิงอาทิตยา  กุแสนใจ
 
1. นางสาวอุทุมพร  กิติรัตน์
2. นายศักดิ์ชัย  เตียสุวรรณ
3. นายกำเนิด  แสงปัน
 
335 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 63 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สาขาบ้านดงสามหมื่น 1. เด็กหญิงการณสิงค์  แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  แซ่เฒ่า
3. เด็กหญิงวิไล  แซ่ซ้ง
4. เด็กหญิงอภิสร  แซ่ย่าง
5. เด็กหญิงอวยพร  แสงทรงตระกูล
6. เด็กหญิงเพียงชนก  แซ่เฒ่า
 
1. นายศิวพล  คำแพง
2. นางสาวธัญญาภัทร์  โชคสิริสมบูรณ์
3. นายเฉลิม  ยั่งยืนปิยรัตน์
 
336 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฮ่อง 1. เด็กชายคันธารัตน์  พิทาคำ
2. เด็กชายประวิณ  สุวรรณ
3. เด็กชายผงคำ  -
4. เด็กชายภูรินนท์  เฟยธิก๋า
5. เด็กชายอภิวิชญ์  เจริญผล
6. เด็กชายเอกสิทธิ  วงศ์พิรุณทอง
 
1. นายเทวานนท์  ขุนทอง
2. นายวีะชาญ  หาญอุ่น
 
337 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 1. เด็กชายกิตติกร  เสวดวงศ์
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  บุญเป็ง
3. เด็กชายธนกร  สุขดำรงไพร
4. เด็กชายธรนัส  เมืองบุญ
5. เด็กชายสุชัย  คำไผ่ประพันธ์กุล
6. เด็กชายไกรวิชญ์  แก้วก๋า
 
1. นายมีสุข  วงษ์ชื่น
2. นายสมศักดิ์  แก้วเคียงคำ
3. นางสาวเพ็ญพักตร์  จินาการณ์
 
338 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบนนา 1. เด็กหญิงฉันทยา   บวรสิกขการ
2. เด็กหญิงนพวรรณ์   อุษารังสรรค์
3. เด็กหญิงปรีณาพรรณ   วิหคไพรวัลย์
4. เด็กหญิงปานไพลิน   วิหคไพรวัลย์
5. เด็กหญิงศรีสุดา   คล่องกระโจนคีรี
6. เด็กหญิงสุภาพร   กนกพรไพรวัลย์
 
1. นายธฤตวัน   ใจคำปัน
2. นายปรีชา  ไชยวงค์
 
339 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 68 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สาขาบ้านดงสามหมื่น 1. เด็กหญิงปิยะสิริ  แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงพรสวรรค์   แซ่โซ้ง
3. เด็กหญิงภริดา  นายหว่าง
4. เด็กหญิงวรัญญา  ยั่งยืนปิยรัตน์
5. เด็กหญิงสุภาพร  แซ่โซ้ง
6. เด็กหญิงสุวนันท์  แซ่ซ้ง
 
1. นายศิวพล  คำแพง
2. นายพิสิษฐ์  โรจน์คณรัตน์
3. นางสาวจีรารัตน์  ยิ่งสินสุวัฒน์
 
340 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 68 ทองแดง 4 โรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ 1. เด็กหญิงกฤษณา  พนาลัยศรีทอง
2. เด็กหญิงจันทร์รุ่ง  ดำรงอุษาไพร
3. เด็กหญิงณิชารีย์  ปรัชญาพนาไพร
4. เด็กชายภูผา  เจริญสุข
5. เด็กหญิงลดาพร  คีรีรันต์กมล
6. เด็กชายเจษฎาวุฒิ  วาทีบุปผา
 
1. นายสมบูรณ์  พรหมปัญญา
2. นางอภิญญา  ฝั้นเฟือนหา
3. นางสาวปราณี  ศรีนทีไพรวัลย์
 
341 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 68 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านแม่แฮใต้ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ศักดิ์คงนันทกุล
2. เด็กหญิงรมณีย์  ธำรงค์ศักดิ์สงวน
3. เด็กชายวันชัย  โชคสุขเสียงวิเวก
4. เด็กชายศรเพชร  กุลวุฒิวงค์
5. เด็กชายสุวิทย์  พงศ์ประทีปชัย
6. เด็กหญิงอักษราภัค  สิริวาณิชอุดม
 
1. นายนายปกรกิตติ์  จัทรยุทธ
2. นายพรชัย  เด่นคีรีรัตน์
 
342 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 68 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  แซ่เห่อ
2. เด็กชายดุลยเดช   แสงสรทวีศักดิ์
3. เด็กชายทัศนะ   แซ่เฒ่า
4. เด็กชายวุฒิ  แซ่เห่อ
5. เด็กชายสมกิจ   แซ่เฒ่า
6. เด็กชายสุทธิเดช   แซ่เห่อ
 
1. นายอเนก  กุออ
2. นายสุริยา   แสงสรทวีศักดิ์
3. นายสกลพัฒน์  กิติกุล
 
343 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 68 ทองแดง 4 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กหญิงจอมใจ  กาพย์ตุ้ม
2. เด็กหญิงธนภรณ์  มงคลเรืองอำนาจ
3. เด็กหญิงวิไลพร  ดำรงค์วารี
4. เด็กหญิงวีร์สุดา  สันติวนาดอน
5. เด็กหญิงสกาวรัตน์  ช้อนเพชร
6. เด็กหญิงสุจารี  ประภาสสันต์
 
1. นายไกรรัตน์  ปันศิริ
2. นายอาคม  ศรีสวัสดิ์
3. นายธารภาคิน  วังใหม่
 
344 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองแขก 1. เด็กชายกรวิชญ์  เกริกเกียรติปรีดา
2. เด็กชายกรวิญช์  พุ่มพวง
3. เด็กชายวิชัย  แก้วคำ
4. เด็กชายศรันย์  นันทวิเชียรชุ่ม
5. เด็กชายสรณ์  วรสุนทราสมบัติ
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์  คิดสม
7. เด็กชายไชยวัฒน์  อำไพจรัสกุล
8. เด็กชายไตรภพ  บุญเป็ง
 
1. นายสมเดช  ขัติยะ
2. นายวิรัตน์  ธนะเพิ่ม
3. นายเศกสรร  จันทาพูน
 
345 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. นางสาวกฤติยา  รัตนย่อมงามดี
2. นางสาวชาลิสา  สง่างาม
3. นางสาวธัญญา  สุวรรโณ
4. นางสาวลดาวัลย์  ศิริสกุลไพร
5. นางสาววิไล  ชนะมณีรัตนะ
6. เด็กหญิงศรีวิลัย  ดูพอ
7. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สิริวาณิชอุดม
8. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ทัศนาไพร
 
1. นายอาคม  ศรีสวัสดิ์
2. นายไกรรัตน์  ปันศิริ
3. นายธารภาคิน  วังใหม่
 
346 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชุนบ้านข่วงเปาเหนือ 1. เด็กชายคมสัน  บุญยวง
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ผามี
3. เด็กหญิงปวันพัสตร์  ชมภูศรี
 
1. นางกิ่งกาญจน์  กาญจนลาภ
2. นายวรพจน์  มังกาละ
 
347 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กหญิงจินดาพร  วิเก่ะ
2. เด็กหญิงทาลียา  วิมลสิริพักตร์
3. เด็กหญิงมณิการ์  รพีรุ่งโรจน์กุล
 
1. นางอรพรรณ  ถาวร
2. นางสาวจันท์สุดา  ศรีจา
 
348 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ 1. เด็กหญิงนิชพัฒน์  แซ่เฒ่า
2. เด็กหญิงพิมพ์พา  แซ่เถ้า
3. เด็กหญิงวารุณี  แซ่เห่อ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์   ผ่องพันธ์
2. นางสาวสมรยศ  คณโฑทองคำ
 
349 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยผา 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุธรพรหมรักษ์
2. เด็กหญิงนันทนา  ดิเรกชวนัน
3. เด็กหญิงแสงระวี  จรูญบุญทวี
 
1. นายจักรี  เฟื่องฟูกิจการ
2. นางนีลา  เฟื่องฟูกิจการ
 
350 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา 1. เด็กชายการันย์  กรรณิกา
2. เด็กหญิงชนิษฐา  ประยงค์
3. เด็กหญิงธันยพร  ปิงกุล
 
1. นางภัทรา  แสงคือ
2. นางสาววธัญญา  กิติ
 
351 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ 1. เด็กหญิงปิยพร  ปัญญาฟอง
2. เด็กหญิงพัชรกมล  วงศ์นันตา
3. เด็กหญิงเมธาพร  ตุมมาแก้ว
 
