หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cnx6

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายสมชัย อุปนันท์ โรงเรียนบ้านสบแปะกรรมการ
2. นายสมคิด แก้วคำโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
3. นายโกมุท นุชมาโรงเรียนบ้านโรงวัวกรรมการ
4. นายเฉลิมพันธ์ สารอิ่น โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
5. นายอดิเรก สารขาว โรงเรียนบ้านอมขูดกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายเรวัต แสนพรหมมาโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
2. นายนพรัตน์ ถาวร โรงเรียนบ้านโม่งหลวงกรรมการ
3. นางสุพัตรา ศรีคำโรงเรียนบ้านห้วยยากรรมการ
4. นางสาววิภาวรรณ จันเขียว โรงเรียนบ้านทุ่งแกกรรมการ
5. นางศุภรักษ์ รักษาดี โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายเรวัต แสนพรหมมาโรงเรียนท่าข้ามกรรมการ
2. นายนพรัตน์ ถาวร โรงเรียนบ้านโม่งหลวงกรรมการ
3. นางสุพัตรา ศรีคำโรงเรียนบ้านห้วยยากรรมการ
4. นางสาววิภาวรรณ จันเขียว โรงเรียนบ้านทุ่งแกกรรมการ
5. นางศุภรักษ์ รักษาดี โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ สวนใจ โรงเรียนบ้านสองธารกรรมการ
2. นายเศวต ใจมูล โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาดกรรมการ
3. นายวีรพงษ์ จันตาวรรณเดช โรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
4. นางสาวกฤติยา กิตติวัชรพงศ์ โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
5. นางสาวเหมือนแพร พรหมแก้ว โรงเรียนบ้านสามัคคีสันม่วงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ สวนใจ โรงเรียนบ้านสองธารกรรมการ
2. นายเศวต ใจมูล โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาดกรรมการ
3. นายวีรพงษ์ จันตาวรรณเดช โรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
4. นางสาวกฤติยา กิตติวัชรพงศ์โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
5. นางสาวเหมือนแพร พรหมแก้ว โรงเรียนบ้านสามัคคีสันม่วงกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสุวัฒนา สุต๋าคำผู้ชำนาญการกรรมการ
2. นางสาวสมจิต ตาคำแสงโรงเรียนบ้านจันทร์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพิทยา สุทธนะโรงเรียนบ้านขุนแปะกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายวราวุฒิ สุการประสิทธิ์ผู้ชำนาญการกรรมการ
2. นางสมควร กันทาซาว ผู้ชำนาญการกรรมการ
3. นายเพชร แสนใจบาล ผู้ชำนาญการกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายวราวุฒิ สุการประสิทธิ์ผู้ชำนาญการกรรมการ
2. นางสมควร กันทาซาว ผู้ชำนาญการกรรมการ
3. นายเพชร แสนใจบาล ผู้ชำนาญการกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายวราวุฒิ สุการประสิทธ์ผู้ชำนาญการกรรมการ
2. นางสมควร กันทาซาว ผู้ชำนาญการกรรมการ
3. นายเพชร แสนใจบาล ผู้ชำนาญการกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายอุดมศักดิ์ ขัตลิวงศ์โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาดกรรมการ
2. นางสาววัชราภรณ์ คำรัตน์โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอดกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ญาณพันธ์โรงเรียนวัดพุทธนิมิตกรรมการ
4. นางสุรางค์ สุตาแก้วโรงเรียนบ้านแปะกรรมการ
5. นายฉลาด ญาณมงคลศิลป์โรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายอุดมศักดิ์ ขัตลิวงศ์โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาดกรรมการ
2. นางสาววัชราภรณ์ คำรัตน์โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอดกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ญาณพันธ์โรงเรียนวัดพุทธนิมิตกรรมการ
4. นางสุรางค์ สุตาแก้วโรงเรียนบ้านแปะกรรมการ
5. นายฉลาด ญาณมงคลศิลป์โรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายอุดมศักดิ์ ขัตลิวงศ์โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาดกรรมการ
2. นางสาววัชราภรณ์ คำรัตน์โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอดกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ญาณพันธ์โรงเรียนวัดพุทธนิมิตกรรมการ
4. นางสุรางค์ สุตาแก้วโรงเรียนบ้านแปะกรรมการ
5. นายฉลาด ญาณมงคลศิลป์โรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายอุดมศักดิ์ ขัตลิวงศ์โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาดกรรมการ
2. นางสาววัชราภรณ์ คำรัตน์โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอดกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ญาณพันธ์โรงเรียนวัดพุทธนิมิตกรรมการ
4. นางสุรางค์ สุตาแก้วโรงเรียนบ้านแปะกรรมการ
