รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 วันที่ 28-29 กันยายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 96.22 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังลุง 1. เด็กชายพงศกร  ปู่ป๋า
2. เด็กชายสุชาติ  ตื่นภารกิจ
 
1. นายธีระเดช  นวลสนิท
2. นางสาวปาริชาติ  พงศ์ปิติไพบูลย์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบลาน 1. เด็กชายเฉลิม  กุสุมาไพร
2. เด็กชายเอกราช  พิไลนพ
 
1. นายอัครัช  สุรพัฒน์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบลาน 1. เด็กชายธีระ  มิ่งลักษมี
2. เด็กชายสมหมาย  ไพโรจน์พัสถาน
 
1. นายอัครัช  สุรพัฒน์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กชายพรศักดิ์  ดอยคุณอนันต์
2. เด็กชายอนุภาพ  พยุงการเวก
 
1. นายชรินทร์  คำภิไหล
2. นางพรทิพย์   คำภิไหล
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเกียน 1. เด็กชายภาณุพงษ์   ประเสริฐ
2. เด็กชายวีระพงษ์   ดาวเรืองผดุง
 
1. นายชัยวัฒน์   วงศ์เศวตศิลา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 1. เด็กหญิงจริยาพร  จีนะ
2. เด็กหญิงณิชากร  คำเสน
3. เด็กหญิงพจมาน  คำอ้าย
4. เด็กหญิงพัฒชรินทร์  วงค์ติ๊บ
5. เด็กชายวชิระ  สุขถา
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  วรรณพรหม
2. นางสาวธนนารถ  พงษ์นุช
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 1. เด็กชายธนกฤต  เดินเมือง
2. เด็กหญิงอรณัส   ประเสริฐ
 
1. นางวริญญา  ไพรสุวรรณ
2. นางศุกร์ศิริ  ก๋องตา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  สุริยบุปผา
2. เด็กชายเอกราช  รุ่งวุฒิโรจน์
 
1. นางกันยากาญจน์  มโน
2. นางสาวเบญจา  แจ้งสี
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กชายอนันตชัย  หม่องน่าน
2. เด็กหญิงเบญญาภา  บุญปั๋น
 
1. นายสุรชัย  แสนสุรินทร์
2. นางนวลจันทร์  มะโนลิ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กหญิงอมลวรรณ  ชุมพลภักดี
 
1. นางอนงค์  หน่อแก้ว
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 1. เด็กหญิงกาญจนี  หล้าจู
 
1. นางสุกัญญา  สายวงค์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอูตูม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   อนุรักษ์พงศ์ไพร
 
1. นางสาวบุษยารัตน์    ยั่งยืนกุล
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 1. เด็กหญิงสุพิชญา  แสนเมืองมา
 
1. นางสุกัญญา  สายวงค์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาปูน 1. เด็กหญิงธนพร  ผลเชวง
 
1. นายพิสูจน์ศักดิ์  นนทลุน
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. นางสาวสายเดือน  รำไพพนา
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กชายปัญญา  เสกสรรพนาไพร
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กชายนพดล  ผลเชวง
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตีนตก 1. เด็กหญิงกวิสรา  ดอกคำ
2. เด็กหญิงกันตพร  คะปานา
 
1. นายธีรพล  ทรัพย์ทวี
2. นางสาวนลินดา  ตานุ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตีนตก 1. เด็กหญิงณิชา  กาวัด
2. เด็กหญิงวริยา  คะปานา
 
1. นายพรรณพัชร  ธีรนันทพงศ์
2. นายธีรพล  ทรัพย์ทวี
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอูตูม 1. เด็กหญิงยุภา   มิตรสาธิต
2. เด็กหญิงอุบลรัตน์   เลิศพันราย
 
1. นางสาวขนิษฐา   ดวงสุริยะ
2. นางสาวอัจฉรา   จ๊ะสิงห์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กชายภานุวัฒน์  แววพิราม
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. เด็กชายจักรพันธ์  เลาหาง
2. เด็กชายศุภชัย  เลาหาง
3. เด็กหญิงโอ๊ะพอ  เชื้อสายวิบูลย์
 