1. นางวันเพ็ญ  บุญศรีไหว
2. นางจันทร์ฉาย  กาละวิน
 
352 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม 1. เด็กหญิงบุษบา  อนันต์ไพสิฐ
2. เด็กหญิงศันสนีย์   อนันต์ไพสิฐ
3. เด็กหญิงอาภัสรา   อารยะไพฑูรย์
 
1. นางสาวขนิษฐา  ดวงแก้ว
2. นางสาวนริศา  ใจธิ
 
353 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านท่าหลุก 1. เด็กหญิงสุภาพร  ศิวะพลงาม
2. เด็กหญิงอุษา  กูนะ
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  แซ่ส่ง
 
1. นางอุษา  เป็งใจยะ
2. นางอารี  แก้วก๋องมา
 
354 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา 1. เด็กหญิงนิธิพร  แซ่ยะ
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  แซ่ยะ
3. เด็กหญิงสุทธิดา  เทิดไพรพนาวัลย์
 
1. นางโสภา  คำวิชัย
2. นางอรนุช  มะโนธรรม
 
355 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านแม่ตูม 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เมฆอรุณกร
2. เด็กหญิงขวัญชนก  พินิจลือชา
3. เด็กหญิงชนิกานต์  เชิดชูคุณธรรม
 
1. นางสาวแก้วเรือน  กันทะวัง
2. นางสาวทิพวัลย์  ตะติยะ
 
356 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงนฤมล    มาจ๊ะ
2. เด็กหญิงนันท์นลิน    กันทะคำ
3. เด็กหญิงอาทิตยา    เหมยฝน
 
1. นางสาวรัชนี   ยอดศิริ
2. นางอำพร   ไชย์มูล
 
357 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม 1. เด็กหญิงกัญญาพร  พีระยุทธ์ภู่สกุล
2. เด็กหญิงจิราพัชร   อัศวพรหมกิจ
3. เด็กหญิงสุวรรณี  บรรณพร
 
1. นางสาวขนิษฐา  ดวงแก้ว
2. นางสาวนริศา  ใจธิ
 
358 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. เด็กหญิงยศลินี  คุณานาถอัปสร
2. เด็กหญิงรัชนีกร  ตระกูลพัฒนากุล
3. เด็กหญิงอาภรณ์  รวงทองแม่ศึก
 
1. นางนงลักษณ์  หมีคณะ
2. นางสาวนันทวรรณ  นันทะน้อย
 
359 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปางหินฝน 1. เด็กหญิงชลลดา  แปะโพ
2. เด็กหญิงสุธิดา  ยังเฉลิมวงศ์
3. เด็กหญิงไม  แซ่ย่าง
 
1. นายสุริยัน  เวียงแสน
2. นางจารุวรรณ  ถาวะระ
 
360 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย 1. เด็กหญิงปรีณาพรรณ  สมบูรณ์มากทรัพย์
2. เด็กหญิงศรารัตน์  เด่นพนาสัณฑ์
3. เด็กหญิงสุพิชญา  อร่ามคีรีพนา
 
1. นางสาวอนุทิน  บุญทา
 
361 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญปั๋น
2. เด็กชายทศพล  แก้วสุยะ
3. เด็กหญิงสุธิสา  เพ็ญวันดี
 
1. นางสาวอารีรัตน์  อบกลิ่น
2. นางสาวสุจิตรา  ผาสุข
 
362 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กชายวรภพ  แซ่ยะ
2. เด็กหญิงศิริขวัญ  เลาว้าง
3. เด็กหญิงอัจฉรา  แซ่วะ
 
1. นางศศิธร  ประสพสุข
2. นางสาวเรวดี  แซ่ย่าง
 
363 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เจนรัตนปัญญา
2. เด็กชายวิจารณ์  อุดมพรรณวนา
 
1. นายญาณกร  กรรณิกา
2. นางณัชชา  สอนประสิทธิ์
 
364 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกองแขก 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  แสงสีมา
2. เด็กชายศิวกร  เตปิน
 
1. นางสาวรุจิเรข  กันทะใจ
2. นางสาวอลิษา  พริบไหว
 
365 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง 1. นายประเวช  แซ่ว้าง
2. นายสหัสวรรษ   เฉลิมรัฐชัชวาล
 
1. นายกิตติชัย   รวมศักดิ์ทอง
2. นางสาวพิมพ์พจี  วิเศษคุณ
 
366 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  บุญเทียม
2. เด็กชายโชคชัย  ใจยา
 
1. นางสาวธีราภรณ์  ยะกันโท
 
367 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินวิทยา 1. เด็กหญิงจิ่ง  -
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สีฮะ
 
1. นางสาววาณี  เก่งกาารทำ
2. นางนงลักษณ์  วุฒิโอสถ
 
368 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนณัทชวิทย์ 1. เด็กหญิงปิยาภรณ์  หรั่งนางรอง
2. เด็กหญิงพิชชาภา  ก๋องแก้ว
 
1. นางสาวสุมิตรา  กันทะโล
 
369 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ 1. เด็กชายคมกริช   แสงสรทวีศักดิ์
2. เด็กชายสุชาติ   กลิ่นกุหลาบไพร
 
1. นายชัชพงศ์   ทองขัน
2. นางสาวสายชล  ศรีพูล
 
370 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านพุย 1. เด็กหญิงพนิตพร  แซ่ย่าง
2. เด็กชายเกียรติภูมิ  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวอารีรัตน์  แสนสามก๋อง
2. นางอารีย์  บัวพัฒน์
 
371 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแม่สอย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ธรรมขัน
2. เด็กหญิงปุณยพร  หล้าเต็ม
 
1. นางสถิรดา  กิติเวียง
2. นายณัฐชนนท์  เมฆโพธิ์
 
372 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโม่งหลวง 1. เด็กชายทิวากร  โปโซโร
2. เด็กชายปวีร์  บริบูรณ์ความดี
 
1. นางสาวพิราวรรณ  ปามาละ
 
373 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 1. เด็กหญิงชนาภา  คหะวงค์
2. เด็กหญิงอัจฉราพร  ตั๋นแก้ว
 
1. นายวิทยา  อินต๊ะยศ
2. นายปิยพงค์  แกนุ
 
374 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 63 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านแปะ 1. เด็กชายณัฐวรรธน์   แสดงคุณ
2. เด็กชายพิศุทธิ์   จุ่มภา
 
1. นางสาวอนันตาพร   ตาบุญใจ
2. นางสุรางค์   สุตาแก้ว
 
375 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านขุนแตะ 1. เด็กชายภีรทัศน์  ศรีจันตา
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  พัฒนเกียรติชีวิน
 
1. นายเฉลิมชัย  โรจนพงษ์ไพร
2. นางกาญจนา  นันธิสิงห์
 
376 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนสหมิตรวิทยา 1. เด็กชายพระคุณ   จันดีบาง
2. เด็กชายภูมิ   เด่นอักษรกุล
 
1. นางสาวพนมรักษ์   สุริยมณฑล
 
377 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. นางสาวปิ่นทอง    มหารัตน์
2. เด็กหญิงพรนภา   จันตาบุญ
 
1. นายปิยพงษ์   เชื้อเตจ๊ะ
2. นายสันติ   แสนใจบาล
 
378 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. นายธนากร  อุตสาหะพันธ์
2. นายสหัสวรรษ  พิมสาน
 
1. นายสง่า  ปาลีกุย
2. นายอนุวัฒน์  เพิ่มเขียว
 
379 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. เด็กหญิงสิริกร  ทามูล
2. เด็กชายเอกสิทธิ์  รู้ฉลาด
 
1. นายพงศ์ธวัช  อภิชาชัยวิรัตน์
 
380 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 1. เด็กชายณัฐดนัย  เพี้ยงจันทร์
2. เด็กชายมงคล  ยานะโส
 
1. นายปิยพงษ์  แกนุ
2. นายวิทยา  อินต๊ะยศ
 
381 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสบวาก 1. เด็กชายภาคภูมิ  กิจเจริญกุล
2. เด็กชายสุรัตน์  พงษ์ศักดิ์อารี
 
1. นายพรชัย  หนักแน่น
2. นายเสฐียร  กูลเรือน
 
382 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ 1. เด็กชายปรีชา   แซ่เฒ่า
2. เด็กชายเดือน  ไม่ทราบ
 
1. นายชัชพงศ์   ทองขัน
2. นางสาวสายชล  ศรีพูล
 
383 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กหญิงจินตนา  ดูพอ
2. เด็กชายธนชิต  อารักษ์ธารา
 