5. นายฉลาด ญาณมงคลศิลป์โรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายอุดมศักดิ์ ขัตลิวงศ์โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาดกรรมการ
2. นางสาววัชราภรณ์ คำรัตน์โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอดกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ญาณพันธ์โรงเรียนวัดพุทธนิมิตกรรมการ
4. นางสุรางค์ สุตาแก้วโรงเรียนบ้านแปะกรรมการ
5. นายฉลาด ญาณมงคลศิลป์โรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายอุดมศักดิ์ ขัตลิวงศ์โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาดกรรมการ
2. นางสาววัชราภรณ์ คำรัตน์โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอดกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ญาณพันธ์โรงเรียนวัดพุทธนิมิตกรรมการ
4. นางสุรางค์ สุตาแก้วโรงเรียนบ้านแปะกรรมการ
5. นายฉลาด ญาณมงคลศิลป์โรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ คำแปงโรงเรียนบ้านแม่สอยกรรมการ
2. นายไพโรจน์ เจริญกุลโรงเรียนบ้านทุ่งแก สาขาแม่แอบกรรมการ
3. นายธนบูรณ์ รัตนบำเพ็ญโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ คำแปงโรงเรียนบ้านแม่สอยกรรมการ
2. นายไพโรจน์ เจริญกุลโรงเรียนทุ่งแกสาขาแม่แอบกรรมการ
3. นายธนบูรณ์ รัตนบำเพ็ญโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางกมลพรรณ กันทะโรงเรียนบ้านแม่แฮใต้กรรมการ
2. นายอุดม เตชะตาโรงเรียนป่ากล้วยพัฒนากรรมการ
3. นายบุญส่ง กะระวีโรงเรียนวัดพุทธนิมิตรกรรมการ
4. นายอดิศร องอาจโรงเรียนบ้านสามสบกรรมการ
5. นายสันติ สุขจิตโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางกมลพรรณ กันทะโรงเรียนบ้านแม่แฮใต้กรรมการ
2. นายอุดม เตชะตาโรงเรียนบ้านป่ากล้วยพัฒนากรรมการ
3. นายบุญส่ง กะระวี โรงเรียนวัดพุทธนิมิตรกรรมการ
4. นายอดิศร องอาจโรงเรียนบ้านสามสบกรรมการ
5. นายสันติ สุขจิตโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางกมลพรรณ กันทะโรงเรียนบ้านแม่แฮใต้กรรมการ
2. นายอุดม เตชะตาโรงเรียนบ้านป่ากล้วยพัฒนากรรมการ
3. นายบุญส่ง กะระวี โรงเรียนวัดพุทธนิมิตรกรรมการ
4. นายอดิศร องอาจโรงเรียนบ้านสามสบกรรมการ
5. นายสันติ สุขจิตโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ คำแปงโรงเรียนบ้านแม่สอยกรรมการ
2. นายไพโรจน์ เจริญกุลโรงเรียนบ้านทุ่งแก สาขาแม่แอบกรรมการ
3. นายธนบูรณ์ รัตนบำเพ็ญโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางกมลพรรณ กันทะโรงเรียนบ้านแม่แฮใต้กรรมการ
2. นายอุดม เตชะตาโรงเรียนบ้านป่ากล้วยพัฒนากรรมการ
3. นายบุญส่ง กะระวี โรงเรียนวัดพุทธนิมิตรกรรมการ
4. นายนายอดิศร องอาจโรงเรียนบ้านสามสบกรรมการ
5. นายสันติ สุขจิตโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางกมลพรรณ กันทะโรงเรียนบ้านแม่แฮใต้กรรมการ
2. นายอุดม เตชะตาโรงเรียนบ้านป่ากล้วยพัฒนากรรมการ
3. นายบุญส่ง กะระวีโรงเรียนวัดพุทธนิมิตรกรรมการ
4. นายอดิศร องอาจโรงเรียนบ้านสามสบกรรมการ
5. นายสันติ สุขจิตโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นางกมลพรรณ กันทะโรงเรียนบ้านแม่แฮใต้กรรมการ
2. นายอุดม เตชะตาโรงเรียนบ้านป่ากล้วยพัฒนากรรมการ
3. นายบุญส่ง กะระวีโรงเรียนวัดพุทธนิมิตรกรรมการ
4. นายอดิศร องอาจโรงเรียนบ้านสามสบกรรมการ
5. นายสันติ สุขจิตโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสุทัศน์ สิงห์คำโรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือกรรมการ
2. นายสุภษร เยาวโสภาโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
3. นายลิปปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ สิงห์คำโรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือกรรมการ
2. นายสุภษร เยาวโสภาโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
3. นายลิปปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสุทัศน์ สิงห์คำโรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือกรรมการ
2. นายสุภษร เยาวโสภาโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
3. นายลิปปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ สิงห์คำโรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือกรรมการ
2. นายสุภษร เยาวโสภาโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
3. นายลิปปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางพิมพ์วิสาข์ อินตามูลโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
2. นายคณธร ศรีไม้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑กรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ เจริญธนังลาภโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์วิสาข์ อินตามูลโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