1. นางสาวพัทรณภางค์  พลนาค
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. เด็กชายกมล  ยศยิ่งอภิราม
2. เด็กหญิงพรทิพย์  หทัยผ่องใส
3. เด็กชายสมชาติ  สมสุขเสมา
 
1. นางสาวพัทรณภางค์  พลนาค
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอูตูม 1. เด็กหญิงจีดา   ปฏิบัติการพัฒนา
2. เด็กหญิงทิวารัตน์   รำไพสิงขร
3. เด็กหญิงเพ็ญพรรณ    เปรมไผทพิทักษ์
 
1. นางสาวขนิษฐา    ดวงสุริยะ
2. นางสาวอัจฉรา   จ๊ะสิงห์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  นุวัน
 
1. นายดวงดี  บุญเรืองยา
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กหญิงรัฐติกานต์  สีนวน
 
1. นายดวงดี  บุญเรืองยา
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง 1. เด็กหญิงปราณี  หน่อพิชญ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอรรถวิชย์  คล่ำคง
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันมา
 
1. นางภาวิณี  ปุงปี่แก้ว
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 1. เด็กชายจักรชัย  คำมูล
2. เด็กชายพีระชัย  เตจาบูรณ์
3. เด็กชายพุฒิพงศ์  ใหม่เทพ
4. เด็กชายมงคลชัย  เทพแก้ว
5. นางสาวศิริพร  กุณาเรือน
6. เด็กชายอนันตสิทธิ์  สุกใส
 
1. นายฉัตรชัย  ปินตาเลิศ
2. นายศรินทร์  รัตนสมาหาร
3. นายพุฒิเศรษฐ์  วงค์รินทร์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กชายปฏิพล  บรรพตธรรมา
 
1. นางชลิดา  แสนเหนือ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก 1. นางสาวมนต์นภา  มะเต่
 
1. นางสาวกฤษ์นารี  ยะวิญชาญ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กชายรพีพงศ์   ยืนยงคีรีมาศ
 
1. นายวิโรจน์    อินตะมูล
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงณัชชา  สุรินรังษี
 
1. นายวิรัตน์  มาโนชญ์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมูเซอ 1. เด็กชายสุมิตร  ชอทาโชะ
 
1. นางสาวพัชรียา  กาน้อย
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 85.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ปาปัน
 
1. นายวิรัตน์  มาโนชญ์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 1. นางสาวพรรณปพร  ปันสี
 
1. นางสาวสิริรักษ์  ปิงวัง
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 89.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงณัชชา  สุรินรังษี
 
1. นายวิรัตน์  มาโนชญ์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กชายปฏิพล  บรรพตธรรมา
 
1. นางชลิดา  แสนเหนือ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. นางสาวกานดา  เคียงอมร
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายธนพล  แก้วสุใจ
 
1. นางสุลัดดา  กองสิงห์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ปาปัน
 
1. นายวิรัตน์  มาโนชญ์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง 1. เด็กหญิงกชกร  มัลลิกาหอมหวน
 
1. นายกฤษฎากร  ศรีเที่ยง
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กหญิงเกศณี  ดีสมปรารถนา
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กชายรพีพงศ์   ยืนยงคีรีมาศ
 
1. นายวิโรจน์   อินตะมูล
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงสิริวิมล  จิ๋วแก้ว
 