1. นางผ่องพรรณ  แก้วคำ
2. นางกนกวรรณ  สมวถา
 
384 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยอดสุวรรณ
2. เด็กชายศรันย์  วางเลง
 
1. นายสง่า  ปาลีกุย
2. นายอนุวัฒน์  เพิ่มเขียว
 
385 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางหินฝน 1. นางสาวจิดาภา  แซ่ย่าง
2. นายวิทยา  ใจเพชร
 
1. นางสาวพฤกษา  สีมาเรณู
2. นายสุริยัน  เวียงแสน
 
386 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้ 1. เด็กหญิงธัญญา   ดวงเดช
2. เด็กหญิงสิรธีร์   กันทะฟู
 
1. นายสุรเกียรติ   โปธิมอย
 
387 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 1. เด็กชายพัชรพล  นาคน้อย
2. เด็กหญิงสินีนาฏ  บุญเพ็ง
 
1. นายปิยพงษ์  แกนุ
2. นายวิทยา  อินต๊ะยศ
 
388 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ 1. เด็กชายรัฐทัยธ์  เราเท่า
2. เด็กชายสหชัย   บุญชูรุ่งโรจน์
 
1. นายชัชพงศ์   ทองขัน
2. นางสาวสายชล  ศรีพูล
 
389 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขุนแตะ 1. เด็กหญิงจิรากันต์  มนตรีนิธกร
2. เด็กหญิงนภาพร   เสาวลักษณ์เมฆา
 
1. นางสาวกาญจนา  นันธิสิงห์
2. นายเฉลิมชัย  โรจนพงษ์ไพร
 
390 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   เรืองกิจจิตนา
2. เด็กชายธนกร  โอบอ้อม
 
1. นายเชิดพงค์  วงค์ห้อ
2. ว่าที่ร้อยตรีดุสิต  นัคคีย์
 
391 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กหญิงทักษยา  สิทธิเดชาชัย
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  วิมูลชาติ
 
1. นางผ่องพรรณ  แก้วคำ
2. นางกนกวรรณ  สมวถา
 
392 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านขุนกลาง 1. เด็กชายนันทวัฒน์  แซ่ย่าง
2. เด็กชายอภิยุต  แซ่วะ
 
1. นางเกียรติสุดา  วรส
 
393 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 71 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง 1. เด็กหญิงณัชชา   สันติชัยชาญ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   ฤทธิ์นรกานต์
 
1. นายสาคเรศ  ตาวากุล
2. นายสมชาติ  สันติชัยชาญ
 
394 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านปางหินฝน 1. เด็กชายชยากร  จุรีสิริกุล
2. เด็กชายรักสกุล  เกิดอาชาชาญ
 
1. นางสาวพฤกษา  สีมาเรณู
2. นางสาวสาวิตรี  สุขสมพนารักษ์
 
395 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านแม่ซา 1. เด็กชายรัชชนนท์  มานิตเรืองโรจน์
2. เด็กชายออม  นิพิฐธรรม
 
1. นางสาววิไล  จันทร์ทิพย์
2. นางสาวธัญยธรณ์  พันธ์พืช
 
396 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กหญิงนิรชา  วงศ์ธรรมสว่าง
2. เด็กหญิงเพชรพลอย  สุสันต์ธรรมกุล
 
1. นายญาณกร  กรรณิกา
2. นางสาวจันท์สุดา  ศรีจา
 
397 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม 1. เด็กหญิงณัฐชยา   จรูญพูนมงคล
2. เด็กหญิงปาริฉัตร   เจริญตามปัญญา
 
1. นางสาวสุนีย์   สุนันทธาตรี
2. นายดนัย  แสนธิวัง
 
398 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. นางสาวศรีไพร  โกมลช่อมาลี
2. เด็กหญิงอรณี  คีรีบูนแดนไพร
 
1. นายสง่า  ปาลีกุย
2. นายวราวุฒิ  แสงสีอ่อน
 
399 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปางหินฝน 1. เด็กชายนิวัฒน์  ว่างจิตเจริญ
2. เด็กชายสุรเดช  ศักดิ์โชติธิติกุล
 
1. นางสาวพฤกษา  สีมาเรณู
2. นางสาวพัชรารัตน์  ขัดแสน
 
400 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง 1. เด็กชายธรรมดา   แก้วพรมงาม
2. เด็กชายประยูร   แซ่เจ๊า
 
1. นายกิตติชัย   รวมศักดิ์ทอง
2. นายฐาปกรณ์  รื่นเริง
 
401 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโม่งหลวง 1. เด็กหญิงสุภาวดี  พวกกล้ากวีพร
2. เด็กหญิงอรวี  พวกกล้ากุล
 
1. นางสาวพิราวรรณ  ปามาละ
2. นายพงศกร  สุดวงรัตน์
 
402 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแม่ซา 1. เด็กชายทิวากร  ก่อกุศลก้องภพ
2. เด็กหญิงวิริยา  ม่อนดอก
 
1. นางสาววิไล  จันทร์ทิพย์
2. นายสุรนารถ  จันทร์รัตนพงษ์
 
403 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. เด็กชายจักริน  อินต๊ะคำ
2. เด็กหญิงชลธิชา  หนักแน่น
 
1. นายพงศ์ธวัช  อภิชาชัยวิรัตน์
 
404 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงศรีภรณ์  ทรงพลประทาน
2. เด็กชายสุเนตร  กุลถาวรยศ
 
1. นางสาวเนตรนภา  จำปาคำ
2. นายจาตุรงค์  ยืนยงคีรีมาศ
 
405 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายยุรพล  ผดุงกรพินธุ์
2. เด็กชายสรพงษ์    คำโพธิ์
 
1. นายพิสิฐศักดิ์   ดวงพรม
2. นางสาวรัชนี   เมืองใจ
 
406 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ 1. เด็กหญิงนุชรดี   แสงสรทวีศักดิ์
2. เด็กชายวัชรพล  แซ่เห่อ
 
1. นายชัชพงศ์   ทองขัน
2. นางสาวสายชล  ศรีพูล
 
407 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่สอย 1. เด็กหญิงกัลยา  อ็อดต่อกัน
2. เด็กชายธนกร  สุภาคำ
 
1. นางสาวพิมพ์นภา  อินจิโน
2. นางสถิรดา  กิติเวียง
 
408 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 79 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา 1. เด็กชายศรัญญู  วงศ์ซื่อ
2. เด็กชายสหรัฐ  กองจันทร์
 
1. นางชญานิษฐ์  นันทวงศ์
 
409 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านขุนกลาง 1. เด็กชายวงศพัทธ์  ไพสิฐวรวงศ์
2. เด็กหญิงหนึ่งฤดี  ปิติปราการ
 
1. นางเกียรติสุดา  วรส
 
410 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแปะสามัคคี 1. เด็กชายวายุ  หลักบุญเขต
2. เด็กชายอุดมศักดิ์  ธาราลิขิต
 
1. นางสิรินทิพย์  ธนะเพิ่ม
 
411 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย 1. เด็กหญิงอจิมา  พิทักษ์ขัณฑสีมา
2. เด็กหญิงอรัญญา  ปัญญาบริรักษ์
 
1. นางสาวสิริกร  เพิ่มบุญมา
2. นางสาวชนกนาถ  วรเดชพงศ์
 
412 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านท่าหลุก 1. เด็กหญิงจิดาภา  อัตมะ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทะนุตัน
 
1. นายเอกชัย  แสนสัจจะ
2. นางประภาภรณ์  ทิพย์แก้ว
 
413 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนสหมิตรวิทยา 1. เด็กชายกตัณณ์   เมธาประภาส
2. เด็กหญิงอรวรรณ   กัลยางามเลิศ
 
1. นางกรรณิการณ์   สืบคงไพร
 
414 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม 1. เด็กหญิงชีวภรณ์   อาภาธิติรัตน์
2. เด็กหญิงศิวพอ   เจริญตามปัญญา
 
1. นายดนัย   แสนธิวัง
2. นางสาวสุนีย์    สุนันทธาตรี
 
415 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กชายศุทธวีร์  ลำเนาพงศ์ไพรงาม
2. เด็กหญิงเขมิสรา  ประภาสโสภิต
 
1. นายญาณกร  กรรณิกา
2. นางสาวจิราวรรณ  ศรีเที่ยง
 
416 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายภูมิศักดิ์  มรรคระตานนท์
2. เด็กชายสรพงษ์  คำโพธิ์
 