2. นายคณธร ศรีไม้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑กรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ เจริญธนังลาภโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางพิมพ์วิสาข์ อินตามูลโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
2. นายคณธร ศรีไม้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑กรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ เจริญธนังลาภโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสุทัศน์ สิงห์คำโรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือกรรมการ
2. นายสุภษร เยาวโสภาโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
3. นายลิปปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ สิงห์คำโรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือกรรมการ
2. นายสุภษร เยาวโสภาโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
3. นายลิปปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางพิมพ์วิสาข์ อินตามูลโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
2. นายคณธร ศรีไม้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑กรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ เจริญธนังลาภโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์วิสาข์ อินตามูลโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
2. นายคณธร ศรีไม้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑กรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ เจริญธนังลาภโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางพิมพ์วิสาข์ อินตามูลโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
2. นายคณธร ศรีไม้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑กรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ เจริญธนังลาภโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายมานพ จันทร์หอม โรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ เจริญธนังลาภโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
3. นายสามารถ อินตามูลโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นางปภาวรินทร์ ยอดเกตุโรงเรียนบ้านแปะสามัคคีกรรมการ
2. นายสมพงษ์ แก้วดอกรักโรงเรียนบ้านบนนากรรมการ
3. นายวิวัฒน์ สังขรักษ์ โรงเรียนบ้านสบแปะกรรมการ
4. นายจักรพันธ์ เตปินโรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้ายกรรมการ
5. นางเอื้อมพร ยั่งยืนโรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่งกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางปภาวรินทร์ ยอดเกตุโรงเรียนบ้านแปะสามัคคีกรรมการ
2. นายสมพงษ์ แก้วดอกรักโรงเรียนบ้านบนนากรรมการ
3. นายวิวัฒน์ สังขรักษ์ โรงเรียนบ้านสบแปะกรรมการ
4. นายจักรพันธ์ เตปินโรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้ายกรรมการ
5. นางเอื้อมพร ยั่งยืนโรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่งกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นางปภาวรินทร์ ยอดเกตุโรงเรียนบ้านแปะสามัคคีกรรมการ
2. นายสมพงษ์ แก้วดอกรักโรงเรียนบ้านบนนากรรมการ
3. นายวิวัฒน์ สังขรักษ์โรงเรียนบ้านสบแปะกรรมการ
4. นายจักรพันธ์ เตปินโรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้ายกรรมการ
5. นางเอื้อมพร ยั่งยืนโรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่งกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางประภาวรินทร์ ยอดเกตุโรงเรียนบ้านแปะสามัคคีกรรมการ
2. นายสมพงษ์ แก้วดอกรักโรงเรียนบ้านบนนากรรมการ
3. นายวิวัฒน์ สังขรักษ์ โรงเรียนบ้านสบแปะกรรมการ
4. นายจักรพันธ์ เตปินโรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้ายกรรมการ
5. นางเอื้อมพร ยั่งยืนโรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่งกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายพงศ์อมร ทาวีโรงเรียนบ้านทัพกรรมการ
2. นายสุริยัน เวียงแสนโรงเรียนบ้านปางหินฝนกรรมการ
3. นายวิเชียร นามแก้วโรงเรียนบ้านจันทร์กรรมการ
4. นางสาวศรณ์ฉัตร จตุภัทรสิริ โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวงกรรมการ
5. นางอังคณา ก้อนแก้ว โรงเรียนบ้านแม่เอาะกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมจิตร ดวงใจไพรวัลย์โรงเรียนบ้านขุนแม่นายกรรมการ
2. นายศุภฤกษ์ คุ้มทรัพย์โรงเรียนบ้านห้วยยากรรมการ
3. นายมนตรี อินทยนต์โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้ายกรรมการ