1. นายวิรัตน์  มาโนชญ์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 75.2 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหางดง 1. เด็กหญิงกชกร  วิวัฒนชีวิน
2. เด็กหญิงกรกช  กิจวัตรประเสริฐ
3. เด็กหญิงกฤติกา  วิวัฒนชีวิน
4. เด็กหญิงจันทราทิพย์  หาญรุ่งเรือง
5. เด็กหญิงจันทิมา  ดูทรัพย์เจริญ
6. เด็กหญิงฐิติมา  มังยะสุ
7. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ฟ้ากุศล
8. เด็กชายทศพร  ไชยโพธิ์
9. เด็กชายธนวินท์  อินต๊ะ
10. เด็กชายนฤพล  ปิเจ
11. เด็กหญิงนิดานุช  ฐิตถาวร
12. เด็กหญิงนิภาพร  ปลอดรุชา
13. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  พิไลนพ
14. เด็กหญิงบุญสิตา  ธรรมสอน
15. เด็กหญิงปภาดา  ปัญญาวงค์
16. เด็กหญิงพัชราภรณ์  นิ่มนวล
17. เด็กชายพิรภัท  จันตาบุญ
18. เด็กชายภานุพงศ์  อินต๊ะ
19. เด็กชายมงคล  ปู่วัน
20. เด็กหญิงมนทิวา  อินต๊ะ
21. เด็กหญิงมยุรา  ปู่อ้าย
22. เด็กชายวุฒิชัย  คำตา
23. เด็กหญิงสุธาวัลย์  คงฐิติไท
24. เด็กหญิงสโรชา  อินต๊ะ
25. เด็กชายอนวัช  อิสรโอกาส
26. เด็กชายอนุพงศ์  อ้ายคำ
27. เด็กชายอนุรักษ์  ลิ้วก้องเกียรติ
28. เด็กหญิงอมรเทพ  เขียวมั่ง
29. เด็กชายอิทธิพงศ์  อุปะละ
30. เด็กชายไกรวิทย์  โนจา
 
1. นางหนึ่งฤทัย  ชัยดารา
2. นางสุกัญญา  ธรรมดา
3. นางสาวกมลรัตน์  จันต๊ะ
4. นางสาวเบญจารัตน์  ปินตาดง
 
47 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 1. เด็กชายจตุรงค์  กรรณิกาจรูญ
2. เด็กหญิงจิติมา  ธาราธงชัย
3. เด็กชายธงชัย  กระสินธุ์รำไพ
4. เด็กหญิงนพมาศ  ค้ำจุนวนา
5. เด็กชายนฤเบศ  สุริยบุปผา
6. เด็กหญิงปานฤทัย  สายชลอำรุง
7. เด็กหญิงพรสุดา  อำรุงพนาลี
8. เด็กชายอภิวัฒน์  มงคลรุ่งสุวรรณ
9. เด็กหญิงอรนุช  คีรีรำไพ
10. เด็กชายโชคทวี  ค้ำจุนสวรรค์
 
1. นางเมทิกา  วงค์อัญญา
2. นางสาวศศิกานต์  ศรีวิชัย
3. นางสาวสุนทรีย์  พรมตา
 
48 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาปูน 1. เด็กหญิงชลิตา  ปรียาวิทวัส
2. เด็กชายดนุพร  เชาวืยิ่งยง
3. เด็กชายธนรัฐ  ศรีปิยเผ่า
4. เด็กชายพันแสง  ธวัชฤกษ์
5. เด็กหญิงภัทราวดี  นิลศิรา
6. เด็กชายยุทธศาสตร์  พยุงกรรณิกา
7. เด็กหญิงลัทธิดาวรรณ  ถนอมคีรี
8. เด็กหญิงวิมลสิริ  ภูดัย
9. เด็กชายอภิรักษ์  มิตรสาธิต
10. เด็กหญิงเพชรมณี  นิลศิรา
 
1. นางสาวอัจฉรา  วนากำเนิด
2. นางสาวอรชยา  คันธา
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  คีรีสถาวร
2. เด็กหญิงกฤษณวรรณ  เนภู
3. เด็กหญิงกัลยา  อนุรักษ์พงพี
4. เด็กหญิงธนภรณ์  ตานะเปิ้น
5. เด็กหญิงธัญชนก   โปรดพนา
6. เด็กหญิงภัทราภรณ์   ศรีประสิทธิ์
7. เด็กหญิงอภิรดี  เนพอ
8. เด็กหญิงเรวดี  ส่องแสงอาภากร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเธียรชัย  น้อยประสาน
2. นางสาววราภรณ์   ไชยขันแก้ว
 
50 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. เด็กหญิงกานต์ชนก  วงศ์เกษตรกร
2. เด็กหญิงฉวีวรรณ์  สุดี
3. เด็กหญิงศิริญญา  จินดาหราตระกูล
4. เด็กหญิงสุปราณี  ตื่นสถาวร
5. เด็กหญิงอัญธิกา  เศรษฐีกาญน์
6. เด็กหญิงอาทิตา  ศาสนมิติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเธียรชัย  น้อยประสาน
2. นางสาววราภรณ์  ไชยขันแก้ว
 