1. นายพิสิฐศักดิ์   ดวงพรม
2. นางสาวรัชนี   ยอดศิริ
 
417 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กชายธีรวัฒน์  สิริวจีงาม
2. เด็กชายแจ่มเก่ง  สิริธารากุล
 
1. นางสาวเนตรนภา  จำปาคำ
2. นายจาตุรงค์  ยืนยงคีรีมาศ
 
418 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 71.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ 1. เด็กชายกวีศักดิ์   กลิ่นกุหลาบไพร
2. เด็กชายดนัยฤทธิ์   แสงสรทวีศักดิ์
 
1. นายชัชพงศ์   ทองขัน
2. นางสาวสายชล  ศรีพูล
 
419 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 63.67 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านทัพ 1. เด็กชายกันต์กวี  สารินจา
2. เด็กชายเสน่ห์  ดีอูป
 
1. นายศิโรเวฐน์  เจริญบรรพต
 
420 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองธาร 1. เด็กชายธวัชชัย  พิชิตไพรสัณฑ์
2. เด็กชายศุภกฤต  คำมาวัน
3. เด็กหญิงสิริวรรณ  สรรเสถียร
 
1. นางสาวรัตนา  สุริยะชัยพันธ์
2. นายพิทักษ์  สวนใจ
 
421 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กชายฉัตรชัย  วงศ์ธรรมสว่าง
2. เด็กชายนิรันดร  วงศ์ธรรมสว่าง
3. เด็กชายอนุรักษ์  ไทพงศ์
 
1. นางพวงทอง  หมอกใหม่
2. นางเครือวัลย์  วางวงศ์
 
422 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่แฮใต้ 1. เด็กชายชาตรี  สิริแจ่มจันทร์
2. เด็กชายพันธวิศ  อัตรเดชกุลวงศ์
3. เด็กชายสุพก  พิริยะพงศ์พาณิช
 
1. นายพรชัย  เด่นคีรีรัตน์
2. นายสุรชัย  เด่นคีรีรัตน์
 
423 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนากลาง 1. เด็กชายกสิน   เอกขจรไกล
2. เด็กชายธนาธร   ปทุมจิราภา
3. เด็กชายมนตรี    ภูมิอนันต์พนาไพร
 
1. นางสาวอมรรัตน์   กนกโอฬารกิจ
2. นายสิทธิชัย   คีรีรัตนะคำรณ
 
424 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านสองธาร 1. เด็กชายจิรกิตต์  บูรณี
2. เด็กชายวีรชัย  สมคิดธำรงไพร
3. เด็กชายเดชชาติ  เลิศวงค์รัตนกุล
 
1. นายพิทักษ์  สวนใจ
2. นายธวัชชัย  ไพรจุฬากุล
 
425 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายนันทพงศ์   จันตาบุญ
2. เด็กชายสิทธิกร   หมื่นแก้ว
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  วิเจียนจม
 
1. นายสันติ   สุขจิต
2. นายสันติ  แสนใจบาล
 
426 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา 1. เด็กชายวัชราพงศ์  แซ่ยะ
2. เด็กชายสุวิทย์  แซ่ยะ
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แซ่ย่าง
 
1. นายประหยัด  รัตนคีรีกุล
2. นายพัชรชล  ชัยตัน
 
427 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแม่มุ 1. เด็กชายจิรายุทธ  พงศ์ไพรสถาพร
2. เด็กชายฤทธิ์เดช   ชีวะกุลเรืองรอง
3. เด็กชายเดโชชัย   สิทธิ์คงจีรัง
 
1. นายอาทิตย์  โพธิชนะ
2. นายเทิดภูมิ  ทวนธง
 
428 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 70 เงิน 8 โรงเรียนวัดพระบาท 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  อินต๊ะโมง
2. เด็กชายภวัต  สุขสมบูรณ์จิต
3. เด็กหญิงยุธิตา  มากมูลมา
 
1. นางวันเพ็ญ  จาระณะ
2. นายฆธาวุธ  ฤกษ์ธำรง
 
429 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 69 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือ 1. เด็กชายณัฐกฤต  การมั่งมี
2. เด็กชายทะสัน  ศรีศุภทรัพย์กุล
3. เด็กชายปฏิชัย  สรัลประวริศ
 
1. นายปรีชา  พันธุ์แก้ว
2. นางสาววราภรณ์  ศรีศุภทรัพย์
 
430 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ซา 1. เด็กชายปฐพี  ห้วยธารา
2. เด็กชายประพันธ์  หนุนทรัพย์เงินดี
3. เด็กชายศึกษา  นิมิตรปัญญาดี
 
1. นายรุ่งโรจน์  เทพสุธา
2. นายสุรนารถ  จันทร์รัตนพงษ์
 
431 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางหินฝน 1. นายชัยชนะ  เจริญธนังลาภ
2. นายชาญชัย  กูลสวัสดิ์มงคล
3. นายวันชนะชัย  ปรีดาสุขถาวร
 
1. นายเกียรติศักดิ์  กูลสวัสดิ์มงคล
 
432 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามัคคีสันม่วง 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ   สิริพัฒนะไพศาล
2. เด็กหญิงสละวิน  ศักดิ์อนุรักษ์
3. เด็กหญิงอารีรัตน์   จรูญเลิศวัฒนกุล
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  เวนวล
2. นางสาวสุทัมมา  ชินทะวัน
 
433 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโม่งหลวง 1. เด็กชายตระการ  วิหคไพรวัลย์
2. เด็กชายธนวันต์  ยิ่งสินสัจจะ
3. เด็กชายธนากร   มุนินทร
 
1. นายอนุวัฒน์   จันทร์แดง
2. นายอนุรักษ์  เสรีรุ่งเรืองชัย
 
434 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สอย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นันทิมา
2. เด็กหญิงชนิสรา  ใจจันติ๊บ
3. เด็กชายณัฐกิตติ์  คำวงษา
 
1. นางณรัตน์พงค์  อินต๊ะปาน
2. นางสาวนารีรัตน์  มโนวงศ์
 
435 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด 1. เด็กชายชาติชาย   กมลฤทัยกุล
2. เด็กชายสุรสิทธิ์    มงคลวิบูลย์ผล
3. เด็กชายอัศวิน   ทรัพย์ไพรวัลย์
 
1. นายชยานันต์   สุขใจ
2. นายสนิท  แสงแก้ว
 
436 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่วาก 1. เด็กชายณัฐพงศ์  กุออ
2. เด็กชายณัฐพล  สมวถา
3. เด็กชายภูตะวัน  กาไว
 
1. นางภัทราภรณ์  สมบัติ
2. นางสาวอรณิช  ดำรงเจริญศักดิ์
 
437 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านเมืองอาง 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  หน่อละเดาะ
2. เด็กหญิงพรพิมล  ฟ้าเกษมศานต์
3. เด็กหญิงวราลี  พรพนาธาร
 
1. นายนวัทธ์ฉัตร  พิพัฒนสมทากุล
2. นางสาวสุภาพร  กันทะใจ
 
438 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านพุย 1. เด็กชายสมศักดิ์  แซ่กือ
2. เด็กชายอภิชาติ  แซ่ย่าง
3. เด็กชายเมธาพร  แซ่เห่อ
 
1. นายพิชัยภูษิต  เจริญเจ้าสกุล
2. นายเสน่ห์  เตจ๊ะนา
 
439 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงกานต์สินี   แสนหลวงคำ
2. เด็กหญิงขวัญจิรา   เทพเสน
3. เด็กหญิงเขมมิกา   ตาจันทร์
 
1. นายสันติ   สุขจิต
2. นายสัันติ   แสนใจบาล
 
440 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กชายธีรพงศ์  ตุแย
2. เด็กชายมโนชา  รุ่งศักดิ์พนากุล
3. เด็กชายรัชนาถ  สุขดำรงวนา
 
1. นางสาวณัฐติญา  นันตะละ
2. นางพวงทอง  หมอกใหม่
 
441 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 1. เด็กชายธนากร  เพชรพนารักษ์
2. เด็กชายธันยา  มะกา
3. เด็กชายพงสวัสดิ์  บุญมายัง
 
1. นายสงกรานต์  หน้อยปัญญา
2. นายจิรพงษ์  ปู่ลาย
 
442 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สารภี 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  เตจ๊ะสุรินทร์
2. เด็กชายยศพนธ์  ปิกวงค์
3. เด็กชายสายวัน  ยอดคำ
 
1. นายนคร  นามเทพ
2. นางสาวสุวภัทร  ดาเรือน
 
443 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ซา 1. เด็กชายวรากร  ธีราพรกุล
2. เด็กชายสมภพ  กระจ่างฉัตรวิไล
3. เด็กชายอภิรักษ์  กระจ่างฉัตรวิไล
 