4. นายวรชิต เชอมือโรงเรียนบ้านแจ่มหลวงกรรมการ
5. นายโสภณ พรหมแก้วโรงเรียนบ้านขุนแปะกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายพงศ์อมร ทาวีโรงเรียนบ้านทัพกรรมการ
2. นายสุริยัน เวียงแสนโรงเรียนบ้านปางหินฝนกรรมการ
3. นายวิเชียร นามแก้วโรงเรียนบ้านจันทร์กรรมการ
4. นางสาวศรณ์ฉัตร จตุภัทรสิริโรงเรียนบ้านแม่หงานหลวงกรรมการ
5. นางอังคณา ก้อนแก้วโรงเรียนบ้านแม่เอาะกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมจิตร ดวงใจไพรวัลย์โรงเรียนบ้านขุนแม่นายกรรมการ
2. นายศุภฤกษ์ คุ้มทรัพย์โรงเรียนบ้านห้วยยากรรมการ
3. นายมนตรี อินทยนต์โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้ายกรรมการ
4. นายวรชิต เชอมือโรงเรียนบ้านแจ่มหลวงกรรมการ
5. นายโสภณ พรหมแก้วโรงเรียนบ้านขุนแปะกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพงศ์อมร ทาวีโรงเรียนบ้านทัพกรรมการ
2. นายสุริยัน เวียงแสนโรงเรียนบ้านปางหินฝนกรรมการ
3. นายวิเชียร นามแก้วโรงเรียนบ้านจันทร์กรรมการ
4. นางสาวศรณ์ฉัตร จตุภัทรสิริ โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวงกรรมการ
5. นางอังคณา ก้อนแก้วโรงเรียนบ้านแม่เอาะกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพงศ์อมร ทาวีโรงเรียนบ้านทัพกรรมการ
2. นายสุริยัน เวียงแสนโรงเรียนบ้านปางหินฝนกรรมการ
3. นายวิเชียร นามแก้วโรงเรียนบ้านจันทร์กรรมการ
4. นางสาวศรณ์ฉัตร จตุภัทรสิริ โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวงกรรมการ
5. นางอังคณา ก้อนแก้ว โรงเรียนบ้านแม่เอาะกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายสมจิตร ดวงใจไพรวัลย์โรงเรียนบ้านขุนแม่นายกรรมการ
2. นายศุภฤกษ์ คุ้มทรัพย์โรงเรียนบ้านห้วยยากรรมการ
3. นายมนตรี อินทยนต์โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้ายกรรมการ
4. นายวรชิต เชอมือโรงเรียนบ้านแจ่มหลวงกรรมการ
5. นายโสภณ พรหมแก้วโรงเรียนบ้านขุนแปะกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมจิตร ดวงใจไพรวัลย์โรงเรียนบ้านขุนแม่นายกรรมการ
2. นายศุภฤกษ์ คุ้มทรัพย์โรงเรียนบ้านห้วยยากรรมการ
3. นายมนตรี อินทยนต์โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้ายกรรมการ
4. นายวรชิต เชอมือโรงเรียนบ้านแจ่มหลวงกรรมการ
5. นายโสภณ พรหมแก้วโรงเรียนบ้านขุนแปะกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายสมจิตร ดวงใจไพรวัลย์โรงเรียนบ้านขุนแม่นายกรรมการ
2. นายศุภฤกษ์ คุ้มทรัพย์โรงเรียนบ้านห้วยยากรรมการ
3. นายมนตรี อินทยนต์โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้ายกรรมการ
4. นายวรชิต เชอมือโรงเรียนบ้านแจ่มหลวงกรรมการ
5. นายโสภณ พรหมแก้วโรงเรียนบ้านขุนแปะกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมจิตร ดวงใจไพรวัลย์โรงเรียนบ้านขุนแม่นายกรรมการ
2. นายศุภฤกษ์ คุ้มทรัพย์โรงเรียนบ้านห้วยยากรรมการ
3. นายมนตรี อินทยนต์โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้ายกรรมการ
4. นายวรชิต เชอมือโรงเรียนบ้านแจ่มหลวงกรรมการ
5. นายโสภณ พรหมแก้วโรงเรียนบ้านขุนแปะกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายสมจิตร ดวงใจไพรวัลย์โรงเรียนบ้านขุนแม่นายกรรมการ
2. นายศุภฤกษ์ คุ้มทรัพย์โรงเรียนบ้านห้วยยากรรมการ
3. นายมนตรี อินทยนต์โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้ายกรรมการ
4. นายวรชิต เชอมือโรงเรียนบ้านแจ่มหลวงกรรมการ
5. นายโสภณ พรหมแก้วโรงเรียนบ้านขุนแปะกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายสมจิตร ดวงใจไพรวัลย์โรงเรียนบ้านขุนแม่นายกรรมการ
2. นายศุภฤกษ์ คุ้มทรัพย์โรงเรียนบ้านห้วยยากรรมการ
3. นายมนตรี อินทยนต์โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้ายกรรมการ
4. นายวรชิต เชอมือโรงเรียนบ้านแจ่มหลวงกรรมการ
5. นายโสภณ พรหมแก้วโรงเรียนบ้านขุนแปะกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสมเพชร แสนใจโรงเรียนบ้านแปะกรรมการ
2. นางสถิรดา กิติเวียงโรงเรียนบ้านแม่สอยกรรมการ
3. นางสาววิลาสินี อินตารัตน์โรงเรียนบ้านโม่งหลวงกรรมการ
4. นางสาวธัญกานต์ พิทักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งแกกรรมการ
5. นางสาวพิศประภา อิมังโรงเรียนบ้านทัพกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสมเพชร แสนใจโรงเรียนบ้านแปะกรรมการ
2. นางสถิรดา กิติเวียงโรงเรียนบ้านแม่สอยกรรมการ
3. นางสาววิลาสินี อินตารัตน์โรงเรียนบ้านโม่งหลวงกรรมการ
4. นางสาวธัญกานต์ พิทักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งแกกรรมการ
5. นางสาวพิศประภา อิมัง โรงเรียนบ้านทัพกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสมเพชร แสนใจ โรงเรียนบ้านแปะกรรมการ