51 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ค้ำจุนพนม
2. เด็กหญิงนพมาศ  ค้ำจุนวนา
3. เด็กหญิงพนิตา  สุขใจ
4. เด็กหญิงมิตรอรุณ  มากสุข
5. เด็กหญิงศิรินธร  คีรีมาศรำไพ
6. เด็กหญิงสุชานา   พิมพ์พารุ่งโรจน์
7. เด็กหญิงสุภาภรณ์  โหมะถู
8. เด็กหญิงสุภาวิดา  คำตาน
9. เด็กหญิงเปรมิกา  กสินเลิศ
 
1. นางเมทิกา  วงค์อัญญา
2. นางสาวพนิตา  เสริมมติวงศ์
3. นางสาวสุนทรีย์  พรมตา
4. นางสาวศศิกานต์  ศรีวิชัย
 
52 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  รำไพสาคร
2. เด็กหญิงชมพูนุท  วงศ์เศวตศิลา
3. เด็กหญิงนงคราญ  ฟ้ากว้าง
4. เด็กหญิงปพิชญา  สุภา
5. เด็กหญิงปัทมา  นาดี
6. เด็กหญิงพรทิวา  สมัยอาทร
7. เด็กหญิงอังคณา  เก่งผสานคุณ
8. เด็กหญิงอารี  พะแนะ
 
1. นางสาวปัทมาพร  บัวชุ่ม
2. นางนิตยา  ซาวลี้แสน
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กชายชยานันต์  ทาลึ
2. เด็กชายชาลชล  ตาเตอะ
3. เด็กหญิงณีรนุช  สุนันตา
4. เด็กชายบริพัฒน์  ตาเตอะ
5. เด็กชายปริญญา  ธนะขว้าง
6. เด็กชายปัญญา  ปู่ติ๊บ
7. เด็กหญิงภาวิณี  อุปนันท์
8. เด็กหญิงรุ้งลาวรรณ  จันทร์ซุย
9. เด็กชายวรวุฒิ  กาวี
10. เด็กชายวรัญชิต  สุภาใจ
11. เด็กหญิงศิรภัสร  แง่มจันทร์
12. เด็กหญิงศิรินรัตน์  กาโน
13. เด็กชายสหรัฐ  สมเสาร์
14. เด็กหญิงอภิชญา  ขุนแก้ว
15. เด็กหญิงเบญจวรรณ  กาโน
16. เด็กหญิงเพียงพิชญ์  จันทร์สุพัท
 
1. นางสาวรักษิณา  ใบสุขันธ์
2. นางสาวคชาภรณ์  เสาเมืองมูล
3. นางเยาวเรศ  ชัยพรม
4. นางรุ่งนภา  ทองเพ็ชร
5. นางศิริวรรณ  ปันทวงค์
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทกานต์  เลาว้าง
2. เด็กหญิงชนากาญต์  ยืนยงคีรีมาศ
3. เด็กหญิงณิชกมล    สะติบือ
4. เด็กหญิงพัชรพร   เลาว้าง
5. เด็กหญิงพิชชาภา    เลาหาง
6. เด็กหญิงยุพารัตน์   สวัสดิ์พนารักษ์
7. เด็กหญิงวริศา   ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ
8. เด็กหญิงสิริวิภา   วนาลัยสุขสันต์
 
1. นายกัณฐสิทธิ์    โนต๊ะ
2. นายนิรันดร์  ภักดีไพร
3. นางสาวกรรณิกา  ลัมพรดีรีมาศ
4. นางสาวพจนีย์  กิตติกมลพันธุ์
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่บวน 1. เด็กชายธนกร  ขาวป้อ
2. เด็กชายพิธิวัฒน์  ทาแก้ว
3. เด็กชายอดิศร  จันปู่ปก
4. เด็กชายอนันท์  ชุมภูศรี
5. เด็กชายไตรศร  ปู่ป๊ก
 
1. นายนรินทร์  มีแก้ว
2. นายเอกชัย  ถามณี
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กหญิงกมลชนก  จิตรพูล
2. เด็กหญิงกาญจนา  พรมคณะ
3. เด็กชายกิตติพงษ์  ลาโซ
4. เด็กหญิงปริศนา  แก้วสา
5. เด็กชายพิทักษ์ชัย  จูแวน
6. เด็กชายอัครพนธ์  ลาโซ
 