1. นายประเสริฐ  คามคีรีมีชำนาญ
2. นายจตุพร  ใสนวล
 
444 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง 1. เด็กชายธาวิต  แซ่ย่าง
2. เด็กชายภานุพงศ์  สิริสุนทรกุล
3. เด็กชายสุภชา  อารยาสรรค์สร้าง
 
1. นายโยฮัน  ศิลป์มิตรภาพ
2. นายพฤกษ์  สารินจา
 
445 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านโม่งหลวง 1. เด็กชายทักษิณ  ดำรงพันธ์บวร
2. เด็กชายพฤติชัย  สิริไฉไล
3. เด็กชายสุพล  ดวงสันติคีรี
 
1. นายศราวุธ  คำมา
2. นายอนุรักษ์  เสรีรุ่งเรืองชัย
 
446 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางหินฝน 1. เด็กหญิงกรกนก  จารุวัฒน์อมรกุล
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  กูลสวัสดิ์มงคล
3. เด็กหญิงฐิดาพร  -
4. เด็กหญิงวิไลวรรณ  กูลสวัสดิ์มงคล
5. เด็กหญิงสายทอง  ยอดยิ่งหทัยกุล
6. เด็กหญิงแสงดง  เมธา
 
1. นางภัทรนาถ  วะไลใจ
2. นายอาทิตย์   วะไลใจ
3. นางสาวสุพาพร  เตชะดง
 
447 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่สอย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นันทิมา
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อุ้ยใจฟู
3. เด็กหญิงกัลย์สุดา  มะโนนัย
4. เด็กหญิงฉัตรทอง  ราชแสนศรี
5. เด็กหญิงนันทากา  นันต๊ะภูมิ
6. เด็กหญิงศุภกานต์  ถาวร
 
1. นางณรัตน์พงค์  อินต๊ะปาน
2. นางสาวนารีรัตน์  มโนวงศ์
3. นางสาวชมพูนุท  คำติ
 
448 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทัพ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นะที
2. เด็กหญิงกิตติดาวัลย์  ปิงกุล
3. เด็กหญิงญานิศา  หว่างกลาง
4. เด็กชายสรวิชณ์  จันต๊ะมัง
5. เด็กหญิงสิรินดา  แก้วบุตร
6. เด็กหญิงโชษิตา  น้อยยะ
 
1. นางสาวฐิติกานต์  โพธินา
2. นางสาวจุไรพร  กาพย์ตุ้ม
3. นางสาวอังสุมาลี  ทะบุญ
 
449 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางหินฝน 1. เด็กหญิงกันดา  สิริปราศรัย
2. เด็กหญิงจรวยพร  กนลเพชร
3. เด็กหญิงชนธิยา  โรจน์วิไลครี
4. เด็กหญิงปริชาติ  มาเมือง
5. เด็กหญิงอลิlา  วัชรพิกุลกลิ่น
6. เด็กหญิงเจนจิรา  ศักดิ์คงชัยกุล
 
1. นางภัทรนาถ  วะไลใจ
2. นายอาทิตย์  วะไลใจ
 
450 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกองแขก 1. เด็กหญิงกานต์มณี  ศักดิ์คีรีประเสริฐ
2. เด็กหญิงพจมาน  ปาริฉัตรไพศาล
3. เด็กหญิงพรพิชญา  โชติสกุลเลิศ
4. เด็กหญิงลดาพร  โชคสุขทรัพย์สิน
5. เด็กหญิงศนิดา  เอกรุ่งอรุณ
6. เด็กหญิงสุธิดา  อำไพจรัสกุล
 
1. นางสาวเพ็ญพันธ์  จัตุรภัทร์
2. นางสาวธัญญรัตน์  กันแดง
3. นางเข็มทอง  กรรณิกา
 
451 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 1. เด็กหญิงชนกนันท์  ทีปกรชน
2. เด็กหญิงชนิดา  ชาญสังคีต
3. เด็กหญิงวนิดา  อัคษรเจริญสกุล
4. เด็กหญิงวลี  จี๋จ๋อมเมือง
5. เด็กหญิงสุรัชดา  นันต๊ะภูมิ
6. เด็กหญิงอรนุช  สุวรรณชลธี
 
1. นางพิมพา  สิทธิฟอง
 
452 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางหินฝน 1. เด็กชายตุ้ย  ลุงเคอ
2. เด็กชายหม่อง  แดง
3. เด็กชายหล้าห่าน   -
 
1. นายเกียรติศักดิ์  กูลสวัสดิ์มงคล
 
453 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชุนบ้านข่วงเปาเหนือ 1. เด็กหญิงณัชญาพร  ตุ่นคำ
2. เด็กหญิงเกียรติยาภรณ์  รักษาโสม
3. เด็กหญิงเกียรติสุดา  รักษาโสม
 
1. นายประสิทธิ์  เตวัง
 
454 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาฮ่อง 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุขใจ
2. เด็กหญิงธนภรณ์  บัวคลี่
3. เด็กหญิงเสาวภา   มะโนธรรม
 
1. นางบัวไข  ฤทธิ์เรืองโรจน์
2. นางชัชนิตย์  นพคุณมงคลชัย
 
455 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84.66 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์   จันทร์สุข
2. เด็กหญิงรัญชนา   สุภาวงค์
3. เด็กชายอรุณวัชช์   กันทาคำ
 
1. นายดนุพล    ตลาด
2. นางสาวนุชจรีย์    เด่นนภาคุณากร
 
456 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ 1. เด็กหญิงคำอ่อน   ไม่ทราบ
2. เด็กหญิงหมวย  ไม่ทราบ
3. เด็กหญิงอรปรียา  แสงสรทวีศักดิ์
 
1. นายอาทิตย์   กันทะยวง
2. นายคเณศ  พิทาคำ
 
457 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแม่ปาน 1. เด็กชายธนวัฒน์  ฟองตา
2. เด็กชายวรุตม์  ท้าวปิง
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สุขธนธรณ์
 
1. นายนคร  ธีรวิทยากุล
2. นายไพฑูรย์  ใจอ่อน
 
458 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83.34 ทอง 7 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ศรีวงค์วรรณ
2. เด็กหญิงทิวาพร  แก้วสุยะ
3. เด็กหญิงอิษยา  ตามัน
 
1. นางสาวอารีรัตน์  อบกลิ่น
2. นางสาวพรทิพย์  ปามี
 
459 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงจันทกานต์   ปัญญาจันทร์
2. เด็กชายธนวัฒน์   เกิดเป็ง
3. เด็กหญิงเขมิกา   คำอ้ายอุด
 
1. นางลาวัลย์   ศรีชูทอง
2. นายดนุพล   ตลาด
 
460 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  วิจัยโรค
2. เด็กหญิงพรทิวา  บุญเป็ง
3. เด็กหญิงสาริกา  พรสมบูรณ์ศรี
 
1. นายวิรัตน์  ธนะเพิ่ม
2. นางสาวสุทธิพร  บุญเป็ง
 
461 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กชายชัชฤทธิ์  ชวลิตธรรมรุ่ง
2. เด็กชายนิรัช  ฟองตา
3. เด็กชายรัฐพงษ์  รัตนย่อมงามดี
 
1. นายดนัย  โนพี
2. นางสาวสุกัญญา  เจริญเกียรติมานะ
 
462 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ปอน 1. เด็กหญิงกาญจนา  เจริญไพรศรี
2. เด็กชายญาณกร  เจริญไพรศรี
3. เด็กชายอชิตพล  จอมรักษาคีรี
 
1. นางสาวพีชานิกา  จอมรักษาคีรี
 
463 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่ตูม 1. เด็กหญิงชนิกานต์  พินิจลือชา
2. เด็กชายชวัลวิทย์  เมธีเบญจา
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  รักษาอนันต์
 
1. นางสาวทิพวัลย์  ตะติยะ
2. นายสมชาย  รังษี
 
464 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโรงวัว 1. เด็กชายคุณานนท์  ด้วงโอ๊ะ
2. เด็กชายณัฐกานต์  ประนันชัย
3. เด็กชายวรภพ  ใสเสริฐ
 
1. นายคำนึง  ธรรมใจ
 
465 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแม่มุ 1. เด็กหญิงณิชา  สิทธิมีชำนาญ
2. เด็กหญิงวสุดา   สาทรพนาดง
3. เด็กหญิงเนตรนภา   ดรุณรักษ์ชลธี
 