2. นางสถิรดา กิติเวียง โรงเรียนบ้านแม่สอยกรรมการ
3. นางสาวนางสาววิลาสินี อินตารัตน์โรงเรียนบ้านโม่งหลวงกรรมการ
4. นางสาวธัญกานต์ พิทักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งแกกรรมการ
5. นางสาวพิศประภา อิมังโรงเรียนบ้านทัพกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายมีสุข วงษ์ชื่นโรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้ายกรรมการ
2. นายอนุวัฒน์ จันทร์แดงโรงเรียนบ้านโม่งหลวงกรรมการ
3. นางสาวนริศรา ใจธิ โรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายดนุพล ตลาดโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย อินต๊ะยศโรงเรียนบ้านโรงวัวกรรมการ
3. นางศรีมร ปินตา โรงเรียนบ้านทุ่งแกกรรมการ
4. นายดนุพล ใจอ้ายโรงเรียนบ้านแจ่มหลวงกรรมการ
5. นายจิรพฤทธิ์ คำมูลโรงเรียนบ้านปางหินฝนกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายประสงค์ พรมทา โรงเรียนบ้านแม่ปอนกรรมการ
2. นายสรณ์สิริ นาถสืบวงศ์โรงเรียนสามัคคีสันม่วงกรรมการ
3. นายธฤตวัน ใจคำปันโรงเรียนบ้านบนนากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางเข็มทอง กรรณิกา โรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
2. นางนัดดา สมบูรณ์โรงเรียนบ้านผาละปิกรรมการ
3. นายนิพนธ์ มูลใหม่โรงเรียนวัดพุทธนิมิตรกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางนัดดา สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านผาละปิกรรมการ
2. นายนิพนธ์ มูลใหม่โรงเรียนวัดพุทธนิมิตรกรรมการ
3. นางเข็มทอง กรรณิกา โรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายพิสิฐศักดิ์ ดวงพรมโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
2. นายเชิดพงค์ วงค์ห้อ โรงเรียน ออป.13กรรมการ
3. นางขนิษฐา กาตั้งโรงเรียนบ้านแม่แดดน้อยกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางนนทลี ใจจะดีโรงเรียนแม่ตะละเหนือกรรมการ
2. นายเอกชัย แสนสัจจะโรงเรียนบ้านท่าหลุกกรรมการ
3. นางชญานิษฐ์ นันทวงศ์โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผากรรมการ
4. นางสาวอภิชญา คำวันโรงเรียนบ้านใหม่สารภีกรรมการ
5. นางกนกวรรณ สมวถาโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสาคเรศ ตาวากุลโรงเรียนบ้านแจ่มหลวงกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีภัฑฐ์ธฬโชค ปัญญาวัฒนกุล โรงเรียนบ้านทุ่งแกกรรมการ
3. นายญาณกร กรรณิกาโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางนนทลี ใจจ๊ะดีโรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือกรรมการ
2. นายเอกชัย แสนสัจจะโรงเรียนบ้านท่าหลุกกรรมการ
3. นายสาคเรศ ตาวากุลโรงเรียนบ้านแจ่มหลวงกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวสิริกร เพิ่มบุญมาโรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อยกรรมการ
2. นายปรีชา ไชยวงศ์ โรงเรียนบ้านบนนากรรมการ
3. นายปิยพงษ์ เชื้อเตจ๊ะ โรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสิริกร เพิ่มบุญมา โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อยกรรมการ
2. นายปรีชา ไชยวงศ์ โรงเรียนบ้านบนนากรรมการ
3. นายปิยพงษ์ เชื้อเตจ๊ะ โรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวอารีรัตน์ แสนสามก๋อง โรงเรียนบ้านพุย กรรมการ
2. นายปรีชา ไชยวงศ์ โรงเรียนบ้านบนนากรรมการ
3. นายพงศ์ธวัช อภิษาชัยวิรัตน์โรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
4. นางสาววรินทร์ทิพย์ เลิศพฤกษ์โรงเรียนบ้านห้วยปูกรรมการ
5. นายสุชิน บุญเมืองโรงเรียนสามัคคีสันม่วงกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายปิยะพงษ์ เชื้อเตจ๊ะโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
2. นายวิบูลย์ รุจิเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคันกรรมการ
3. นายพงศ์ธวัช อภิษาชัยวิรัตน์โรงเรียนบ้านแม่นาจรกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาววรินทร์ทิพย์ เลิศพฤกษ์โรงเรียนบ้านห้วยปูกรรมการ
2. นางผ่องพรรณ แก้วคำโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
3. นายญาณกร กรรณิกา โรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
4. นางสาวอารีรัตน์ แสนสามก๋อง โรงเรียนบ้านพุยกรรมการ
5. นางกาญจนา ก๋องแก้วโรงเรียนบ้านจันทร์กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายพิสิฐศักดิ์ ดวงพรมโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีภัฑฐธฬโชค ปัญญาวัฒน์ธนกุลโรงเรียนบ้านทุ่งแกกรรมการ
3. นายชัชพงศ์ ทองขัน โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางผ่องพรรณ แก้วคำโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ วงศ์ติ๊บ โรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
