สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอูตูม สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 วันที่ 28-29 กันยายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจ่าสีลา   จรูญกระดังงา
 
1. นางสาวอัจฉรา   จ๊ะสิงห์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชาญวิวัฒน์   บงกชจรูญ
2. เด็กหญิงเยาวภา   สยมภูดำเนิน
 
1. นายธีรพงค์   วรรณสอน
2. นายธิตินันท์   วัฒนะเจริญกุล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง 4 1. เด็กชายวสันต์   จรูญโกมล
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   ลิ่วระฆังทอง
 
1. นายธีรพงค์   วรรณสอน
2. นางสาวธิตินันท์   วัฒนะเจริญกุล
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   อนุรักษ์พงศ์ไพร
 
1. นางสาวบุษยารัตน์    ยั่งยืนกุล
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรายุ   สุภัคไพโรจน์
 
1. นางศศิธร   อินต๊ะจันทร์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบุญยานุช   ทิพมณีสีรุ้ง
2. เด็กหญิงปิ่นมนัส    เงินสุขใจ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์   นันทชัยพงศ์
2. นางราตรี   สิทธิคงตั้ง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงคัทลียา   จรูญกรรณิกา
2. เด็กหญิงอนัญญา   จรูญการเวก
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์   นันทชัยพงศ์
2. นางราตรี   สิทธิคงตั้ง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงยุภา   มิตรสาธิต
2. เด็กหญิงอุบลรัตน์   เลิศพันราย
 
1. นางสาวขนิษฐา   ดวงสุริยะ
2. นางสาวอัจฉรา   จ๊ะสิงห์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจีดา   ปฏิบัติการพัฒนา
2. เด็กหญิงทิวารัตน์   รำไพสิงขร
3. เด็กหญิงเพ็ญพรรณ    เปรมไผทพิทักษ์
 
1. นางสาวขนิษฐา    ดวงสุริยะ
2. นางสาวอัจฉรา   จ๊ะสิงห์
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   กรัณย์ปราณี
2. เด็กชายธนดล  ทวีทรัพย์ใหม่
3. เด็กชายประสงค์   ศรีใบหนา
4. เด็กชายยุทธชัย   บงกชพยุง
5. เด็กชายวีรศักดิ์   ศรหยกภูษิต
6. เด็กชายเอกพจน์  จินดาพิรุณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภัทรพงศ์   เปลา
2. นายเสริมศักดิ์   สองนา
3. นายกฤษฎางค์   แก้วปินะ
 
11 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูวเดช   พนาลัยรำไพ
2. เด็กชายรักษ์ชัย   จรูญจำปี
 
1. นายบัญชา   หาดทราย
2. นายกรกฤต   พรหมพิจารณ์
 
12 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กชายทวีพล   จรูญจำปี
2. เด็กชายธรรมวิทย์   ถนอมคีรี
 
1. นายกรกฤต   พรหมพิจารณ์
2. นายบัญชา   หาดทราย
 
13 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 10 1. เด็กชายถาวร  ศักดาพจนา
2. เด็กหญิงโปะดี   รหัสศุภรงค์
 
1. นายกรกฤต   พรหมพิจารณ์
2. นายบัญชา   หาดทราย
 
14 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดารณี   จรูญจำปา
2. เด็กชายเกษมพันธ์   บุญบวรนันท์
 
1. นายบัญชา   หาดทราย
2. นายกรกฤต   พรหมพิจารณ์
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจุมพล  ปรัชญาภูวดล
2. เด็กชายธวัชชัย   ธวัชฤกษ์
3. เด็กชายพิพัฒน์   วิภาการเวก
 
1. นายพีรภาส   โปธิมา
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธีดา   ประชาพึ่งพา
2. เด็กหญิงสียา   พัลลภศิริ
3. เด็กหญิงสุขริพา   พนาลีนิมิต
 
1. นางสาวสุริญา   บุษดาคำ
2. นายพีรภาส   โปธิมา
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจริยา   ทิพย์มณีสีรุ้ง
2. เด็กหญิงพรวิภา   มณีพวงไพร
3. เด็กชายภูริเดช   นัยพีโชบล
 
1. นางสาวสุริญา   บุษดาคำ
2. นางสาวบุษยารัตน์   ยั่งยืนกุล
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดาวนิล   เลิศพันราย
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร   พนาลีรำไพ
3. เด็กหญิงโบว์สี   พนมรำไพ
 
1. นางลัดดา   ลิ่วมโนเงิน
2. นายพีรภาส   โปธิมา
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชฎาพร   เลิศพันราย
2. เด็กหญิงธัญญา  พนาค้ำจุน
3. เด็กหญิงวนาสี   จรูญจำปา
 
1. นางสาวสุริญา   บุษดาคำ
2. นายพีรภาส    โปธิมา
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงจุไรภรณ์   พยุงมาลัย
2. เด็กหญิงณิชา   ลิ่วระฆังทอง
3. เด็กหญิงอรทัย   พนาลีรำไพ
 
1. นางสาวสุริญา   บุษดาคำ
2. นางสาวธิตินันท์   วัฒนะเจริญกุล
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชไมพร   จรูญมาลี
2. เด็กหญิงพัชรินทร์   ใจน้อย
3. เด็กหญิงลักษมี   พดุงผดุงชงโค
 
1. นางสาวสุริญา   บุษดาคำ
2. นางลัดดา   ลิ่วมโนเงิน
 
22 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91 ทอง 5 1. เด็กชายกฤต  ผลวิญญู
2. เด็กหญิงชลธิชา   พยุงกรรณิกา
3. เด็กชายพลชาย   จรูญโกมล
 
1. นางสาวพัทยา   ทาเกิด
2. นางลัดดา   ลิ่วมโนเงิน