1. นายอาทิตย์   โพธิชนะ
2. นางเกียรติ์สุดา   อรุณรัศมีสกุล
 
466 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   มนตราประทีป
2. เด็กชายธนพล   นำโชคอริยะ
3. เด็กชายนคร   มนัสมโนกุล
 
1. นางพอฤทัย  กรอบจิตมั่น
2. นางพวงเพชร  วงศ์ใหญ่
 
467 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงพณิดา   พรหมปัญญา
2. เด็กหญิงลลิตา   กันทาใจ
3. เด็กหญิงวรรณวิสาข์   ทาตุเม
 
1. นายดนุพล    ตลาด
2. นางสาวนุชจรีย์   เด่นนภาคุณากร
 
468 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ศึก 1. เด็กหญิงจามจุรี  พรเมธีกุล
2. เด็กหญิงภัณฑิลา  ยอดยิ่งสินสวัสดิ์
3. เด็กหญิงมารี  วิชาพร้อมทรัพย์
 
1. นางบุษบา  อินต๊ะพันธ์
2. นางสาวปัญภัคร  ตาจ๊ะ
 
469 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปางหินฝน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มูลแก้ว
2. เด็กหญิงวิลัย  เพชรบวร
3. เด็กชายอุทัย  พนาใสสุวรรณ
 
1. นางสาวพัชรารัตน์  ขัดแสน
2. นางสาวพฤกษา  สีมาเรณู
 
470 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง 1. นายชญานนท์  สิริสุนทรกุล
2. นายพรชัย  พงศ์สุพิชญา
3. เด็กชายไพฑูรย์  จันทร์ทอแสง
 
1. นางสาววันลัดดา  สุภาวงค์
2. นายชิณณวรรธน์  สถิตพัฒนาไพร
 
471 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายจักรพันธ์   นันต๊ะวงค์
2. เด็กชายภานุพงษ์   ปัญญามี
3. เด็กชายภูมิภัส   ทะนานแก้ว
 
1. นายบุญเตียง  ดวงวิโรจน์
2. นายดนุพล   ตลาด
 
472 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม 1. เด็กหญิงชยานี   ถาวรอรุณรุ่ง
2. เด็กหญิงวรัญญา   อัศวพรหมกิจ
3. เด็กหญิงสุวาริน   อนันต์ไพสิฐ
 
1. นางนิภาพร   ไชยยา
2. นายสุรชัย  น้อยวงศ์
 
473 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.32 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกองแขก 1. เด็กชายกำพล  เจนจิตร์สันติ
2. เด็กชายคุณากร  เจนจิตร์สันติ
3. เด็กชายรัชนันท์  แจวจันทึก
 
1. นางสาวเพ็ญพันธ์  จัตุรภัทร์
2. นางสาวปัทมา  วิจัยโรค
 
474 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 77.66 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแม่เอาะ 1. เด็กชายนคร  สันติสุนทรารักษ์
2. เด็กชายปรีชา  รักษ์วนาสวรรค์
3. เด็กชายวสุธร  อำนวยประสบชัย
 
1. นางสาวปนัดดา  สิทธิธัญ
2. นางสาวพรพิมล  ใจบาล
 
475 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 77.01 เงิน 6 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กหญิงกริษฐา  บริบทคุณธรรม
2. เด็กชายปองคุณ  จำตรี
3. เด็กหญิงสุนาพร  แสงอารีชน
 
1. นายดนัย  โนพี
2. นางสาวสุพัตรา  กนกโอฬารกิจ
 
476 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง 1. นางสาวจันทิรา  ฐิติศักดิ์เสรี
2. นางสาววลัยพรรณ  ศรัญยูธานี
3. นางสาววาสนา  อัศววารีไพร
 
1. นางสาวพรรณนิภา  อินตามูล
2. นางสาวศศิกาานต์  สมถวิลชัยชาญ
 
477 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโม่งหลวง 1. เด็กหญิงจีราพร  เชื้อทำดี
2. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ตระการศุภกร
3. เด็กหญิงศุภกานต์  ยิ่งสินสวัสดิ์
 
1. นางวิไลย์  มนทนม
2. นางวราภรณ์  จิตสุข
 
478 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบวาก 1. เด็กหญิงจารวี  พงศ์ไพรสถาพร
2. เด็กหญิงวรัญญา  จิตรวารีเกษม
3. เด็กหญิงอัมพร  คุณานาถอัปสร
 
1. นายครองศักดิ์  เบิกบาน
2. นางสังวาลย์  มณียารัตน์
 
479 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กหญิงมุฑิตา  ชงโคพนาเวศ
2. เด็กหญิงสุพิชญา  ส่งเสริมรักษาไพร
3. เด็กหญิงเจนจิรา  เตชธรรมเลิศ
 
1. นางพวงทอง  หมอกใหม่
2. นางสาวณัฐติญา  นันตะละ
 
480 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ 1. เด็กหญิงณัฐริยา  บังคมเนตร
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  คำมูล
3. เด็กหญิงวริศรา  อนุจร
 
1. นางรัชนี  แสนใจบาล
2. นางจันทร์ฉาย  กาละวิน
 
481 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย 1. เด็กหญิงพรนภา  ดิลกพาณิชย์กุล
2. เด็กหญิงสิรินธร  ธาดาสันติพงศ์
3. เด็กหญิงสุธิชา  สมเกียรติคีรี
 
1. นางวลัยลักษณ์  แก้วมณี
2. นางดวงเดือน  พันธมิตร
 
482 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบวาก 1. เด็กหญิงจันทร์นี  กิจเจริญชัยกุล
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  อภิรักษ์ไพรสณฑ์
3. เด็กหญิงชนาภา  วิริยสามารถ
 
1. นายครองศักดิ์  เบิกบาน
2. นางนฤมล  จริยา
 
483 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงพุธิตา  กาญจนาวงศกุล
2. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ศิวกรศิลป์
3. เด็กหญิงสิทธิณี  สุทธิมงคลกุล
 
1. นางรัชฎาพร  โฉมอินทร์
2. นางสมพร  อิ่นใจ
 
484 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด 1. เด็กหญิงวธิดา    มงคงวิบูลย์ผล
2. เด็กหญิงวนิดา   สิทธิคงจีรัง
3. เด็กหญิงวรนุช   ขวัญโสภณกิจ
 
1. นางจันทร์สุดา   สมยศ
 
485 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หอย 1. เด็กหญิงชาริณี  ธัญญาบริบูรณ์
2. เด็กหญิงญาณี  เจนจิตร์ไพโรจน์
3. เด็กหญิงศลิษา  พนากิจไพรวัลย์
 
1. นายพานุวัฒน์  มณียารัตน์
2. นายเอกชัย  สิงห์คำ
 
486 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านต่อเรือ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศักดิ์ดำรงศรี
2. เด็กหญิงสุนิสา  ฐากูรสันติกุล
3. เด็กหญิงอิษยา  ธรรมชาติมณี
 
1. นางเอื้องไพร  สุริยะชัยพันธ์
2. นางจันทร์เพ็ญ  สารินจา
 
487 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ดำรงสิริมณี
2. เด็กหญิงอลิสา  เนาคีรี
3. เด็กหญิงอุษณกร  ตั้งอยู่
 
1. นางสมเพชร  สุทธหลวง
2. นางศุทธินี  เตชะตา
 
488 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กาวี
2. เด็กชายรัฐพล  วงค์วาลย์
3. เด็กหญิงสุวนันท์  สิทธิปัญญา
 
1. นางมัณฑนา  สวัสดิ์ประดิษฐ์
2. นางสาวสุจิตรา  ผาสุข
 
489 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แซ่จาง
2. เด็กชายพู  -
3. เด็กหญิงรินลดา  ใจดี
 
1. นางสาววรกานต์  พิทาคำ
2. นางสาวอนุตตรีย์  ทานา
 
490 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 1. เด็กหญิงตมิสา  แกนุ
2. เด็กชายสิงหา  ปัญญาพรหม
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ฉลาดชาญชัย
 
1. นางดลวรางค์  บุญเกิด
2. นางทิพวัลย์  วงศ์อินทร์
 
491 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ 1. เด็กชายฐากรู  ตระกูลชัชวาล
2. เด็กชายธีรภัทร  โกมลช่อมาลี
3. เด็กชายศุภกานต์  โกมลช่อมาลี
 
1. นางสาวสมพร  ชูวงศ์วิรัตน์
2. นางสาวพรหมภัสสร  เทวงศ์เนติเกษม
 
492 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายฤทธิธรรม   อมรรัตน์นุกุล
2. เด็กหญิงศศิตา    จินาวงค์
3. เด็กหญิงสิริยากร   คำใจ
 