3. นางสาวทิพวัลย์ ตะติยะโรงเรียนบ้านแม่ตูมกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายวินัย จันทรานาควิทยาลัยอาชีพจอมทองกรรมการ
2. นายวรานนท์ คำมาวันวิทยาลัยอาชีพจอมทองกรรมการ
3. นายพีระพล พลอยศรีวิทยาลัยอาชีพจอมทองกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายจำลอง ธนัญชัย โรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้กรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ใจอ่อนโรงเรียนบ้านแม่ปานกรรมการ
3. นางภัทราภรณ์ สมบัติ โรงเรียนบ้านแม่วากกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายจำลอง ธนัญชัย โรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้กรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ใจอ่อน โรงเรียนบ้านแม่ปานกรรมการ
3. นางกรรณิการณ์ สืบคงไพรโรงเรียนสหมิตรวิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายธีระชัย ยอดยิ่งหทัยกุลโรงเรียนบ้านขุนแปะกรรมการ
2. นายพรชัย เด่นคีรีรัตน์โรงเรียนบ้านแม่แฮใต้กรรมการ
3. นายสุรชัย น้อยวงศ์ โรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายธีระชัย ยอดยิ่งหทัยกุลโรงเรียนบ้านขุนแปะกรรมการ
2. นายพรชัย เด่นคีรีรัตน์โรงเรียนบ้านแม่แฮใต้กรรมการ
3. นายสุรชัย น้อยวงศ์ โรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางพัชนี มูลปินใจโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
2. นางวิรินดา แสงปัน โรงเรียนบ้านชุมชนตำบลท่าผากรรมการ
3. นายจันทร์ทอง แจ่มจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางอรพิน ขันไทยโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
2. นางชฎาพร เตชะสา โรงเรียนบ้านเนินวิทยากรรมการ
3. นายสหชาติ ชัยวุฒิ โรงเรียน ออป.13กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายฉัตรชัย โปโซโร โรงเรียนบ้านโม่งหลวงกรรมการ
2. นายชัชวาล นะชิรัตน์ โรงเรียนบ้านเฮาะวิทยากรรมการ
3. นางณรัตน์พงค์ อินต๊ะปานโรงเรียนบ้านแม่สอยกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายประสิทธิ์ แก้วชมภูโรงเรียนบ้านอมเม็งกรรมการ
2. นายณัฏฐชัย กันทาดง โรงเรียนบ้านบนนากรรมการ
3. นายไพโรจน์ นิเวศน์เวหนโรงเรียนบ้านจันทร์กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายฉัตรชัย โปโซโร โรงเรียนบ้านโม่งหลวงกรรมการ
2. นายชัชวาล นะชิรัตน์ โรงเรียนบ้านเฮาะวิทยากรรมการ
3. นางณรัตน์พงค์ อินต๊ะปานโรงเรียนบ้านแม่สอยกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายคเณศ พิทาคำโรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะกรรมการ
2. นายทรงพล มณทนม โรงเรียนบ้านสามสบกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ นันต๊ะโส โรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางจารุนันท์ บุญเฟื่องโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
2. นางเอื้องไพร สุริยะชัยพันธ์โรงเรียนบ้านต่อเรือกรรมการ
3. นางสายทิพย์ นันทขว้าง โรงเรียนบ้านนาฮ่องกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางภัทรนาถ วะไลใจ โรงเรียนบ้านปางหินฝนกรรมการ
2. นายบุญเตียง ดวงวิโรจน์โรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
3. นางธนัชพร จินาจันทร์โรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางภัทรนาถ วะไลใจ โรงเรียนบ้านปางหินฝนกรรมการ
2. นายบุญเตียง ดวงวิโรจน์โรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
3. นางธนัชพร จินาจันทร์โรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางเครือวัลย์ วางวงศ์โรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
2. นายสมชาย รังสีโรงเรียนบ้านแม่ตูมกรรมการ
3. นางวัชรินทร์ คัมภิโร โรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายฐาปกรณ์ รื่นเริง โรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
2. นายดนัย โนพีโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
3. นางผ่องพรรณ พันธ์พิชัยโรงเรียนบ้านแม่มะลอกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายฐาปกรณ์ รื่นเริง โรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
2. นายดนัย โนพีโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
3. นางผ่องพรรณ พันธ์พิชัยโรงเรียนบ้านแม่มะลอกรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสายสุนีย์ จันทรชาติโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
2. นางสาวรัญชณ์ลาภิณ รังสิยานนท์ โรงเรียนบ้านหนองคันกรรมการ
