สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห่างหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 วันที่ 28-29 กันยายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย ่อ่านออกเสียงและจำใจความสำคัญ ป.1-ป.3 60.25 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงศิริภรณ์  แก้วอ้าย
 
1. นายสันติ  ฤทธิ์งาม
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 17 1. เด็กชายกองชัย  ปราศจากอิทธิพล
 
1. นายชีพคำ  ดอยสูงสง่า
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงศิรินญา  ธารารำไพ
 
1. นายสันติ  ฤทธิ์งาม