1. นางดรุณี   โมตาลี
2. นางสาวอรุณี   หวันแดง
 
493 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด 1. เด็กชายณรงค์เดช   คนดีศรีเวียง
2. เด็กชายณรงค์เดช   ชาติชาญอมร
3. เด็กชายอัศนีย์   คนดีศรีเวียง
 
1. นางสาวปนิดา   เกิดปัญญา
2. นางดุษฏี   อนันต์อาณากร
 
494 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73 เงิน 6 โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 1. เด็กชายภูมิปัญญา  ประกายรุ้ง
2. เด็กชายวรกิตต์  ประสานไมตรี
3. เด็กชายศุภโชค  อ้ายยองเพ็ญ
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  จินาการณ์
 
495 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 68 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านนาฮ่อง 1. เด็กหญิงปาริฉัตร   สุขใจ
2. เด็กชายอาชวิน  โชคมงคลคีรี
3. เด็กชายไพบูลย์  แสงเพชรไพรบูรณ์
 
1. นางสาวรัตนภา  สร้อยเกษม
2. นางเพียรใจ  รู้ฉลาด
 
496 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 67 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านขุนแตะ 1. เด็กชายณัฐนนท์  ขวัญจิตรวนา
2. เด็กชายพงษ์สวัสดิ์  ยอดรักดอย
3. เด็กชายรัฐศาสตร์  สันติอรุโนทัย
 
1. นางสาวอรพิน  ดุษฏีดารกา
2. นางอรอมล  สันติอรุโนทัย
 
497 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 66 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านขุนกลาง 1. เด็กชายธีรภัทร  เกียรติยากุล
2. เด็กชายลุ  ลุงเสาคำ
3. เด็กชายอ้ายซื่อ  -
 
1. นางสาวพรทิวา  ไพรพนาสัมพันธ์
2. นางสาวพัชรี  บรรพตวนา
 
498 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 65 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านท่าหลุก 1. เด็กชายณัฐ  จตุพรเรืองรอง
2. เด็กชายปริชญา  นิยมเกียรติไพศาล
3. เด็กชายพัฒนพล  ดาวเมฆรับ
 
1. นางนิชนาถ  ยาพะวัง
 
499 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย -1 - โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง 1. เด็กหญิงธารินทร์   เลิศพระพร
2. เด็กหญิงพลอยงาม   วิเวกวนารมณ์
3. เด็กหญิงวาสนา   ฤทธิ์นรกานต์
 
1. นางสาวรัตนา   คำต่อม
 
500 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ 1. เด็กหญิงลลิตา  อาภรณ์เลิศกุล
2. เด็กหญิงสิริกัญญา  ชื่นจิตทวีศักดิ์
3. เด็กหญิงอรจิรา  โกมลช่อมาลี
 
1. นางสาวพรหมภัสสร  เทววงศ์เนิเกษม
2. นายวิทยา  กันทะสอน
 
501 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กหญิงดวงนภา  ชวลิตธรรมรุ่ง
2. เด็กชายมงคล  กัลย์รัตนมงคล
3. เด็กหญิงแก้วเกล้า  กิจพิทักษ์พนา
 
1. นางณัชชา  สอนประสิทธิ์
2. นางสาวสมฤดี  พจนาธำรงพงศ์
 
502 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขุนกลาง 1. เด็กหญิงคำอิง  จอนา
2. เด็กชายประเจง  จอนา
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แซ่วะ
 
1. นางธนภร  สมบัตินันท์
2. นางสุภัค  ปราสมุทร์
 
503 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านแม่เอาะ 1. เด็กหญิงชนิชา  พะคอ
2. เด็กหญิงมานาทิพย์  มูเซ
3. เด็กหญิงวรนิษฐา  สมบูรณ์พนาพงษ์
 
1. นางวิจิตรา  อมรอรุณโรจน์
2. นางธันวาพร  สบแม่รวมพัฒนา
 
504 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแม่สอย 1. เด็กชายทัศนัย  มณีทอง
2. เด็กชายพิทวัส  เรือนก๋องเงิน
3. เด็กชายไชยพัฒน์  คำมา
 
1. นางสาวศิรินภา  ปินตาสม
2. นางสาวสุรีย์  ศรีวิชัย
 
505 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา 1. เด็กหญิงจรรยาพร  กองจันทร์
2. เด็กหญิงพิมนภา  ใหม่มณี
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  คำไล้
 
1. นางสาวจันทรกานต์  จันโลหิต
2. นางแสงคำมา  นะติกา
 
506 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ 1. เด็กหญิงปวาริศา   ไม่ทราบ
2. เด็กหญิงมอนนุช   ไม่ทราบ
3. เด็กชายวีรชิต   แซ่เฒ่า
 
1. นางสาวสายชล  แซ่เห่อ
2. นางจินตนา  นาคพัฒน์
 
507 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 71 เงิน 8 โรงเรียนบ้านขุนแตะ 1. เด็กหญิงฐิฏิพรกมล  วรรโพ
2. เด็กหญิงนิศาชล  แสนมนตรี
3. เด็กหญิงสายธาร  ไพรวัลย์คีรี
 
1. นางสาวอรพิน  ดุษฏีดารกา
2. นางอรอมล  สันติอรุโนทัย
 
508 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านท่าหลุก 1. เด็กหญิงณปภา  เรืองก๋องเงิน
2. เด็กหญิงวรรณธิดา  เกินกระโทก
3. เด็กหญิงวรัญธิดา  จินะจุมปู่
 
1. นางนิชนาถ  ยาพะวัง
 
509 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม 1. เด็กหญิงกัลยาณี   เมฆสวรรค์บำรุง
2. เด็กหญิงชนันนัทธ์   ทรัพย์ทองกูล
3. เด็กหญิงรินรชา   เลิศดำเนิน
 
1. นางกาญจนา   สุปินโน
2. นายกมล   จินะป๊อก
 
510 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 67 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงกวิสรา   จันตาวงค์
2. เด็กหญิงธนัชชา   เภากุ่ม
3. เด็กหญิงสุพิชญา   อุ่นใจละ
 
1. นางสาวญาสุมินทร์   องค์สวัสดิ์
2. นางสาวพัชราภรณ์  ดวงวิโรจน์
 
511 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 1. เด็กชายประจักษ์  มูลแก้ว
2. เด็กชายวัชพล  เทพปะณะ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  แสงเพชรไพบูลย์
 
1. นางเอื้อมพร  ยั่งยืน
2. นางสาวปาริชาติ  สินธุชัย
 
512 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 1. เด็กชายกรณิศ  ปันมูล
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ปันสิริ
 
1. นางสายสมร  ไชยลาม
2. นางสายสุนีย์  ค้ำกุล
 
513 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่มุ 1. เด็กชายกิตติพงษ์    ว่องอนันต์
2. เด็กหญิงวรัชญา   ชนอนุรักษ์ไพร
 
1. นางณัฐธิดา   จันทะกูฎ
2. นางเกียรติ์สุดา   อรุณรัศมีสกุล
 
514 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านกองแขก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นันทวิเชียรชุ่ม
2. เด็กหญิงลลิตา  อุดรบุญนิธิ
 
1. นางอารีย์  กรรณิกา
2. นางสาวศศิธร  สิทธิ์คงชัย
 
515 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง 1. เด็กหญิงกนกพร  ราษฎร์บำรุงไพร
2. เด็กชายสุริยา  ฐานไพสิฐกุล
 
1. นางสาวศรณ์ฉัตร  จตุภัทรสิริ
 
516 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านแม่ปอน 1. เด็กชายพีรัชชัย  วจีสุรีย์นนท์
2. เด็กหญิงอาลิษา  เกียรติจรรยา
 
1. นางโสภี  สุทธิวงศ์
 
517 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. เด็กชายพิยุทธ  หาญตระกูลรุ่ง
 
1. นางสาวอาทิตยา  เกติ
 
518 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กหญิงศิศิรา  ประทานสันติพงษ์
 
1. นางสุพิชชา  ปันศิริ
 
519 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 1. เด็กชายวสันต์  ฟองตา
 
1. นางเอื้อมพร  ยั่งยืน
 
520 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผานัง 1. เด็กหญิงธัญจิรา  ชวสิทธิ์มงคล
 
1. นางสาวสุภาพร  ชื่อสุขเจริญกุล
 
521 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง 1. เด็กชายจิรชัย  ศีลธรรมบันดาล
 
1. นายศุภกิจ  สมศรี
 
522 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแปะ 1. เด็กชายสุภกฤษฏิ์   อุ่นใจแรม
 
1. นายกมล   แสนใจ
 
523 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านแม่ปอน 1. เด็กชายบุญช่วย  หน่อชิ
 