3. นางเอื้องจิต ชัยชนะ โรงเรียนบ้านแม่ศึกกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางเกศรินทร์ จุมปาโรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้ายกรรมการ
2. นางสาววรกานต์ พิทาคำโรงเรียน ออป.13กรรมการ
3. นางสาวรัตนา คำต่อม โรงเรียนบ้านแจ่มหลวงกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายนิพนธ์ มูลใหม่โรงเรียนวัดพุทธนิมิตรกรรมการ
2. นางเข็มทอง กรรณิกา โรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
3. นางนัดดา สมบูรณ์โรงเรียนบ้านผาละปิกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวราวุฒิ สุการประlสิทธิ์ผู้ชำนาญการกรรมการ
2. นางสมควร กันทาซาว ผู้ชำนาญการกรรมการ
3. นายเพชร แสนใจบาล ผู้ชำนาญการกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายอุดมศักดิ์ ขัตลิวงศ์โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาดกรรมการ
2. นางสาววัชราภรณ์ คำรัตน์โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอดกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ญาณพันธ์โรงเรียนวัดพุทธนิมิตกรรมการ
4. นางสุรางค์ สุตาแก้วโรงเรียนบ้านแปะกรรมการ
5. นายฉลาด ญาณมงคลศิลป์โรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอุดมศักดิ์ ขัตลิวงศ์โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาดกรรมการ
2. นางสาววัชราภรณ์ คำรัตน์โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอดกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ญาณพันธ์โรงเรียนวัดพุทธนิมิตกรรมการ
4. นางสุรางค์ สุตาแก้วโรงเรียนบ้านแปะกรรมการ
5. นายฉลาด ญาณมงคลศิลป์โรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายอุดมศักดิ์ ขัตลิวงศ์โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาดกรรมการ
2. นางสาววัชราภรณ์ คำรัตน์โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอดกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ญาณพันธ์โรงเรียนวัดพุทธนิมิตกรรมการ
4. นางสุรางค์ สุตาแก้วโรงเรียนบ้านแปะกรรมการ
5. นายฉลาด ญาณมงคลศิลป์โรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอุดมศักดิ์ ขัตลิวงศ์โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาดกรรมการ
2. นางสาววัชราภรณ์ คำรัตน์โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอดกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ญาณพันธ์โรงเรียนวัดพุทธนิมิตกรรมการ
4. นางสุรางค์ สุตาแก้วโรงเรียนบ้านแปะกรรมการ
5. นายฉลาด ญาณมงคลศิลป์โรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมเพชร แสนใจโรงเรียนบ้านแปะกรรมการ
2. นางสถิรดา กิติเวียง โรงเรียนบ้านแม่สอยกรรมการ
3. นางสาววิลาสินี อินตารัตน์โรงเรียนบ้านโม่งหลวงกรรมการ
4. นางสาวธัญกานต์ พิทักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งแกกรรมการ
5. นางสาวพิศประภา อิมังโรงเรียนบ้านทัพกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายอุดมศักดิ์ ขัตลิวงศ์โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาดกรรมการ
2. นางสาววัชราภรณ์ คำรัตน์ โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอดกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ญาณพันธ์โรงเรียนวัดพุทธนิมิตรกรรมการ
4. นางสุรางค์ สุตาแก้วโรงเรียนบ้านแปะกรรมการ
5. นายฉลาด ญาณมงคลศิลป์โรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายอุดมศักดิ์ ขัตลิวงศ์โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาดกรรมการ
2. นางสาววัชราภรณ์ คำรัตน์โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอดกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ญาณพันธ์โรงเรียนวัดพุทธนิมิตรกรรมการ
4. นางสุรางค์ สุตาแก้วโรงเรียนบ้านแปะกรรมการ
5. นายฉลาด ญาณมงคลศิลป์โรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอุดมศักดิ์ ขัตลิวงศ์โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาดกรรมการ
2. นางสาววัชราภรณ์ คำรัตน์ โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอดกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ญาณพันธ์โรงเรียนวัดพุทธนิมิตรกรรมการ
4. นางสุรางค์ สุตาแก้ว โรงเรียนบ้านแปะกรรมการ
5. นายฉลาด ญาณมงคลศิลป์โรงเรียนบ้านขุนกลางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางปภาวรินทร์ ยอดเกตุโรงเรียนบ้านแปะสามัคคีกรรมการ
2. นายสมพงษ์ แก้วดอกรักโรงเรียนบ้านบนนากรรมการ
3. นายวิวัฒน์ สังขรักษ์ โรงเรียนบ้านสบแปะกรรมการ
4. นายจักรพันธ์ เตปิน โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้ายกรรมการ