1. นายชัยรัตน์  ธิกาศ
2. นางสาวเมษา  จูแวน
3. นางอำพันธ์  จูแวน
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 1. เด็กหญิงจีรนันท์  กระดังงาผดุง
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  คงคารำไพ
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  การะเกดพยุง
4. เด็กหญิงณัฐรัตน์  วนาลัยสดใส
5. เด็กหญิงพุทธิดา  ค้ำจุนธารา
6. เด็กหญิงวิมลศิริ  กระสินธุ์อำรุง
 
1. นายชูชาติ  สกุณาคีรี
2. นางสาวพนิตา  เสริมมติวงศ์
3. นางรัตติกานต์  สกุณาคีรี
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. เด็กชายชาญณรงค์  ขุนคีรีพิทักษ์
2. เด็กชายพัฒนสน  ปฐพีสราญ
3. เด็กชายภานุวัฒน์  วงศ์เกษตรกร
4. เด็กชายสมรักษ์  แก้วกลางดง
5. เด็กชายสรณ์สิริ  กษีร
6. เด็กชายสุรสิทธิ์  เพชรพงษ์ไพร
7. เด็กชายอดิเทพ  กุมภาการ
8. เด็กชายอุทัย  นิลศิลา
 
1. นายวรพันธ์  ปุกปัน
2. นายจุติศักดิ์  โก่งสายเงิน
3. นายกรองพล  พัฒนาศาสตร์กุล
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  รินแต้ว
2. เด็กหญิงพิมพ์พิชนันต์  คำใจ
3. เด็กหญิงวาสนา  คำปาต๋า
 
1. นางพิมลพรรณ  คำติ
2. นางปิ่นแก้ว  จันตาวรรณเดช
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่งูด 1. เด็กหญิงรินรดา  วังแก๋
2. เด็กหญิงสุธินี  ปู่ป๋า
3. เด็กหญิงแสงอรุณ  ชุ่มดวงพร
 
1. นายศราวุฒิ  หม่องมาลี
2. นายชัยชนะ  พรหมมะ
 
61 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กชายวรัญชิต  ขัติวงศ์
2. เด็กหญิง์ฐิติรัตน์  มณีวรรณ์
 
1. นายจิรพงษ์  คำปวง
2. นางธนพร  แสงปราช
 
62 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 1. เด็กหญิงธนารีย์  ปันสลี
2. เด็กหญิงเปี้ย  อินทร์แก้ว
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  วงษ์ไชยมูล
 
63 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กชายชัยวัฒน์  คำแก้ว
2. เด็กหญิงปราณี  สวัสดิ์นที
3. เด็กหญิงพรรณธิการ์  ปัญญามี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวีรชัย  วงค์คีรีวรรณ
2. นางแสงเพียร  สิงห์จู
 
64 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแควมะกอก 1. เด็กหญิงศิริประภา  คำแสน
2. เด็กหญิงเมภาวัลย์  บุญทา
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ชัยพรม
2. นางสาววรินทร์ธร  ออนแก้ว
 
65 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 1. เด็กชายพุฒิพงษ์  วงศ์พิบูลรัตนา
2. เด็กหญิงลลิตา  เปียงใจ
 
1. นายธนกร  อธิติยางกูล
 
66 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายธนกฤต  กบกันทา
2. เด็กชายธนรัฐ  คำฟู
 
1. นางเมธาวี  ไชยแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีรณชัย  ขาวกิจไพศาล
 
67 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังลุง 1. เด็กหญิงมณฑิตา  กังผอ
2. เด็กหญิงรจนา  จินะโต้ง
 
1. นางภริตพร  อินอ่อน
 
68 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงกฤษดาภรณ์  วงค์น้อย
2. เด็กชายกิตติภณ  พุฒพันธ์
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ปินตาอินทร์
2. นางสาววิไลวรรณ  พจนารถธำรง
 
69 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กหญิงปานชนก  เกียรติเจริญบุญ
2. เด็กชายอดิศร  ทาหนัก
 