1. นางโสภี  สุทธิวงศ์
 
524 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แซ่วะ
 
1. นางโสภา  คำวิชัย
 
525 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านต่อเรือ 1. เด็กชายสุรชัย  สินเพิ่มทวีพงศ์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  สารินจา
 
526 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหาดนาค 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทุนร่องช้าง
 
1. นายจักรกฤษณ์  ตาสีมูล
 
527 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ 1. เด็กชายอัครชัย  ปินต๊ะ
 
1. นางสาวพรทิพยื  ปามี
 
528 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  กล่ำฮวบ
2. เด็กหญิงพรฑิตา  ช่วงสันเทียะ
3. เด็กชายสันติสุข  จอมจิต
4. เด็กหญิงอัญชลี  บุญท้าวแก้ว
5. เด็กชายเรืองเกียรติ์  แก้ววงค์วรรณ์
 
1. นางศศิธร  ประสพสุข
2. นางธนพร  สมใจอ้าย
3. นางสาวปพิชญา  แอ่นดอน
 
529 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านโม่งหลวง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  พวกกล้ากุล
 
1. นางสาวจารุวรรณ  เมืองมูล
 
530 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ 1. เด็กหญิงจุรีย์วรรณ  ปัญญา
 
1. นางสาวพรทิพย์  ปามี
 
531 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่สารภี 1. นายชินดนัย  แก้วควายงาม
 
1. นางวัฒนา  ราชโยธา
 
532 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กหญิงสุภิชา  สิริวาณิชอุดม
 
1. นางสุพิชชา  ปันศิริ
 
533 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กหญิงสิริพร  สุสันต์ธรรมกุล
 
1. นางสาวสมฤดี  พจนาธำรงพงศ์
 
534 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สอย 1. เด็กหญิงฉายศิริ  แก้วเคียงคำ
 
1. นายธีระวัฒน์  ก๋องเงิน
 
535 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง 1. เด็กชายณัฐพล  ชื่นสุขเลิศเกษม
 
1. นางสาวศรณ์ฉัตร  จตุภัทรสิริ
 
536 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  สถิตพงศ์ไพร
 
1. นางณัฐติญา  นันตะละ
 
537 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา 1. เด็กหญิงนุสรา  แก้วอินศรี
 
1. นางวิรินดา  แสงปัน
 
538 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาฮ่อง 1. เด็กชายศุภรัตน์  พิทาคำ
 
1. นางสุกัญญา  ตันตรา
 
539 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กชายเรืองเกียรติ์  แก้ววงค์วรรณ์
 
1. นางศศิธร  ประสพสุข
 
540 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ชมภูกลาง
 
1. นางสาวปพิชญา  แอ่นดอน
 
541 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 1. เด็กชายยงยุทธ์  อุปรี
 
1. นายสงกรานต์  หน้อยปัญญา
 
542 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่มะลอ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ยุทธวินัยกุล
2. เด็กหญิงพิชญา   สิทธิ์คงชัย
3. เด็กหญิงศกาวรัตน์  บรรณสรณ์กูล
 
1. นางอรทัย  พิชัย
2. นางผ่องพรรณ  พันธ์พิชัย
 
543 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สอย 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  มะโนนัย
2. เด็กหญิงณัฐนิช  ติ๊บต่อเปี้ย
3. เด็กหญิงศุภกานต์  ถาวร
 
1. นางณรัตน์พงค์  อินต๊ะปาน
2. นางสาวพิมพ์นภา  อินจิโน
 
544 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 1. เด็กชายภานุพงค์  เรืองกิจชาญชัย
2. เด็กหญิงวาสินี  โพธิพงศ์
3. เด็กชายอาณากร  สนธิคุณ
 
1. นายสมบัติ  เรือนคำฟู
2. นางอนงค์  กูลเรือน
 
545 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาด 1. เด็กชายจักรภพ  สำราญศรี
2. เด็กชายธีรภัทร  ฟูเอื้อง
3. เด็กชายอนุนาท  จันสองสี
 
1. นายวีระพงษ์  คำใจ
 
546 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 1. เด็กหญิงนฤมล  วนเกษตรกุล
2. เด็กหญิงสิริโสภา  โนจา
3. เด็กหญิงเกศวลี  จันทร์กระจ่าง
 
1. นางสาววราภรณ์  มะโนธรรม
2. นางสาวสุวนันท์  แก้วสิงห์สุ
 
547 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านกองแขก 1. เด็กชายขจรศักดิ์  ท่าผาพัฒนากิจ
2. เด็กชายณัฐพล  ธิการ
3. เด็กชายวิทยา  อุดรบุญเขต
 
1. นางอารีย์  กรรณิกา
2. นางสาวเข็มทอง  กรรณิกา
 
548 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่มะลอ 1. เด็กชายชโยดม  ชยุติธรธรรม
2. เด็กชายนิติธร  ชลธรคู่คีรี
3. เด็กชายมนุเชษฐ์  สิริธารากุล
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ไชยา
2. นางกรวรรณ  กาไว
 
549 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กชายกษิเดช  พัฒนาชูสกุล
2. เด็กชายธีรภาษ  ร่วมใจพัฒนา
3. เด็กชายยศกร  สุรศักดิ์วรกุล
 
1. นางพวงทอง  หมอกใหม่
2. นายจักรินทร์  งานคำอ้าย
 
550 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สอย 1. เด็กหญิงชลธิชา  คำโพธิ์
2. เด็กหญิงชุตินันท์  ยุบยำแสง
3. เด็กหญิงนริศรา  เปิ้นปาดง
 
1. นางณรัตน์พงค์  อินต๊ะปาน
2. นางสถิรดา  กิติเวียง
 
551 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายกฤฎ์  อินตาลา
2. เด็กชายกัญจน์  อินตาลา
 
1. นางสาวฐานพักตร์  ดวงคำมา
2. นายปิยะพงษ์  เชื้อเตจ๊ะ
 
552 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กชายสมชาย  เหล่าแหง
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  กาบศรี
 
1. นางสาวชัญญานุช   วงค์ปัญญา
2. นางธนพร  สมใจอ้าย
 
553 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กหญิงศิศิรา  ประทานสันติพงษ์
2. เด็กชายอัครเดช  วิเก่ะ
 
1. นางสุพิชชา  ปันศิริ
2. นางสาวสมฤดี  พจนาธำรงพงศ์
 
554 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินวิทยา 1. เด็กชายชานน  สมยศ
2. เด็กชายนัทพงษ์  แซ่ย่าง
 
1. นางสาววาณี  เก่งการทำ
2. นางนงลักษณ์  วุฒิโอสถ
 
555 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่สอย 1. เด็กชายธนกฤต  ติ๊บต่อเปี้ย
2. เด็กชายธีรธน  ด้วงนา
 
1. นางสาวพิมพ์นภา  อินจิโน
2. นางสถิรดา  กิติเวียง
 
556 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กชายศราวุธ  จันตาโลก
2. นายสหัสวรรษ  พิมสาน
 
1. นางธนพร  สมใจอ้าย
2. นางสาวชัญญานุช  วงค์ปัญญา
 
557 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 72 เงิน 4 โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. เด็กหญิงจิราพร  อยู่แก้ว
2. เด็กชายเมธี  อนุรักษ์พนาวารี
 
1. นางสุภาพร  ร่มโพธิ์
2. นางสาวอาทิตยา  เกติ
 
558 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 67 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ 1. เด็กชายชัยเชษฐ์  สิทธิกิจ
2. เด็กชายเอกประพันธ์  ขวัญทวี
 
1. นางสุเทพ  นนทธรรม
2. นางพรทิพย์  ปามี
 
559 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา 1. เด็กชายคงพันธ์  แซ่วะ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  แซ่วะ
3. เด็กหญิงนิฌารีย์  เราเฒ่า
 
1. นายพัชรชล  ชัยตัย
2. นายประหยัด  รัตนคีรีกุล
 
560 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 1. เด็กชายชลกร  ดาเตะ
2. เด็กชายณํฐภัทร  มนสิการพร
3. เด็กชายรณกร  รักษ์พงไพร
 
1. นายสหกานต์  ขนเขียว
2. นางสาววราภรณ์  มะโนธรรม
 
561 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา 1. เด็กชายจารุวัฒน์  ศรีเที่ยง
2. เด็กชายวัฒนา  กัลยางามเลิศ
3. เด็กชายอภิเชษฐ์  สัมพันธ์สินชาญ
 
1. นางสาววธัญญา  กิติ
2. นางชนานิษฐ์  นันทวงศ์