5. นางเอื้อมพร ยั่งยืน โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่งกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางปภาวรินทร์ ยอดเกตุโรงเรียนบ้านแปะสามัคคีกรรมการ
2. นายสมพงษ์ แก้วดอกรักโรงเรียนบ้านบนนากรรมการ
3. นายวิวัฒน์ สังขรักษ์ โรงเรียนบ้านสบแปะกรรมการ
4. นายจักรพันธ์ เตปิน โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้ายกรรมการ
5. นางเอื้อมพร ยั่งยืน โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่งกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปภาวรินทร์ ยอดเกตุ โรงเรียนบ้านแปะสามัคคีกรรมการ
2. นายสมพงษ์ แก้วดอกรักโรงเรียนบ้านบนนากรรมการ
3. นายวิวัฒน์ สังขรักษ์ โรงเรียนบ้านสบแปะกรรมการ
4. นายจักรพันธ์ เตปิน โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้ายกรรมการ
5. นางเอื้อมพร ยั่งยืน โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่งกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางประภาวรินทร์ ยอดเกตุโรงเรียนบ้านแปะสามัคคีกรรมการ
2. นายสมพงษ์ แก้วดอกรักโรงเรียนบ้านบนนากรรมการ
3. นางนวลทิพย์ สุตาคำ โรงเรียนบ้านสบแปะกรรมการ
4. นายจักรพันธ์ เตปิน โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้ายกรรมการ
5. นางเอื้อมพร ยั่งยืน โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่งกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางประภาวรินทร์ ยอดเกตุโรงเรียนบ้านแปะสามัคคีกรรมการ
2. นายสมพงษ์ แก้วดอกรักโรงเรียนบ้านบนนากรรมการ
3. นางนวลทิพย์ สุตาคำ โรงเรียนบ้านสบแปะกรรมการ
4. นายจักรพันธ์ เตปิน โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้ายกรรมการ
5. นายเอื้อมพร ยั่งยืน โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่งกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเครือวัลย์ วางวงศ์โรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
2. นายสมชาย รังสีโรงเรียนบ้านแม่ตูมกรรมการ
3. นางวัชรินทร์ คัมภิโร โรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอรพิน ขันไทยโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
2. นางชฎาพร เตชะสา โรงเรียนบ้านเนินวิทยากรรมการ
3. นายสหชาติ ชัยวุฒิ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 13กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจำลอง ธนัญชัย โรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้กรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ใจอ่อน โรงเรียนบ้านแม่ปานกรรมการ
3. นางภัทราภรณ์ สมบัติ โรงเรียนบ้านแม่วากกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจำลอง ธนัญชัยโรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้กรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ใจอ่อนโรงเรียนบ้านแม่ปานกรรมการ
3. นางภัทราภรณ์ สมบัติ โรงเรียนบ้านแม่วากกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพัชนี มูลปินใจโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่กรรมการ
2. นางวิรินดา แสงปัน โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผากรรมการ
3. นายจันทร์ทอง แจ่มจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยยากรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวอภิชญา คำวันโรงเรียนบ้านใหม่สารภีกรรมการ
2. นางสาววิไล จันทร์ทิพย์โรงเรียนบ้านแม่ซากรรมการ
3. นายดนัย เสนธิวังโรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอำไพ ไพศาล โรงเรียนบ้านขุนยะกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ สารินจาโรงเรียนบ้านต่อเรือกรรมการ
3. นางวันวิสาข์ อานันท์ โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่มกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวอภิชญา คำวัน โรงเรียนบ้านใหม่สารภีกรรมการ
2. นางสาววิไล จันทร์ทิพย์โรงเรียนบ้านแม่ซากรรมการ
3. นายดนัย เสนธิวังโรงเรียนบ้านขุนแม่รวมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายคเณศ พิทาคำโรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะกรรมการ
2. นายทรงพล มณทนม โรงเรียนบ้านสามสบกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ นันต๊ะโส โรงเรียนศรีจอมทองกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ แก้วชมภูโรงเรียนบ้านอมเม็งกรรมการ
2. นายณัฏฐชัย กันทาดง โรงเรียนบ้านบนนากรรมการ
3. นายไพโรจน์ นิเวศน์เวหนโรงเรียนบ้านจันทร์กรรมการ

ติดต่อประสานงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
นางอัมพร ศักดิ์เพ็ญศรี โทร 081-8851640 นางสุภาภรณ์ อินทมา โทร 086-3820706 นางเสาวนีย์ เรือนแก้ว โทร 081-7062425
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]