เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่นาจร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแม่หงานหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแปะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 80 ทอง 4
5 บ้านปากทางท่าลี่ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 - -
6 บ้านแม่ปอน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 - -
7 ป่ากล้วยพัฒนา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่สอย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75 เงิน ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ป่ากล้วยพัฒนา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 81 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสบเตี๊ยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 96 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเนินวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่สอย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) สพป. เชียงใหม่ เขต 6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแม่นาจร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 72 เงิน 4
5 บ้านปากทางท่าลี่ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 67 ทองแดง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 83 ทอง ชนะเลิศ
2 ไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) สพป. เชียงใหม่ เขต 6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่มะลอ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทุ่งยาว สพป. เชียงใหม่ เขต 6 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่มะลอ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 87 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 82.30 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่มุ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกองแขก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 - -
4 บ้านแม่ปอน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 - -
5 บ้านแม่หงานหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่สอย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 82 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังน้ำหยาด สพป. เชียงใหม่ เขต 6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกองแขก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 - -
4 บ้านสบเตี๊ยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) สพป. เชียงใหม่ เขต 6 84 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่สอย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 88.20 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่หงานหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนตำบลท่าผา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 - -
4 บ้านทุ่งยาว สพป. เชียงใหม่ เขต 6 - -
5 บ้านนาฮ่อง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 - -
6 ไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) สพป. เชียงใหม่ เขต 6 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อินทนนท์วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อินทนนท์วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปากทางท่าลี่ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านใหม่สารภี สพป. เชียงใหม่ เขต 6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านผานัง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านต่อเรือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 - -
3 บ้านหาดนาค สพป. เชียงใหม่ เขต 6 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อินทนนท์วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านขุนแม่หยอด สพป. เชียงใหม่ เขต 6 73.38 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแม่ซา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 51.91 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแม่ศึก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 44.67 เข้าร่วม 4
5 บ้านโม่งหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 44.19 เข้าร่วม 5
6 บ้านปางหินฝน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 43.68 เข้าร่วม 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านขุนแปะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 97.48 ทอง ชนะเลิศ
2 อินทนนท์วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแม่ซา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 39.80 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านปางหินฝน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 34 เข้าร่วม 4
5 บ้านโม่งหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 34 เข้าร่วม 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสองธาร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 84 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 69.42 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) สพป. เชียงใหม่ เขต 6 56.21 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเนินวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 53.89 เข้าร่วม 4
5 บ้านเมืองอาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 50.42 เข้าร่วม 5
6 บ้านผาละปิ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 49.15 เข้าร่วม 6
7 บ้านสบแม่รวม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 48.24 เข้าร่วม 7
8 บ้านแม่แดดน้อย สาขาบ้านดงสามหมื่น สพป. เชียงใหม่ เขต 6 43.69 เข้าร่วม 8
9 บ้านแม่หงานหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 41.47 เข้าร่วม 9
10 บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 38.13 เข้าร่วม 10
11 บ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 - -
12 บ้านปากทางท่าลี่ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสองธาร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสบวาก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 76.90 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเมืองอาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 72.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 72.16 เงิน 4
5 ป่ากล้วยพัฒนา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 72.13 เงิน 5
6 บ้านขุนแปะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 59.02 เข้าร่วม 6
7 บ้านผาละปิ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 50.79 เข้าร่วม 7
8 ไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) สพป. เชียงใหม่ เขต 6 50.78 เข้าร่วม 8
9 บ้านแม่หงานหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 49.68 เข้าร่วม 9
10 บ้านแม่แดดน้อย สาขาบ้านดงสามหมื่น สพป. เชียงใหม่ เขต 6 42.84 เข้าร่วม 10
11 บ้านขุนแม่รวม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 38.73 เข้าร่วม 11
