สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 วันที่ 28-29 กันยายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 73.98 เงิน 9 1. เด็กหญิงอิสรีย์  อินต๊ะพันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสถิตย์พงษ์  ต่อติด
 
2 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 73 เงิน 15 1. เด็กหญิงธัญชนก  ศรีชัยยนต์
2. เด็กหญิงปรียาพร  เจริญศรีมติวงศ์
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  โปธิยา
2. นางสาวจิราภา  ลาดปาละ