1. นางสาวเศรณี  มรกตคันโธ
2. นางญาณี  สุขศรี
 
70 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงบริมาส  ขัดก๋า
2. เด็กหญิงประณาลี  บุญมี
 
1. นายอนุพงษ์  จันทรมานนท์
2. นายกิตติภูมิ  สุริยะ
 
71 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 1. เด็กชายวีรยุทธ  ปู่เป็ด
2. เด็กชายสุชาติ  แก้วแดง
 
1. นางรัชฎา  นามวงษ์
2. นางสาวอัมพร  ปาทะ
 
72 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กหญิงจันจิรา  แก้วผัด
2. เด็กหญิงเจนจิรา  ทองบุญเรือง
 
1. นายจิรพงษ์  คำปวง
2. นางธนพร  แสงปราช
 
73 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กชายทวีชัย  กันทะวัง
2. เด็กชายอัครเดช  แก้วมา
3. เด็กชายไพศาล  กันทะคำ
 
1. นายจิรพงษ์  คำปวง
2. นางสาวไพรินทร์  ประทีปเมือง
 
74 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  นันทะชัย
2. เด็กชายพงศภัค  วันยาว
3. เด็กชายสหรัฐ  คำมูล
 
1. นายจิรพงษ์  คำปวง
2. นายประดิษฐ์  สุดวงรัตน์
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ไก่นุ
2. เด็กชายวงศธร  สอแก้ว
3. เด็กชายเมธพล  ปู่อิน
 
1. นายบรรจง  คำหล้า
2. ว่าที่ร้อยตรีวีรชัย  วงค์คีรีวรรณ
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กชายธนวัฒน์  ปู่หย้อง
2. เด็กชายอภิศักดิ์  จันทร์ดี
3. เด็กชายเอกลักษณ์  นุวัน
 
1. นายบรรจง  คำหล้า
2. ว่าที่ร้อยตรีวีรชัย  วงค์คีรีวรรณ
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ปู่ขาว
2. เด็กชายธีรเทพ  สามจี
3. เด็กชายภราดร  มาลัยศรีจินดา
 
1. สิบเอกสุวิวัฒน์  ชัยโย
2. นางสาวพีรนันทร์  ดีวัง
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 1. เด็กชายธนวัตร  อำรุงพนาลัย
2. เด็กชายแสงขร  กาแวน
3. เด็กชายไพศาล  คีรีมาศค้ำจุน
 
1. นายเกียรติชัย  กุศลกนก
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางครก 1. เด็กหญิงกุลธิดา   กระพังเหิร
2. เด็กหญิงมาริสา  กระสินธุ์วิภา
3. เด็กหญิงรจนา  คำหล้า
4. เด็กหญิงสานิกา    โต๊ะเชอร์
5. เด็กหญิงสุภาภรณ์  คำปัน
6. เด็กหญิงอัจฉริยาพร  หัสกิจ
 
1. นางสาวฉันทพัฒน์   จันทร์ออน
2. นางสาวนายิกา    ตาคำ
3. นายบัญชา   โป๊ะคำ
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มะพอ
2. เด็กหญิงชุลีพร  ภักดิ์ดุษฎี
3. เด็กหญิงวณิชชา  วงหาร
4. เด็กหญิงศศิธร  ชื่นมาธุสร
5. เด็กชายอชิตพล  สามฮ่อ
6. เด็กหญิงเปรมจิต  หารหม่อง
 
1. นางอัญชลี  ตาบุรี
2. นางประทุมพร  บัวรินทร์
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง 1. เด็กหญิงชนาพร  โชดกดิลก
2. เด็กหญิงชวนพิศ  ภัสสรขจร
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  สมัญญาบัณฑิต
 
1. นายสุวัต  เรืองฤทธิ์
2. นางสาวพิมพา  พลทวิช
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง 1. เด็กหญิงทัศนีวรรณ  วุฒิศีลวัต
2. เด็กหญิงมาราวดี  นามอุษา
3. เด็กหญิงวันวิสา  ภัสสรขจร
 
1. นายสุวัต  เรืองฤทธิ์
2. นายชุมพล  ยี่สมศรี
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง 1. เด็กหญิงธิดา  สายชลรำไพ
2. เด็กหญิงพรชิตา  ฟ้าประทานไพร
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  เสริมไพริน
 