12 บ้านปากทางท่าลี่ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเนินวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 89.85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านข่วงเปาใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 70.52 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านขุนแม่รวม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 66.80 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนาฮ่อง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 65.75 ทองแดง 4
5 บ้านปางหินฝน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 64.31 ทองแดง 5
6 บ้านเมืองอาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 56.64 เข้าร่วม 6
7 บ้านหนองคัน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 54.67 เข้าร่วม 7
8 ไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) สพป. เชียงใหม่ เขต 6 51.79 เข้าร่วม 8
9 บ้านผาละปิ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 46.07 เข้าร่วม 9
10 บ้านห้วยน้ำดิบ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 44.30 เข้าร่วม 10
11 บ้านทัพ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 40.38 เข้าร่วม 11
12 บ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเนินวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 90 ทอง ชนะเลิศ
2 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโรงวัว สพป. เชียงใหม่ เขต 6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแม่ตูม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 80.67 ทอง 4
5 บ้านข่วงเปาใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 79.67 เงิน 5
6 นิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 69.67 ทองแดง 6
7 บ้านแม่แดดน้อย สาขาบ้านดงสามหมื่น สพป. เชียงใหม่ เขต 6 69.67 ทองแดง 6
8 บ้านห้วยม่วง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 68.67 ทองแดง 8
9 บ้านแม่นาจร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 67 ทองแดง 9
10 บ้านขุนแตะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 61.67 ทองแดง 10
11 บ้านปางอุ๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 - -
12 สหมิตรวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเนินวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 87.69 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านท่าหลุก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโรงวัว สพป. เชียงใหม่ เขต 6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านข่วงเปาใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 78.33 เงิน 4
5 ชุมชุนบ้านข่วงเปาเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 77.67 เงิน 5
6 บ้านขุนแม่รวม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 73.67 เงิน 6
7 บ้านอมเม็ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 72.33 เงิน 7
8 บ้านแม่เอาะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 72 เงิน 8
9 บ้านขุนแม่หยอด สพป. เชียงใหม่ เขต 6 69.67 ทองแดง 9
10 บ้านทุ่งแก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 69.33 ทองแดง 10
11 บ้านขุนแตะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 66.67 ทองแดง 11
12 บ้านห้วยปู สพป. เชียงใหม่ เขต 6 65.33 ทองแดง 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านขุนแปะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปางหินฝน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแม่ซา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อินทนนท์วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 79.33 เงิน 4
5 บ้านปางอุ๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 77.33 เงิน 5
6 ไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) สพป. เชียงใหม่ เขต 6 77 เงิน 6
7 บ้านแม่แดดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 74.67 เงิน 7
8 บ้านขุนแม่รวม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 71 เงิน 8
9 บ้านใหม่สารภี สพป. เชียงใหม่ เขต 6 71 เงิน 8
10 บ้านโม่งหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 68.69 ทองแดง 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านขุนแม่รวม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่นาจร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 91.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) สพป. เชียงใหม่ เขต 6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านขุนแม่หยอด สพป. เชียงใหม่ เขต 6 90.50 ทอง 4
5 บ้านแม่ศึก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 88 ทอง 5
6 บ้านกองแขก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 84 ทอง 6
7 บ้านแม่แดดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 84 ทอง 6
8 บ้านปากทางท่าลี่ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) สพป. เชียงใหม่ เขต 6 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่ศึก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 87.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโม่งหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแม่นาจร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 78 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนตำบลท่าผา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 93.40 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทุ่งยาว สพป. เชียงใหม่ เขต 6 92.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านข่วงเปาใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยม่วง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 91 ทอง 4
5 บ้านน้ำตกแม่กลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 90.20 ทอง 5
6 บ้านแม่นาจร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 89.20 ทอง 6
7 บ้านวังน้ำหยาด สพป. เชียงใหม่ เขต 6 89 ทอง 7
8 บ้านขุนแม่รวม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 88.60 ทอง 8
9 สุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 88.60 ทอง 8
10 บ้านปางเกี๊ยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 86 ทอง 10
11 บ้านแม่ตะละเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 69.60 ทองแดง 11
12 บ้านเฮาะวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านขุนแม่รวม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่นาจร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปางหินฝน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแม่แดดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านปากทางท่าลี่ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 69 ทองแดง 5
6 ไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) สพป. เชียงใหม่ เขต 6 69 ทองแดง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน