หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ครั้งที่ 65
ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 3 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนศรีจอมทอง

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายเดช อนากาศ รอง ผอ.สพป.ชม.6 คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายปราโมทย์ เลิศชีวกานต์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายสมชัย ศรีลาชัย รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายแสวง ด้วงทรง รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายพิทูรย์ ปัญญาศรี รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายสมโภชน์ ศรีชะนา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายเดช อนากาศ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ คณะกรรมการอำนวยการ
10 ประธานเครือข่ายทุกเครือข่าย สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ คณะกรรมการอำนวยการ
11 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ คณะกรรมการอำนวยการ
12 นางอัมพร ศักดิ์เพ็ญศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
13 นางสุภาภรณ์ อินทมา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายสมโภชน์ ศรีชะนา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
15 นางสาวเกษแก้ว ปวนแดง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
16 นายธีรศักดิ์ ปอโชโร ผอ.โรงเรียนบ้านผาละปิ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
17 นายกฤตติวัฒน์ เมืองวงศ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
18 นางทองสุข ปิยะวงษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
19 นางสาวิตรี แอ่นปัญญา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
20 นายสมพงษ์ พรมจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
21 นายชัชวาล วิเศษคุณ ผอ.โรงเรียนอินทนนท์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
22 นายสนอง จันทร์มา ผอ.โรงเรียนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
23 นางสุภัค อุ่นตา ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
24 นางอุษา วิเชียรวรรธนะ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
25 นางทัศยา สว่างไสว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
26 นางเตือนใจ ณ รังสี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
27 นางนงคราญ สมศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
28 นายสมชัย ศรีลาชัย รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
29 นางสาววณีรัตน์ แย้มพราม ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
30 นางสาวสมจิตร ตาคำแสง ผอ.โรงเรียนบ้านจันทร์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
31 นายกฤตติวัฒน์ เมืองวงศ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
32 นางสาวคำหล้า ปันทะรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
33 นายพิทูรย์ ปัญญาศรี รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
34 นายจักรคำ หวันแดง ผอ.โรงเรียนศรีจอมทอง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
35 นางสาวขนิษฐ์ ทศพงศ์ ผอ.โรงเรียนบ้านแม่ตูม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
36 นายสงัด ร่มโพธิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านนาฮ่อง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
37 นางสาวศิริพัฒน์ ชมภูรัตน์ ผอ.โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาด คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
38 นางศิริพร มะโนรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
39 นายปรีดา พรหมดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
40 นางสมพร รุจิเลิศ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
41 นางณัฐพร ดอกแก้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
42 นางสาวธนพร มาใหม่ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
43 นางดวงพร ปิ่นทอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
44 นายแสวง ด้วงทรง รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์
45 นายประสิทธิ์ นาคมูล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์
46 นายสมยศ จีนใจ ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์
47 นางสาวสิริลักษณ์ ศรีมณี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์
48 นางสาวภัณฑิรา เขื่อนคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์
49 นางสาวกมลพรรณ กันทะทิพย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์
50 นางจิรารัตน์ กันธวัง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์
51 นายเดช อนากาศ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์
52 นางสาวฐานิสสรณ์ ศรีสิงห์ชัย ผอ.กลุ่มศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์
53 นายบุญส่ง ปิงกุล ผอ.โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์
54 นางจรรยา มีสิมมา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์
55 นายปริวัฒน์ ไชยวงค์ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและหุ่นยนต์
56 นายเดช อนากาศ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
57 นายจำเนียร ไตรมาตร ผอ.โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
58 นายนิพนธ์ มูลใหม่ ผอ.โรงเรียนวัดพุทธนิมิตร คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
59 นางสาววิไลพรรณ ศรีวิชัย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
60 นายธฤตวัน ใจคำปัน โรงเรียนบ้านบนนา คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
61 นายชูโชค แนบสนิทธรรม ผอ.โรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
62 นางสาวมณฑาทิพย์ ขันแก้ว ศึกษานิเทศ คณะกรรมการตรวจสอบหลักฐาน
63 นางเอื้อมพร ยั่งยืน โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง คณะกรรมการตรวจสอบหลักฐาน
64 นางสายสมร ไชยลาม โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม คณะกรรมการตรวจสอบหลักฐาน
65 นายสุเทพ นนทธรรม โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ คณะกรรมการตรวจสอบหลักฐาน
66 นางอัมพร นะติกา โรงเรียนบ้านต่อเรือ คณะกรรมการตรวจสอบหลักฐาน
67 นางอัมพร ศักดิ์เพ็ญศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
68 นางสุภาภรณ์ อินทมา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
69 นางสาวศุภลักษณ์ สุทธนะ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
70 นางสาววิไลพรรณ ศรีวิชัย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
71 นางเสาวนีย์ เรือนแก้ว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
72 นายสมโภชน์ ศรีชะนา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
73 นางสาวเรณู อุตรชัย ผอ.กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
74 นางจันทร์จีรา คนเที่ยง นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
75 นางสาววัชรา ถาวรวิจิตร นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
76 นางสาวคำหล้า ปันทะรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
77 นางมรกต อินต๊ะ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
78 นางสาวดากานดา วงศ์พิพัฒน์ทวีป นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
79 นางสาวนฤดี จินะอินทร์ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
80 นายเดช อนากาศ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
81 นางสาวธนพร มาใหม่ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
82 นางกรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
83 นางสมพร รุจิเลิศ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
84 นายพิทูรย์ ปัญญาศรี รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
85 นางกรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
86 นางสาวดากานดา วงศ์พิพัฒน์ทวีป นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
87 นางสาวธนพร มาใหม่ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
88 นางดวงพร ปิ่นทอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
89 นางสาววณีรัตน์ แย้มพราม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
90 นางสาวเมธินี คำไทย ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
91 นางเรณู เชื้อเตจ๊ะ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
92 นางเกศรา สมัยกุล พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
93 นางสาวฉัตรหทัย คำตุ้ย พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
94 นางสาวพัชรสุรงค์ สมใจดี ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
95 นางสาวสายทิพย์ วงศ์ษา ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
96 นางสาวกชพรรณ จิตธร ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
97 นางสาวพนิดา วรรณคำ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
98 นายทิเบต กระนัย ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
99 นางวรพรรณ ดวงเดือน ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
100 นางสาวกุลธิดา แสนใจบาล ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
101 นายจักรินทร์ ปินธุกาศ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
102 นางอาภาภร แก้ววงวาน ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
103 นายอินสอน สิงห์คำ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
104 นายกฤษณะ ท้าวแก่น ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
105 นายเกิดพงศ์ ใจแก้วแดง ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
106 นายนพดล สุรินทร์ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
107 นางสาวสิริโสภา พุทธิศรี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
108 นายจักรคำ หวันแดง ผอ.โรงเรียนศรีจอมทอง คณะกรรมการฝ่านอาคารสถานที่
109 นายพิชิต อภิชัย ลูกจ้าง ร.ร.ศรีจอมทอง คณะกรรมการฝ่านอาคารสถานที่
110 นายสุวิทย์ ป้องญาติ ครูชำนาญการ คณะกรรมการฝ่านอาคารสถานที่
111 นายทวีศักดิ์ นันต๊ะโส ครูชำนาญการพิเศษ ฃ คณะกรรมการฝ่านอาคารสถานที่
112 นายวิทยา สมฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่านอาคารสถานที่
113 นายอดิศักดิ์ อ่อนฉ่ำ ครูชำนาญการ คณะกรรมการฝ่านอาคารสถานที่
114 นายโชติ ณ รักษี ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่านอาคารสถานที่
115 นายวิทยา อนุเกรียงไกร ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่านอาคารสถานที่
116 นายชรัณชิต แสนใจบาล ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่านอาคารสถานที่
117 นายประเสริฐ แสนภิชัย ช่างไม้ ชั้น ๓ คณะกรรมการฝ่านอาคารสถานที่
118 นายพิรัธชัย ภาระวงศ์ พนักงานบริการ คณะกรรมการฝ่านอาคารสถานที่
119 นางจรรยาภรณ์ เสริฐสม พนักงานบริการ คณะกรรมการฝ่านอาคารสถานที่
120 นางสมบูรณ์ ปวนปันนา พนักงานบริการ คณะกรรมการฝ่านอาคารสถานที่
121 นายพิชิต อภิชัย ลูกจ้าง คณะกรรมการฝ่านอาคารสถานที่
122 นายกมลพันธ์ ทิพย์แก้ว ลูกจ้าง คณะกรรมการฝ่านอาคารสถานที่

ติดต่อประสานงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
นางอัมพร ศักดิ์เพ็ญศรี โทร 081-8851640 นางสุภาภรณ์ อินทมา โทร 086-3820706 นางเสาวนีย์ เรือนแก้ว โทร 081-7062425
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]