1. นายสุวัต  เรืองฤทธิ์
2. นางดวงแข  อุ่นทา
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง 1. เด็กหญิงดารณี  ภัสสรขจร
2. เด็กหญิงปิยะภรณ์  วุฒิศีลวัต
3. เด็กหญิงวิชุดา  มุตติภัย
 
1. นายสุวัต  เรืองฤทธิ์
2. นายชุมพล  ยี่สมศรี
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กหญิงขนิษฐา  หล้ามา
2. เด็กหญิงภาวิณี  เวียงศิลา
3. เด็กหญิงเอมวลี  หาญหม่อง
 
1. นางสาวภรณ์ทิพย์  เทพบุญ
2. นายยุทธพงศ์  เจริญศรี
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอูตูม 1. เด็กหญิงจริยา   ทิพย์มณีสีรุ้ง
2. เด็กหญิงพรวิภา   มณีพวงไพร
3. เด็กชายภูริเดช   นัยพีโชบล
 
1. นางสาวสุริญา   บุษดาคำ
2. นางสาวบุษยารัตน์   ยั่งยืนกุล
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาแตน 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  มณีวรรณ
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  แก้วคำ
3. เด็กหญิงฑิมพิกา  ปู่เจาะ
 
1. นางสาวกันยา  พอเซอ
2. นางสาวอำไพ  กันทะสิทธิ์
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุย 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ปู่อ้าย
2. เด็กหญิงชุติมน  ไพโรจน์รุ่ง
3. เด็กหญิงสิรินาถ  ปู่ดอก
 
1. นางสาวสุพิศา  หยกลักษณะไพร
2. นายกิตติพงษ์  เฉพาะตน
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  กุสุมาไพร
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คำบง
3. เด็กหญิงสุวรรณี  วิภาสิงขร
 
1. นางสมพร  สุภา
2. นางสาวพรเพ็ญ  สุขกลางดง
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอูตูม 1. เด็กหญิงชไมพร   จรูญมาลี
2. เด็กหญิงพัชรินทร์   ใจน้อย
3. เด็กหญิงลักษมี   พดุงผดุงชงโค
 
1. นางสาวสุริญา   บุษดาคำ
2. นางลัดดา   ลิ่วมโนเงิน
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กหญิงปนัดดา  จันซุย
2. เด็กหญิงรัชนีกร  ทาหล้า
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ทาหล้า
 
1. นายสุรชัย  แสนสุรินทร์
2. นางสาวปาริฉัตร  คำงาม
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  กาโน
2. เด็กหญิงวราพร  หล้าเหลื้อม
3. เด็กหญิงศุลีพร  สร้อยฟ้า
 
1. นายสุรชัย  แสนสุรินทร์
2. นางสาวปาริฉัตร  คำงาม
 
93 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. เด็กชายธนสิทธิ์  ใจเลิศองอาจ
2. เด็กชายอรุณศักดิ์  เฟื่องยศพินิจ
3. เด็กชายโสภณวิทย์  ปินโต
 
1. นางสาวนิภาพร  จันทร์ดี
2. นางสาวอนุสรา  ศรีสุวรรณ
 
94 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาปูน 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  จรูญมาลัย
2. เด็กชายจารุกิตติ์  แววพิราม
3. เด็กชายภานุพงศ์  อาสาพิทักษ์ไพร
 
1. นางสาวนิศาชล  แสนสุรินทร์
2. นางสาวเจตนา  รุ่งวิบูลย์ธรรม
 
95 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายก้องหล้า  จันสองสี
2. เด็กหญิงนฤมล  จันทร์แจ่ม
3. เด็กหญิงภัคจิรา  ศทัทธานนท์
 
1. นางสุลัดดา  กองสิงห์
 
96 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังลุง 1. เด็กหญิงณิชากานต์  จันทร์อิฐ
2. เด็กหญิงศศิธร  จันทร์อิฐ
3. เด็กชายอนุพงษ์  ปันปวง
 
1. นางสาวรัชฎา  พรหมปัญญา
2. นางธัญญรัตน์  กันทะลือ
 
97 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กหญิงสุจิวรรณ  ลีลาลาภ
2. เด็กชายไชยนันท์  หมื่นจาย
 
1. นางสาวอังคณา  วิรามสมบัติกุล
2. นางฐิติรัตน์  สุวรรณ
 
98 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งจำเริง 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สุจิตพงษ์
2. เด็กหญิงรัญชนา  ปรีชาไพร
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ตันมณี
 
99 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านงิ้วสูง 1. เด็กชายชนาธิป  มาด้วง
 
1. นางสาววิชชุดาัตน์  บุญสูง
 
100 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหางดง 1. เด็กชายเกียรตินนท์  สีโคอุ่น
 
1. นายณฐชนนท์  มูลเป็ง
 
101 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก 1. เด็กชายสุภวัฒน์  หน่อไพรสน
 
1. นางนงนภา  เจซอ
 
102 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกอง 1. เด็กหญิงจิตรานุช  สิงห์กันทา
 
1. นางสาวเบญจรัตน์  สิทธิ
 
103 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกิ่วลม 1. เด็กหญิงกัญญานัช  จันต๊ะอินทร์
2. เด็กชายณัฐพล  ชาติเชื้อ
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  จันต๊ะอินทร์
4. เด็กชายภานุวัฒน์  คำมูล
5. เด็กหญิงวิชญาดา  จันต๊ะอินทร์
 
1. นางสาวพิมพิไล  ไชยวงษ์
2. นางอรอนงค์  สิทธิกัน
3. นางสาวอัจฉรา  พวงมาลัย
 
104 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุย 1. เด็กหญิงทักษพร  ปู่สุข
 
1. นางพิกุล  สมวถา
 
105 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 1. เด็กชายพิระเดช  เป็งอินตา
 
1. นางเกศสุดา  เผือกอ่อน
 
106 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่ง 1. เด็กชายเอกรินทร์   เมฆแสน
 
1. นางสาวกัณฐิกา   ปันเมา
 
107 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กหญิงรัตนา  อุปสิทธิ์
 
1. นางเสาวลักษณ์  การดี
 
108 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังลุง 1. เด็กหญิงกานดา  เลาจาง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยมงคล
3. เด็กชายสุรพงษ์  กระสินธุ์ไพศาล
 
1. นางนิพร  การะบูรณ์
2. นางธัญญรัตน์  กันทะลือ
 
109 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กชายคมสัน  กะยอ
2. เด็กชายณัฐภัทร  เมืองมูล
3. เด็กชายวรรธนะ  หมุยหวัน
 
1. นายบรรจง  คำหล้า
2. ว่าที่ร้อยตรีวีรชัย  วงค์คีรีวรรณ
 
110 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังลุง 1. เด็กชายนิคม  กันภัย
2. เด็กชายยุทธภูมิ  ทันธะโชติ
3. เด็กชายวุฒิชัย  เมืองคำ
 
1. นางธัญญรัตน์  กันทะลือ
2. นางนิพร  การะบูรณ์
 
111 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุน 1. เด็กชายธนวัฒน์  สร้อยฟ้า
2. เด็กหญิงนภัสรา  สิงห์บัว
3. เด็กชายอธิวัฒน์  สิงห์บัว
 
1. นางวิลาวรรณ  พรหมบุตร
2. นางสาวพรรณณภัทร  ตาลป่า
 
112 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กชายวทัญญู  แก้วคำ
2. เด็กชายแดน  แก้วคำ
 
1. นางสาวเศรณี  มรกตคันโธ
2. นางญาณี  สุขศรี
 
113 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 1. เด็กชายชุ่ยคือ  จอโพ
2. เด็กชายทศพล  วิมุตวโรจน์
3. เด็กชายวาซอ  นวกิจสุนทร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจรัล  เดชตา
2. นายภัคพงศ์  สิงห์วงค์
 
114 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางครก 1. เด็กชายวิทัญญ์  ปู่จอง
2. เด็กชายอภิชาต  ผลกรรณิกา
3. เด็กชายเชษฐา  วิภาคงคา
 
1. นายสมพร  ปนันคำ
2. นางสาวสุรีพร  สะมุกุ๊